سوالات  تئوری و تستی نرم افزار واژه پرداز Word

نمونه سوالات  تئوری و تستی نرم افزار واژه پرداز Word دراو فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. برای تبدیل صفحه کلید از حالت تایپ فارسی به لاتین ازچه کلیدی استفاده می شود؟
  الف-Alt+ctrlسمت راست                ب-ctrl+shiftسمت چپ
  ج-Alt+shiftسمت چپ یاراس    د-ctrl+shiftسمت راست
 2. برای ذخیره سند در قالبی دیگرکدام کادر باید بازشود؟
  الف-save in   ب-  save                      ج-save as                    د-save out
 3. در کدام نما ظاهر سند همان گونه که در چاپگر نمایش داده خواهد شد نمایان می شود؟
  الف-print layout                ب-draft                    ج-outline                        د-web layout
 4. تعداد صفحات سند در کدام قسمت نمایش داده می شود؟
  الف- zoom             ب-title bar            ج-home tab                  د-Document information
 5. برای ذخیره سند از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
  الف-ctrl+O                ب-ctrl+shift+S           ج-ctrl+S                                د-ctrl+P
 6. به طور پیش فرض برنامه هر چند دقیقه به طورخودکار سند را ذخیره می کند؟
  الف-۵ دقیقه ب-۱۰ دقیقه                           ج-۱۵ دقیقه                 د-۲۰ دقیقه
 7. برای زیر نویس دارکردن یک یاچند کاراکترازکدام دکمه در گروه fontاستفاده می شود؟
  bscript  ب-دکمه                                      uper script الف-دکمه
  ج- دکمهstrikethrough                                      د-دکمهchange case
 8. کدام یک از گزینه های زیر جزوکاربرد خط کش عمودی است ؟
  الف-تنظیم حاشیه های بالاوپایین ب-تنظیم حاشیه های چپ و راست
  ج-تنظیم Tabها                                        د-تنظیم میزان تورفتگی
 9. از ابزار format painterبه چه منظوری استفاده می شود؟
  الف-کپی متن از محلی به محل دیگر ب-کپی پاراگراف از محلی به محل دیگر
  ج-جا به جا کردن یک یا چند پاراگراف
  د-کپی قالب بندی یک متن یا پاراگراف و اعمال آن روی یک یا چند پاراگراف
 10. ترازDecimal tabبه چه صورت است؟
  الف-هم ترازی راست ب-هم ترازی چپ      ج-هم ترازی مرکزی      د-هم ترازی بر اساس ممیز عدد اعشاری
 11. از کدام کلید ترکیبی برای انتخاب کل سند استفاده می کنیم؟
  الف-ctrl+click ب-ctrl+shift+click             ج-ctrl+End                          د-ctrl+A
 12. برای وارد کردن یک نماد در سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
  الف-     symbol        ب- Replace              ج-Find                              د-select
 13. کاربرد فرمانهای cut-paste وcopy-paste به ترتیب …….و……. است.
  الف-انتقال- برش               ب-انتقال- کپی                   ج-برش – کپی               د-برش – انتقال
 14. برای لغو عملیات از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟
  الف- ctrl+B        ب- ctrl+Z                                ج-ctrl+Y                              د-ctrl+shift+Z
 15. پس از تایپ کد کاراکتر و فشار کلید ترکیبی ……..عدد تبدیل به نماد متناظر خواهد شد؟
  الف-Shift+X       ب-Alt+Y                                 ج-Alt+X                                   دCtrl+X-
 16. برای کپی متن با استفاده از صفحه کلید و درج آن به محل دلخواه از چه کلیدی استفاده می شود؟
  الف-F2 ب-Ctrl+V                            ج-Ctrl+C                               د-Shift+F2
 17. برای تنظیم حاشیه های سند ازکدام دکمه استفاده می شود؟
  الف-column ب-size                        ج-margins                        د-orientation
 18. اضافه کردن شماره صفحه به وسیله چه کلیدی انجام می شود؟
  الف-Page setup > Line numbers ب-Insert > page number
  ج-  page Layout > Breaks                       د-page Layout > watermark
 19. برای افزودن کادر به صفحه از کدام گزینه اشتفاده می شود؟
  الف-Insert > page Break             ب-page Layout > page Border
  ج-Insert > page Border                        د-page setup >Line number
 20. برای بخش بندی یا قطعه بندی سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
  الف-Insert > page Breaks             ب-page Layout > Breaks
  ج-Insert > Blank page                           د-Insert > Breaks
 21. برای چند ستونی کردن متن از چه دکمه ای استفاده می شود؟
  الف-page Layout>page Borders ب-References>Insert caption
  ج-page Layout> columns            د-Insert> Quick part
 22. الگوی پیش مورد استفاده در word کدام است؟
  الف-Normal.dotm        ب-Normal.dotx         ج-Template          د-Equity Letter
 23. کاربر می تواند ……..را در یک الگو ذخیره کند.
