سوالات تئوری و تستی کاربر کورل

نمونه سوالات  تئوری و تستی کاربر کورل دراو فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. ……………..ابزاری است که با استفاده از آن می­توانید متون را در نرم­افزار کورل نمایش داده و ویرایش کنید.
  الف)Docker ب) Paragraph Text    ج)Flyout         د)Object
 2. برای تعیین رنگ خطوط راهنما از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Snap To Guidelines             ب) Show Guidelines
  ج) Corel Presets                                د) Default Guideline Color
 3. کشیدگی یا مورب کردن اشکال ازکدام یک از فرمان­های Arrange Transformations استفاده می­شود؟
  الف)Position    ب)Rotate        ج)Skew           د)Scale
 4. جهت ویرایش رنگ در کادر محاوره ای Palette Editor از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) Add Color ب) Edit Color             ج)Delete Color          د)Sort Colors
 5. کاربرد گزینه Bitmap Pattern چیست؟
  الف) ایجاد بافت های دو رنگ             ب) ایجاد بافت های Post Script
  ج) ایجاد بافت هایی شامل تصاویر بیتی           د) ایجاد بافت های تمام رنگ
 6. جهت ایجاد لایه­ی جدید در صفحه­ی اصلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) New Layer         ب) Text Statistics      ج) Create Master Layer        د) Symbol
 7. جهت تبدیل یک تصویر پیکسلی به برداری از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Trace Bitmap ب) Convert to Bitmap          ج) Convert to Vector            د) هیچ کدام
 8. کاربرد گزینه Pauses VBA Macro Recording چیست؟
  الف) پایان ضبط ماکرو ب) شروع ضبط ماکرو         ج) توقف ضبط ماکرو          د) اجرای ماکرو
 9. در کادر محاوره ای Publish to the web در کدام قسمت می توان اطلاعات سند را ویرایش نمود؟
  الف) Details ب)General                  ج)Images        د)Summary
 10. کاربرد ابزار Marks Placement Tool چیست؟
  الف) نشانه­گذاری ب) انتخاب          ج) طراحی صفحه­بندی       د) بزرگنمایی
 11. با استفاده از کدام ابزار می توان لبه های خطوط را به حالت دندانه دار تبدیل کرد؟
  الف) Smudge ب) Knife         ج) Roughen Brush    د) Weld
 12. با استفاده از کدام گزینه می توان یک شی را سه بعدی نمود؟
  الف) Blend ب) Extrude     ج) Contour     د) Distortion
 13. در کدام زبانه از پنجره ی Publish to the web می توان خلاصه ای از عملکرد تصاویر صادر شده،در وب را مشاهده نمود؟
  الف) HTML ب) Summary              ج) Issues          د) Details
 14. برای تنظیمات صفحه‌بندی از کدام قسمت می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Bleed ب)Page Option                      ج)Layout        د) Label
 15. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition ب)Size Factor            ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 16. کدام یک فرمت استاندارد نرم افزار Corel Draw می باشد؟
  الف)PDF ب)PAT                                    ج)CDR            د)CDT
 17. پایین نگه داشتن کلید Ctrl در هنگام رسم کاغذ شطرنجی سبب چه امری می گردد؟
  الف) رسم کاغذ شطرنجی از وسط ب) رسم کاغذ شطرنجی به صورت مربعی
  ج) قرینه کردن کاغذ شطرنجی          د) گرد شدن کاغذ شطرنجی
 18. عملکرد فرمان Trim چیست؟
  الف) اتصال اشکال به یکدیگر ب) حذف بخش های همپوشانی شکل زیرین
  ج) بریدن قسمتی از موضوعات          د) حذف قسمتهای رو هم افتاده اشکال
 19. برای ایجاد بافت های دو رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Bitmap Pattern ب) Two Color Palette     ج) Texture Fill     د) Full Color Palette
