نتایج آزمون

نتایج آزمون های برگزار شده از هنر آموزان دوره های مهارت آزاد و یا دوره های کار و دانش موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

 

نتایج آزمون جامع شهریور ماه ۱۳۹۸

 

نتایج آزمون جامع خرداد ۱۳۹۸

 

نتایج آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۷

 

نتایج آزمون جامع شهریور ماه ۱۳۹۷

 

نتایج آزمون جامع تیر ماه ۱۳۹۷

 

نتایج آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