سوالات تئوری و تستی کاربر دایرکتور

نمونه سوالات  تئوری و تستی کاربر دایرکتور فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. در هنگام نصب نرم‌افزار دایرکتور، در کدام قسمت زبان مورد نظر برای نصب انتخاب می‌‌شود؟
  الف) Setup ب) Install                    ج) Change      د) Installation Language
 2. از کدام نوع Cast می‌توان برای چند رسانه مختلف استفاده نمود؟
  الف)Internal ب)External                 ج) New Cast   د) هیچکدام
 3. کاربرد گزینه Lock در هنگام ویرایش خصوصیات اسپرایت‌ها چیست؟
  الف) قفل کردن اسپرایت ب) تغییر مکان اسپرایت      ج) قرینه کردن اسپرایت      د) مورب کردن اسپرایت کدام
 4. کدام­یک از گزینه های زیر جز انواع فشرده سازی تصاویر در برنامه دایرکتور می باشد؟
  الف)jpeg ب)standard                 ج)movie setting         د) همه­ی موارد
 5. در هنگام رنگ آمیزی اشکال برداری، در قسمت Stroke Color چه رنگی تعیین می‌شود؟
  الف) رنگ شکل ب) رنگ پس زمینه شکل                ج) رنگ پیش زمینه شکل    د) رنگ خط دور شکل
 6. در هنگام ایجاد یک رفتار‌، در قسمت Actions Popup چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) رویدادی که قبل از رفتار رخ می‌دهد. ب) رویدادی که پس از رفتار رخ می‌دهد.
  ج) عملی که قبل از وقوع رویداد رخ می‌دهد.     د) عملی که پس از وقوع رویداد رخ می‌دهد.
 7. فرمت فایل‌های فلشی که نرم افزار دایرکتور از آن‌ها پشتیبانی می‌کند چیست؟
  الف) MPG ب) FLV                       ج) GIF د) SWF
 8. کاربرد متد go در هنگام جهش به مکان‌ها با استفاده از لینگو کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) کپی اسپرایت‌ها به فریم دیگر ب) جهش به یک URL
  ج) جهش به فریم دیگر       د) کپی اسپرایت‌ها به یک URL
 1. برای استفاده از مکان نمای ساخته شده از کدام متد استفاده می‌شود؟
  الف) mouseLeave          ب) mouseEnter                        ج) mycursor                 د) Cursor
 2. در هنگام مدیریت افزونه‌ها ، از گزینه  Network Add چه استفاده ای می‌شود؟
  الف) برای پاک کردن افزونه‌ها از لیست                                    ب) برای بازگرداندن لیست افزونه‌ها با حالت اولیه
  ج) برای اضافه کردن افزونه‌هایی از اینترنت                  د) برای اضافه کردن افزونه های نصب شده به صورت دستی
 3. برای وصل کردن چند اسپرایت به یکدیگر از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Extend Sprite      ب) Split Sprite           ج) join Sprite             د) Sprite Overlay
 4. کدام گزینه فرمت متن های ساده را مشخص می کند؟
  الف) ASCII       ب) RTF                       ج) HTML        د) DOC
 5. کدام گزینه Cast Member‌ها را براساس تعداد استفاده آنها در رسانه، مرتب می‌کند؟
  الف) Media Type         ب) Name                     ج) Usage in Score     د) Cast Member Script
 6. با انتخاب کدام گزینه می‌توان به ناحیه انتخاب شده پیچ و تاب داد؟
  الف) Free Rotate          ب) Skew                    ج) Warp                       د) Perspective
 7. برای ویرایش تصاویر بیتی کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Paint          ب)Vector Shape                    ج)Bitmap Shape                    د)Text
 8. کاربرد گزینه Create New Director File چیست؟
  الف) باز کردن سندهای موجود دایرکتور                       ب) ساخت سند جدید در دایرکتور
  ج) ذخیره کردن سند دایرکتور                                   د) تغییر نام سند دایرکتور
 9. در هنگام جستجوی اسپرایت برای تغییر نحوه نمایش لیست اسپرایت‌ها از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Number   ب)Name                      ج) View by                 د) Editable
 10. انتخاب کدام گزینه زیر برای تار کردن ناحیه انتخاب شده می­باشد؟
  الف)smooth      ب)lighten                    ج)darken        د)trace edges
 11. رنگ پس زمینه اسپرایت‌ها در قسمت ……………….. مشخص می شود.
