نوازندگی ساز سه تار

فهرست توانایی: نوازندگی ساز سه تار(عمومی)

توانایی رعایت اصول بهداشت کار در نوازندگی

توانایی تشخیص نت ها و گام شناسی

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دارای ریتم ترکیبی با سه تار

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دارای ریتم لنگ با سه تار

توانایی اجرای جملات آوازی (اجرای گوشه های منتخب ردیف دستگاهی ایرانی)