سوالات تئوری و تستی فتوشاپ

نمونه سوالات  تئوری و تستی فتوشاپ  فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. اگر بخواهیم یک نسخه پشتیبان از فایل تهیه کنیم یا فایل خود را با فرمت و نام دیگری ذخیره نماییم از کدام دستور زیر استفاده می کنیم؟
  الف) Export      ب)Save          ج)Save as        د)Import
 2. کدامیک از فرمت های زیر بیشترین حجم را اشغال می کند؟
  الف)BMP       ب)JPG ج)EPS            د)PSD
 3. اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره new قسمت contents گزینه transparent را انتخاب کنیم چه عملی انجام می شود؟
  الف) یک صفحه خالی با رنگ سفید باز می شود.          ب) یک صفحه خالی بی رنگ  باز می شود.
  ج) یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز می شود     د) یک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه بازمی شود.
 4. می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم استفاده از کدام ابزار مناسب تراست؟
  الف)Magic wand           ب) Lasso         ج) Marquee     د)Polygon lasso
 5. برای انتخاب کل تصویر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) select All ب) Ctrl + a       ج)D +‌  Ctrl      د) ‌الف و ب
 6. گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود؟
  الف)‌ Deselect       ب) Invers        ج) Reselect                    د) Feather
 7. هنگام تغییر اندازه بوم در کادر canvas size گزینه anchor چه عملی انجام می دهد؟
  الف) واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند     ب) میزان کوچک و بزرگ شدن بوم را تعیین می کند
  ج) میزان کوچک و بزرگ شدن تصویر را تعیین می کند   د) محل قرار گیری تصویر را مشخص می کند  
 8. با افزایش resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟
  الف) هیچ تغییری نمی کند       ب) کاهش می یابد
  ج)افزایش می یابد                  د) به عوامل مختلف بستگی دارد
 9. کدام گزینه درست نمی باشد ؟
  الف)برای ایجاد یک لایه می توان از گزینه new layer موجود در منوی layer استفاده کرد .
  ب)زیاد شدن تعداد لایه های یک تصویر روی حجم فایل اثری ندارد.
  ج)با استفاده از opacity نمی توان درصد شفافیت زمینه لایه back ground را تغییر داد .
  د)برای ایجاد یک لایه روی دکمه new layer  واقع در پایین پالت layer  کلیک می کنیم .
 10. در ابزار تایپ Warp text برای ……………استفاده می شود.
  الف)تراز متن    ب)تغییر رنگ متن       ج)پیچ و تاب دادن به متن        د)تعیین اندازه فونت
 11. گزینه Edit > Transform > scale چه عملی انجام می دهد؟
  الف)‌برای چرخش قسمت انتخاب شده ب)برای اریب کردن قسمت انتخاب شده
  ج) ‌برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده  د)‌ برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده
 12. این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب را می دهد.
  الف)pinch ب)ripple         ج)torn edges    د)displace
 13. کدام گزینه پیکسل های مشابه با ناحیه انتخاب شده در تصویر را پیدا می کند؟
  الف) similar         ب) invert         ج)Border         د) Feather
 14. فرمان Flip Vertical معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟
  الف) Rotate 180        ب) Rotate 90 ccw        ج) Rotate 90 cw          د) Rotate 100
 15. کدام جلوه باعث می شود که لبه های شی به سمت داخل نور افشانی کنند.
  الف)Inner Shadow        ب)Inner Glow     ج)Outer Shadow          د)Drop Shadow
 16. کدام فیلتر تصویر را دور یک مرکز تابدار می کند ؟
  الف)Twirl         ب)Wave           ج) Shear        د)Pinch
 17. برای تار کردن تصویر به طوری که در حال حرکت به نظر برسد از کدام فیلتر استفاده می شود ؟
  الف)Cutout ب )Sharpen       ج) Sponge        د)Motion Blur
 18. برای حرکت دادن خطوط راهنما « Guide » از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف) Move     ب) Lasso        ج) Magic Wand           د) کلید Alt
 19. برای افزایش حساسیت ابزار Magic Wand باید ……………………..
  الف) میزان Tolerance را افزایش داد      ج) میزان Contiguous را افزایش داد
  ب) میزان Tolerance را کاهش داد                   د) میزان Contiguous را کاهش داد
 20. برای انتخاب قسمتی از شکل به اندازه یک پیکسل بصورت افقی«یک ردیف» از کدام ابزار استفاده می کنیم
  الف) Rectangular Marquee ب) Elliptical Marquee    ج) Single Column         د) Single Row
 21. برای انتخاب یک شکل به طوری که لبه ها و حاشیه های آن محو شود از کدام گزینه در نوار Option از ابزار های انتخاب استفاده می کنیم ؟
  الف) Tolerance   ب) Feather                ج) Anti)Aliased           د) Style
 22. برای اینکه شکل انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) Similar ب) Deselect         ج) Ctrl +D       د) ب و ج
 23. اگر قلم Air brush را روی نقطه نگه داریم چه اتفاقی می افتد ؟
  الف) رنگ درآن نقطه تیره تر شده و اشباع می شود ب) رنگ در آن نقطه از بین می رود
  ج) رنگ روی صفحه پخش می شود       د) تغییری صورت نمی پذیرد
 24. برای تبدیل ابزار های نقاشی به ابزار قطره چکان « Eye dropper » از کدام کلید استفاده می شود ؟
  الف) Ctrl          ب) Shift        ج) Alt                     د) Alt + Shift
 25. با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعاتی بدست آورد؟
  الف) پالت Navigator ب) پالت Info    ج) پالت History           د) پالت Color
 26. اگر بخواهیم هنگام تغییر دادن اندازه تصویر Image size با تغییر دادن عرض، ارتفاع تغییری نکند چه عملی را انجام می دهیم ؟
  الف) گزینه Constrain Properties را غیر فعال می کنیم .ب) گزینه Constrain Properties را فعال می کنیم .