  الف) Foreground Color          ب) Background Color          ج) Stroke Color         د) Fill Color
 12. در تنظیمات گذارها در قسمت Duration  چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) مدت زمان طول کشیدن گذار                 ب) میزان نرمی گذار
  ج) اعمال گذار به کل اسپرایت‌ها                                د) اعمال گذار اسپرایت انتخاب شده
 13. هنگامی که Playhead وارد محدوده فریم‌های یک اسپرایت می‌شود از کدام رویداد می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Sprite Begin        ب) End             Spriteج) Prepare Frame      د) Exit Frame
 14. نام زبان اسکریپت نویسی نرم افزار دایرکتور چیست؟
  الف) لینگو           ب) اکشن اسکریپت                       ج)جاوا اسکریپت                           د)++c
 15. برای هدایت فیلم دایرکتور از کدام دسته از رفتارهای پنل Library Palette استفاده می‌شود؟
  الف) Navigation            ب) Components                   ج)Media           د)Internet
 16. برای پخش ویدیویی Media Windows به صورت تکراری از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Audio                   ب)Video                     ج) Loop                      د) Paused
 17. با استفاده از کدام نوع Xtra می‌توان گذارهای بیشتری بین صحنه‌های فیلم دایرکتور اضافه نمود؟
  الف) Media      ب)        Transitionsج) Scripting                   د) Tools
 18. در نرم‌افزار دایرکتور خروجی کار در کدام پنجره قابل مشاهده است؟
  الف)Sprite        ب)Score                      ج) Stage          د) Cast Member
 19. با استفاده از کدام گزینه می‌توان یک لینک اینترنتی به متن اختصاص داد؟
  الف) Hyperlink Text   ب)Hyperlink Data                 ج)Use Hypertext       د)HTML Link
 20. کلید میان‌بر برای جستجوی سریع متن کدام گزینه می‌باشد؟
  الف) Ctrl + T    ب) Ctrl + F                 ج) Ctrl + Alt + T        د) Alt + F
 21. برای باز کردن کانال Palette از کدام منو می‌توان استفاده نمود؟
  الف)File            ب)Insert                      ج)View           د)Modify
 22. کدام عمل جهت اتمام حرکت کردن Play head است ؟
  الف) Finish       ب)Exit Frame                         ج)Cancel Play head د)Exit
 23. در هنگام آزاد سازی حافظه، با انتخاب کدام اولویتCast Memberها هیچ‌گاه حذف نمی‌شوند؟
  الف) Normal    ب) Next                      ج) Never         د) Last
 24. در هنگام تغییر تنظیمات حلقه فیلم در قسمت Framing چه چیزی تنظیم می‌شود؟
  الف) تعداد تکرار حلقه فیلم  ب) صدای حلقه فیلم         ج) کادر حلقه فیلم د) مقیاس فیلم
 25. برای تغییر پالت‌های رنگی در طی پخش یک فیلم از کدام کانال جلوه‌ها استفاده می‌شود؟
  الف) Palette      ب) Tempo                   ج) Sound        د) Script
 26. کاربرد مارکرها در کدام یک از گزینه‌های زیر بیان شده است؟
  الف) تعیین رنگ زمینه اسپرایت‌ها                  ب) تعیین اولویت آزادسازی گذارها از حافظه
  ج) نشانه گذاری فریم‌های مهم                                 د) تعیین سرعت پخش فیلم
 27. از کدام پنجره برای تعیین تنظیمات انتشار فیلم استفاده می‌شود؟
  الف) Shockwave         ب) Settings  Publish  ج) Real Media د) Video  Windows
 28. کدام گزینه جزو پالت های نرم افزار دایرکتور می باشد؟
  الف) Property   ب) Code Library                    ج) Text Inspector      د) همه موارد
 29. در هنگام جستجوی Cast Member ها برای پیدا کردن فایل های استفاده نشده در Score از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Usage       ب) Type                      ج) Palette        د) Name
 30. برای ترازبندی اسپرایت ها بر اساس گوشه سمت راست از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Align Bottom      ب) Align Top Edge   ج) Align Right Edge  د) Align Left Edge
 31. در هنگام تنظیم سرعت حرکت اسپرایت ها با انتخاب کدام گزینه سرعت حرکت اسپرایت بین Keyframe ها، متناسب با تعداد فریم های بین آنها انتخاب می شود؟
  الف) Sharp Changes   ب) Smooth Changes ج) Speed         د) Keyframe
 32. واحد های تشکیل دهنده یک تصویر بیتی را چه می نامند؟
  الف) Pixel         ب) Resolution                        ج) Vector        د) Point
 33. در پنجره Score از کدام گزینه برای انتقال مارکر ها به مارکر بعدی استفاده می شود؟
  الف) New Marker        ب) Marker Menu       ج) Marker Previous  د) Next Marker
 34. از رویداد Mouse Up در چه زمانی استفاده می شود؟
  الف) هنگامی که کلیک ماوس به پایین فشرده می شود.               ب) هنگامی که کلیک ماوس رها می شود.