  الف-تنها متن ها              ب- تنها تصاویر              ج-تنها قالب بندی ها          د-کلیه عناصر متنی و تصویری
 24. نام پوشه پیش فرض برای ذخیره الگوهای word کدام است؟
  الف-Templates    ب-Documents           ج-Microsoft word               د-program Files
 25. هر الگو چند بار توسط کاربر می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
  الف-یک بار ب-دوبار          ج-سه بار            د-به هر تعداد که کاربر مایل باشد
 26. برای تعیین عنوان اصلی سند از کدام سبک بهتر است استفاده شود؟
  الف-Heading1   ب-Caption            ج-Heading2                  د-Normal
 27. برای دیدن سبک اعمال شده روی پاراگراف جاری از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟
  الف-F1          ب-Alt+ctrl+shift+S                 ج-Shift+F1                      د-Shift+S
 28. برای حذف سبک اعمال شده روی متن از چه دکمه ای استفاده می شود؟
  الف-Format painter  ب-Clear Formatting     ج-Change Styles    د-Quickparts
 29. کدام کلید برای بررسی و تصحیح یکباره ایرادهای دستوری و املایی استفاده می شود؟
  الف-ctrl+F2            ب-F3                            ج-F7                                     د-Shift+F12
 30. در کادر محاورهAuto correct عبارت……….را در کادر متنی Replaceو عبارت …… را در کادر متنی with  وارد می کنیم.
  الف-اصلی-خلاصه            ب-خلاصه-اصلی              ج-خلاصه اول-خلاصه دوم               د-تفاوتی نمی کند
 31. برای یافتن مترادف یک عبارت روی آن کلیک راست کرده وگزینه …..را انتخاب می کنیم.
  الف-Look up            ب-Synonyms          ج-Translate                          د-Styles
 32. برای مشاهده تعداد کلمات موجود در بخشی از متن به کدام قسمت مراجعه می شود؟
  الف-کادر محاورهword count       ب- نمایoutline    ج-Line Numbers              د-Research
 33. انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره delete cellsموجب جایگزینی از سمت راست خانه انتخاب شده می شود؟
  الف-shift cells right ب-shift cells up      ج-Delete Entire column         د-Delete Entire row
 34. برای ایجاد یک جدول به روش ترسیم از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف-Draw table               ب-Insert table                 ج-Convert table               د-Delete table
 35. .برای ادغام یا تقسیم خانه های جدول به ترتیب از کدام دکمه ها استفاده می شود؟
  الف-Insert-Delete  ب-Delete-Insert‌             ج-split-Merge                       د-Merge -split
 36. .برای تراز کردن متن داخل جدول از چه کلمه ای استفاده می شود؟
  الف-Text Direction  ب-Alignment                   ج-cell Margins                  د-select
 37. ابزارهایArrows,Ovalو Rectangleبه ترتیب برای رسم…….,……..و……..به کارمیروند.
  الف- پیکان,بیضی,مستطیل                ب-پیکان, بیضی ودایره ,مستطیل ومربع
  ج- پیکان, دایره, مربع                                      د-پیکان, دایره ,مستطیل
 38. برای وارد کردن یک شکل به سند از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف-Insert>picture ب-Insert>Clipart               ج-Insert>Shape            د-Insert>Chart
 39. برای ترسیم یک دایره به وسیله ابزار ovalکافی است کلیدهای …….را در حین درگ ماوس پایین نگه داریم.
  الف-CTRL      ب-Alt                 ج-Alt+shift                     د-Shift
 40. برای تنظیم رنگ داخل یک شکل از کدام دکمه استفاده می شود؟
  الف-shape outline   ب-shape fill            ج-change shape                   د-shape style
 41. برای اینکه تصویر پشت متن قرار گیرد کدام گزینه ازدکمهText wrappingانتخاب می شود؟
  الف-Tight            ب-Square                   ج-Behind text                    د-Through
 42. نگه داشتن کدام کلید هنگام درگ دستگیره های یک شکل باعث متناسب نگه داشتن ابعاد آن می شود؟
  الف-shift               ب-ctrl                           ج-Alt                                       د-Alt+shift
 43. برای ایجاد فهرست مطالب روی کدام دکمه از زبانه Referenceباید کلیک کرد؟
  الف-Table of contents ب-Insert footnote              جsert table of figures-      د-Insert index
 44. با استفاده از چه روشی می توان مکانی را که یک Hyperlinkبه آن اشاره می کند مشاهده کرد؟
  الف-کلیک راست روی Hyperlink                                      ب-کلیک روی Hyperlink
  ج-نگه داستن اشاره گر ماوس رویHyperlink                          د- ctrl+clickروی  Hyperlink
 45. برای پیوند دادن یک متن با قسمتی از سند باید روی کدام دکمه در کادر محاوره ای Insert Hyperlink کلیک شود؟
  الف-E-mail Address                                  ب-Existing file or web page
  ج-Place in this document                                  د-create new document
 46. برای کار با ماکروها در گروه code به کدام زبانه مراجعه می شود؟
  الف-Mailings             ب-Insert             ج-References               د-Developer
 47. برای انتخاب گیرندگان در فرم ادغام پستی روی کدام دکمه کلیک می شود؟