  ج) گزینه Resample Properties را غیر فعال کنیم . د) گزینه Resample Properties را فعال کنیم .
 27. کدام گزینه در رابطه با Canvas size صحیح نمی باشد ؟
  الف) فضای بوم به رنگ پس زمینه افزایش می یابد . ب) برای تغییر دادن اندازه یک تصویر به کار می رود
  ج) برای بزرگ کردن فضای بوم نقاشی به کار می رود .د) باعث تغییر اندازه تصویر نمی شود .
 28. در صورتی که بخواهیم میزان شفافیت لایه را تغییر دهیم از کدام گزینه در پالت Layer استفاده می کنیم
  الف) Lock        ب) Opacity      ج) Style          د) Mask
 29. جلوه Bevel and Emboss چه کاربردی دارد ؟
  الف) باعث ایجاد سایه اشیا رو به داخل می شود ب) باعث ایجاد یک لایه مثل هاله در خارج اشیا می شود
  ج) حول یک شکل حاشیه با رنگ مشخص شده ایجاد می شود .
  د)  برای برجسته کردن و عمق بخشیدن به یک شی به کار می رود .
 30. کدام گزینه باعث ادغام شدن لایه ها می شود بطوری که لایه های خاموش از بین بروند ؟
  الف) Merge Down     ب) Flatten Image          ج) Merge Visible           د) Layer Set
 31. برای اینکه بتوان روی لایه Background یک سری اعمال ویرایش انجام داد باید …………………..
  الف) یک لایه جدید ایجاد کرد ( New layer ) ب) مقدار Opacity لایه Background را زیاد کرد .
  ج) روی لایه Background دابل کلیک کرده و نام آن را به Layer 0 تغییر می دهیم .
  د) لایه Background را حذف می کنیم .
 32. برای اینکه قسمت نامنظمی از شکل را انتخاب کنیم از چه ابزاری استفاده می کنیم ؟
  الف) Polygon Lasso Tool ب) Lasso Tool ج) Magnetic Lasso Tool            د) هر سه گزینه
 33. استفاده از کدام گزینه باعث کاهش اندازه فایل نمی شود ؟
  الف) میزان درجه وضوح را کاهش می دهد ب) از فرمتی استفاده کنیم که فایل را فشرده تر می کند ج) تعداد رنگهای تصویر را کاهش دهیم .      د) تعداد لایه های تصویر را افزایش دهیم .
 34. برای صادر کردن یک فایل از محیط فتوشاپ به خارج از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Import ب) Export      ج) Save as                 د) Open
 35. اگر بخواهیم از جلوه های موجود در یک لایه کپی گرفته تا در لایه های دیگر استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) Paste layer style     ب) Layer VIA copy       ج) Copy layer style        د) Add layer mask
 36. اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل لایه ها در هم ادغام نشوند از کدام فرمت استفاده می کنیم ؟
  الف) BMP          ب) GIF          ج) PSD          د) JPG
 37. برای کاهش یا حذف حالتها و عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می شود ؟
  الف) Info        ب) History                ج) Navigator              د) Color
 38. از ابزار Crop برای ………………….. استفاده می شود ؟
  الف) حذف قسمتی از تصویر ب) کج کردن قسمتی از تصویر
  ج) چرخش یک قسمت از تصویر              د) انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج محدوده انتخاب شده
 39. هنگام استفاده از ابزار Paint bucket برای هموار کرده لبه ها ناحیه ایی که رنگ می کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) Anti)Aliased ب) Contiguous                     ج) Tolerance              د) Opacity
 40. برای صرف نظر از عملیات Crop استفاده از کدام گزینه صحیح است ؟
  الف) استفاده از پالت History ب) دستور Undo ج) Select > Deselect         د) الف و ب
 41. چگونه می توان یک لایه را پنهان نمود ؟
  الف) روی لایه کلیک کرده و آن را به طرف سطل زباله می کشیم .
  ب) روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم . ج) روی لایه کلیک کرده و دکمه H را فشار می دهیم .
  د) لایه را از حالت فعال خارج می نماییم .
 42. در کدام یک از مد های رنگی پیکسلهای سیاه و سفید داریم؟
  الف:Grayscale ب:Bitmap        ج:RGB  د:Lab
 43. پسوند bmp. چیست ؟
  الف: از قالب بندیهای مربوط به کامپیوتر های سازگار با IBM است که مبتنی بر نقشه بیتی Bitmap می باشد
  ب: از قالب بندیهای مربوط به کامپیوترهای مکینتاش و مخفف کلمه bump می باشد
  ج: از کدهای UNIX برای مدیریت بهتر برنامه است . د:از قالب بندیهای مهم وب است .