  ج) هنگامی که نشانگر ماوس وارد ناحیه خاصی می شود.             د) هنگامی که نشانگر ماوس روی شی خاصی قرار می گیرد.
 35.  در تنظیمات دکمه ها، در قسمت label Placement چه چیزی تنظیم می شود؟
  الف) حداقل ارتفاع دکمه     ب) حداقل عرض دکمه       ج) محل قرارگیری برچسب  د) متن برچسب دکمه
 36. کدام رویداد دستورات را زمانی که نشانگر ماوس وارد محدوده ی اسپرایت می شود اجرا می کند؟
  الف) mouseEnter      ب) mouseLeave       ج) mouaeUpOutside د) mouseWithin
 37. از نوار لغزنده موجود در پنجره Media Window چه استفاده ای می شود؟{
  الف) تعیین محل شروع فیلم            ب) پخش فیلم     ج) توقف فیلم       د) تنظیم سرعت پخش فیلم
 1. با استفاده از کدام فرمان می توان مستقیما فایل ویدئویی Real Media را به پنجره Cast وارد نمود؟
  الف)Browse ب)Export ج)Window      د) Import
 2. در پنل Property در کدام قسمت می توان زاویه برای اریب کردن اسپرایت را تعیین کرد؟
  الف)Transform ب)Rotation                 ج)Skew           د) Warp
 3. کدام صفت برای کنترل جهت صدا کاربرد دارد؟
  الف) pan             ب) isBusy       ج) fade to       د) Volum
 4. جهت قطع اتصال از فایل Director از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Remove             ب) Disconnect           ج) Unlink       د) Clear
 5. جهت متوقف کردن فیلم در فریم اول کدام گزینه باید فعال باشد؟
  الف) Pause ب) Stop           ج) Stop First Frame   د) Pause First Frame
 6. در هنگام لایه بندی اسپرایت ها، گزینه Move Forward بر روی اسپرایت انتخاب شده چه عملی انجام می دهد؟
  الف) به بالاترین کانال منتقل می کند ب) به پایین ترین کانال منتقل می کند
  ج) به یک کانال بالاتر منتقل می کند د) به یک کانال پایین تر منتقل می کند
 7. در نرم افزار گرافیکی برای جلوگیری از دندانه­دار شدن پیکسل­ها و لبه های اشکال، چه گزینه ای باید فعال باشد؟
  الف) Anti blur ب) Smooth     ج) Round        د) Anti Alias
 8. کدام گزینه در مورد کنترل های ActiveX صحیح می باشد؟
  الف) برنامه های آماده و یا بخش کوچکی از نرم افزارهای بزرگتر هستند.
  ب)با استفاده از آنها می توان به رسانه دایرکتور شی اضافه نمود.
