سوالات تئوری و تستی طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

نمونه سوالات تئوری و تستی نقوش ختایی و اسلیمی فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. کدام یک از موارد زیر به فضاهای مثلثی شکل که در گوشه­های متن قرار دارد، می­گویند؟
  الف) گوشه ب) لچک            ج) ترنج                                      د) سر ترنج
 2. کدام­ یک از گزینه­های زیر را نقش مایه­ی کلیه­ی اسلیمی­ها می­دانند؟
  الف) دایره ب) بته جقه                     ج) قوسی حلزونی              د) بیضی
 3. کدام­یک از گزینه­های زیر نام دیگر گل اناری است؟
  الف) گل چهارپر ب) گل پروانه­ای                ج) گل شاه عباسی د) رزت
 4. یک از عناصر مورد استفاده در طراحی سنتی که عامل تحول و تنوع نقوش می­شود…………….است.
  الف) برگ ب) غنچه                        ج) گل    د) بند
 5. منظور از نقش­های ترکیبی کدام یک از گزینه­های زیر می­باشد؟
  الف) فقط نقش­های منظم             ب) ترکیب نقش­های متقارن و نامتقارن
  ج)  فقط نقش­های نامنظم               د) نقوش شکسته
 6. گلبرگها در این گل، از کوچک به بزرگ به صورتی که احساس می­شود گل در حال باز شدن است، در کنار یکدیگر قرار دارند.
  الف) گل پنج پر ب) گل عباسی                 ج) گل عباسی افشان          د) گل پروانه­ای
 7. نقوش گردان شامل کدام نقوش می­باشد؟
  الف) اسلیمی ب) ختایی                       ج) شکسته          د) موارد الف و ب
 8. نام­گذاری بخش­های مختلف ساقه شامل:
  الف) ساقه اصلی، ساقه فرعی ب) ساقه فرعی
  ج) ساقه اصلی، ساقه انشعابی د) ساقه اصلی، ساقه فرعی، ساقه انشعابی
 9. کوچکترین قسمت حاشیه را چه می نامند؟
  الف) قرینه طرح ب) واگیره                        ج) برگردان          د) گوشه
 10. نوعی از اسلیمی که در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی­شود ؟
  الف) دهان اژدری ب)  گلدار                        ج) ماری             د) خرطومی
 11. نقوش خرطومی یا دهان اژدری مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) نقوش ختایی ب) نقوش اسلیمی             ج) نقوش فرنگی               د) همه ی موارد
 12. منظور از نقوش سنتی کدام گزینه زیر است؟
  الف) نقوش حیوانی ب)  نقوشی که هویت ایرانی را نشان می دهد.    ج) نقوش انسانی             د) نقوش هندسی
 13. موضوع طراحی نقوش سنتی کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) گیاهی ب) جانوری                     ج) انسانی           د) همه ی موارد
 14. نام دیگر برگ چناری چیست ؟
  الف) پنبه­ای ب) لاله عباسی                 ج) پروانه­ای          د) پیچان
 15. فضای داخل حاشیه را ………………….. گویند .
  الف ) متن          ب )  ترنج                       ج)  لچک            د)  شمسه
 16. اجزای ساختمان ختایی عبارتند از:
  الف) گل و برگ ب)  غنچه و برگ              ج) گل و غنچه و برگ                     د) گل، برگ، غنچه، بند
 17. ساختار طراحی نقوش سنتی کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) شکسته ب)  گردان           ج) تلفیقی                       د) همه ی موارد
 18. دسته بندی نقوش سنتی شامل کدام گزینه می باشد؟
  الف) نقوش ختایی و اسلیمی             ب) نقوش شکسته و نقوش گردان
  ج) نقوش ختایی، اسلیمی و شکسته               د) نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی
 19. کوتاهتر از ساقه اصلی است و از همان مبدأ آغاز شده، برای ایجاد تعادل ترسیم می شود.