 44. کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background می کند؟
  الف:Flatten Image ب: Merge Down           ج: Merge Link   د: Merge Visible
 45. آیا خطوط فرضی و مشبک ( Guides OR Grid) در چاپ ظاهر می شوند ؟
  الف: خیر ب: بلی ج: بستگی به پسوند فایل دارد     د: در بعضی موارد
 46. رنگهای RGB که صفحه نمایش از آنها استفاده می کند مخفف چه کلماتی است ؟
  الف: Black ، Gray ,Raster, white ب: Blue ، Green ، Red
  ج: Biv . RoyGR ، Instials of Apples next CEO        د: همه موارد فوق
 47. کدام یک از حالتهای رنگی زیر برای چاپ مناسب است؟
  الف: RGB ب:Bitmap        ج:CMYK         د:Lab
 48. توسط کدامیک از گزینه های Transform در منوی Edit می توانیم تغییرات را به صورت عددی وارد کنیم ؟
  الف: Numeric ب:Scale           ج:Rotate          د:Skew
 49. برای اضافه کردن سر قلم های آماده در فتوشاپ به لیست Brush از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟
  الف: Open ب: Import        ج:Export         د:Load
 50. در چه صورت می توانیم توسط ابزار ذره بین کوچک نمایی داشته باشیم ؟
  الف: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Alt را پایین نگه می داریم .
  ب: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Shift را پایین نگه می داریم .
  ج: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Ctrl را پایین نگه می داریم . د:هیچکدام
 51. برای رنگی کردن دور یک متن یا جسم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف: Edit> Stroke           ب: File > Stroke           ج:Image > Stroke           د:Layer> Stroke
 52. عمل Marge به چه منظور استفاده می شود ؟
  الف: بوسیله گزینه Merge می توانیم چند لایه را با هم ترکیب کنیم .
  ب: با استفاده از این دستور تصویر واضح تر به نظر می رسد .
  ج: با استفاده از این دستور چاپ تصویر مرغوب تر خواهد شد . د:هیچکدام
 53. برای باز کردن پالت Layer از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف: View        ب:Edit  ج:Window       د:Select
 54. برای ترسیم یک خط در زاویه ۴۵ درجه چه باید کرد ؟
  الف: ترسیم یک مربع و سپس کشیدن خط مورب از یک گوشه به گوشه مخالف آن
  ب: کلیدهای ۴ و ۵ را در هنگام رسم خط پایین نگهدارید.
  ج: در هنگام رسم خط کلید Shift را پائین نگه دارید د: موارد الف و ب
 55. کدامیک از کلیدهای میانبر زیر برای حذف و نمایش خط کش دور بوم نقاشی به کار گرفته می شود ؟
  الف: CTRL+R ب:ALT+R        ج:SHIFT+R      د:ALT+R
 56. از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
  الف: حرف T کنار لایه ب: حرف F کنار لایه
  ج:لایه های متنی همیشه فعالند   د: لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لایه ها هستند.
 57. پیکسل را تعریف کنید ؟
  الف: به هر نقطه تشکیل دهنده تصویر سلول تصویری یا پیکسل می گویند .
  ب: پیکسل همان بیت می باشد یعنی کوچکترین واحد حافظه
  ج: به مجموعه نقاط روی صفحه مانیتور پیکسل می گویند
  د: به مجموعه ٨ بیت یک پیکسل گفته می شود .
 58. اصطلاح Background به چه معنی است؟
  الف) بافت کار   ب) پیش زمینه            ج) لایه رویی     د) پس زمینه
 59. به چه دلیل در فتوشاپ محدوده ای را انتخاب می نماییم؟
  الف) تا رنگ محدوده فوق دست نخورده بماند.    ب) تا دستور موردنظر روی محدوده فوق اعمال نشود.
  ج) تا دستور مورد نظر روی محدوده فوق اعمال شود.       د) تا محدوده فوق سیاه و سفید شود.
 60. Costume shape tool برای چه استفاده می شود؟
  الف) می توان با آن یکسری شکلهای از پیش تعیین شده را ترسیم کرد. ب) می توان با آن رنگ ساخت.
  ج) می توان یک قسمت آن را پاک نمود. د) می توان با آن مونتاژ نمود.
 61. Color Balance برای چه منظوری استفاده می شود؟
  الف) تنظیم و تغییر رنگ                  ب) انتخاب یک محدوده
  ج) محو نمودن یک تصویر                   د) سیاه و سفید نمودن تصویر
 62. در فتوشاپ از کدام واحد اندازه گیری استفاده می شود؟
  الف) می توانیم به دلخواه تنظیم نمایید.  ب) cm و  Point
  ج) Picas و Inches          د) فتوشاپ یک نرم افزار استاندارد است و احتیاج به واحد اندازه گیری ندارد.
 63. حداقل وضوح تصویری برای فایل چاپی چه مقدار می باشد؟
  الف) dpi 72  ب) dpi 300      ج) dpi 96        د) dpi 600
 64. یک فایل فتوشاپ از چند لایه تشکیل می گردد؟
  الف) به نوع رنگ تصویر بستگی دارد. ب) ۵ لایه
  ج) در فتوشاپ لایه وجود ندارد.   د) بسته به نوع تصویر و طراحی متفاوت است.
 65. ابزار عصای جادویی براساس چه اصلی انتخاب می نماید؟
  الف) براساس پیش فرض تعیین شده.   ب) براساس رنگ سفید.
  ج) براساس میزان خاکستری موجود در تصویر.      د) براساس حساسیت به پیکسلهای رنگی
 66. ابزار ذره بین در فتوشاپ چه کارایی دارد؟
  الف) اندازه فایل را تغییر می دهد. ب) ابعاد محدوده انتخاب شده را بزرگ می نماید.
  ج) ابعاد محدوده انتخاب شده را کوچک می نماید. د) ایجاد بزرگ و کوچک نمایی مجازی می نماید.
 67. با استفاده از کدام دستور می توان لایه ها را یکی نمود؟
  الف) با دستور Layer Mask   ب) به هیچ عنوان نمی توانیم لایه ها را یکی کنیم.