  ج) پس از نصب بطور خودکار به لیست کنترل های دایرکتور اضافه می شوند. د)همه موارد
 9. کدام فرمت ویدئویی توسط نرم افزار دایرکتور پشتیبانی می شود؟
  الف) WMV             ب) MOV         ج) RM د) همه موارد
 10. ………به معنی پخش فیلم به صورت مستقل است که نیازمند برخی افزونه ها برای نمایش متن، فایل­های فلش، تصاویر و …. می باشد.
  الف) Media Real             ب) Player        ج) Shockwave           د) Projector
 11. در هنگام نصب نرم‌افزار دایرکتور، در کدام قسمت زبان مورد نظر برای نصب انتخاب می‌‌شود؟
  الف) Setup ب) Install                    ج) Change      د) Installation Language
 12. از کدام نوع Cast می‌توان برای چند رسانه مختلف استفاده نمود؟
  الف)Internal ب)External                 ج) New Cast   د) هیچکدام
 13. کاربرد گزینه Lock در هنگام ویرایش خصوصیات اسپرایت‌ها چیست؟
  الف) قفل کردن اسپرایت ب) تغییر مکان اسپرایت  ج) قرینه کردن اسپرایت          د) مورب کردن اسپرایت کدام
 14. کدام­یک از گزینه های زیر جز انواع فشرده سازی تصاویر در برنامه دایرکتور می باشد؟
  الف)jpeg ب)standard                 ج)movie setting         د) همه­ی موارد
 15. در هنگام رنگ آمیزی اشکال برداری، در قسمت Stroke Color چه رنگی تعیین می‌شود؟
  الف) رنگ شکل             ب) رنگ پس زمینه شکل                ج) رنگ پیش زمینه شکل    د) رنگ خط دور شکل
 16. در هنگام ایجاد یک رفتار‌، در قسمت Actions Popup چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) رویدادی که قبل از رفتار رخ می‌دهد. ب) رویدادی که پس از رفتار رخ می‌دهد.
  ج) عملی که قبل از وقوع رویداد رخ می‌دهد.     د) عملی که پس از وقوع رویداد رخ می‌دهد.
 17. فرمت فایل‌های فلشی که نرم افزار دایرکتور از آن‌ها پشتیبانی می‌کند چیست؟
  الف) MPG ب) FLV                       ج) GIF د) SWF
 18. کاربرد متد go در هنگام جهش به مکان‌ها با استفاده از لینگو کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) کپی اسپرایت‌ها به فریم دیگر             ب) جهش به یک URL
  ج) جهش به فریم دیگر                                           د) کپی اسپرایت‌ها به یک URL
 19. برای استفاده از مکان نمای ساخته شده از کدام متد استفاده می‌شود؟
  الف) mouseLeave          ب) mouseEnter                        ج) mycursor                 د) Cursor
 20. در هنگام مدیریت افزونه‌ها ، از گزینه  Network Add چه استفاده ای می‌شود؟
  الف) برای پاک کردن افزونه‌ها از لیست                                    ب) برای بازگرداندن لیست افزونه‌ها با حالت اولیه
  ج) برای اضافه کردن افزونه‌هایی از اینترنت                  د) برای اضافه کردن افزونه های نصب شده به صورت دستی
 21. برای وصل کردن چند اسپرایت به یکدیگر از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Extend Sprite      ب) Split Sprite           ج) join Sprite             د) Sprite Overlay
 22. کدام گزینه فرمت متن های ساده را مشخص می کند؟
  الف) ASCII       ب) RTF                       ج) HTML        د) DOC
 23. کدام گزینه Cast Member‌ها را براساس تعداد استفاده آنها در رسانه، مرتب می‌کند؟
  الف) Media Type         ب) Name         ج) Usage in Score                 د) Cast Member Script
 24. با انتخاب کدام گزینه می‌توان به ناحیه انتخاب شده پیچ و تاب داد؟
  الف) Free Rotate          ب) Skew                    ج) Warp           د) Perspective
 25. برای ویرایش تصاویر بیتی کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Paint          ب)Vector Shape                    ج)Bitmap Shape                    د)Text
 26. کدام گزینه جزو پالت های نرم افزار دایرکتور می باشد؟
  الف) Property   ب) Code Library                    ج) Text Inspector                  د) همه موارد
 27. در هنگام جستجوی Cast Member ها برای پیدا کردن فایل های استفاده نشده در Score از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Usage       ب) Type                      ج) Palette        د) Name
 28. برای ترازبندی اسپرایت ها بر اساس گوشه سمت راست از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Align Bottom      ب) Align Top Edge   ج) Align Right Edge  د) Align Left Edge
 29. در هنگام تنظیم سرعت حرکت اسپرایت ها با انتخاب کدام گزینه سرعت حرکت اسپرایت بین Keyframe ها، متناسب با تعداد فریم های بین آنها انتخاب می شود؟
  الف) Sharp Changes   ب) Smooth Changes ج) Speed         د) Keyframe
 30. واحد های تشکیل دهنده یک تصویر بیتی را چه می نامند؟
  الف) Pixel         ب) Resolution                        ج) Vector        د) Point
 31. در پنجره Score از کدام گزینه برای انتقال مارکر ها به مارکر بعدی استفاده می شود؟
  الف) New Marker        ب) Marker Menu                   ج) Marker Previous  د) Next Marker
 32. از رویداد Mouse Up در چه زمانی استفاده می شود؟
  الف) هنگامی که کلیک ماوس به پایین فشرده می شود.               ب) هنگامی که کلیک ماوس رها می شود.