  الف-Edit recipients         ب-Select recipients       ج-      Update labels  د  -Match field
 48. به طور پیش فرض چه نامی برای سند ایجاد شده به روش ادغام پستی انتخاب می شود؟
  الف-mialings1      ب-letters1                   ج-mail1                   د-documents1
 49. برای چاپ صفحه های دو رو بهتر است از کدام گزینه استفاده شود؟
  الف-print what          ب-current page           ج-Even&odds                   د-selection
 50. هنگام چاپ پاکت نامه , گزینه های Delivery AddressوReturn Addressبه ترتیب مشخص کننده کدام آدرس ها هستند؟
  الف-گیرنده-فرستنده        ب-فرستنده-گیرنده                      ج-فرستنده-فرستنده                    د-گیرنده-گیرنده
 51. در صورت انتخاب کدام گزینه در چاپ بر چسب های پستی آن بر چسب به تعداد مورد نظردر یک صفحه کاغذ چاپ خواهد؟
  الف-Single label ب-Full page of same              ج-Use return address      د-Multiple
 52. برای چاپ صفحه جاری کدام گزینه را در کادر محاوره printانتخاب می کند؟
  الف-All                 ب-odd pages              ج-current page               د-selection
 53. برای چاپ متن روی پاکت نامه کدام گزینه را انتخاب می کنید؟
  الف-Labels      ب-start mail merge        ج-select Recipients           د-Envelopes
 54. برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ View گروه Table            *ب) سر برگ Insert گروه Table
  ج) سر برگ Page layout گروه Table      د) هیچکدام
 55. برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Page layout  گزینه  Orientation  گزینه Portrait
  *ب) سر برگ Insert  گزینه Orientation  گزینه Landscape
  ج) سر برگ Insert گزینه Margins  گزینه Portrait
  د) سر برگ Page layout گزینه Margins   گزینه Landscape
 56. برای درج پا ورقی از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Review گزینه Header *ب) سر برگ References گزینه Footnotes
  ج) سر برگ References گزینه Insert Endnote   د) گزینه ب و ج
 57. برای اضافه کردن خط کش در صفحه از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Insert گزینه Ruler         *ب) سر برگ View گزینه  Ruler
  ج) سر برگ Review گزینه  Ruler        د) همه موارد
 58. برای تغییر اندازه کاغذ از چه گزینه ایی استفاده می شود؟
  الف) سر برگ Insert گزینه Size ب) سر برگ   Page layoutگروه Page Setup
  ج) سر برگView  گزینه Size                        *د) سر برگ Page Layout گروه Page Setup  گزینه Size
 59. برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
  الف) save in              *ب) save as                 ج) save                     د) look in
 60. برای انتخاب قلم مناسب از طریق سر برگها ، باید گزینه ……. را از سر برگ ……… انتخاب کنیم.
  الف) insert \ font        *ب) home \ font         ج) page layout \ font   د) page layout \ paragraph
 61. کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟
  الف)ctrl+]       *ب) ctrl+[      ج) ctrl+(         د) ctrl+)
 62. الگو ها برای تسریع و تسهیل در تولید اسناد ………….. به کار می روند.
  الف) کاملاً شبیه به هم  *ب) دارای وجوه اشتراک  ج) کاملاً متفاوت از هم          د) متنی
 63. کدام یک ار نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
  *الف)print  layout          ب) web   layout       ج) outline                  د) draft
 64. جهت تراز بندی ،تغییر فونت و گزینه های cut, paste در کدام زبانه قرار دارند ؟
  الف) insert       *ب) home      ج) review       د) view
 65. جهت فعال کردن خط کش کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف) insert       ب) page layout           *ج ) view       د) mailing
 66. پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف) home   *ب)   design   ج) view          د) table
 67. گزینه symbol در کدام زبانه قرار دارد ؟
  *الف) insert     ب) home         ج) review       د) view
 68. فایلهای محیط word با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟
  الف) doc        ب) dot           *ج)docx         د) dotx
 69. با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟
  الف)صفحات زوج         *ب) صفحات فرد         ج) صفحه اول سند       د) صفحه آخر سند
 70. برای تعیین میزان انواع تو رفتگی های قابل اعمال به یک پاراگراف از ………..استفاده می شود ؟
  *الف) خط کش افقی    ب) خط کش قائم  ج) گزینه paragraph  از زبانه page layout    د) الف و ج
 71. هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر قابل استفاده باشد ؟
  الف) یک بار   ب) دو بار         ج) سه بار   *ج) به هر تعداد که کاربر مایل باشد .
 72. مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟
  الف) یک اینچ *ب) نیم اینچ    ج) دو اینچ       د) چهار اینچ
 73. کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟
  الف) Power Point      *ب) Word       ج) Windows د) Excel
 74. برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟
  الف) Alt +Ctrl *ب) Alt +Shift            ج) Home         د)Ctrl +Enter
 75. کلید Ctrl+ S جهت …………….استفاده می‌شود.
  الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند  *ج)ذخیره سند             د) حذف سند
 76. نمایی که در آن سر صفحه و پا صفحه دیده می‌شوند، کدام است؟
  الف)نمای مطالعه تمام صفحه ب)نمای طرح وب   *ج) نمای چاپ          د) نمای پیش‌نویس
 77. برای پرش به مکان‌نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده می‌شود؟
  الف) Enter ب) Caps lock *ج) Tab        د) Num lock
 78. در تراز بندی پاراگراف گزینه Justify جهت تراز بندی …………………. استفاده می‌شود؟
  الف)چپ      ب) راست        ج) وسط         *د) دوطرفه
 79. گزینه Line Spacing جهت تنظیم …………………. استفاده می‌شود
  الف) فاصله بین حروف *ب) فاصله بین سطرهای پاراگراف   ج) تراز بندی    د) فاصله بین پاراگراف‌ها
 80. کدام گزینه برای تعیین میزان پرش کلید Tab استفاده می‌شود؟
  الف)Alignment ب)Leader *ج)Tab Stop Position د)Default Tab
 81. برای اعمال تو رفتگی به سطر اول به‌ بعد یک پاراگراف مناسب‌تر است؟
  *الف) First Line Indent ب)Character Spacing  ج)Indent        د) Format Painter
 82. برای مشاهده خط‌ کش‌های افقی و عمودی باید نمای ………………….. فعال باشد.
  *الف)Print Layout ب)Full Screen ج)Outline       د)  هیچکدام
 83. جهت جستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
  الف) Copy”Paste ب)Cut “Paste *ج)Find & Replace     د)Go to
 84. برای تعیین جهت کاغذ به‌صورت عمودی از گزینه …………………….. استفاده می‌شود.
  *الف) Prorate             ب) Landscape             ج) Page layout             د) Paper size
 85. در اصول شماره‌گذاری خطوط برای اینکه شماره‌گذاری هر صفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گردد، باید گزینه…………………… انتخاب شود.
  الف) None        ب) Continuous         ج)Restart Each Page         *د) Restart Each Section
 86. سبک پیش‌فرض Word برای متن چیست؟
  *الف) Normal ب)Heading ج)Title             د)Auto
 87. جهت انتخاب چند سطر غیر متوالی از کدام کلید استفاده می‌شود؟
  *الف)Ctrl      ب)Alt             ج)Shift            د)Home
 88. تنظیمات خطوط (Border) یک جدول از کدام زبانه امکان‌پذیر است؟
  الف)Home       ب)View         ج)Layout        *د)Design
 89. برای دو خط کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب‌تر است؟
  الف) Pen color            *ب)Line Style ج)Line Weight             د)Borders
 90. جهت افزودن کادر شی به سند از منوی Insert کدام گروه انتخاب می‌شود؟
  الف) Pages    ب)Text          ج)Header& Footer      *د)Illustrations
 91. تصاویر در کدام گروه از زبانه Insert قرار دارد؟
  الف) Pages        ب)Text            ج)Header& Footer       *د)Illustrations
 92. ………………….. نمایش گرافیکی داده‌هاست.
  الف) Smart Art *ب)Chart         ج)Clipart          د)Picture
 93. زبانه‌ References برای ایجاد …………………. استفاده می‌شود.
  الف)جدول        ب)جدول مندرجات        ج)فهرست مطالب              *د)ب و ج
 94. در گزینه‌های کادر Print، Current Page …………………………… چاپ کند.
  الف) کلیه صفحات سند *ب) صفحه جاری ج) صفحات ناپیوسته سند         د) صفحات زوج سند
 95. در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟
  الف)دکمهdisplay         *ب)Advanced →display        ج)دکمهcustomize        د)هیچکدام
 96. برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟
  الف) Add Ins   *ب) Advanced          ج) Customize   د) Display
 97. برای شماره گذاری سطرها از کدام سر برگ وارد می شویم ؟
  الف) Home    *ب) Insert      ج) Page Layout          د) Review
 98. کلید میانبر فرمان Replace کدام گزینه است.
  الف)Ctrl +F    *ب)Ctrl+ H      ج)Ctrl+ G        د)Ctrl+ A
 99. برای اجرای فرمان cut و paste از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟
  الف) ctrl +c – ctrl +v *ب) ctrl +v – ctrl +x    ج) ctrl +z – ctrl +y      د) ctrl +y – ctrl +z
 100. برای تغییر رنگ داخل مربع از کدام ابزار استفاده می شود ؟
  *الف) Fill Color           ب) Line Color ج) Order Color           د) Picture Color
 101. برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟
  الف) Current Page      ب) Pages          *ج) Selection             د) All
 102. برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ………………. استفاده می شود ؟
  الف) Background ب) Spacebar   *ج) Enter      د) Shift
 103. نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟
  الف) Book1   *ب) Document1         ج) Persentation1        د) Database1
 104. برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم.