  الف) ساقه انشعابی ب) ساقه فرعی                ج) بند                د) گره
 20. طرح مرکزی متن که به شکل دایره باشد و حالتهایی از شعاع خورشید در آن طراحی گردد را گویند؟
  الف) ترنج ب)  لچک                       ج) سرترنج                      د) شمسه
 21. به نقوشی که ملهم از گیاهان و گلها باشد گفته می شود؟
  الف) اسلیمی ب)  ختایی                      ج)  گردان                       د) شکسته
 22. کدام اسلیمی در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی شود و آزادانه در طراحی سنتی به کار می رود؟
  الف) اسلیمی دهان اژدری ب)  اسلیمی خرطومی        ج) اسلیمی ماری               د) اسلیمی پیچک دار
 23. به اشکالی که در دو طرف پایین و بالای ترنج طراحی شده باشد چه می گویند؟
  الف) سرترنج ب)  لچک                       ج) فضای متن                  د) موارد الف و ب
 24. اگر بخواهیم ترکیبی از برگ و گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسبتر است؟
  الف) برگ بادام ب)  برگ بدون دندانه                     ج) برگ کنگری                د) برگ سیب
 25. کدام عنصر ختایی نمی تواند روی ساقه ی اصلی قوس حلزونی واقع شود؟
  الف) گل شاه عباسی ب) غنچه                        ج) گل نرگسی      د) گل پنبه ای
 26. کدام یک از گزینه های زیر تعریف “متن” است؟
  الف) فضای داخل حاشیه را گویند. ب)  زمینه همان متن است.
  ج) لچک را متن هم می نامند.          د) ترنج همان تعریف متن است.
 27. ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید؟
  الف) سه قسمت – بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند ب) سه قسمت – سر اسلیمی، زایده، سربند اسلیمی
  ج) چهار قسمت – سر اسلیمی، سربند اسلیمی، بند اسلیمی، زایده
  د) چهار قسمت – سر اسلیمی، ته اسلیمی، بند اسلیمی، سربند اسلیمی
 28. شکل تبر از دسته اشکال ……………………. است.
  الف) نقوش اشیاء ب)  نقوش جانوری                        ج) نقوش انسانی               د) نقوش گیاهی
 29. نام دیگر سربند بته جقه ای چیست؟
  الف) سربند اسلیمی لوزی دار ب)  سربند مثلثی              ج) سربند لاله ای              د) سربند صنوبری
 30. کدام یک از گزینه های زیر تعریف نقوش شکسته است؟
  الف) نقوشی که بر اساس شکلهای زاویه دار با خطوط راست ترسیم می شود. ب) از سادگی خاصی برخوردار است.
  ج)  نقوش مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را در بر می گیرد.                    د) همه ی موارد
 31. ساقه این اسلیمی ضخیم و توخالی طراحی می شود و سپس داخل آن با نقوش ختایی پر می­گردد به طوری که ساقه های ختایی در داخل اسلیمی حرکت می کنند.
  الف) اسلیمی توپُر ب)  اسلیمی توخالی                      ج) اسلیمی گلدار               د) اسلیمی ماری
 32. تعریف واگیره کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) از دو برگردان تشکیل می شود. ب)  قسمتی از طرح است.
  ج) از دو برگردان تشکیل می شود که برای اجرای حاشیه باید برگردان را از سمت چپ و یا راست به صورت آینه ای تکرار کرد.
  د) همه ی موارد
 33. بند به چند شکل کلی طراحی می شود، نام ببرید؟
  الف) دو شکل – گردان و شکسته ب)  سه شکل – گردان، شکسته، افشان
  ج)  دو شکل – شکسته و افشان        د) دو شکل – افشان و گردان
 34. سربند نقشی است که برای اتصال، استحکام و پوشاندن……………..در نقطه انشعاب، نقطه تقارن و …………. به کار می رود.
  الف) سر اسلیمی – نقطه شروع ب)  اسلیمی –  نقطه پایان
  ج) بندهای اسلیمی – نقطه شروع                 د) فضاهای خالی – نقطه پایان
 35. به قسمتهای کناری فضای طراحی شده گفته می­شود که طرح کلی را مانند حصاری در بر می­گیرد؟
  الف) حاشیه ب)  متن                         ج) ترنج             د) موارد ب و ج
 36. ساختار طراحی نقوش سنتی کدام یک از موارد زیر است ؟
  الف) شکسته ب) گردان            ج) تلفیقی           د) همه­ی موارد
 37. ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید؟
  الف) سه قسمت – بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند ب) سه قسمت – سر اسلیمی، زایده، سربند اسلیمی
  ج) چهار قسمت– سراسلیمی، سربند اسلیمی، بنداسلیمی، زایده
  د)چهار قسمت–سر اسلیمی، ته اسلیمی، بنداسلیمی، سربند اسلیمی
 38. شکل تبر از دسته اشکال ………………. است .