  ج) هنگامی که نشانگر ماوس وارد ناحیه خاصی می شود. د) هنگامی که نشانگر ماوس روی شی خاصی قرار می گیرد.
 33.  در تنظیمات دکمه ها، در قسمت label Placement چه چیزی تنظیم می شود؟
  الف) حداقل ارتفاع دکمه                 ب) حداقل عرض دکمه       ج) محل قرارگیری برچسب  د) متن برچسب دکمه
 34. کدام رویداد دستورات را زمانی که نشانگر ماوس وارد محدوده ی اسپرایت می شود اجرا می کند؟
  الف) mouseEnter      ب) mouseLeave       ج) mouaeUpOutside د) mouseWithin
 35. از نوار لغزنده موجود در پنجره Media Window چه استفاده ای می شود؟
  الف) تعیین محل شروع فیلم            ب) پخش فیلم     ج) توقف فیلم       د) تنظیم سرعت پخش فیلم
 1. با استفاده از کدام فرمان می توان مستقیما فایل ویدئویی Real Media را به پنجره Cast وارد نمود؟
  الف)Browse ب)Export ج)Window      د) Import
 2. در پنل Property در کدام قسمت می توان زاویه برای اریب کردن اسپرایت را تعیین کرد؟
  الف)Transform ب)Rotation                 ج)Skew           د) Warp
 3. کدام صفت برای کنترل جهت صدا کاربرد دارد؟
  الف) pan             ب) isBusy       ج) fade to       د) Volum
 4. جهت قطع اتصال از فایل Director از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Remove             ب) Disconnect                       ج) Unlink       د) Clear
 5. جهت متوقف کردن فیلم در فریم اول کدام گزینه باید فعال باشد؟
  الف) Pause ب) Stop           ج) Stop First Frame   د) Pause First Frame
 6. در هنگام لایه بندی اسپرایت ها، گزینه Move Forward بر روی اسپرایت انتخاب شده چه عملی انجام می دهد؟
  الف) به بالاترین کانال منتقل می کند ب) به پایین ترین کانال منتقل می کند
  ج) به یک کانال بالاتر منتقل می کند د) به یک کانال پایین تر منتقل می کند
 7. در نرم افزار گرافیکی برای جلوگیری از دندانه­دار شدن پیکسل­ها و لبه های اشکال، چه گزینه ای باید فعال باشد؟
  الف) Anti blur ب) Smooth     ج) Round        د) Anti Alias
 8. کدام گزینه در مورد کنترل های ActiveX صحیح می باشد؟
  الف) برنامه های آماده و یا بخش کوچکی از نرم افزارهای بزرگتر هستند.
  ب)با استفاده از آنها می توان به رسانه دایرکتور شی اضافه نمود.