  ج) با دستور Duplicate Layer       د) Merge Visible یا Flatten Image
 68. فتوشاپ یک نرم افزار ………………….. است.
  الف) ترسیم   ب) ویرایش و مونتاژ     ج) ترسیم و ویرایش     د) ویرایش
 69. فتوشاپ یک نرم افزار …………………….. است.
  الف) برداری و پیکسلی ب) برداری       ج) نگاشت بیتی یا پیکسلی د) برداری و نگاشت بیتی
 70. برای برداشتن یک نمونه رنگ از یک تصویر از کدام ابزار استفاده می نماییم؟
  الف Eyedropper         ب) Blur Tool     ج) Clone Stamp Tool     د) Lasso Tool
 71. جهت اسکن تصاویر از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) File/Export          ب) File/ Import ج) File/ Place‌    د) File/ Open
 72. جهت ترسیم مستطیل از کدام ابزار استفاده می شود ؟
  الف) Tool Rectangle Marqueeب) Tool Rectangle           ج) Lasso Tool   د) Tool Magnetic lasso
 73. در شکلی ناحیه مشکی رنگ به حالت انتخاب در آمده است با کدام گزینه در یک مرحله می توان فقط دایره سفید رنگ را در حالت انتخاب قرار داد؟
  الف) Deselect  ب) Inverse       ج) Select all     د) Grow
 74. کلید ……………. جهت افزودن به کادر انتخاب و کلید ……………. جهت کاستن از کادر انتخاب مورد استفاده قرار می گیرد ( از راست )
  الف ) Ctrl)Shift ب ) Alt – Shift ج ) Alt – Ctrl د ) Shift – Ctrl
 75. برای حذف بخشهای ناخواسته تصویر از کدام ابزار می توان استفاده کرد ؟
  الف ) Crop ب ) Marquee    ج ) Cut          د ) Lasso
 76. هنگام استفاده از ابزار انتخاب Marquee در چه صورت گزینه find size را انتخاب می کنیم ؟
  الف ) در صورتی که بخواهیم محدوده بصورت مربع یا دایره انتخاب شود
  ب ) در صورتی که بخواهیم کناره های ناحیه انتخاب محو شود
  ج ) در صورتی که طول و عرض ناحیه انتخابی را بدانیم د ) همه موارد
 77. با انتخاب کدام یک از فرمانهای زیر در منوی image/Adjustment می توان با مقایسه نماهای اولیه و نهایی یک تصویر (پیش نمایش هایی با تنوع رنگی مختلف) رنگهای آن را تنظیم کرد ؟
  الف ) Variation ب ) Levels ج ) Invert        د ) Histogram
 78. یک تصویر CMYK دارای ………………………. می باشد ؟
  الف ) چهار کانال رنگ اصلی و یک کانال ترکیبی ب ) سه کانال رنگ اصلی و یک کانال ترکیبی
  ج ) دو کانال رنگ اصلی و دو کانال ترکیبی د ) یک کانال رنگ اصلی و چهار کانال ترکیبی
 79. با استفاده از کدام جلوه می توان در لبه یک لایه سایه داخلی ایجاد نمود ؟
  الف ) Drop Shadow       ب ) Outer Glow ج ) Inner Glow د ) Inner Shadow
 80. برای اینکه مسیر ایجاد شده را به خط یا حاشیه تبدیل کنیم از گزینه ……………………. در پالت PATH استفاده می کنیم ؟
  الف ) Fill Path ب ) Stroke Path ج ) Make Work Path      د ) New Path
 81. گزینه Flat image در ادغام لایه ها باعث می شود :
  الف ) لایه با لایه زیرین ادغام شود      ب ) لایه هایی را که با هم پیوند خورده اند را ادغام می کند
  ج ) تمام لایه ها را با هم ادغام می کند به طوری که لایه های خاموش از بین می رود
  د ) این دستور فقط لایه های خاموش را ادغام می کند
 82. با کدام یک از فرمانهای زیر در منوی Image /Adjustment فتو شاپ بطور خودکار تراز رنگها ( تغییر روشنایی تصویر) را بر اساس ارزیابی که خودش از دامنه رنگها دارد تنظیم می کند ؟
  الف ) Levels ب ) Auto Levels          ج ) Desiderate   د ) Hue
 83. کدام گزینه عملکرد ابزار Dodge را بیان می کند ؟
  الف ) تصویر را روشنتر می کند   ب ) تصویر را واضحتر می کند
  ج ) تصویر را تیره تر می کند     د ) تصویر را محو می کند
 84. در مدل رنگ HSB منظور از S یا Saturation چیست ؟
  الف ) میزان روشنی رنگ فام                ب ) رنگ فام یا رنگ اصلی به کار رفته در رنگهای مورد نظر
  ج ) درصد اشباع یا قدرت رنگ فام        د ) میزان تیرگی رنگ فام
 85. برای کار با ابزار Clone Stamp هنگام نمونه برداری از شکل خاص جهت مهر زدن از چه کلیدی استفاده می شود ؟
  الف ) Ctrl        ب ) Shift        ج ) Alt د ) کلیدی نیاز ندارد
 86. با کدام یک از گزینه های Brush Option می توان زاویه سر قلم را تغییر داد ؟
  الف ) Spacing    ب ) Hardness    ج ) Angle        د ) Diameter
 87. برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام گزینه Mode استفاده کنیم ؟
  الف ) CMYK ب ) RGB        ج ) Lab Color   د ) Gray Scale
 88. در مد CMYK وقتی C=100 – M=100 – Y=100 – K=100 باشد چه رنگی ایجاد می شود ؟
  الف ) قرمز ب ) سیاه        ج ) زرد د ) سفید
 89. گزینه Hide selection در دستور Add Layer Mask در ماسک لایه ها باعث می شود :
  الف ) ناحیه انتخاب شده حذف شود ب ) ناحیه انتخاب شده آشکار و مابقی تصویر مخفی شود
  ج ) ناحیه انتخاب شده مخفی شود        د ) ناحیه انتخاب شده با رنگ زمینه پر شود
 90. با کدام یک از گزینه های منوی Adjustment می توان بخشی از یک تصویر را سیاه و سفید کرد ؟
  الف ) Equalize   ب ) Gradient map         ج ) Invert        د ) Channel Mixer
 91. با کدام ابزار می توان روی یک تصویر اثر یک انگشت خیس را به وجود آورد ؟
  الف ) Burn       ب ) Smudge     ج ) Sponge      د ) Ruler
 92. با کدام فیلتر از گروه فیلترهای Distort یک سطح موجد ار می توان روی تصویر ایجاد کرد؟
  الف ) Zigzag     ب ) Shear        ج ) Warp around          د ) Twirl
 93. با کدامیک از فیلترهای گروه Render می توان عمل نور پردازی قسمتهای مختلف یک تصویر را ایجاد کرد الف ) Clouds ب ) Lighting Effects      ج ) Wind        د ) ۳D Transform
 94. برای تغییر اندازه بوم نقاشی …………
  الف) گزینه Image Size را از منوی Image انتخاب می کنیم.