 20. برای اضافه کردن یک حرف یا نماد به ابتدای هر پارگراف از کدام جلوه استفاده می شود؟
  الف) Bullets ب) Appearance          ج) Drop Cap   د) هیچ کدام
 21. کاربرد ابزار Interactive Drop Shadow Tool چیست؟
  الف) پیچاندن اشکال ب) تغییر شفافیت             ج) برش اشکال     د) ایجاد سایه
 1. جهت تغییر کنتراست نور و رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Contrast Enhancement ب) Tone Curves        ج) Color Balance      د) Gamma
 2. کاربرد فیلتر Contour چیست؟
  الف) فرم دادن و شکل دادن تصویر                              ب) تغییر شکل دادن تصویر از لحاظ رنگ
  ج) خلق کردن و ایجاد تصاویر جدید و زیبا                   د) ایجاد نویز و خراشیدگی
 3. جهت درج یک آدرس اینترنتی روی یک متن یا دکمه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Behavior ب)Rollover                            ج)Bookmark د) Hyperlink
 4. کاربرد منوی کشویی Reposition images to در زبانه Layout چیست؟
  الف) مشخص کردن مکان چاپ         ب) فاصله موضوع چاپی از گوشه های کاغذ
  ج) چاپ نشانه های کاشی کاری       د) تنظیم اندازه چاپ
 5. در ترسیم اشکال چندضلعی کدام گزینه برای تنظیم ضخامت خطوط دور شکل است؟
  الف)Mirror       ب)Hairline                             ج) Outline      د) Width
 6. کدام ابزار برای بریدن قسمت‌های شکل و جدا کردن آن به دو یا چند قسمت کاربرد دارد؟
  الف)Weld         ب)Trim                                   ج)Crop            د)Knife
 7. برای تبدیل شکل به حالت کره‌ای از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Cylinder   ب)Emboss                              ج)Sphere        د)Pinch
 8. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition           ب)Size Factor            ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 9. در چاپ سند در کدام قسمت می توان تعداد کپی ها را مشخص نمود؟
  الف) Copies     ب) Pages                     ج) General      د) Document
 10. از کدام گزینه برای دسترسی سریع به صفحه مورد نظر استفاده می شود؟
  الف) Go to page           ب) Delete Page          ج) Insert Page            د) Page Setup
 11. با استفاده از کدام ابزار می توان گوشه های مستطیل را گرد کرد؟
  الف) Shape Tool          ب)Freehand Tool      ج)Ellipse Tool           د) Rectangle Tool
 12. ابزار Texture Fill Dialog برای کدام نوع رنگ آمیزی به کار می رود؟
  الف) تک­رنگ        ب) گرادیانی                    ج) بافتی             د) Post Script
 13. در جلوه Distortion عملکرد حالت Push and pull چیست؟
  الف) لبه های یک شئ را فشار داد و یا کشید                ب) لبه های دندانه دار را به شکل اعمال کرد
  ج) جلوه چرخشی ایجاد کرد                         د) سایه به شکل اعمال کرد
 14. جهت تار کردن تصاویر از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Blur          ب)Camera                              ج)Color Transform   د)Contour
 15. با استفاده از کدام گزینه می توان ویژگی های شئ را در زمان طراحی تغییر داد؟
  الف)  Docker    ب) Standard Bar        ج) Property Bar         د) Object
 16. برای اعمال زوم به طوری که عرض صفحه دیده شود از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)  Zoom To Page Width                           ب) Zoom To Page Height
  ج) Zoom To All                                             د) Zoom To Page
 17. کدامیک از ابزارهای زیر، پس از رسم، شکل رسم شده را شناسایی و ناهمواری های آن را برطرف می کند؟