  الف) نقوش اشیاء ب) نقوش جانوری             ج) نقوش انسانی   د) نقوش گیاهی
 39. کدام عنصر ختایی نمی­تواند روی ساقه­ی اصلی قوس حلزونی واقع شود ؟
  الف) گل شاه عباسی ب) غنچه            ج) گل نرگس       د) گل پنبه­ای
 40. اگر بخواهیم ترکیبی از برگ گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسبتر است ؟
  الف) برگ بادام ب) برگ بدون دانه ج) برگ کنگری    د) برگ سیب
 41. تعریف واگیره کدام گزینه­ی زیر است ؟
  الف) از دو برگردان تشکیل می شود. ب) قسمتی از طرح است.
  ج) از دو برگردان تشکیل می شود که برای اجرای حاشیه باید برگردان را از سمت چپ و یا راست به صورت آینه ای تکرار کرد.
  د) همه ی موارد
 42. کدام یک از گزینه­های زیر تعریف ” متن ” است ؟
  الف) فضای داخل حاشیه را گویند.             ب) زمینه همان متن است.
  ج) لچک را متن هم می نامند.                      د) ترنج همان تعریف متن است.
 43. کوتاهتر از ساقه اصلی است و از همان مبدأ آغاز شده، برای ایجاد تعادل ترسیم می­شود .
  الف) ساقه انشعابی ب) ساقه فرعی ج) بند    د) گره
 44. به نقوشی که ملهم از گیاهان و گلها باشد گفته می شود؟
  الف) اسلیمی ب) ختایی           ج) گردان د) شکسته
 45. به اشکالی که در دو طرف پایین و بالای ترنج طراحی شده باشد چه می گویند؟
  الف) سر ترنج ب) لچک ج) فضای متن      د) موارد الف و ب
 46. ساقه ی این اسلیمی ضخیم و توخالی طراحی می شود و سپس داخل آن با نقوش ختایی پر می گردد به طوری که ساقه های ختایی در داخل اسلیمی حرکت می کنند.
  الف) اسلیمی تو پر ب) اسلیمی تو خالی ج) اسلیمی گل دار             د) اسلیمی ماری
 47. نام دیگر سربند بته جقه ای چیست؟
  الف) سربند اسلیمی لوزی دار ب) سربند مثلثی  ج) سربند لاله ای  د) سربند صنوبری
 48. کدام یک از گزینه های زیر تعریف نقوش شکسته است؟
  الف) نقوشی که بر اساس شکل های زاویه دار با خطوط راست ترسیم می شود . ب) از سادگی خاصی برخوردار است.
  ج) نقوش مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را در بر می گیرد.                     د) همه موارد
 49. سربند نقشی است که برای اتصال، استحکام و پوشاندن ……. در نقطه انشعاب، نقطه تقارن و …….. به کار می­رود.
  الف) سر اسلیمی – نقطه ی شروع             ب) اسلیمی – نقطه پایان
  ج) بندهای اسلیمی – نقطه شروع                 د) فضاهای خالی  – نقطه پایان
 50. کدام یک از انواع گل های زیر دارای تفارن شعاعی نیست؟
  الف) گل شش پر   ب) گل شاه عباسی            ج) گل پروانه ای    د) گل نرگسی
 51.  در یک اثر تذهیب قطر ساقه های اسلیمی و ختایی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
  الف) اسلیمی ها با ختایی ها برابرند                ب) اسلیمی ها از ختایی ها قطورترند
  ج) اسلیمی ها از ختایی ها باریک ترند            د) همه موارد
 52.  نوعی از اسلیمی که در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی شود.