  ب) گزینه Image Size را از منوی View انتخاب می کنیم.
  ج) گزینه
  Canvas Size را از منوی Image انتخاب می کنیم.
  د) گزینه Canvas Size را از منوی View انتخاب می کنیم.
 95. متداولترین قالبندی فایل در فتوشاپ چیست؟
  الف) jpg     ب) gif     ج) bmp    د) psd
 96. برای انتخاب محدوده, بصورت مربع یا دایره باید در هنگام درگ کردن توسط ابزار انتخاب مستطیل یا بیضی ….
  الف) کلید Alt را نگه می داریم.                     ب) کلید Ctrl را نگه می داریم
  ج) کلید Shift را نگه می داریم                      د) کلیدهای ctrl+Alt را نگه می داریم.
 97. برای کم کردن یک محدوده از انتخاب کدام کلید را از صفحه کلید نگه می داریم؟
  الف)
  Alt ب) Ctrl    ج) Shift     د) Alt+Shift
 98. از ابزار انتخاب Lasso می توان …….
  الف) برای انتخاب کل تصویر استفاده نمود        ب) برای انتخاب ناحیه منظم بکار برد.
  ج) برای
    انتخاب ناحیه غیر منظم بکار برد.        د) الف و ب
 99. کدام یک از ابزارهای انتخاب زیر انتخاب را بر اساس مغادیر رنگ انجام می دهند؟
  الف) Marguee       ب) Magic wand    ج) lasso      د) هیچکدام
 100. در هنگام استفاده از ابزار Magic wand هر چه مقدار Tolerance کوچکتر باشد…….
  الف) میزان انحراف کمتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند.

  ب) میزان انحراف بیشتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند.
  ج) ناحیه بیشتری از رنگ انتخاب می شود.      د) ناحیه کمرنگ انتخاب می شود.
 101. برای اینکه نواحی رنگ بصورت پیوسته انتخاب شوند در هنگام انتخاب توسط ابزار Magic wand ….
  الف) گزینه
  continues  را انتخاب می کنیم.     ب) tolerance  را افزایش می دهیم.
  ج) مقدار feather را کم می کنیم.                    د) ب و ج
 102. گزینه Inverse د رمنوی select ……..
  الف) برای انتخاب دوباره می باشد.       ب) ناحیه انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج می کند.
  ج) همه قسمتهای تصویر را انتخاب می کند.       د) انتخاب را معکوس می کند.
 103. کدام کلید از صفحه کلید را در هنگام استفاده از ابزار Move نگه داریم تا عمل کپی انجام شود؟
  الف)
  Alt     ب) ctrl     ج) Shift    د) Ctrl+Shift
 104. برای بریدن بخشهای ناخواسته تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) Move    ب) Marquee    ج) crop    د) هیچکدام
 105. کلید معادل گزینه Undo چه می باشد؟
  الف) ctrl+Y   ب) Ctrl+Z    ج)  Shift+Ctrl+Y    د) Shift+Ctrl+Z
 106. از گزینه Rotate در Transform برای ……………. استفاده می شود؟
  الف) بزرگ و کوچک کردن تصویر            ب) برای چرخاندن تصویر
  ج) برای مایل کردن تصویر                  د) ایجاد اعوجاج
 107. کدام یک از گزینه های زیر در پالت Brushes برای تعیین زاویه چرخش قطعه بزرگ قلم مو می باشد؟
  الف) roundness    ب) Angle   ج) hardness    د) Spacing
 108. کدام یک از گزینه های زیر در پالت Brushes برای تعیین نسبت قطر بزرگ به کوچک شکل قلم مو می باشد؟
  الف)
  roundness    ب) Angle   ج) hardness    د) Spacing
 109. کدام یک از گزینه های زیر در پالت Brushes برای تعیین واضح بودن مرزهای قلم کشیده شده می باشد؟
  الف) roundness    ب) Angle   ج) hardness    د) Spacing
 110. کدام یک از گزینه های زیر در پالت Brushes برای تعیین مابین ضربه های قلم می باشد؟
  الف) roundness    ب) Angle   ج) hardness    د) Spacing
 111. اگر هنگام پاک کردن بخواهیم لبه های قسمت پاک شده صاف باشد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  الف) Contigueous ب) Anti_aliased   ج) Delete    د) همه موارد
 112. با انتخاب یک موقعیت در پالت, History ……
  الف) موقعیتهای بعد از آن موقعیت کلا حذف می شود.