  الف)  Smart Drawing  ب)  Graph Paper        ج) Spiral         د) Basic Shapes
 18. با استفاده از کدام فرمان می توان موضوعات ترکیب شده با یکدیگر را جدا نمود؟
  الف)Break apart          ب) Combine               ج) Roughen    د) Free Transform
 19. در ابزار Interactive Fill Tool، عملکرد Fill Type در نوار وضعیت چیست؟
  الف)   رنگ آمیزی گرادیانی  ب) رنگ آمیزی یکنواخت    ج) تغییر اندازه بافت      د)تغییر نوع رنگ آمیزی و بافت
 20. برای تنظیم ترازبندی متون پاراگرافی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)   Indents   ب) Text Direction     ج) Alignment             د) Spacing
 21. جهت ایجاد برش و قرار دادن یک شکل درون شکل دیگر، از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف) Transparency      ب) Extract Contents ج) Power Clip            د) Tinted Grayscale
 22. کدامیک از فیلترها برای خم کردن و انحنا دادن به تصویر کاربرد دارد؟
  الف) Sharpen   ب) Noise                     ج) Creative     د) Distort
 23. پروژه های فعال در پنجره Project – Global Macros در کدام قسمت قرار دارد؟
  الف)  Global Macros  ب) File Converter     ج) VBA Project         د) Modules
 24. کدام گزینه در هنگام ساخت دکمه، حالتی را نشان می دهد که اشاره­گر ماوس روی دکمه قرار دارد؟
  الف) Over         ب) Down                    ج) Normal      د) Up
 25. کدام گزینه برای تغییر حجم رنگ تصویر و اندازه مقادیر آن کاربرد دارد؟
  الف)  Auto Equalize   ب) Color Balance      ج)Gamma                   د) Desaturate
 26. در ایجاد زیر مجموعه رنگ در کدام قسمت می توان تنظیمات نورپردازی و سایه رنگ را تغییر داد؟
  الف) Color Name        ب) Saturation             ج) Brightness             د) Shade
 27. برای ایجاد کوفتگی و برجستگی های هنری در تصویر از کدام فیلترها استفاده می شود؟
  الف)  Art Strokes         ب) Creative                ج) Camera      د) Sharpen
 28. برای رسم شکل مارپیچ از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟
  الف)   Spiral     ب) Complex Star       ج) Smart Drawing     د) Graph Paper
 29. از کدام ابزار برای رسم خطوط صاف و منحنی استفاده می شود؟
  الف)   Bezier    ب) Freehand              ج) Pen             د) Poly Line
 30. کدام ابزار برای طراحی اشکال هندسی پایه استفاده می شود؟
  الف)   Polygon Tool    ب) Ellipse Tool         ج) Rectangle Tool     د) Basic Shapes
 31. چگونه می توان پس از انتخاب Text Tool یک متن پاراگرافی ایجاد کرد؟
  الف)   با کلیک راست کردن  ب) با دابل کلیک کردن
  ج)با کلیک کردن                           د) با کلیک و درگ کردن ماوس
 32. با استفاده از کدام ابزار زیر می توانید دو شئ را با هم مخلوط کنید ؟
  الف)   Interactive Blend Tool            ب) Interactive Contour Tool
  ج) Interactive Envelope Tool          د) Interactive Distortion Tool
 33. عملکرد فرمان Color Balance چیست؟
  الف)   تغییر درخشندگی و کنتراست                          ب) تغییر بالانس رنگ
  ج) تنظیم کانال های رنگ                                       د) تغییر حجم رنگ تصویر
 34. جهت انجام تنظیمات ترکیب بندی چاپ در صفحه پیش نمایش چاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)   Pick Tool                                   ب) Imposition Layout Tool
  ج) Marks Placement Tool                د) Zoom Tool
 35. ……………..ابزاری است که با استفاده از آن می­توانید متون را در نرم­افزار کورل نمایش داده و ویرایش کنید.