  الف) دهان اژدری               ب) گلدار             ج) ماری             د) خرطومی
 53.  کدام یک از اجزای زیر مربوط به ساختمان یک اسلیمی نیست؟
  الف) سربند اسلیمی           ب) زایده             ج) سرغنچه اسلیمی          د) بند اسلیمی
 54.  اگر بخواهیم ترکیبی از برگ و گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسب تر است؟
  الف) برگ بادام      ب) برگ بدون دندانه          ج) برگ کنگری    د) برگ سیب
 55. این نقش را نقشمایه کلیه ی اسلیمی ها می دانند؟
  الف) دایره            ب) بته جقه         ج) قوسی حلزونی              د) بیضی
 56. کدام یک از موارد زیر به فضاهای مثلثی شکل که در گوشه­های متن قرار دارد، می­گویند؟
  الف) گوشه           ب) لچک             ج) ترنج                          د) سر ترنج
 57. کدام­ یک از گزینه­های زیر را نقشمایه­ی کلیه­ی اسلیمی­ها می­دانند؟
  الف) دایره            ب) بته جقه         ج) قوسی حلزونی              د) بیضی
 58. کدام­یک از گزینه­های زیر نام دیگر گل اناری است؟
  الف) گل چهارپر    ب) گل پروانه­ای                ج) گل شاه عباسی د) رزت
 59. یک از عناصر مورد استفاده در طراحی سنتی که عامل تحول و تنوع نقوش می­شود…………….است.
  الف) برگ            ب) غنچه                        ج) گل    د) بند
 60. منظور از نقش­های ترکیبی کدام یک از گزینه­های زیر می­باشد؟
  الف) فقط نقش­های منظم   ب) ترکیب نقش­های متقارن و نامتقارن           ج)  فقط نقش­های نامنظم   د) نقوش شکسته
 61. گلبرگها در این گل، از کوچک به بزرگ به صورتی که احساس می­شود گل در حال باز شدن است، در کنار یکدیگر قرار دارند.
  الف) گل پنج پر    ب) گل عباسی                 ج) گل عباسی افشان          د) گل پروانه­ای
 62. نقوش گردان شامل کدام نقوش می­باشد؟
  الف) اسلیمی        ب) ختایی                       ج) شکسته          د) موارد الف و ب
 63. نام­گذاری بخش­های مختلف ساقه شامل:
  الف) ساقه اصلی، ساقه فرعی ب) ساقه فرعی
  ج) ساقه اصلی، ساقه انشعابی            د) ساقه اصلی، ساقه فرعی، ساقه انشعابی
 64. کوچکترین قسمت حاشیه را چه می نامند؟
  الف) قرینه طرح    ب) واگیره                        ج) برگردان          د) گوشه
 65. نوعی از اسلیمی که در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی­شود ؟
  الف) دهان اژدری   ب)  گلدار            ج) ماری                         د) خرطومی
 66. نقوش خرطومی یا دهان اژدری مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) نقوش ختایی ب) نقوش اسلیمی             ج) نقوش فرنگی   د) همه ی موارد
 67. منظور از نقوش سنتی کدام گزینه زیر است؟
  الف) نقوش حیوانی            ب)  نقوشی که هویت ایرانی را نشان می دهد.  ج) نقوش انسانی   د) نقوش هندسی
 68. موضوع طراحی نقوش سنتی کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) گیاهی         ب) جانوری                     ج) انسانی           د) همه ی موارد
 69. نام دیگر برگ چناری چیست ؟
  الف) پنبه­ای         ب) لاله عباسی                 ج) پروانه­ای          د) پیچان
 70. فضای داخل حاشیه را ………………….. گویند .
  الف )  متن          ب )  ترنج                       ج)  لچک            د)  شمسه
 71. ساختار طراحی نقوش سنتی کدام یک از موارد زیر است ؟
  الف) شکسته        ب) گردان            ج) تلفیقی           د) همه­ی موارد
 72. ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید؟
  الف) سه قسمت – بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند       ب) سه قسمت – سر اسلیمی، زایده، سربند اسلیمی
  ج) چهار قسمت– سراسلیمی، سربند اسلیمی، بنداسلیمی، زایده
  د)چهار قسمت–سر اسلیمی، ته اسلیمی، بنداسلیمی، سربند اسلیمی
 73. شکل تبر از دسته اشکال ………………. است .
  الف) نقوش اشیاء   ب) نقوش جانوری             ج) نقوش انسانی   د) نقوش گیاهی
 74. کدام عنصر ختایی نمی­تواند روی ساقه­ی اصلی قوس حلزونی واقع شود ؟
  الف) گل شاه عباسی          ب) غنچه            ج) گل نرگس       د) گل پنبه­ای
 75. اگر بخواهیم ترکیبی از برگ گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسبتر است ؟
  الف) برگ بادام      ب) برگ بدون دانه ج) برگ کنگری    د) برگ سیب
 76. تعریف واگیره کدام گزینه­ی زیر است ؟
  الف) از دو برگردان تشکیل می شود.                ب) قسمتی از طرح است.
