سوالات تئوری و تستی کاربر فری هند

نمونه سوالات  تئوری و تستی کاربر فری هند فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. کدام یک از نوارهای زیر شامل ابزارهای پیشرفته برای کار روی اشیا از قبیل برش، اشتراک، توسعه، بسط و… می­باشد؟
  الف) Xtra Operations       ب) Info            ج) Xtra Tools             د) Envelope
 2. عملکرد گزینه Go To Page کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) اضافه کردن صفحه ب) منتقل شدن به صفحه ای که وارد می­کنید.
  ج) رفتن به صفحه بعد        د) رفتن به صفحه قبل
 3. عملکرد گزینه Auto remove overlap در ابزار Variable Stroke Pen کدام­یک از موارد زیر است؟
  الف) رسم نقطه چین در پیش نمایش ب) پاک کردن قسمت های روی هم رفته شکل
  ج) کنترل ضخامت خط                         د) افزایش دقت کار
 4. با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر می توان اشکال را به هم متصل کرد؟
  الف) Connector          ب) Free form              ج) Knife          د) Eraser
 5. در فرمان Expand Stroke کاربرد گزینه Cap چیست؟
  الف) تغییر ضخامت مسیر ب) تغییر جهت مسیر         ج) تنظیم گوشه های مسیر  د) تنظیم انتهای مسیر
 6. با کدام گزینه می توان رنگ ساخته شده در پنل Tints را به پنل Swatches منتقل کرد؟
  الف) Darken Colors ب) Convert To Grayscale    ج) Color Control       د) Add to Swatches
 7. کاربرد ابزار Fisheye Lens کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) چرخش تصاویر به صورت ۳بعدی ب) تقعر و یا تحدب بخشیدن به اشکال
  ج) واقعی تر نشان دادن حالت سه بعدی          د) ایجاد سایه
 8. برای حذف Style انتخابی کدام­یک از گزینه­های زیر را انتخاب می­کنیم؟
  الف) Remove ب)Add                       ج)Duplicate           د)New
 9. در The Get URL action، لینک مورد نظر را در کدام پنل باید بنویسیم؟
  الف)Layers ب)Assets                   ج)Action         د) Navigation
 10. برای ارسال سند به صورت Email از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) Export    ب) Send                     ج) Print          د)Import
 11. کدام ابزار از اشباع رنگ در شکل کاسته و آن را کدر می کند؟
  الف) Darken Color ب) Lighten Color      ج) Saturate Color     د) Desaturate Color
 12. با استفاده از کدام ابزار می‌توان کل صفحه کار را انتخاب نمود؟
  الف) Page ب) All              ج) Select All                         د) Fit All
 13. برای تبدیل متون ساده به متون سه بعدی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Underline ب) Zoom                    ج) ۳D              د) Effect
 14. برای جابه‌جا کردن اشیا به صورت متقارن کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Roughen             ب)Mirror                    ج)Reflect       د)Skew
 15. با استفاده از کدام فرمان می‌توان تمامی جلوه‌های اعمال شده به متن را از بین برد؟
  الف)Remove Transform ب)Remove Effects ج)Delete Effects      د)Delete Transform
 1. برای ایجاد صفحه جدید در Freehand از کدام گزینه در منوی File استفاده می­کنیم؟
  الف) Wizard     ب) Open                     ج) New            د) Open Recent
 2. با استفاده از ابزار Ellipse چه عملی می توان انجام داد؟
  الف) خوش­نویسی              ب) طراحی دایره یا بیضی                ج) رسم مستطیل یا مربع    د) رسم چندضلعی
 3. از کدام یک از ابزار های زیر برای ترسیم منحنی استفاده می شود؟
  الف)Pen            ب)Pencil                                 ج)Line             د) Calligraphic pen
 4. عملکرد گزینه Move Forward در فرمان Arrange چیست؟
  الف) شکل یا متن مورد نظر را روی بقیه اشکال قرار می دهد.
  ب) یعنی شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله به عقب می برد.
  ج) شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله جلوتر می آورد.
  د) شکل یا متن مورد نظر را در عقب ترین حالت قرار می دهد.
