نوازندگی ساز پیانو

فهرست توانایی ها: نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در نوازندگی 

توانایی اجرای تمرینات دارای ریتم ساده به همراه گام نوازی با دست چپ و راست به صورت جداگانه تا ۳ اکتاو

توانایی اجرای تمرینات دارای ریتم ترکیبی و اجرای آرپژ یک دستی در یک اکتاو

توانایی اجرای تمرینات دارای ریتم مختلط واجرای گام نوازی با دو دست تا ۳ اکتاو آرپژ با یک دست تا ۲ اکتاو 

توانایی اجرای قطعات منتخب ابتدایی و متوسطه پیانو