  الف)Docker      ب) Paragraph Text                ج)Flyout         د)Object
 36. برای تعیین رنگ خطوط راهنما از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Snap To Guidelines                   ب) Show Guidelines
  ج) Corel Presets                                د) Default Guideline Color
 37. کشیدگی یا مورب کردن اشکال ازکدام یک از فرمان­های Arrange Transformations  استفاده می­شود؟
  الف)Position    ب)Rotate                    ج)Skew           د)Scale
 38. جهت ویرایش رنگ در کادر محاوره ای Palette Editor از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) Add Color           ب) Edit Color             ج)Delete Color          د)Sort Colors
 39. کاربرد گزینه Bitmap Pattern چیست؟
  الف) ایجاد بافت های دو رنگ                        ب) ایجاد بافت های Post Script
  ج) ایجاد بافت هایی شامل تصاویر بیتی           د) ایجاد بافت های تمام رنگ
 40. جهت ایجاد لایه­ی جدید در صفحه­ی اصلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) New Layer           ب) Text Statistics      ج) Create Master Layer        د) Symbol
 41. جهت تبدیل یک تصویر پیکسلی به برداری از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Trace Bitmap      ب) Convert to Bitmap          ج) Convert to Vector            د) هیچ کدام
 42. کاربرد گزینه Pauses VBA Macro Recording چیست؟
  الف) پایان ضبط ماکرو        ب) شروع ضبط ماکرو         ج) توقف ضبط ماکرو          د) اجرای ماکرو
 43. در کادر محاوره ای Publish to the web در کدام قسمت می توان اطلاعات سند را ویرایش نمود؟
  الف) Details     ب)General                  ج)Images        د)Summary
 44. کاربرد ابزار Marks Placement Tool چیست؟
  الف) نشانه­گذاری   ب) انتخاب          ج) طراحی صفحه­بندی       د) بزرگنمایی
 45. با استفاده از کدام ابزار می توان لبه های خطوط را به حالت دندانه دار تبدیل کرد؟
  الف) Smudge    ب) Knife                     ج) Roughen Brush                د) Weld
 46. با استفاده از کدام گزینه می توان یک شی را سه بعدی نمود؟
  الف) Blend       ب) Extrude                 ج) Contour     د) Distortion
 47. در کدام زبانه از پنجره ی Publish to the web می توان خلاصه ای از عملکرد تصاویر صادر شده،در وب را مشاهده نمود؟
  الف) HTML      ب) Summary             ج) Issues          د) Details
 48. برای تنظیمات صفحه‌بندی از کدام قسمت می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Bleed       ب)Page Option                      ج)Layout        د) Label
 49. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition           ب)Size Factor            ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 50. با استفاده از کدام گزینه می توان ویژگی های شئ را در زمان طراحی تغییر داد؟
  الف)  Docker    ب) Standard Bar        ج) Property Bar         د) Object
 51. برای اعمال زوم به طوری که عرض صفحه دیده شود از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)  Zoom To Page Width               ب) Zoom To Page Height
  ج) Zoom To All                                 د) Zoom To Page
 52. کدامیک از ابزارهای زیر، پس از رسم، شکل رسم شده را شناسایی و ناهمواری های آن را برطرف می کند؟
  الف)  Smart Drawing  ب)  Graph Paper        ج) Spiral         د) Basic Shapes
 53. با استفاده از کدام فرمان می توان موضوعات ترکیب شده با یکدیگر را جدا نمود؟
  الف)Break apart          ب) Combine   ج) Roughen    د) Free Transform
 54. در ابزار Interactive Fill Tool، عملکرد Fill Type در نوار وضعیت چیست؟
  الف)   رنگ آمیزی گرادیانی                          ب) رنگ آمیزی یکنواخت
  ج) تغییر اندازه بافت                                   د)تغییر نوع رنگ آمیزی و بافت
 55. برای تنظیم ترازبندی متون پاراگرافی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)   Indents   ب) Text Direction     ج) Alignment             د) Spacing
 56. جهت ایجاد برش و قرار دادن یک شکل درون شکل دیگر، از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف) Transparency      ب) Extract Contents ج) Power Clip            د) Tinted Grayscale
 57. کدامیک از فیلترها برای خم کردن و انحنا دادن به تصویر کاربرد دارد؟
  الف) Sharpen   ب) Noise                     ج) Creative     د) Distort
 58. پروژه های فعال در پنجره Project – Global Macros در کدام قسمت قرار دارد؟
  الف)  Global Macros  ب) File Converter     ج) VBA Project         د) Modules
 59. کدام گزینه در هنگام ساخت دکمه، حالتی را نشان می دهد که اشاره­گر ماوس روی دکمه قرار دارد؟
  الف) Over         ب) Down                    ج) Normal      د) Up
 60. کدام گزینه برای تغییر حجم رنگ تصویر و اندازه مقادیر آن کاربرد دارد؟