  ج) پس از نصب بطور خودکار به لیست کنترل های دایرکتور اضافه می شوند.             د)همه موارد
 9. کدام فرمت ویدئویی توسط نرم افزار دایرکتور پشتیبانی می شود؟
  الف) WMV             ب) MOV         ج) RM د) همه موارد
 10. ………به معنی پخش فیلم به صورت مستقل است که نیازمند برخی افزونه ها برای نمایش متن، فایل­های فلش، تصاویر و …. می باشد.
  الف) Media Real             ب) Player        ج) Shockwave           د) Projector
 11. کاربرد گزینه Create New Director File چیست؟
  الف) باز کردن سندهای موجود دایرکتور             ب) ساخت سند جدید در دایرکتور
  ج) ذخیره کردن سند دایرکتور                                   د) تغییر نام سند دایرکتور
 12. در هنگام جستجوی اسپرایت برای تغییر نحوه نمایش لیست اسپرایت‌ها از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Number ب)Name                      ج) View by                 د) Editable
 13. انتخاب کدام گزینه زیر برای تار کردن ناحیه انتخاب شده می­باشد؟
  الف)smooth ب)lighten                    ج)darken        د)trace edges
 14. رنگ پس زمینه اسپرایت‌ها در قسمت ……………….. مشخص می شود.
  الف) Foreground Color ب) Background Color          ج) Stroke Color         د) Fill Color
 15. در تنظیمات گذارها در قسمت Duration چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) مدت زمان طول کشیدن گذار                 ب) میزان نرمی گذار
  ج) اعمال گذار به کل اسپرایت‌ها                                د) اعمال گذار اسپرایت انتخاب شده
 16. هنگامی که Playhead وارد محدوده فریم‌های یک اسپرایت می‌شود از کدام رویداد می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Sprite Begin ب) End             Sprite ج) Prepare Frame                  د) Exit Frame
 17. نام زبان اسکریپت نویسی نرم افزار دایرکتور چیست؟
  الف) لینگو ب) اکشن اسکریپت                       ج)جاوا اسکریپت               د)++c
 18. برای هدایت فیلم دایرکتور از کدام دسته از رفتارهای پنل Library Palette استفاده می‌شود؟
  الف) Navigation   ب) Components                   ج)Media           د)Internet
 19. برای پخش ویدیویی Media Windows به صورت تکراری از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Audio ب)Video                     ج) Loop                      د) Paused
 20. با استفاده از کدام نوع Xtra می‌توان گذارهای بیشتری بین صحنه‌های فیلم دایرکتور اضافه نمود؟
  الف) Media ب)        Transitions    ج) Scripting                            د) Tools
 21. در نرم‌افزار دایرکتور خروجی کار در کدام پنجره قابل مشاهده است؟
  الف)Sprite ب)Score                      ج) Stage          د) Cast Member
 22. با استفاده از کدام گزینه می‌توان یک لینک اینترنتی به متن اختصاص داد؟
  الف) Hyperlink Text ب)Hyperlink Data                 ج)Use Hypertext       د)HTML Link
 23. کلید میان‌بر برای جستجوی سریع متن کدام گزینه می‌باشد؟
  الف) Ctrl + T ب) Ctrl + F                 ج) Ctrl + Alt + T        د) Alt + F
 24. برای باز کردن کانال Palette از کدام منو می‌توان استفاده نمود؟
  الف)File ب)Insert                      ج)View           د)Modify
 25. کدام عمل جهت اتمام حرکت کردن Play head است ؟
  الف) Finish ب)Exit Frame                         ج)Cancel Play head د)Exit
 26. در هنگام نصب نرم‌افزار دایرکتور، در کدام قسمت زبان مورد نظر برای نصب انتخاب می‌‌شود؟
  الف) Setup ب) Install                    ج) Change      د) Installation Language
 27. از کدام نوع Cast می‌توان برای چند رسانه مختلف استفاده نمود؟
  الف)Internal ب)External                 ج) New Cast   د) هیچکدام
 28. کاربرد گزینه Lock در هنگام ویرایش خصوصیات اسپرایت‌ها چیست؟
  الف) قفل کردن اسپرایت ب) تغییر مکان اسپرایت      ج) قرینه کردن اسپرایت      د) مورب کردن اسپرایت کدام
 29. کدام­یک از گزینه های زیر جز انواع فشرده سازی تصاویر در برنامه دایرکتور می باشد؟
  الف)jpeg ب)standard                 ج)movie setting         د) همه­ی موارد
 30. در هنگام رنگ آمیزی اشکال برداری، در قسمت Stroke Color چه رنگی تعیین می‌شود؟
  الف) رنگ شکل ب) رنگ پس زمینه شکل                ج) رنگ پیش زمینه شکل    د) رنگ خط دور شکل
 31. در هنگام ایجاد یک رفتار‌، در قسمت Actions Popup چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) رویدادی که قبل از رفتار رخ می‌دهد. ب) رویدادی که پس از رفتار رخ می‌دهد.
