نتایج آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

 ردیف  کد ملی

نمره نظری

طراحی سیاه و سفید

نمره عملی

طراحی سیاه و سفید

نمره نظری

طراحی رنگی

نمره عملی

طراحی رنگی

نمره نظری

کاربر رایانه

نمره عملی

کاربر رایانه

 ۱  ۱۲۹۲۸۱۶۶۹۴  ۱۸  ۲۰  ۱۵  ۲۰  ۱۵  ۲۰
 ۲  ۱۰۹۰۲۸۸۶۹۷  ۱۳  ۲۰  ۱۷  ۲۰  ۱۵  ۲۰
 ۳  ۱۹۰۰۱۱۱۸۲۹  ۱۵  ۱۸  ۱۶  ۱۹  ۱۶  ۱۹
 ۴  ۵۴۹۹۸۳۸۴۲۹  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب
 ۵  ۱۱۲۹۳۴۰۰۹۰  ۱۳  ۱۶  ۱۰  ۱۷  ۱۲  ۱۷
 ۶  ۶۲۱۹۹۷۰۴۷۰  ۱۵  ۱۹  ۱۸  ۲۰  ۱۴  ۲۰
 ۷  ۴۶۷۰۱۳۷۹۲۱  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب
 ۸  ۱۰۸۰۲۷۸۱۲۵  ۱۷  ۲۰  ۱۷  ۲۰  ۱۵  ۱۹
 ۹  ۱۰۹۱۷۷۲۶۰۶  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب  غایب
 ۱۰  ۰۶۵۱۸۱۹۴۶۶  ۱۵  ۱۸  ۱۵  ۱۸  ۱۵  ۱۴
 ۱۱  ۱۰۹۱۴۰۱۵۱۹  ۱۳  ۱۸  ۱۱  ۱۹  ۱۴  ۱۹
 ۱۲  ۱۰۹۱۷۹۰۷۵۲  ۱۷  ۱۸  ۱۳  ۱۸  ۱۴  ۱۹
 ۱۳  ۱۰۹۱۲۰۶۰۲۳  غایب   غایب   غایب   غایب   غایب   غایب
 ۱۴  ۱۰۸۰۴۷۸۵۷۴  ۱۳  ۱۹  ۱۳  ۱۸  ۱۴  ۲۰
 ۱۵  ۱۲۷۳۱۵۰۸۱۳  ۱۸  ۱۷  ۱۵  ۲۰  ۱۳  ۱۹
 ۱۶  ۱۰۹۱۴۱۷۰۴۰  ۱۶  ۲۰  ۱۶  ۱۹  ۱۵  ۱۹
 ۱۷  ۱۱۴۱۹۵۲۱۱۴  غایب  ۶  غایب  ۹  غایب  ۱۹
 ۱۸  ۱۰۹۲۳۳۳۳۳۹  ۱۳  ۱۶  ۱۰  ۱۴  ۱۶  ۱۸
 ۱۹  ۱۰۸۰۳۹۳۱۷۱  ۱۵  ۱۸  ۱۴  ۱۹  ۱۰  ۱۹
 ۲۰  ۱۰۹۱۴۳۸۷۳۰  ۱۷  ۱۸  ۱۵  ۱۹  ۱۵  ۲۰
 ۲۱  ۳۱۳۷۶۱۸۹  ۱۵  ۱۵  ۱۳  ۱۷  ۱۶  ۱۹
 ۲۲  ۱۰۸۰۰۰۵۶۱۷  ۱۹  ۲۰  ۶  ۱۲  ۱۷  ۱۸
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