 5. کدام یک از حالات رنگ آمیزی مربوط به حالت رنگ آمیزی طیفی می باشد؟
  الف) Basics      ب) Gradient                           ج) Lens           د) Custom
 6. کاربرد گزینه Darken Colors چیست؟
  الف) میزان غلظت اشکال را یک درجه افزایش می دهد.                ب) اشکال را یک درجه تاریک تر می کند .
  ج) میزان غلظت اشکال را یک درجه کاهش می دهد.                  د) اشکال را یک درجه روشن تر می کند.
 7. برای تغییر شفافیت کل شکل به طور یکسان از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Radius     ب) Feather                  ج) Basic Transparency         د) Gradient Mask
 8. قسمت Contents در ابزار Graphic Hose نمایانگر چیست؟
  الف) ایجاد یک طرح گرافیکی جدید                ب) انتخاب طرح های مختلف
  ج) کپی از طرح گرافیکی                             د) تعداد شکل های طرح گرافیکی
 9. در کدام قسمت Trace Tool می­توان میزان وضوح تصویر را تنظیم نمود؟
  الف) Color mode         ب) Resolution             ج) Path conversation           د) Trace conformity
 10. کدام گزینه سبب نمایش فیلم به صورت تمام صفحه می شود؟
  الف) The Print action                                     ب) The Get URL action
  ج) The Full Screen action                            د) The Play and Stop action
 11. نرم افزار Freehand از کدام روش برای ایجاد تصاویر گرافیکی استفاده می‌کند؟
  الف) Pixel         ب) Bitmap                  ج) Vector         د) Point
 12. با انتخاب کدام گزینه ابزار Knife تنها به صورت خط مستقیم برش می‌زند؟
  الف) Line          ب)Lasso                                  ج)Straight       د)Path
 13. در فرمان Leading کدام حالت فاصله خطوط را به طور اتوماتیک تنظیم می‌کند؟
  الف) Auto         ب) Percentage                        ج) Solid           د) Fixed
 14. برای مات کردن شکل به طور یکنواخت از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Blur          ب) Glow                     ج) Basic          د) Gaussian
 15. کدام گزینه موجب توقف یک فیلم بارگذاری شده می‌گردد؟
  الف) Load Movie        ب)Stop Movie            ج)Stop Load Movie                         د)Unload Movie
 16. برای تعیین عرض و ارتفاع صفحه جدید از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف) Page Size             ب) Bleed Size                        ج) Number of new pages     د) Add Pages
 17. کدام یک از جلوه های زیر برای ایجاد کادر یا قاب به دور متن استفاده می شود؟
  الف) Inline       ب) Highlight              ج) Shadow      د) Underline
 18. کاربرد فرمان Envelope چیست؟
  الف) تار کردن اشکال          ب) ایجاد سایه      ج) برای افزایش وضوح لبه های شکل  د) تغییر ظاهر اشکال ومسیرها
 19. کاربرد نرم افزار Fireworks چیست؟
  الف) آماده سازی تصاویر برای انتشار در وب                  ب) وارد کردن تصویر Bitmap
  ج) Trace  انواع اشیا                                            د) تبدیل تصویر برداری به Bitmap
 20. با انتخاب کدام گزینه تنها اشیا و اشکال انتخاب شده صادر می شوند؟
  الف) Selected object only      ب) All             ج) Page boundary      د) Output Area
 21. کدامیک از ابزار های زیر عمل طراحی را مانند یک خودکار و با دقت خاصی انجام می دهد؟
  الف) Text          ب) Output Area                     ج) Pen                         د) Spiral
 22. برای تغییر انحنای مربع یا مستطیل( گرد کردن رئوس) از کدام ابزار استفاده می شود؟
  الف) Rectangle            ب) Ellipse                   ج) Pick Tool               د) Subselect