        ب) فقط آن موقعیت حذف می شود.
  ج) موقعیت های قبل از آن موقعیت حذف می شود.     د) پالت History خالی میشود.
 113. برای ایجاد یک آمیختگی تدریجی بین رنگها از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) Paint Bucket               ب) Gradient         ج) brush و گزینه opacity            د) همه موارد
 114. در پنجره color Picker  علامت خطر زرد رنگ مثلث شکل نشان دهنده چیست؟
  الف) رنگهای غیر قابل چاپ
       ب) رنگهای غیر فعال    ج) غیر قابل چاپ و غیر فعال            د) هیچکدام
 115. در پنجره Color Picker علامت مکعب نشان دهنده چیست؟
  الف) رنگهای غیر قابل چاپ                  ب) رنگهای انتخاب شده جزء رنگهای وب نیست.
  ج) رنگ انتخاب شده جزء رنگ وب است     د) الف و ج
 116. کدام روش زیر برای انتخاب رنگ می باشد؟
  الف) پنجره Color Picked    ب) پالت Swatches   ج)پالت Color   د) همه موارد
 117. در پالت swatches برای تغییر رنگ پس زمینه کدام کلید را پایین نگه می داریم؟
  الف) Alt       ب) shift     ج) Ctrl     د) Tab
 118. با استفاده از کدام ابزار می توان از رنگهای موجود در تصویر رنگ پیش زمینه یا پس زمینه را تغییر داد
  الف) paint Backed ب) Gradient    ج) Eydropper    د) همه موارد
 119. در کدام یک از مدهای زیر نتیجه رنگ پیکسل ها بصورت تصادفی می باشد؟
  الف)
  dissolve    ب) normal    ج) behind     د) هیچکدام
 120. در کدام یک از حالتهای مد تنها قسمتهای ترانسپارنت لایه مورد نقاشی یا ویرایش قرار می گیرد؟
  الف) dissolve    ب) normal    ج) behind     د) هیچکدام
 121. کدام ابزار برای گرفتن نمونه از تصویر در جای دیگری می باشد؟
  الف) move    ب) paint brush   ج) history    د) clone Stamp
 122. از ابزار healing Brush ……..
  الف) می توان قسمتی از تصویر را با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد.    ب) قسمتی از تصویر را بازسازی کرد
  ج) از قسمتی از تصویر الگو تهیه کرد.                                      د) همه موارد
 123. ابزار …….. عملکرد کشیدن یک انگشت در یک نقاشی آبرنگ را شبیه سازی می کند.
  الف)
  smudge      ب) Sponge     ج) Blur    د) sharpen
 124. با استفاده از کدام ابزار می توانیم لبه های سخت ناحیه ها را ملایم کنیم و جزئیات را کاهش دهیم.
  الف) sharpen      ب) blur      ج) sponge        د) smudge
 125. کدام یک از ابزارهای زیر عملکردش مخالف Blur می باشد
  الف)
  sharpen     ب) sponge    ج) smudge    د) همه موارد
 126. برای روشن تر کردن یک ناحیه از تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) sharpen    ب) blur     ج) burn      د) dodge
 127. برای تیره تر کردن یک ناحیه از تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) sharpen    ب) blur     ج) burn      د) dodge
 128. کدام ابزار عملی مخالف burn را انجام می دهد؟
  الف) sharpen    ب) blur     ج) burn      د) dodge
 129. کدامیک از پالت های زیر جهت نمایش تاریخچه عملکردهای روی تصویر می باشد؟
  الف) Navigator    ب) Info    ج) history    د) paragraph
 130. از ابزار erase Tool  برای انجام چه عملی استفاده می کنیم؟
  الف) رنگ آمیزی تصویر     ب) پاک کردن تصویر    ج) تغییر اندازه پاک کردن    د) انتخاب رنگ
 131. برای تغییر اندازه تصویر از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
  الف)
  Image Size    ب) apply Image   ج) convas size    د) duplicate
 132. کدامیک از ابزارهای زیر مربوط به ابزارهای انتخاب در فتوشاپ می باشند؟
  الف) hand – crop – pen – magic wand
  ب) type – crop – pen – marquee
  ج) pen – crop – move – marquee
  د)
  magic wand – lasso marquee
 133. گزینه auto Select layer در نوار option ابزار Move ……
  الف) لایه ها را حرکت می دهد       ب) با کلیک بر روی هر لایه آن را به صورت اتوماتیک انتخاب می کند.
  ج) گره ها را در اطراف لایه فعال می کند.      د) گزینه ب و ج
 134. برای تعیین درجه ماتی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف) Telorance   ب) anti- ali asing    ج) opacity   د) Size
 135. نگه داشتن کلید Shift در هنگام استفاده از ابزار Rectangular marquee باعث …….
  الف) انتخاب از مرکز به سمت بیرون خواهد بود      ب) انتخاب به صورت مستطیل خواهد بود.
  ج) انتخاب به صورت مربع خواهد بود
                    د) انتخاب به صورت بیضی خواهد بود.
