هم نوازی ساز جهانی

فهرست توانایی ها: هم نوازی ساز جهانی

توانایی کوک کردن ساز تخصصی

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم ساده با همراهی تنبک

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم ترکیبی با همراهی تنبک

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم لنگ (مختلط) با همراهی تنبک

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم ساده در اکستر جهانی

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم ترکیبی در اکستر جهانی

توانایی اجرای قطعات منتخب دارای ریتم لنگ در اکستر جهانی