 23. کاربرد Scale در Transform چیست؟
  الف) ایجاد قرینه از شکل      ب) چرخاندن شکل ها        ج) حرکت دادن شکل ها     د) تغییر اندازه و مقیاس شکل
 24. چگونه می توان پس از انتخاب  Text Toolیک متن پاراگرافی ایجاد کرد؟
  الف) با کلیک راست کردن      ب) با دابل کلیک کردن                 ج) با کلیک کردن  د) با کلیک و درگ کردن ماوس
 25. فعال بودن گزینه Knock Out در جلوه سایه سبب چه چیزی می شود؟
  الف) محو شدن شکل و نمایش سایه   ب) تار شدن شکل    ج) محو شدن شکل و نمایش هاله نور        د) میزان تیرگی
 26. کدامیک از فرمت تصاویر در وب نمی باشد؟
  الف) MOV        ب) JPG            ج) PNG           د) GIF
 27. برای تنظیم نحوه Trace شدن گوشه های صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Path conversation          ب) Path Overlap        ج) Trace Layers         د) Resolution
 28. حالت پیش فرض اجرایی Action کدام است؟
  الف) Play          ب) Go To and Play                ج) Go To and Stop    د) Stop
 29. کدامیک از فرمت های زیر، جزو فرمت های مربوط به تصاویر پیکسلی به حساب می آیند؟
  الف) JPG           ب) GIF            ج) PNG           د) همه موارد
 30. در کدام قسمت فرمت صدور فایل را انتخاب می کنیم؟
  الف) File name             ب) Area          ج) Page boundary      د) Save as type
 31. با اجرای کدام فرمان قسمتی از شکل که روی سایه قرار دارد حذف می شود؟
  الف) Crop         ب) Divide                   ج) Punch         د) Union
 32. برای تعیین حاشیه برای صفحه کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Margins   ب) Bleed Size                        ج) Page Size               د) Duplicate
 33. با انتخاب کدام گزینه لبه های صفحه نیز چاپ خواهد شد؟
  الف) Page Area            ب) Composite                        ج) Variable    د) Page Boundary
 34. برای حذف یک صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف) Delete      ب) Delete Page                      ج) Clear          د) Remove
 35. در برنامه نقاشی کدام ابزار برای رنگ پاشی یا اسپری کردن به کار می رود؟
  الف) Brush       ب) Curve                    ج) Airbrush    د) Pick Color
 36. با استفاده از کدام گزینه می توان تعداد حلقه های مار پیچ را تعیین کرد؟
  الف) Number of rotations      ب) Direction              ج) Draw by     د) Draw from
 37. کدام یک از حالات زیر شکل را در جهات مختلف منعکس می کند؟
  الف) Vertical   ب)Horizontal             ج) Multiple    د) Neare
 38.  ……………. به جلوه هایی گفته می شود که برای حرکات اسناد و تصاویر و اشکال مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف) Behavior ب) Event                     ج) Action        د) Drag
 39. عملکرد فرمان Release to Layers چیست؟
  الف) نسبت دادن Action های مختلف به اسناد           ب) تقویت یک فیلم بارگذاری شده
  ج) گسترش اکشن در لایه ها                                    د) متحرک سازی اشکال با استفاده از لایه ها
 40. در فرمان Create برای برجسته سازی اشکال از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Blend       ب) Emboss                 ج) Trap           د) Distort
 41. کدام یک از نوارهای زیر شامل ابزارهای پیشرفته برای کار روی اشیا از قبیل برش، اشتراک، توسعه، بسط و… می­باشد؟
  الف)       Xtra Operations       ب) Info            ج) Xtra Tools             د) Envelope
 42. عملکرد گزینه Go To Page کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) اضافه کردن صفحه       ب) منتقل شدن به صفحه ای که وارد می­کنید.