  ج) عملی که قبل از وقوع رویداد رخ می‌دهد.     د) عملی که پس از وقوع رویداد رخ می‌دهد.
 32. فرمت فایل‌های فلشی که نرم افزار دایرکتور از آن‌ها پشتیبانی می‌کند چیست؟
  الف) MPG ب) FLV           ج) GIF د) SWF
 33. کاربرد متد go در هنگام جهش به مکان‌ها با استفاده از لینگو کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) کپی اسپرایت‌ها به فریم دیگر             ب) جهش به یک URL
  ج) جهش به فریم دیگر                                           د) کپی اسپرایت‌ها به یک URL
 1. برای استفاده از مکان نمای ساخته شده از کدام متد استفاده می‌شود؟
  الف) mouseLeave          ب) mouseEnter                        ج) mycursor                 د) Cursor
 2. در هنگام مدیریت افزونه‌ها ، از گزینه  Network Add چه استفاده ای می‌شود؟
  الف) برای پاک کردن افزونه‌ها از لیست                                    ب) برای بازگرداندن لیست افزونه‌ها با حالت اولیه
  ج) برای اضافه کردن افزونه‌هایی از اینترنت                  د) برای اضافه کردن افزونه های نصب شده به صورت دستی
 3. برای وصل کردن چند اسپرایت به یکدیگر از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Extend Sprite      ب) Split Sprite           ج) join Sprite             د) Sprite Overlay
 4. کدام گزینه فرمت متن های ساده را مشخص می کند؟
  الف) ASCII       ب) RTF                       ج) HTML        د) DOC
 5. کدام گزینه Cast Member‌ها را براساس تعداد استفاده آنها در رسانه، مرتب می‌کند؟
  الف) Media Type         ب) Name         ج) Usage in Score     د) Cast Member Script
 6. با انتخاب کدام گزینه می‌توان به ناحیه انتخاب شده پیچ و تاب داد؟
  الف) Free Rotate          ب) Skew                    ج) Warp           د) Perspective
 7. برای ویرایش تصاویر بیتی کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)Paint          ب)Vector Shape                    ج)Bitmap Shape                    د)Text
 8. در نوار ابزار ویرایشی پنجره  Paint برای انتخاب یک ناحیه بصورت آزاد کدام گزینه را انتخاب می­کنیم؟
  الف)Lasso        ب)marquee                             ج)polygon                  د)filled polygon
 9. با انتخاب کدام گزینه زیر در صورتی که اندازه متن مورد نظر ما بیشتر از اندازه بلوک متنی باشد نمایش داده نمی‌شود؟
  الف)Adjust  to fit        ب)scrolling                ج)Fixed           د)hidden
 10. به انیمیشن‌های ساده‌ای که در بین فریم‌ها قرار می‌گیرند،……………………….می­گویند.
  الف)tempo        ب)         transition      ج)marker        د)effect
 11. برای کنترل میزان بلندی صدای یک کانال صوتی از کدام صفت استفاده می‌شود؟
  الف) Pan           ب) Volume                 ج) Stop            د) Start
 12. کدام یک از فایل‌های زیر برای پخش نیاز به افزونه دارند؟
  الف) Media Real         ب) Projector               ج) SWF           د) Wave
 13. کاربرد گزینه Create New Director File چیست؟
  الف) باز کردن سندهای موجود دایرکتور                       ب) ساخت سند جدید در دایرکتور
 14. ج) ذخیره کردن سند دایرکتور                                   د) تغییر نام سند دایرکتور
 15. در هنگام جستجوی اسپرایت برای تغییر نحوه نمایش لیست اسپرایت‌ها از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Number   ب)Name                      ج) View by                 د) Editable
 16. انتخاب کدام گزینه زیر برای تار کردن ناحیه انتخاب شده می­باشد؟
  الف)smooth      ب)lighten                    ج)darken        د)trace edges
 17. رنگ پس زمینه اسپرایت‌ها در قسمت ……………….. مشخص می شود.
