نامه های جشنواره پندار نقره ایی

نامه های که از طرف موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر برای برگزاری جشنواره پندار نقره ایی ارگان ها و ادرات ارسال شده و یا دریافت شده را می توانید در زیر مشاده نمایید.