  ج) رفتن به صفحه بعد        د) رفتن به صفحه قبل
 43. عملکرد گزینه Auto remove overlap در ابزار Variable Stroke Pen کدام­یک از موارد زیر است؟
  الف) رسم نقطه چین در پیش نمایش ب) پاک کردن قسمت های روی هم رفته شکل
  ج) کنترل ضخامت خط                               د) افزایش دقت کار
 44. با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر می توان اشکال را به هم متصل کرد؟
  الف) Connector           ب) Free form              ج) Knife          د) Eraser
 45. در فرمان Expand Stroke کاربرد گزینه Cap چیست؟
  الف) تغییر ضخامت مسیر     ب) تغییر جهت مسیر         ج) تنظیم گوشه های مسیر              د) تنظیم انتهای مسیر
 46. با کدام گزینه می توان رنگ ساخته شده در پنل Tints را به پنل Swatches منتقل کرد؟
  الف) Darken Colors    ب) Convert To Grayscale    ج) Color Control       د) Add to Swatches
 47. کاربرد ابزار Fisheye Lens کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) چرخش تصاویر به صورت ۳بعدی            ب) تقعر و یا تحدب بخشیدن به اشکال
  ج) واقعی تر نشان دادن حالت سه بعدی          د) ایجاد سایه
 48. برای حذف Style انتخابی کدام­یک از گزینه­های زیر را انتخاب می­کنیم؟
  الف) Remove ب)Add                        ج)Duplicate             د)New
 49. در The Get URL action، لینک مورد نظر را در کدام پنل باید بنویسیم؟
  الف)Layers     ب)Assets                   ج)Action         د) Navigation
 50. برای ارسال سند به صورت Email از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف)  Export    ب) Send                     ج) Print          د)Import
 51. کدام ابزار از اشباع رنگ در شکل کاسته و آن را کدر می کند؟
  الف) Darken Color     ب) Lighten Color      ج) Saturate Color     د) Desaturate Color
 52. با استفاده از کدام ابزار می‌توان کل صفحه کار را انتخاب نمود؟
  الف) Page        ب) All              ج) Select All                         د) Fit All
 53. برای تبدیل متون ساده به متون سه بعدی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Underline            ب) Zoom                    ج) ۳D               د) Effect
 54. برای جابه‌جا کردن اشیا به صورت متقارن کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Roughen              ب)Mirror                    ج)Reflect       د)Skew
 55. با استفاده از کدام فرمان می‌توان تمامی جلوه‌های اعمال شده به متن را از بین برد؟
  الف)Remove Transform         ب)Remove Effects  ج)Delete Effects     د)Delete Transform
 56. کدامیک از ابزار های زیر عمل طراحی را مانند یک خودکار و با دقت خاصی انجام می دهد؟
  الف) Text          ب) Output Area                     ج) Pen                         د) Spiral
 57. برای تغییر انحنای مربع یا مستطیل( گرد کردن رئوس) از کدام ابزار استفاده می شود؟
  الف) Rectangle            ب) Ellipse                   ج) Pick Tool               د) Subselect
 58. کاربرد Scale در Transform چیست؟
  الف) ایجاد قرینه از شکل      ب) چرخاندن شکل ها        ج) حرکت دادن شکل ها     د) تغییر اندازه و مقیاس شکل
 59. چگونه می توان پس از انتخاب  Text Toolیک متن پاراگرافی ایجاد کرد؟
  الف) با کلیک راست کردن    ب) با دابل کلیک کردن       ج) با کلیک کردن     د) با کلیک و درگ کردن ماوس
 60. فعال بودن گزینه Knock Out در جلوه سایه سبب چه چیزی می شود؟
  الف) محو شدن شکل و نمایش سایه   ب) تار شدن شکل    ج) محو شدن شکل و نمایش هاله نور        د) میزان تیرگی
 61. کدامیک از فرمت تصاویر در وب نمی باشد؟
  الف) MOV        ب) JPG                        ج) PNG           د) GIF
 62. برای تنظیم نحوه Trace شدن گوشه های صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Path conversation          ب) Path Overlap        ج) Trace Layers         د) Resolution
 63. حالت پیش فرض اجرایی Action کدام است؟
  الف) Play          ب) Go To and Play                ج) Go To and Stop    د) Stop
 64. کدامیک از فرمت های زیر، جزو فرمت های مربوط به تصاویر پیکسلی به حساب می آیند؟
  الف) JPG           ب) GIF            ج) PNG           د) همه موارد
 65. در کدام قسمت فرمت صدور فایل را انتخاب می کنیم؟
  الف) File name             ب) Area                      ج) Page boundary      د) Save as type
 66. با اجرای کدام فرمان قسمتی از شکل که روی سایه قرار دارد حذف می شود؟
  الف) Crop         ب) Divide                   ج) Punch                     د) Union
 67. برای تعیین حاشیه برای صفحه کدام گزینه اسفاده می شود؟
  الف) Margins   ب) Bleed Size                        ج) Page Size               د) Duplicate
 68. با انتخاب کدام گزینه لبه های صفحه نیز چاپ خواهد شد؟
  الف) Page Area            ب) Composite                        ج) Variable    د) Page Boundary
