هماهنگی عمومی موسیقی

فهرست توانایی ها: هماهنگی عمومی موسیقی

توانایی اجرای نمونه آکوردهای  مختلف سه صدایی با یاز پیانو 

توانایی اجرای نمونه آکوردهای چهارصدایی با ساز پیانو 

توانایی وصل اکوردهای درجات مختلف 

توانایی تشخیص پرش های غیر مجاز وخطاهای آشکار و پنهان در وصل آکوردها