 136. در هنگام استفاده از ابزار Clon Stamp نقطه نمونه برداری را با نگه داشتن کدام کلید تعیین می کنیم؟
  الف) Ctrl     ب) Alt    ج) Shift     د) alt+Shift
 137. ابزار ………….. لبه های ملایم را وضوحیت و شفافیت بیشتری می دهد؟
  الف) Blur     ب) sharpen      ج) sponge        د) dodge
 138. از ابزار Sponge برای ……………
  الف) تغییر ماتی و شفافی ناحیه انتخاب شده استفاده می شود.
  ب) تغییر درجه اشباع رنگ ناحیه مورد نظر بکار می رود

  ج) برای روشنتر کردن ناحیه انتخابی   د) هیچکدام
 139. از گزینه Transform Skew جهت ……….
  الف) چرخاندن بخشهای انتخاب شده      ب) مایل کردن محدوده انتخاب شده
  ج) ایجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده     د) تغییر پرسپکتیو ناحیه انتخاب شده
 140. اگر بخواهیم تمام پیکسلهایی که دارای رنگ یکسانی هستند پاک شوند از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف)
  magic Eraser     ب) Background eraser   ج) eraser    د) همه موارد
 141. در هنگام استفاده از ابزار قطره چکان برای اینکه رنگ پس زمینه تغییر کند کدام کلید را از صفحه کلید نگه می داریم؟
  الف) Ctrl      ب) shift    ج) alt     د) shift + Alt
 142. برای لغو ۵ مرحله از کار انجام شده در فایل از کدام دستور استفاده می کنیم؟
  الف) revert    ب) Undo    ج) history    د) layer
 143. ابزار Magic wand چگونه انتخاب بخشهای تصویر را تعیین می کند؟
  الف) برحسب پیکسلهایی که دارای رنگ متضاد و مخالف هستند
  ب) بر حسب پیکسلهایی که دارای رنگ مشابه هستند.

  ج) با کلیک کردن پیاپی در قسمتهای مورد نظر تصویر
  د) هر سه مورد
 144. برای اینکه لبه های انتخابمان بصورت هموار در آید چه می کنیم؟
  الف) قبل از انتخاب مقدار Feather را اضافه می کنیم.
  ب) بعد از انتخاب از منوی select گزینه feather را انتخاب می کنیم.
  ج) از صفحه کلید کلیدهای ترکیبی Alt+Ctrl+D را انتخاب میکنیم.
  د) همه موارد صحیح است.
 145. کدام ابزار مانند یک اسپری عمل می کند؟
  الف) brush     ب) air Brush     ج) paint Brush    د) هیچکدام
 146. در کادر new با وارد کردن مقدار عددی بیشتری در کادر resolution ……
  الف) می توان کیفیتی بالاتر را برای تصویر انتخاب کرد

  ب) می توان کیفیتی پایین تر را برای تصویر انتخاب کرد
  ج)اندازه تصویر را تغییر داد        د) resoulotion مربوط به کیفیت و اندازه نمی باشد.
 147. از کدام منو برای آشکار و پنهان کردن جعبه ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) image    ب) view   ج) window    د) select
 148. برای مرتب کردن فایلهای باز به صورت آبشاری ……….
  الف) از منوی Window گزینه arrange  و سپس tile را انتخاب می کنیم.
  ب) از منوی window گزینه Tile را انتخاب می کنیم.
  ج) از منوی
  window گزینه Arrange و سپس cascade را انتخاب می کنیم.
  د) از منوی window گزینه caseCade را انتخاب می کنیم.
 149. برای خارج کردن محدوده انتخاب شده از حالت انتخاب ……….
  الف) می توان در حالت new Selection از نوار option ناحیه دیگری را انتخاب کرد.
  ب) داخل محدوده انتخاب دابل کلیک کرد.     ج) کلیدهای Ctrl+D را از صفحه کلید فشار داد   
  د) همه موارد
 150. ابزار …… مرز رنگها را بصورت اتوماتیک تشخیص داده و به صورت خودکار این مرزها را نقطه گذاری می کند؟
  الف) lasso Tool ب ) magnetic lasso   ج) magic wand   د) همه موارد
 151. ناحیه ای را انتخاب کرده ایم برای گسترش این ناحیه …….
  الف) از منوی select  گزینه feather را انتخاب کرده و عددی بالا وارد می کنیم.
  ب) از منوی select گزینه Grow را انتخاب می کنیم.
  ج) از منوی select گزینه similar را انتخاب می کنیم.
  د) کلیدهای ترکیبی Ctrl + A را از صفحه کلید انتخاب می کنیم.
 152. ناحیه ای از تصویر را انتخاب کرده ایم اگر بخواهیم تمامی نواحی که از آن رنگ دارند انتخاب شوند.
  الف) از transform selection   استفاده می کنیم.     ب) از منوی select گزینه grow را انتخاب می کنیم.
  ج) از منوی
  select گزینه similar را انتخاب می کنیم.   د) بر روی انتخاب دابل کلیک می کنیم.
 153. برای بریدن بخشهای ناخواسته تصویر و نگه داشتن قسمت موردنظر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) Marquee    ب) Crop ج) Eraser   د) همه موارد
 154. برای تغییر اندازه انتخابی موضوع…………….
  الف)
  Edit | Transform | Scale       ب) Edit | Transform | Rotate
  ج) Edit | Transform | Skew    د) الف و ج صحیح است.
 155. در هنگام تغییر اندازه موضوع انتخاب شده برای حفظ تناسب تصویر کلید ………….. را نگه می داریم؟
  الف) ctrl ب) Alt      ج) f2     د) shift
 156. برای چرخاندن تصویر ۹۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت ………..