 69. برای حذف یک صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف) Delete      ب) Delete Page          ج) Clear          د) Remove
 70. در برنامه نقاشی کدام ابزار برای رنگ پاشی یا اسپری کردن به کار می رود؟
  الف) Brush       ب) Curve                    ج) Airbrush    د) Pick Color
 71. با استفاده از کدام گزینه می توان تعداد حلقه های مار پیچ را تعیین کرد؟
  الف) Number of rotations      ب) Direction              ج) Draw by     د) Draw from
 72. کدام یک از حالات زیر شکل را در جهات مختلف منعکس می کند؟
  الف) Vertical   ب)Horizontal                         ج) Multiple    د) Neare
 73.  ……………. به جلوه هایی گفته می شود که برای حرکات اسناد و تصاویر و اشکال مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف) Behavior             ب) Event                     ج) Action        د) Drag
 74. عملکرد فرمان Release to Layers چیست؟
  الف) نسبت دادن Action های مختلف به اسناد           ب) تقویت یک فیلم بارگذاری شده
  ج) گسترش اکشن در لایه ها                                    د) متحرک سازی اشکال با استفاده از لایه ها
 1. در فرمان Create برای برجسته سازی اشکال از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Blend ب) Emboss ج) Trap           د) Distort
 1. برای ایجاد صفحه جدید در Freehand از کدام گزینه در منوی File استفاده می­کنیم؟
  الف) Wizard     ب) Open                     ج) New            د) Open Recent
 2. با استفاده از ابزار Ellipse چه عملی می توان انجام داد؟
  لف) خوش­نویسی              ب) طراحی دایره یا بیضی                ج) رسم مستطیل یا مربع    د) رسم چندضلعی
 3. از کدام یک از ابزار های زیر برای ترسیم منحنی استفاده می شود؟
  الف)Pen            ب)Pencil                                 ج)Line             د) Calligraphic pen
 4. عملکرد گزینه Move Forward در فرمان Arrange چیست؟
  الف) شکل یا متن مورد نظر را روی بقیه اشکال قرار می دهد.
  ب) یعنی شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله به عقب می برد.
  ج) شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله جلوتر می آورد.
  د) شکل یا متن مورد نظر را در عقب ترین حالت قرار می دهد.
 5. کدام یک از حالات رنگ آمیزی مربوط به حالت رنگ آمیزی طیفی می باشد؟
  لف) Basics       ب) Gradient                           ج) Lens           د) Custom
 6. کاربرد گزینه Darken Colors چیست؟
  الف) میزان غلظت اشکال را یک درجه افزایش می دهد.                ب) اشکال را یک درجه تاریک تر می کند .
  ج) میزان غلظت اشکال را یک درجه کاهش می دهد.                  د) اشکال را یک درجه روشن تر می کند.
 7. برای تغییر شفافیت کل شکل به طور یکسان از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Radius     ب) Feather                  ج) Basic Transparency         د) Gradient Mask
 8. قسمت Contents در ابزار Graphic Hose نمایانگر چیست؟
  الف) ایجاد یک طرح گرافیکی جدید                            ب) انتخاب طرح های مختلف
  ج) کپی از طرح گرافیکی                                         د) تعداد شکل های طرح گرافیکی
 9. در کدام قسمت Trace Tool می­توان میزان وضوح تصویر را تنظیم نمود؟
  الف) Color mode         ب) Resolution            ج) Path conversation            د) Trace conformity
 10. کدام گزینه سبب نمایش فیلم به صورت تمام صفحه می شود؟
  الف) The Print action                         ب) The Get URL action
  ج) The Full Screen action                د) The Play and Stop action
 11. نرم افزار Freehand از کدام روش برای ایجاد تصاویر گرافیکی استفاده می‌کند؟
  الف) Pixel         ب) Bitmap                  ج) Vector         د) Point
 12. با انتخاب کدام گزینه ابزار Knife تنها به صورت خط مستقیم برش می‌زند؟
  الف) Line          ب)Lasso                                  ج)Straight       د)Path
 13. در فرمان Leading کدام حالت فاصله خطوط را به طور اتوماتیک تنظیم می‌کند؟
  الف) Auto         ب) Percentage                        ج) Solid           د) Fixed
 14. برای مات کردن شکل به طور یکنواخت از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Blur          ب) Glow                     ج) Basic          د) Gaussian
 15. کدام گزینه موجب توقف یک فیلم بارگذاری شده می‌گردد؟
  الف) Load Movie        ب)Stop Movie           ج)Stop Load Movie             د)Unload Movie
 16. کدام یک از نوارهای زیر شامل ابزارهای پیشرفته برای کار روی اشیا از قبیل برش، اشتراک، توسعه، بسط و… می­باشد؟
  الف) Xtra Operations             ب) Info            ج) Xtra Tools             د) Envelope
 17. عملکرد گزینه Go To Page کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) اضافه کردن صفحه                   ب) منتقل شدن به صفحه ای که وارد می­کنید.