  الف)  Auto Equalize   ب) Color Balance      ج)Gamma       د) Desaturate
 61. در ایجاد زیر مجموعه رنگ در کدام قسمت می توان تنظیمات نورپردازی و سایه رنگ را تغییر داد؟
  الف) Color Name        ب) Saturation             ج) Brightness             د) Shade
 62. برای ایجاد کوفتگی و برجستگی های هنری در تصویر از کدام فیلترها استفاده می شود؟
  لف)  Art Strokes         ب) Creative    ج) Camera      د) Sharpen
 63. برای رسم شکل مارپیچ از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟
  الف)   Spiral     ب) Complex Star       ج) Smart Drawing     د) Graph Paper
 64. از کدام ابزار برای رسم خطوط صاف و منحنی استفاده می شود؟
  الف)   Bezier    ب) Freehand              ج) Pen             د) Poly Line
 65. کدام ابزار برای طراحی اشکال هندسی پایه استفاده می شود؟
  الف)   Polygon Tool    ب) Ellipse Tool         ج) Rectangle Tool     د) Basic Shapes
 66. چگونه می توان پس از انتخاب Text Tool یک متن پراگرافی ایجاد کرد؟
  الف)   با کلیک راست کردن  ب) با دابل کلیک کردن
  ج)با کلیک کردن                           د) با کلیک و درگ کردن ماوس
 67. با استفاده از کدام ابزار زیر می توانید دو شئ را با هم مخلوط کنید ؟
  الف)   Interactive Blend Tool            ب) Interactive Contour Tool
  ج) Interactive Envelope Tool          د) Interactive Distortion Tool
 68. عملکرد فرمان Color Balance چیست؟
  الف)   تغییر درخشندگی و کنتراست                          ب) تغییر بالانس رنگ
  ج) تنظیم کانال های رنگ                                       د) تغییر حجم رنگ تصویر
 69. جهت انجام تنظیمات ترکیب بندی چاپ در صفحه پیش نمایش چاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)   Pick Tool                                   ب) Imposition Layout Tool
  ج) Marks Placement Tool                د) Zoom Tool
 70. کدام یک فرمت استاندارد نرم افزار Corel Draw می باشد؟
  الف)PDF           ب)PAT                        ج)CDR            د)CDT
 71. پایین نگه داشتن کلید Ctrl در هنگام رسم کاغذ شطرنجی سبب چه امری می گردد؟
  الف) رسم کاغذ شطرنجی از وسط                  ب) رسم کاغذ شطرنجی به صورت مربعی
  ج) قرینه کردن کاغذ شطرنجی                      د) گرد شدن کاغذ شطرنجی
 72. عملکرد فرمان Trim چیست؟
  الف) اتصال اشکال به یکدیگر            ب) حذف بخش های همپوشانی شکل زیرین
  ج) بریدن قسمتی از موضوعات          د) حذف قسمتهای رو هم افتاده اشکال
 73. برای ایجاد بافت های دو رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  لف) Bitmap Pattern    ب) Two Color Palette     ج) Texture Fill     د) Full Color Palette
 74. برای اضافه کردن یک حرف یا نماد به ابتدای هر پارگراف از کدام جلوه استفاده می شود؟
  الف) Bullets     ب) Appearance                      ج) Drop Cap               د) هیچ کدام
 75. کاربرد ابزار Interactive Drop Shadow Tool چیست؟
  الف) پیچاندن اشکال          ب) تغییر شفافیت             ج) برش اشکال     د) ایجاد سایه
 76. جهت تغییر کنتراست نور و رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Contrast Enhancement ب) Tone Curves        ج) Color Balance      د) Gamma
 77. کاربرد فیلتر Contour چیست؟
  الف) فرم دادن و شکل دادن تصویر                              ب) تغییر شکل دادن تصویر از لحاظ رنگ
  ج) خلق کردن و ایجاد تصاویر جدید و زیبا                   د) ایجاد نویز و خراشیدگی
 78. جهت درج یک آدرس اینترنتی روی یک متن یا دکمه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Behavior             ب)Rollover                            ج)Bookmark             د) Hyperlink
 79. کاربرد منوی کشویی Reposition images to در زبانه Layout چیست؟
  الف) مشخص کردن مکان چاپ         ب) فاصله موضوع چاپی از گوشه های کاغذ
  ج) چاپ نشانه های کاشی کاری       د) تنظیم اندازه چاپ
 80. در ترسیم اشکال چندضلعی کدام گزینه برای تنظیم ضخامت خطوط دور شکل است؟
  الف)Mirror       ب)Hairline                             ج) Outline      د) Width
 81. کدام ابزار برای بریدن قسمت‌های شکل و جدا کردن آن به دو یا چند قسمت کاربرد دارد؟
  الف)Weld         ب)Trim                                   ج)Crop            د)Knife
 82. برای تبدیل شکل به حالت کره‌ای از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Cylinder   ب)Emboss                              ج)Sphere        د)Pinch
 83. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition           ب)Size Factor                        ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 84. در چاپ سند در کدام قسمت می توان تعداد کپی ها را مشخص نمود؟
  الف) Copies     ب) Pages         ج) General      د) Document
 85. ……………..ابزاری است که با استفاده از آن می­توانید متون را در نرم­افزار کورل نمایش داده و ویرایش کنید.
