صفحه آرایی رایانه ایی

فهرست توانایی ها: صفحه آرایی رایانه ایی

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در حین انجام کار

توانایی نصب راه اندازی و آماده سازی نرم افزارهای خاص صفحه آرایی

توانایی آماده سازی صفحات جدید برای صفحه آرایی کتاب در محیط نرم افزار تخصصی صفحه آرایی

توانایی تعیین پایه کار (گرید) برای صفحات کتاب در محیط نرم افزار تخصصی صفحه آرایی

توانایی آماده سازی متون تایپی در رایانه و بکارگیری آنها در نرم افزارهای تخصصی صفحه آرایی

توانایی بررسی و رفع اشکالات و تعیین نوع حروف برای متون تایپی در محیط نرم افزار تخصصی صفحه آرایی

توانایی صفحه آرایی کتاب بدون تصویر

توانایی بکارگیری نرم افزار فتوشاپ در ویرایش و ادیت تصاویر

توانایی صفحه آرایی کتاب با تصاویر

توانایی خروجی گرفتن از فایل مخصوص نرم افزارهای تخصصی صفحه آرایی