  ج) رفتن به صفحه بعد                    د) رفتن به صفحه قبل
 18. عملکرد گزینه Auto remove overlap در ابزار Variable Stroke Pen کدام­یک از موارد زیر است؟
  الف) رسم نقطه چین در پیش نمایش ب) پاک کردن قسمت های روی هم رفته شکل
  ج) کنترل ضخامت خط                               د) افزایش دقت کار
 19. با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر می توان اشکال را به هم متصل کرد؟
  الف) Connector           ب) Free form              ج) Knife          د) Eraser
 20. در فرمان Expand Stroke کاربرد گزینه Cap چیست؟
  الف) تغییر ضخامت مسیر     ب) تغییر جهت مسیر         ج) تنظیم گوشه های مسیر              د) تنظیم انتهای مسیر
 21. با کدام گزینه می توان رنگ ساخته شده در پنل Tints را به پنل Swatches منتقل کرد؟
  الف) Darken Colors    ب) Convert To Grayscale    ج) Color Control       د) Add to Swatches
 22. کاربرد ابزار Fisheye Lens کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) چرخش تصاویر به صورت ۳بعدی            ب) تقعر و یا تحدب بخشیدن به اشکال
  ج) واقعی تر نشان دادن حالت سه بعدی          د) ایجاد سایه
 23. برای حذف Style انتخابی کدام­یک از گزینه­های زیر را انتخاب می­کنیم؟
  الف) Remove ب)Add                        ج)Duplicate             د)New
 24. در The Get URL action، لینک مورد نظر را در کدام پنل باید بنویسیم؟
  الف)Layers     ب)Assets                   ج)Action         د) Navigation
 25. برای ارسال سند به صورت Email از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف)  Export    ب) Send                     ج) Print          د)Import
 26. کدام ابزار از اشباع رنگ در شکل کاسته و آن را کدر می کند؟
  الف) Darken Color     ب) Lighten Color      ج) Saturate Color     د) Desaturate Color
 27. با استفاده از کدام ابزار می‌توان کل صفحه کار را انتخاب نمود؟
  الف) Page        ب) All              ج) Select All                         د) Fit All
 28. برای تبدیل متون ساده به متون سه بعدی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Underline            ب) Zoom                    ج) ۳D               د) Effect
 29. برای جابه‌جا کردن اشیا به صورت متقارن کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Roughen              ب)Mirror                    ج)Reflect       د)Skew
 30. با استفاده از کدام فرمان می‌توان تمامی جلوه‌های اعمال شده به متن را از بین برد؟
  الف)Remove Transform                     ب)Remove Effects
  ج)Delete Effects                              د)Delete Transform
 31. کدام یک از گزینه های زیر موضوعات را نسبت به یک خط افقی در یک راستا قرار می دهد؟
  الف) Center Horizontal         ب) Center Vertical              ج) Bottom      د) Top
 32. گزینه Add Stroke در کدام پنل قرار دارد؟
  الف) Object     ب) Mixer and Tints             ج)Document د)Layers
 33. کدامیک از گزینه های زیر رنگ اشکال را به سیاه و سفید تبدیل می کند؟
  الف) Saturate Colors                                    ب) Lighten Colors
  ج) Convert To Grayscale           د) Color Control
 34. کاربرد گزینه Strikethrough کدام­یک از موارد زیر است؟
  الف) نمایش خطی در زیر متن                      ب) نمایش یک خط بر روی متن
  ج) ایجاد سایه برای متن                              د) ایجاد کادر رنگی در پشت متن
 35. برای منتقل شدن به محیط Fireworks و ویرایش تصاویر از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Optimize in Fireworks            ب) Path conversation
  ج) Path overlap                                د)Trace conformity
 36. برای ایجاد صفحه جدید در Freehand از کدام گزینه در منوی File استفاده می­کنیم؟
  الف) Wizard     ب) Open                     ج) New            د) Open Recent
 37. با استفاده از ابزار Ellipse چه عملی می توان انجام داد؟
  الف) خوش­نویسی              ب) طراحی دایره یا بیضی    ج) رسم مستطیل یا مربع    د) رسم چندضلعی
 38. از کدام یک از ابزار های زیر برای ترسیم منحنی استفاده می شود؟
  الف)Pen            ب)Pencil                                 ج)Line             د) Calligraphic pen
 39. عملکرد گزینه Move Forward در فرمان Arrange چیست؟
  الف) شکل یا متن مورد نظر را روی بقیه اشکال قرار می دهد.