  الف)Docker      ب) Paragraph Text                ج)Flyout         د)Object
 86. برای تعیین رنگ خطوط راهنما از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Snap To Guidelines                   ب) Show Guidelines
  ج) Corel Presets                                د) Default Guideline Color
 87. کشیدگی یا مورب کردن اشکال ازکدام یک از فرمان­های Arrange Transformations  استفاده می­شود؟
  الف)Position    ب)Rotate        ج)Skew           د)Scale
 88. جهت ویرایش رنگ در کادر محاوره ای Palette Editor از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) Add Color           ب) Edit Color ج)Delete Color          د)Sort Colors
 89. کاربرد گزینه Bitmap Pattern چیست؟
  الف) ایجاد بافت های دو رنگ                        ب) ایجاد بافت های Post Script
  ج) ایجاد بافت هایی شامل تصاویر بیتی           د) ایجاد بافت های تمام رنگ
 90. جهت ایجاد لایه­ی جدید در صفحه­ی اصلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) New Layer           ب) Text Statistics     ج) Create Master Layer         د) Symbol
 91. جهت تبدیل یک تصویر پیکسلی به برداری از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Trace Bitmap      ب) Convert to Bitmap          ج) Convert to Vector            د) هیچ کدام
 92. کاربرد گزینه Puses VBA Macro Recording چیست؟
  الف) پایان ضبط ماکرو        ب) شروع ضبط ماکرو         ج) توقف ضبط ماکرو          د) اجرای ماکرو
 93. در کادر محاوره ای Publish to the web در کدام قسمت می توان اطلاعات سند را ویرایش نمود؟
  الف) Details     ب)General                  ج)Images        د)Summary
 94. کاربرد ابزار Marks Placement Tool چیست؟
  الف) نشانه­گذاری   ب) انتخاب          ج) طراحی صفحه­بندی       د) بزرگنمایی
 95. با استفاده از کدام ابزار می توان لبه های خطوط را به حالت دندانه دار تبدیل کرد؟
  الف) Smudge    ب) Knife         ج) Roughen Brush    د) Weld
 96. با استفاده از کدام گزینه می توان یک شی را سه بعدی نمود؟
  الف) Blend       ب) Extrude                 ج) Contour     د) Distortion
 97. در کدام زبانه از پنجره ی Publish to the web می توان خلاصه ای از عملکرد تصاویر صادر شده،در وب را مشاهده نمود؟
  الف) HTML      ب) Summary             ج) Issues          د) Details
 98. برای تنظیمات صفحه‌بندی از کدام قسمت می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Bleed       ب)Page Option                      ج)Layout        د) Label
 99. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition           ب)Size Factor            ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 100. از کدام ابزار برای رنگ آمیزی به صورت گرادیاتی استفاده می شود؟
  الف) Fountain Fill Dialog      ب) Fill Color Dialog
  ج) Texture Fill Dialog          د) Post Script
 101. برای تبدیل حروف کوچک به بزرگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)Overling   ب) Uppercase                        ج) Strikethru د)Position
 102. برای کپی­کردن جلوه­های یک موضوع برموضوع دیگر در نوار وضعیت از کدام حالت استفاده می­شود؟
  الف)Sample Color       ب) Object Attributes            ج)Properties               د)Effects
 103. برای انتخاب ماکروی ضبط شده در VBA Project از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)Forms        ب)Modules                ج)VBA Project          د)Objects
 104. جهت اعمال برخی تنظیمات مانند نوع کاغذ چاپ از کدام گزینه در زبانه Generals استفاده می شود؟
  الف)Properties             ب)Name          ج)Print to file             د)Current Document
 105. کدام یک فرمت استاندارد نرم افزار Corel Draw می باشد؟