  الف)Back Space           ب)Spacebar     ج) Enter           *د) Ctrl + Enter
 105. اگر روی کلمه غلط راست کلیک کنیم ، کدام گزینه ، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند ؟
  الف) Change *ب) Add to dictionary ج) Change All د) Ignore
 106. در پنجره Font کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟
  الف) Emboss ب) Engrave      ج) Out Line     *د) Shadow
 107. در پنجره Paragraph کدام گزینه از Line Spacing فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟
  الف) After *ب) Before      ج) Exactly        د) Multiple
 108. از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کاراکتر یا پاراگراف مورد نظر به کاراکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟
  الف) Copy *ب) Format Painter      ج) Clip Board  د) Replace
 109. در پنجره Tabs از کدام قسمت برای خط راهنما بین دو Tab استفاده می شود ؟
  الف) Tab Stop ب) Alignment *ج) Leader      د) Default Tab
 110. برای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره Border And Shading را انتخاب می کنیم ؟
  الف) Borders * ب) Page Border      ج) Shading            د) امکان پذیر نیست
 111. جهت درج علائم ویژه در سندهای Word از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟
  الف)Insert¦Format      *ب) Insert¦Symbol               ج) Insert¦Character    د) Insert¦Bullets
 112. جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
  *الف) Ctrl + C     ب) Ctrl + X     ج) Ctrl + V      د) Ctrl + Z
 113. برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف)Merge Cell ب)Table Auto Format ج)Select Row   * د)Split Cells
 114. برای ایجاد شیرازه جهت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید ……….…. را تنظیم کنیم.
  الف)Margin ب)Footer        *ج)       Gutter د)Header
 115. کلیدهای Ctrl+Enterکدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟
  *الف)ایجاد صفحه جدید ب)ذخیره سند جاری  ج)بازکردن یک فایل      د)ایجاد سطر جدید
 116. با فشردن کدام دکمه می توانیم سطر جدید برای صفحه کاریمان ایجاد کنیم؟
  الف)Delet ب)Enter         ج)Insert         *د)Shift+ enter
 117. کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟
  الف) Power Point                  *ب) Word                   ج) Windows                           د) Excel
 118. کلید Ctrl+ S جهت ————– استفاده می‌شود.
  الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند                       *ج)ذخیره سند                       د) حذف سند
 119. در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی …………………. استفاده می‌شود؟
  الف)چپ                    ب) راست                         ج) وسط                              *د) دوطرفه
 120. برای نصب Word کدام فرمان را باید وارد کرد ؟
  الف- Setup       ب- Install           ج- Winword          د- هر سه مورد
 121. چند نوع نمایش فایل داریم ؟
  الف- ۳ ب- ۵          ج- ۶                    د- هیچکدام
 122. برای اضافه کردن یک کاراکتر ویژه در محل مکان نما از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف- Insert/Symbol             ب- Bullets/Symbol          ج- Foontnol/Symbol              د- هیچکدام
 123. در نرم افزار حروفچینی Word برای انتقال مکان نما به انتهای سند از ……..  استفاده می کنیم ؟
  الف- کلید END                     ب- کلید Home                   ج- کلیدهای CTRL+END                 د- کلیدهای ALT+END
 124. کدام جمله صحیح نیست ؟
  الف- فرمان کپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .
  ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .
  ج- فرمان کپی یک نسخه از اطلاعات  انتخاب شده را  به حافظه دائم کپی  می کند .
  د-با فرمان برش CUT نمی توان قسمتی از متن را حذف نمود .
 125. برای این که قالب بندی اسناد به صورت خودکار صورت گیرد کدام گزینه مناسب  است ؟
  الف- Auto Format          ب- Auto Currect               ج- Style               د- Style Gallery
 126. DOCUMENT TEMPLATE  یعنی چه ؟
  الف- سند حروفچینی             ب- الگوی سند       ج- سند بی نام                    د- سند آماده چاپ
 127. برای ایجاد نقطه چین بین عناوین و شماره صفحات در فهرست یک سند از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف- Leader  در Tab             ب- Tab  در Table                ج- هر دو مورد          د- هیچکدام
 128. چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟
  الف-Table Auto Format             ب- Convert Text To Table             ج- Sort                د- Formula
 129. برای شکستن یک ستون و رفتن به ستون بعد از کدام کلید استفاده می کنیم ؟
  الف-Ctrl+Alt+Enter           ب- Ctrl+Shift+Enter             ج- Shift+Alt+Enter           د- هیچکدام
 130. در Word فاصله شیرازه از کجا محاسبه می شود ؟
  الف- بعد از حاشیه                    ب- لبه کاغذ             ج- حاشیه چپ        د- لبه سمت راست کاغذ
 131. برای اتصال تصویر از محیط های دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف- Picture              ب- Clipart            ج- Object             د- File
 132. اگر بخواهیم متن را چاپ کنیم کدام گزینه مناسب است ؟
  الف- دکمه Print از نوار ابزار استاندارد                         ب- گزینه Print  از منوی فایل یا کلید میانبر Ctrl+P
  ج- گزینه Print از نوار ابزار Print Preview                 د- همه موارد
 133. کلید میانبر Macro کدام است ؟
  الف- Ctrl+F2 ب- Shift+F5             ج- Alt+F8                   د- هیچکدام
 134. در اکثر صفحات محاوره از کلید …… برای علامت زدن یا پاک کردن استفاده می شود ؟
  الف- Spacebar ب- TAB             ج- ENTER      د- CTRL
 135. کلیدهای پایگاه در تایپ فارسی از :
  الف- ک ث ن م ش ب ی ص                               ب- ت ک ن م   ب ش ا س
  ج- ل ت ک م   ب ی س ش                                 د- ک م ن ت  ب ی س ش
 136. کدام جمله صحیح نیست ؟
  الف- Word تحت Dos نصب می شود .                   ب- Word تحت Windows 95 نصب میشود .