  ج) از دو برگردان تشکیل می شود که برای اجرای حاشیه باید برگردان را از سمت چپ و یا راست به صورت آینه ای تکرار کرد.
  د) همه ی موارد
 77. کدام یک از گزینه­های زیر تعریف ” متن ” است ؟
  الف) فضای داخل حاشیه را گویند.     ب) زمینه همان متن است.
  ج) لچک را متن هم می نامند.          د) ترنج همان تعریف متن است.
 78. کوتاهتر از ساقه اصلی است و از همان مبدأ آغاز شده، برای ایجاد تعادل ترسیم می­شود .
  الف) ساقه انشعابی             ب) ساقه فرعی                 ج) بند                د) گره
 79. به نقوشی که ملهم از گیاهان و گلها باشد گفته می شود؟
  الف) اسلیمی        ب) ختایی           ج) گردان د) شکسته
 80. به اشکالی که در دو طرف پایین و بالای ترنج طراحی شده باشد چه می گویند؟
  الف) سر ترنج       ب) لچک             ج) فضای متن      د) موارد الف و ب
 81. ساقه ی این اسلیمی ضخیم و توخالی طراحی می شود و سپس داخل آن با نقوش ختایی پر می گردد به طوری که ساقه های ختایی در داخل اسلیمی حرکت می کنند.
  الف) اسلیمی تو پر ب) اسلیمی تو خالی          ج) اسلیمی گل دار             د) اسلیمی ماری
 82. نام دیگر سربند بته جقه ای چیست؟
  الف) سربند اسلیمی لوزی دار            ب) سربند مثلثی  ج) سربند لاله ای  د) سربند صنوبری
 83. کدام یک از گزینه های زیر تعریف نقوش شکسته است؟
  الف) نقوشی که بر اساس شکل های زاویه دار با خطوط راست ترسیم می شود . ب) از سادگی خاصی برخوردار است.
  ج) نقوش مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را در بر می گیرد.                     د) همه موارد
 84. سربند نقشی است که برای اتصال، استحکام و پوشاندن ……. در نقطه انشعاب، نقطه تقارن و …….. به کار می­رود.
  الف) سر اسلیمی – نقطه ی شروع                 ب) اسلیمی – نقطه پایان
  ج) بندهای اسلیمی – نقطه شروع                 د) فضاهای خالی  – نقطه پایان
 85. کدام یک از انواع گل های زیر دارای تفارن شعاعی نیست؟
  الف) گل شش پر   ب) گل شاه عباسی            ج) گل پروانه ای                د) گل نرگسی
 86.  در یک اثر تذهیب قطر ساقه های اسلیمی و ختایی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
  الف) اسلیمی ها با ختایی ها برابرند                ب) اسلیمی ها از ختایی ها قطورترند
  ج) اسلیمی ها از ختایی ها باریک ترند            د) همه موارد
 87.  نوعی از اسلیمی که در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی شود.
  الف) دهان اژدری   ب) گلدار             ج) ماری             د) خرطومی
 88.  کدام یک از اجزای زیر مربوط به ساختمان یک اسلیمی نیست؟
  الف) سربند اسلیمی           ب) زایده ج) سرغنچه اسلیمی          د) بند اسلیمی
 89.  اگر بخواهیم ترکیبی از برگ و گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسب تر است؟
  الف) برگ بادام      ب) برگ بدون دندانه          ج) برگ کنگری    د) برگ سیب
 90.  این نقش را نقشمایه کلیه ی اسلیمی ها می دانند؟
  الف) دایره            ب) بته جقه         ج) قوسی حلزونی              د) بیضی
 91. اجزای ساختمان ختایی عبارتند از:
  الف) گل و برگ     ب)  غنچه و برگ              ج) گل و غنچه و برگ                     د) گل، برگ، غنچه، بند
 92. ساختار طراحی نقوش سنتی کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) شکسته        ب)  گردان                       ج) تلفیقی                       د) همه ی موارد
 93. دسته بندی نقوش سنتی شامل کدام گزینه می باشد؟
  الف) نقوش ختایی و اسلیمی                        ب) نقوش شکسته و نقوش گردان
  ج) نقوش ختایی، اسلیمی و شکسته               د) نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی
 94. کوتاهتر از ساقه اصلی است و از همان مبدأ آغاز شده، برای ایجاد تعادل ترسیم می شود.