  الف)PDF           ب)PAT                                                ج)CDR            د)CDT
 106. پایین نگه داشتن کلید Ctrl در هنگام رسم کاغذ شطرنجی سبب چه امری می گردد؟
  الف) رسم کاغذ شطرنجی از وسط                  ب) رسم کاغذ شطرنجی به صورت مربعی
  ج) قرینه کردن کاغذ شطرنجی                      د) گرد شدن کاغذ شطرنجی
 107. عملکرد فرمان Trim چیست؟
  الف) اتصال اشکال به یکدیگر                        ب) حذف بخش های همپوشانی شکل زیرین
  ج) بریدن قسمتی از موضوعات                      د) حذف قسمتهای رو هم افتاده اشکال
 108. برای ایجاد بافت های دو رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Bitmap Pattern   ب) Two Color Palette     ج) Texture Fill     د) Full Color Palette
 109. برای اضافه کردن یک حرف یا نماد به ابتدای هر پارگراف از کدام جلوه استفاده می شود؟
  الف) Bullets     ب) Appearance          ج) Drop Cap               د) هیچ کدام
 110. کاربرد ابزار Interactive Drop Shadow Tool چیست؟
  الف) پیچاندن اشکال          ب) تغییر شفافیت             ج) برش اشکال     د) ایجاد سایه
 111. جهت تغییر کنتراست نور و رنگ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Contrast Enhancement ب) Tone Curves        ج) Color Balance      د) Gamma
 112. کاربرد فیلتر Contour چیست؟
  الف) فرم دادن و شکل دادن تصویر                              ب) تغییر شکل دادن تصویر از لحاظ رنگ
  ج) خلق کردن و ایجاد تصاویر جدید و زیبا                   د) ایجاد نویز و خراشیدگی
 113. جهت درج یک آدرس اینترنتی روی یک متن یا دکمه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Behavior             ب)Rollover                            ج)Bookmark             د) Hyperlink
 114. کاربرد منوی کشویی Reposition images to در زبانه Layout چیست؟
  الف) مشخص کردن مکان چاپ         ب) فاصله موضوع چاپی از گوشه های کاغذ
  ج) چاپ نشانه های کاشی کاری       د) تنظیم اندازه چاپ
 115. در ترسیم اشکال چندضلعی کدام گزینه برای تنظیم ضخامت خطوط دور شکل است؟
  الف)Mirror       ب)Hairline                             ج) Outline      د) Width
 116. کدام ابزار برای بریدن قسمت‌های شکل و جدا کردن آن به دو یا چند قسمت کاربرد دارد؟
  الف)Weld         ب)Trim                                   ج)Crop            د)Knife
 117. برای تبدیل شکل به حالت کره‌ای از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Cylinder   ب)Emboss                  ج)Sphere        د)Pinch
 118. در تنظیمات صفحه در کدام قسمت می‌توان اندازه موضوع را برحسب مقیاس وارد نمود؟
  الف)Reposition           ب)Size Factor            ج)Bleed Limit            د)Scale Factor
 119. در چاپ سند در کدام قسمت می توان تعداد کپی ها را مشخص نمود؟
  الف) Copies     ب) Pages         ج) General                  د) Document
 120. از کدام گزینه برای دسترسی سریع به صفحه مورد نظر استفاده می شود؟
  الف) Go to page           ب) Delete Page          ج) Insert Page            د) Page Setup
 121. با استفاده از کدام ابزار می توان گوشه های مستطیل را گرد کرد؟
  الف) Shape Tool          ب)Freehand Tool      ج)Ellipse Tool           د) Rectangle Tool
 122. ابزار Texture Fill Dialog برای کدام نوع رنگ آمیزی به کار می رود؟
  الف) تک­رنگ        ب) گرادیانی                    ج) بافتی             د) Post Script
 123. در جلوه Distortion عملکرد حالت Push and pull چیست؟
  الف) لبه های یک شئ را فشار داد و یا کشید                ب) لبه های دندانه دار را به شکل اعمال کرد
  ج) جلوه چرخشی ایجاد کرد                         د) سایه به شکل اعمال کرد
 1. جهت تار کردن تصاویر از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Blur ب)Camera                              ج)Color Transform   د)Contour