  ج- Word تحت  Windows 98 نصب می شود.        د- Word تحت  Windows XP نصب میشود .
 137. در Word به هنگام ذخیره پرونده نام پرونده را :
  الف- می توان ترکیبی از حروف فارسی و لاتین استفاده نمود .
  ب- فقط می توان از حروف لاتین استفاده نمود
  ج- فقط می توان از حروف فارسی استفاده نمود .                         د- هیچکدام .
 138. برای کارکتر ویژه ای که زیاد با آن سر و کار داریم توسط کدام کلید می توانیم کلید میانبر ایجاد کنیم ؟
  الف- Insert                ب-Special Character             ج-Shortcut Key         د-چنین امکانی وجود ندارد.
 139. فشردن دو کلید فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملی انجام می دهد ؟
  الف- مکان نما به اول پاراگراف می رود .            ب- مکان نما یک سطر بالا می رود .
  ج- مکان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود .
  د- تمام متن یک سطر به پایین حرکت می کند بدون اینکه مکان نما از روی سطر جابجا شود .
 140. برای تراز بندی پاراگراف ها به صورتی که ابتدا و انتهای تمام خطوط یکسان باشد کدام گزینه مناسب است ؟ الف-Align Left                 ب- Align Right               ج- Justify                د- Center
 141. برای ایجاد قالب بندی جدید از این گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف- Auto Format ب-Style              ج- Template          د- هر سه مورد
 142. برای نشانه گذاری و مرتب سازی متن های چند ستونه از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف- Paragraph            ب- Tab              ج- Columns              د- هیچکدام
 143. حالت درج (Insert) چیست ؟
  الف- مطالبی که تایپ می شود در جایی که مکان نما قرار دارد اضافه می‎شود .
  ب- مطالب بر روی مطالب قبلی اضافه می شود .            ج- مطالب در حافظه و انتقال در جایی دیگر است .
  د- موارد الف و ب
 144. برای خروج از منو های باز و پنجره های محاوره ای معمولا از چه کلیدی  استفاده می‎کنیم ؟
  الف- Back Space           ب- ESC                   ج- F5                   د- F6
 145. برای انتخاب پاراگراف جاری از کدام کلید استفاده می‎کنیم ؟
  الف- Cntrl + Shift +→                     ب-  Cntrl + Shift + ←
  ج- Cntrl + Shift + ↑                      د- Cntrl + Shift +↓
 146. برای خروج از Word چه کلیدی استفاده می‎شود؟
  الف- Cntrl + F4               ب-Alt + F4                   ج- Shift + F4                         د- F4
 147. روشن شدن کلید Num lock   …
  الف- اعداد قسمت تایپ را فعال می‎کند.                             ب- اعداد قسمت ماشین حساب را فعال می‎کند.
  ج- کلید های جهتی قسمت تایپ را فعال می‎کند.          د- کلید های جهتی ماشین حساب را فعال می‎کند.
 148. برای تایپ حالت دوم روی کلید ها از کدام کلید ترکیبی استفاده می‎شود.
  الف- Alt                               ب- Cntrl                        ج- Shift                           د- هر سه مورد
 149. برای تغییر محیط از فارسی به انگلیسی از کدام کلید استفاده می‎شود؟
  الف- Shift + Alt راست             ب- Shift + Alt چپ              ج- هردو            د- هیچکدام
 150. کلید  Enter در Word  چه کاری انجام می‎دهد ؟
  الف- برای باز کردن خط جدید                              ب- برای رفتن به خط جدید
  ج- برای باز کردن پاراگراف جدید                          د- هر سه مورد
 151. کلید  Alt + Ctrl + Shift چه می‎کند؟
  الف- محیط و پاراگراف را از انگلیسی به فارسی تبدیل می‎کند.
  ب- محیط پاراگراف را از فارسی به انگلیسی تبدیل می‎کند.
  ج- محیط و پاراگراف را بین دو محیط فارسی و انگلیسی تغییر می‎دهد.
  د- هیچکدام
 152. کلید Shift +F  نقطه درج را …… می‎برد .