  الف) Foreground Color          ب) Background Color          ج) Stroke Color         د) Fill Color
 18. در تنظیمات گذارها در قسمت Duration  چه چیزی تعیین می‌شود؟
  الف) مدت زمان طول کشیدن گذار                 ب) میزان نرمی گذار
  ج) اعمال گذار به کل اسپرایت‌ها                                د) اعمال گذار اسپرایت انتخاب شده
 19. هنگامی که Playhead وارد محدوده فریم‌های یک اسپرایت می‌شود از کدام رویداد می‌توان استفاده کرد؟
  الف) Sprite Begin        ب) End             Sprite ج) Prepare Frame                  د) Exit Frame
 20. نام زبان اسکریپت نویسی نرم افزار دایرکتور چیست؟
  الف) لینگو           ب) اکشن اسکریپت                       ج)جاوا اسکریپت                           د)++c
 21. برای هدایت فیلم دایرکتور از کدام دسته از رفتارهای پنل Library Palette استفاده می‌شود؟
  الف) Navigation            ب) Components                   ج)Media           د)Internet
 22. برای پخش ویدیویی Media Windows به صورت تکراری از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Audio                   ب)Video                     ج) Loop                      د) Paused
 23. با استفاده از کدام نوع Xtra می‌توان گذارهای بیشتری بین صحنه‌های فیلم دایرکتور اضافه نمود؟
  الف) Media      ب)        Transitions    ج) Scripting                            د) Tools
 24. در نرم‌افزار دایرکتور خروجی کار در کدام پنجره قابل مشاهده است؟
  الف)Sprite        ب)Score                      ج) Stage          د) Cast Member
 25. با استفاده از کدام گزینه می‌توان یک لینک اینترنتی به متن اختصاص داد؟
  الف) Hyperlink Text   ب)Hyperlink Data                 ج)Use Hypertext       د)HTML Link
 26. کلید میان‌بر برای جستجوی سریع متن کدام گزینه می‌باشد؟
  الف) Ctrl + T    ب) Ctrl + F                 ج) Ctrl + Alt + T        د) Alt + F
 27. برای باز کردن کانال Palette از کدام منو می‌توان استفاده نمود؟
  الف)File            ب)Insert                      ج)View           د)Modify
 28. کدام عمل جهت اتمام حرکت کردن Play head است ؟
  الف) Finish       ب)Exit Frame                         ج)Cancel Play head د)Exit
 29. در هنگام آزاد سازی حافظه، با انتخاب کدام اولویتCast Memberها هیچ‌گاه حذف نمی‌شوند؟
  الف) Normal    ب) Next                      ج) Never         د) Last
 30. در هنگام تغییر تنظیمات حلقه فیلم در قسمت Framing چه چیزی تنظیم می‌شود؟
  الف) تعداد تکرار حلقه فیلم  ب) صدای حلقه فیلم                     ج) کادر حلقه فیلم د) مقیاس فیلم
 31. برای تغییر پالت‌های رنگی در طی پخش یک فیلم از کدام کانال جلوه‌ها استفاده می‌شود؟
  الف) Palette      ب) Tempo                               ج) Sound        د) Script
 32. کاربرد مارکرها در کدام یک از گزینه‌های زیر بیان شده است؟
  الف) تعیین رنگ زمینه اسپرایت‌ها                  ب) تعیین اولویت آزادسازی گذارها از حافظه
  ج) نشانه گذاری فریم‌های مهم                                 د) تعیین سرعت پخش فیلم
 1. از کدام پنجره برای تعیین تنظیمات انتشار فیلم استفاده می‌شود؟
  الف) Shockwave ب) Settings  Publish  ج) Real Media د) Video  Windows