نوازندگی ساز جهانی

فهرست توانایی ها: نوازندگی ساز جهانی 

توانایی رعایت اصول بهداشت کار در نوازندگی

توانایی تشخیص نت ها و گام شناسی

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دارای ریتم ساده

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دارای ریتم ترکیبی

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دارای ریتم لنگ (مختلط)

توانایی اجرای منتخبی از گوشه های دستگاه شور

توانایی اجرای منتخبی از گوشه های دستگاه ماهور

توانایی اجرای منتخبی از گوشه های دستگاه همایون