  ب) یعنی شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله به عقب می برد.
  ج) شکل یا متن مورد نظر را یک مرحله جلوتر می آورد.
  د) شکل یا متن مورد نظر را در عقب ترین حالت قرار می دهد.
 40. کدام یک از حالات رنگ آمیزی مربوط به حالت رنگ آمیزی طیفی می باشد؟
  الف) Basics      ب) Gradient                           ج) Lens           د) Custom
 41. کاربرد گزینه Darken Colors چیست؟
  الف) میزان غلظت اشکال را یک درجه افزایش می دهد.                ب) اشکال را یک درجه تاریک تر می کند .
  ج) میزان غلظت اشکال را یک درجه کاهش می دهد.                  د) اشکال را یک درجه روشن تر می کند.
 42. برای تغییر شفافیت کل شکل به طور یکسان از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Radius     ب) Feather                  ج) Basic Transparency         د) Gradient Mask
 43. قسمت Contents در ابزار Graphic Hose نمایانگر چیست؟
  الف) ایجاد یک طرح گرافیکی جدید                ب) انتخاب طرح های مختلف
  ج) کپی از طرح گرافیکی                             د) تعداد شکل های طرح گرافیکی
 44. در کدام قسمت Trace Tool می­توان میزان وضوح تصویر را تنظیم نمود؟
  الف) Color mode         ب) Resolution            ج) Path conversation            د) Trace conformity
 45. کدام گزینه سبب نمایش فیلم به صورت تمام صفحه می شود؟
  الف) The Print action                         ب) The Get URL action
  ج) The Full Screen action                د) The Play and Stop action
 46. نرم افزار Freehand از کدام روش برای ایجاد تصاویر گرافیکی استفاده می‌کند؟
  الف) Pixel         ب) Bitmap                  ج) Vector         د) Point
 47. با انتخاب کدام گزینه ابزار Knife تنها به صورت خط مستقیم برش می‌زند؟
  الف) Line          ب)Lasso                                  ج)Straight       د)Path
 48. در فرمان Leading کدام حالت فاصله خطوط را به طور اتوماتیک تنظیم می‌کند؟
  الف) Auto        ب) Percentage            ج) Solid           د) Fixed
 49. برای مات کردن شکل به طور یکنواخت از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Blur          ب) Glow                     ج) Basic          د) Gaussian
 50. کدام گزینه موجب توقف یک فیلم بارگذاری شده می‌گردد؟
  الف) Load Movie        ب)Stop Movie            ج)Stop Load Movie                  د)Unload Movie
 51. برای تعیین عرض و ارتفاع صفحه جدید از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف) Page Size             ب) Bleed Size            ج) Number of new pages     د) Add Pages
 52. کدام یک از جلوه های زیر برای ایجاد کادر یا قاب به دور متن استفاده می شود؟
  الف) Inline       ب) Highlight                          ج) Shadow      د) Underline
 53. کاربرد فرمان Envelope چیست؟
  الف) تار کردن اشکال          ب) ایجاد سایه       ج) برای افزایش وضوح لبه های شکل د) تغییر ظاهر اشکال ومسیرها
 54. کاربرد نرم افزار Fireworks چیست؟
  الف) آماده سازی تصاویر برای انتشار در وب                  ب) وارد کردن تصویر Bitmap
  ج) Trace  انواع اشیا                                            د) تبدیل تصویر برداری به Bitmap
 1. با انتخاب کدام گزینه تنها اشیا و اشکال انتخاب شده صادر می شوند؟
  الف) Selected object only ب) All             ج) Page boundary      د) Output Area