معرفی دوره ها صفحه چهار

معرفی دوره های نرم افزارهای کاربردی برای آشنایی کاربران با دوره های آموزشی

معرفی دوره های نرم افزارهای کاربردی

مبانی و مفاهیم اولیه کامیپوتر

کامپیوتر ماشینی است قابل برنامه ریزی که از ترکیب اجزای الکترونیکی و الکترومکانیکی تشکیل شده است ومی تواند پس از دریافت ورودی ها بر اساس دنباله ای از دستور والعمل ها پردازش های خاصی را انجام داده وسپس نتیجه را ذخیره نموده ویا به خروجی بفرستد. کامپیوتر در آموزش ،صنعت ، سینما وتلویزیون ،پروژه های علمی وتحقیقاتی کاربرد دارد.

نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی نرم افزارهای کاربردی نرم افزارهای کاربردی