  الف- به اندازه کاراکتر به سمت چپ            ب- به سه موقعیت قبل
  ج- به پنج موقعیت قبل                     د- هیچکدام
 153. جهت انتخاب هر متن از ……… استفاده می‎کنیم.
  الف- Select all                    ب- Selection             ج- کلیک کردن            د- Cntrl + A
 154. برای حذف سریع لغت قبل از نقطه درج از کلیدهای …… استفاده می‎کنیم.
  الف- Delete                        ب- Cntrl + Backspace              ج- Cntrl + Delete            د- موارد ب و ج
 155. Customize برای چیست ؟
  الف- سفارشی کردن نوار منو                  ب- سفارشی کردن جعبه ابزار
  ج- سفارشی کردن صفحه کلید                   د- هر سه  مورد
 156. سیستم های امنیتی موجود در Word برای محافظت از سندها کدام یک از موارد زیر می باشد ؟
  الف- ایجاد فایل پشتیبان                              ب- کلمه عبور برای فایل
  ج- فقط خواندنی کردن یک فایل                     د- همه موارد
 157. جهت چاپ صفحات خاصی از یک متن از ….. استفاده می کنیم .
  الف- Print  از میله ابزار       ب- Print  از منوی File          ج- Print  از Preview          د- Print Pages
 158. برای وارد کردن حروف بزرگ باید همزمان کلید …….. را نگه داشت .
  الف- Ctrl            ب- Shift        ج- Alt                   د- Ctrl+Alt
 159. عمل چاپ عبارت است از :
  الف- کار چاپگر                                 ب- فرآیند ساخت یک کپی از سند روی کاغذ
  ج- نصب چاپگر و فرمان Print              د- موارد الف و ج
 160. برای چاپ صفحه ای که مکان نما در آن قرار دارد ……. را انتخاب می کنیم .
  الف – Current Page               ب- Copies            ج- Print Page(n)          د- هیچکدام
 161. برای رسم تصاویر در Word از کدام نوار ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف- Word یک واژه پرداز است و با کلمات کار می کند و امکانی برای رسم تصاویر در آن نیست .
  ب- جعبه ابزار استاندارد           ج- جعبه ابزار قالب بندی           د- جعبه ابزار Drawing
 162. برای تغییر اندازه شکل ها در Word کدام گزینه مناسب است ؟
  الف- کلید Size  در نوار ابزار قالب بندی
  ب- بر روی شکل کلیک می کنیم و سپس دستگیره های شکل را می کشیم
  ج- بر روی شکل چندین بار کلیک می کنیم .
  د- شکل را انتخاب می کنیم سپس کلیدهای + یا – را فشار می دهیم .
 163. شیرازه یعنی چه ؟
  الف- فاصله بین متن ولبه های کاغذ برای صحافی
  ب- فاصله اضافی متن از حاشیه های وسط کاغذ برای صحافی
  ج- فاصله متن از چپ و راست کاغذ                          د- کادر دور متن
 164. عمق  شیرازه :
  الف- مخصوص روزنامه هاست .                          ب- در صفحه آرائی بولتن و مجله است.
  ج- مخصوص کتابهای قطور است .                       د- هر سه مورد
 165. سرصفحه :
  الف- عبارتی است که در بالای صفحات روزنامه ها درج می شود .
  ب- تیتر اصلی روزنامه یا مطللب که در بالای صفحه درج میشود .
  ج- عبارت ثابتی است که بالای کتاب ها و مطالب درج میشود و در آن عبارت و شماره صفحات و … قید می شود
  د- عبارتی است که در بالای صفحات کتاب ها  درج می شود .
 166. همطرازی متن کدام است؟
  الف- Justify از Paragraph            ب- Alignmant از Paragraph
  ج- Center  از Paragraph           د- هر سه مورد
 167. برای ایجاد پاصفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف- Footnote                ب- Footer                ج- Endnote           د- هر سه مورد
 168. قالب بندی یک پاراگراف را در کجا می توان تغببر داد ؟
  الف- Stylr Gallerry                 ب- Style              ج- Parapraph                 د- هر سه مورد
 169. عمل Endnote :
  الف- منوی View پاورقی پایان صفحه ب- منوی Insert پاورقی پایان صفحه
  ج-منوی View پاورقی پایان سند                    د- منوی Insert پاورقی پایان سند
 170. برای شماره گذاری متن از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف- Bullet              ب- Columns            ج- Numbering                د- هر سه مورد
 171. تفاوت حاشیه با تورفتگی پاراگراف چیست ؟
  الف- تفاوتی ندارد .
  ب- حاشیه برای کل صفحه می باشد ولی تورفتگی مربوط به پاراگراف خاص می باشد.
  ج- حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صفحه میباشد .