  الف) ساقه انشعابی             ب)  ساقه فرعی                ج) بند                د) گره
 95. طرح مرکزی متن که به شکل دایره باشد و حالتهایی از شعاع خورشید در آن طراحی گردد را گویند؟
  الف) ترنج            ب)  لچک                       ج) سرترنج                      د) شمسه
 96. به نقوشی که ملهم از گیاهان و گلها باشد گفته می شود؟
  الف) اسلیمی        ب)  ختایی                      ج)  گردان                       د) شکسته
 97. کدام اسلیمی در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی شود و آزادانه در طراحی سنتی به کار می رود؟
  الف) اسلیمی دهان اژدری    ب)  اسلیمی خرطومی        ج) اسلیمی ماری               د) اسلیمی پیچک دار
 98. به اشکالی که در دو طرف پایین و بالای ترنج طراحی شده باشد چه می گویند؟
  الف) سرترنج        ب)  لچک                       ج) فضای متن                  د) موارد الف و ب
 99. اگر بخواهیم ترکیبی از برگ و گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسبتر است؟
  الف) برگ بادام      ب)  برگ بدون دندانه                     ج) برگ کنگری                د) برگ سیب
 100. کدام عنصر ختایی نمی تواند روی ساقه ی اصلی قوس حلزونی واقع شود؟
  الف) گل شاه عباسی          ب) غنچه                        ج) گل نرگسی      د) گل پنبه ای
 101. کدام یک از گزینه های زیر تعریف “متن” است؟
  الف) فضای داخل حاشیه را گویند.                 ب)  زمینه همان متن است.
  ج) لچک را متن هم می نامند.                      د) ترنج همان تعریف متن است.
 102. ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید؟
  الف) سه قسمت – بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند       ب) سه قسمت – سر اسلیمی، زایده، سربند اسلیمی
  ج) چهار قسمت – سر اسلیمی، سربند اسلیمی، بند اسلیمی، زایده
  د) چهار قسمت – سر اسلیمی، ته اسلیمی، بند اسلیمی، سربند اسلیمی
 103. شکل تبر از دسته اشکال ……………………. است.
  الف) نقوش اشیاء   ب)  نقوش جانوری                        ج) نقوش انسانی               د) نقوش گیاهی
 104. نام دیگر سربند بته جقه ای چیست؟
  الف) سربند اسلیمی لوزی دار            ب)  سربند مثلثی              ج) سربند لاله ای              د) سربند صنوبری
 105. کدام یک از گزینه های زیر تعریف نقوش شکسته است؟
  الف) نقوشی که بر اساس شکلهای زاویه دار با خطوط راست ترسیم می شود. ب)  از سادگی خاصی برخوردار است.
  ج)  نقوش مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را در بر می گیرد.                    د) همه ی موارد
 106. کدام یک از موارد زیر به فضاهای مثلثی شکل که در گوشه­های متن قرار دارد، می­گویند؟
  الف) گوشه           ب) لچک             ج) ترنج              د) سر ترنج
 107. کدام­ یک از گزینه­های زیر را نقشمایه­ی کلیه­ی اسلیمی­ها می­دانند؟
  الف) دایره            ب) بته جقه                     ج) قوسی حلزونی              د) بیضی
 108. کدام­یک از گزینه­های زیر نام دیگر گل اناری است؟
  الف) گل چهارپر    ب) گل پروانه­ای                ج) گل شاه عباسی د) رزت
 109. یک از عناصر مورد استفاده در طراحی سنتی که عامل تحول و تنوع نقوش می­شود…………….است.
  الف) برگ            ب) غنچه                        ج) گل                د) بند
 110. منظور از نقش­های ترکیبی کدام یک از گزینه­های زیر می­باشد؟
  الف) فقط نقش­های منظم   ب) ترکیب نقش­های متقارن و نامتقارن           ج)  فقط نقش­های نامنظم   د) نقوش شکسته
 111. گلبرگها در این گل، از کوچک به بزرگ به صورتی که احساس می­شود گل در حال باز شدن است، در کنار یکدیگر قرار دارند.