  د- تورفتگی از سمت راست ایجاد میشود ولی حاشیه از تمام جهات
 172. برای اینکه ابتدای پاراگراف ها عدد گذاری شود کدام گزینه مناسب است ؟
  الف- Bullet                       ب – Numbering
  ج- انتخاب گزینه Bullet and Numberring  از منوی Format                         د- موارد ب و ج
 173. برای ایجاد یک پاورقی ثابت در صفحه در Word  از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف- Header and Footer از منوی View                             ب- Header and Footer  از منوی Format
  ج- Footer از منوی View                                                   د- Footnote  از منوی Insert
 174. کدام یک از گزینه های زیر در مورد سرصفحه درست می باشد ؟
  الف – می توان در سرصفحه متنی را نوشت      ب- می توان فقط برای صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .
  ج- می توان برای صفحه اول یا یک بخش سر صفحه قرار نداد .                   د- همه موارد .
 175. برای تغییر حاشیه از…….. استفاده می کنیم .
  الف- گزینه Margins از برگه Page Setup                           ب- Page Setup  از برگه Landscape
  ج- Page Setup  از برگه Portial                                     د- منوی Margings
 176. افزودن شماره صفحه توسط …… صورت میگیرد؟
  الف- Insert Numbers             ب- Paeg Numers             ج- Top of Page           د- Number Format
 177. جهت تنظیم اندازه کاغذ از …….. استفاده می کنیم .
  الف- Margins      ب- Paper size                      ج- Format                    د- Option
 178. برای شماره گذاری صفحه از منوی …….. گزینه …….. استفاده می کنیم .
  الف- Insert-Page Numbers          ب- از میله ابزار     ج- Numbering از میله ابزار          د- موارد الف وب
 179. برای شماره گذاری در دو طرف صفحه از گزینه …….. استفاده می کنیم .
  الف- Mirror Margins        ب- Center      ج- In Side       د- Out Side
 180. برای این که بین ستون های متن در متون روزنامه ای یا چند ستونی خط های جداکننده ای وجود داشته باشد کدام گزینه مناسب است ؟
  الف- انتخاب گزینه Line                                           ب- انتخاب گزینه Line Between
  ج- انتخاب گزینه Equal Column Width                   د- انتخاب گزینه ای از Preset
 181. برای این که متون روزنامه ای در Word ایجاد کنیم کدام گزینه و از کدام منو مناسب است ؟
  الف-Column  – منوی Table                                ب- Column  – منوی Format
  ج- Row – منوی Format                                    د- چنین امکانی در Word وجود ندارد .
 182. برای حذف یک سطر جدول از  …… استفاده می کنیم .
  الف- Delete          ب- از منوی Table گزینه Delete Rows            ج- Clean Rows       د- موارد ب و ج
 183. چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟
  الف- Table Auto Format              ب- Convert Text To Table                ج- Sort                 د- Formula
 184. Merge Cells  :
  الف- تقسیم خانه های جدول                            ب- حذف خانه های جدول
  ج- ادغام خانه های جدول                               د-اضافه کردن خانه های جدول
 185. جدول درWord به چه منظور ارائه می گردد ؟
  الف- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی و سطرهای افقی می باشد .
  ب- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در سطرهای افقی می باشد.
  ج- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی می باشد .
  د- چنین امکانی در Word نمی باشد .
 186. برای ایجاد یک جدول کدام گزینه مناسب است ؟
  الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table           ب- انتخاب گزینه Make Table  از منوی Table
  ج- انتخاب گزینه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد                       د- موارد الف و ج
 187. Split Table از منوی Table چه عملی انجام می دهد ؟
  الف- باعث افزودن یک جدول در جدول  دیگر                     ب- باعث ادغام دو جدول
  ج- باعث تعمیم یک سطر جدول به دو سطر                        د- باعث ادغام دو سطر
 188. گزینه های Split Table  و  Merge Cells در منوی Table  به چه منظور است ؟
  الف- به منظور ادغام چند سلول و تبدیل یک سلول به چند سلول .
  ب- تبدیل یک سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .
  ج- تبدیل یک سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .
  د- تبدیل یک ستون به چند ستون و ادغام چند ستون
 189. برای تقسیم سلولها از …….. استفاده می کنیم .
  الف- منوی Table  گزینه Grid Lines                         ب- منوی Table  گزینه Insert Cell
  ج- منوی Table گزینه Split Table                            د- منوی Table  گزینه  Merge Cells
 190. نوع نقاط توقف TAB توسط …….  تعیین می گردد .
  الف- TAB Alignmant                ب- Ruler               ج- Tableader                  د- Tab Stop
 191. ایجاد Tab در Word به چه منظور است ؟
  الف- ایجاد پاراگراف            ب- ایجاد جداول           ج- ایجاد حرکت مناسب مکان نما          د- تعیین قلم
 192. نمونه ها (Template ها ) دارای انشعاب …….. هستند .
  الف- DOC           ب- DOT             ج- TEM             د- TXT
 193. Template  ها در Word به چه منظور استفاده می شوند ؟
  الف- برای بالا بردن سرعت .           ب- برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری در سندهای مشابه
  ج- برای ساختن یک سندی که شامل تصویر می باشد.                   د- موارد الف و ب