  الف) گل پنج پر    ب) گل عباسی                 ج) گل عباسی افشان          د) گل پروانه­ای
 112. نقوش گردان شامل کدام نقوش می­باشد؟
  الف) اسلیمی        ب) ختایی                       ج) شکسته          د) موارد الف و ب
 113. نام­گذاری بخش­های مختلف ساقه شامل:
  الف) ساقه اصلی، ساقه فرعی ب) ساقه فرعی
  ج) ساقه اصلی، ساقه انشعابی            د) ساقه اصلی، ساقه فرعی، ساقه انشعابی
 114. کوچکترین قسمت حاشیه را چه می نامند؟
  الف) قرینه طرح    ب) واگیره                        ج) برگردان          د) گوشه
 115. نوعی از اسلیمی که در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی­شود ؟
  الف) دهان اژدری               ب)  گلدار                        ج) ماری             د) خرطومی
 116. نقوش خرطومی یا دهان اژدری مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) نقوش ختایی             ب) نقوش اسلیمی             ج) نقوش فرنگی   د) همه ی موارد
 117. منظور از نقوش سنتی کدام گزینه زیر است؟
  الف) نقوش حیوانی            ب)  نقوشی که هویت ایرانی را نشان می دهد.              ج) نقوش انسانی   د) نقوش هندسی
 118. موضوع طراحی نقوش سنتی کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) گیاهی         ب) جانوری                     ج) انسانی           د) همه ی موارد
 119. نام دیگر برگ چناری چیست ؟
  الف) پنبه­ای         ب) لاله عباسی                 ج) پروانه­ای          د) پیچان
 120. فضای داخل حاشیه را ………………….. گویند .
  الف )  متن          ب )  ترنج                       ج)  لچک            د)  شمسه
 121. کدام عنصر ختایی نمی­تواند روی ساقه اصلی قوس حلزونی واقع شود ؟
  الف )  گل شاه عباسی        ب ) ‌ غنچه                      ج )  گل نرگسی    د )  گل پنبه­ای
 122. در کدامیک از انواع اسلیمی ، اساس طراحی با سایر اسلیمی­ها متفاوت است ؟
  الف )  پیچک­دار    ب )  توخالی                    ج )  ماری           د )  توپر
 123. نوع تزئین حاشیه بیرونی شمسه­ها که مانند شعاع­های خورشید هستند چه نام دارد ؟
  الف )  جدول        ب )  شرفه                      ج )  سرلوحه        د )  ترنج
 124.  نام دیگر قوس حلزونی کدام است ؟
  الف )  اسپیرال      ب )  اربسک                    ج )  ساقه تاک مانند          د )  همه موارد
 125. روی یک گردش ختایی، کدام گزینه از نظر تناسب اندازه نگاره ها از بزرگ به کوچک صحیح است؟
  الف )  گل گرد، گل پروانه، گل شاه عباسی، غنچه ها       ب )  گل پروانه، گل شاه عباسی، گل گرد، غنچه ها
  ج )  گل شاه عباسی، گل گرد، غنچه ها، گل پروانه                     د )  گل شاه عباسی، گل پروانه، گل گرد، غنچه ها
 126. اجزای ساختمان ختایی عبارتند از:
  الف) گل و برگ     ب)  غنچه و برگ              ج) گل و غنچه و برگ                     د) گل، برگ، غنچه، بند
 127. ساختار طراحی نقوش سنتی کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) شکسته        ب)  گردان                       ج) تلفیقی                       د) همه ی موارد
 128. دسته بندی نقوش سنتی شامل کدام گزینه می باشد؟
  الف) نقوش ختایی و اسلیمی                        ب) نقوش شکسته و نقوش گردان
  ج) نقوش ختایی، اسلیمی و شکسته               د) نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی
 129. کوتاهتر از ساقه اصلی است و از همان مبدأ آغاز شده، برای ایجاد تعادل ترسیم می شود.
  الف) ساقه انشعابی             ب)  ساقه فرعی                ج) بند                د) گره
 130. طرح مرکزی متن که به شکل دایره باشد و حالتهایی از شعاع خورشید در آن طراحی گردد را گویند؟
  الف) ترنج            ب)  لچک                       ج) سرترنج                      د) شمسه
 131. به نقوشی که ملهم از گیاهان و گلها باشد گفته می شود؟
  الف) اسلیمی        ب)  ختایی                      ج)  گردان                       د) شکسته
 132. کدام اسلیمی در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی شود و آزادانه در طراحی سنتی به کار می رود؟
  الف) اسلیمی دهان اژدری    ب)  اسلیمی خرطومی                    ج) اسلیمی ماری               د) اسلیمی پیچک دار
 133. به اشکالی که در دو طرف پایین و بالای ترنج طراحی شده باشد چه می گویند؟
  الف) سرترنج        ب)  لچک                       ج) فضای متن                  د) موارد الف و ب
 134. اگر بخواهیم ترکیبی از برگ و گل شاه عباسی داشته باشیم کدام برگ زیر مناسبتر است؟
  الف) برگ بادام      ب)  برگ بدون دندانه                     ج) برگ کنگری                د) برگ سیب
 135. کدام عنصر ختایی نمی تواند روی ساقه ی اصلی قوس حلزونی واقع شود؟
  الف) گل شاه عباسی          ب) غنچه                        ج) گل نرگسی      د) گل پنبه ای
 136. کدام یک از گزینه های زیر تعریف “متن” است؟
  الف) فضای داخل حاشیه را گویند.                 ب)  زمینه همان متن است.
  ج) لچک را متن هم می نامند.                      د) ترنج همان تعریف متن است.
 137. ساختمان اسلیمی از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید؟
  الف) سه قسمت – بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند       ب) سه قسمت – سر اسلیمی، زایده، سربند اسلیمی
  ج) چهار قسمت – سر اسلیمی، سربند اسلیمی، بند اسلیمی، زایده
  د) چهار قسمت – سر اسلیمی، ته اسلیمی، بند اسلیمی، سربند اسلیمی
 138. شکل تبر از دسته اشکال ……………………. است.
  الف) نقوش اشیاء   ب)  نقوش جانوری                        ج) نقوش انسانی               د) نقوش گیاهی
 139. نام دیگر سربند بته جقه ای چیست؟
  الف) سربند اسلیمی لوزی دار            ب)  سربند مثلثی              ج) سربند لاله ای              د) سربند صنوبری
 140. کدام یک از گزینه های زیر تعریف نقوش شکسته است؟
  الف) نقوشی که بر اساس شکلهای زاویه دار با خطوط راست ترسیم می شود. ب)  از سادگی خاصی برخوردار است.
  ج)  نقوش مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را در بر می گیرد.                    د) همه ی موارد
 141. ساقه این اسلیمی ضخیم و توخالی طراحی می شود و سپس داخل آن با نقوش ختایی پر می­گردد به طوری که ساقه های ختایی در داخل اسلیمی حرکت می کنند.
  الف) اسلیمی توپُر  ب)  اسلیمی توخالی                      ج) اسلیمی گلدار               د) اسلیمی ماری
 142. تعریف واگیره کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف) از دو برگردان تشکیل می شود.                ب)  قسمتی از طرح است.
  ج) از دو برگردان تشکیل می شود که برای اجرای حاشیه باید برگردان را از سمت چپ و یا راست به صورت آینه ای تکرار کرد.
  د) همه ی موارد
 143. بند به چند شکل کلی طراحی می شود، نام ببرید؟
  الف) دو شکل – گردان و شکسته       ب)  سه شکل – گردان، شکسته، افشان
  ج)  دو شکل – شکسته و افشان        د) دو شکل – افشان و گردان
 144. سربند نقشی است که برای اتصال، استحکام و پوشاندن……………..در نقطه انشعاب، نقطه تقارن و …………. به کار می رود.
  الف) سر اسلیمی – نقطه شروع                     ب)  اسلیمی –  نقطه پایان
  ج) بندهای اسلیمی – نقطه شروع                 د) فضاهای خالی – نقطه پایان
 145. به قسمتهای کناری فضای طراحی شده گفته می­شود که طرح کلی را مانند حصاری در بر می­گیرد؟
  الف) حاشیه         ب)  متن                         ج) ترنج             د) موارد ب و ج