  الف) کل تصویر را نمی توان چرخاند.     ب) Image | Rotate Canvas 180
  ج) Image | Rotate Canvas | 90 CW       د)  Image | Rotate Canvas | 90 CCw
 157. برای ایجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده ………..
  الف) Edit | Transform | Distort    ب) Edit | Transform | Skew
  ج) Edit | Transform | Rotate          د) Edit | Transform | Prespective
 158. برای ظاهر کردن پالت History ……..
  الف) از منوی insert گزینه History  را انتخاب می کنیم.
  ب) از منوی View گزینه history را انتخاب می کنیم.
  ج) از منوی
  window گزینه History را انتخاب می کنیم.    د) کلید Ctrl + F را فشار می دهیم.
 159. فعال کردن گزینه Only web Colors در پنجره Color Picker  ……..
  الف) فقط رنگهای قابل چاپ را نمایش می دهد.      ب) فقط رنگهای فعال را نمایش می دهد.
  ج) فقط رنگهای غیر قابل چاپ را نمایش می دهد.     د) ب و ج صحیح است.
 160. کدام مد نقاشی را به حالت ترانسپارنت تبدیل می کند؟
  الف) Normal ب) Darken    ج) multiply      د) clear
 161. ابزار pattern Stamp …….
  الف) جهت نمونه برداری از تصویر استفاده می شود       ب) جهت نقاشی با یک الگو یا طرح می باشد.
  ج) جهت پاک کردن نقاشی                                د) همه موارد.
 162. کدامیک از ابزارهای زیر در گروه ابزارهای بازسازی تصویر قرار نمی گیرد؟
  الف) Healing Brush ب) clon stamp    ج) History    د) path tool
 163. ابزار Toning شامل ……
  الف) dodge – blur – bucket      ب) dodge – burn – smodge
  ج) Smodge – burn – blur       د) dodge – burn sponge
 164. با استفاده از ابزار Smudge می توان …….
  الف) مانند اسپری رنگ آمیزی کرد.          ب) مانند انگشتی بر روی رنگ کشید.
 165. ج) تصویر را روشن کرد                     د) تصویر را تیره کرد
 166. گزینه Modify و سپس border را انتخاب می کنیم تا …….
  الف) لبه های انتخاب صاف شود      ب) انتخاب را افزایش می دهد.
  ج) انتخاب را کاهش می دهد.      د) انتخاب را به صورت حاشیه ای در پیرامون آن در می آورد.
 167. میان بر فرمان Step Backward  چه می باشد ؟
  الف) Ctrl + Shift      ب) ctrl + Z      ج) Alt + Ctrl + Z     د) Alt + Ctrl + Y
 168. کلید میان بر فرمان Step Forward چه می باشد؟
  الف)
  Shift+ Ctrl + Z     ب) Ctrl + Z     ج) Alt+Ctrl+Z       د) Alt+Ctrl+Y
 169. کدام گزینه در منوی Select ناحیه انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج می کند؟
  الف)
  Deselect     ب) Reselect     ج) Delete      د) Inverse
 170. در منوی …………. با استفاده از گزینه …………….. می توانیم انتخابها را ذخیره کنیم
  الف) منوی Edit گزینه Save                  ب) منوی select گزینه Save
  ج) منوی Edit گزینه Save Selection      د) منوی select گزینه save selection
 171. در پنجره Save selection با انتخاب گزینه Replace Channel …….
  الف) انتخاب جدید جایگزین انتخاب قبلی می شود.

  ب) انتخاب جدید به انتخاب قبلی اضافه شده و در کانال قبلی ذخیره می شود.
  ج) ناحیه انتخاب شده جدید از ناحیه انتخاب شده, قبلی کم می شود
  د) تنها قسمت مشترک بین ناحیه انتخاب شده جدید و ناحیه انتخاب شده قبلی تعیین می شود.
 172. کدام گزینه باعث فراخوانی ناحیه انتخاب شده می شود؟
  الف) save selection ب) load Selection   ج) open    د) ب و ج
 173. فرمان Undo در کدام منو قرار دارد؟
  الف) file    ب) Edit     ج) view    د) Select
 174. انتخاب گزینه shield در نوار option ابزار Crop ……
  الف) بدون جدا کردن ناحیه Cancel می کند     ب) ناحیه انتخاب شده را جدا می کند
  ج) ناحیه خارج از محل انتخاب به صورت شفاف دیده می شود
  د) ناحیه خارج از محل انتخاب به صورت مات یا Opacity دیده می شود.
 175. در نوار Option ابزار art history برای انتخاب سبک از کدام قسمت استفاده می کنیم؟
  الف) mode     ب) style     ج) Area     د) Opacity
 176. انتخاب گزینه Edit | Purge | History  باعث …….
  الف) نمایش لیست تمام موقعیت های موجود در History می شود
  ب) حذف تمام موقعیت ما در History می شود
  ج) موقعیت ها را پنهان می کند.     د) الف و ج صحیح است.
 177. گزینه erase to history در نوار option ابزار eraser را انتخاب می کنیم تا ……..
  الف) تصویر به طور کامل حذف شود
  ب) با کلیک بر روی نواحی پاک شده آن نواحی به رنگ قرمز در می آید
  ج) با کلیک بر روی نواحی پاک شده اثر ابزار
  Eraser از بین می رود    د) ب و ج صحیح است.
 178. در هنگام استفاده از ابزار Magic Eraser برای اینکه رنگ انتخاب شده از تمامی لایه ها قابل استفاده باشد؟
  الف) از نوار options گزینه contiguous را انتخاب می کنیم.
  ب) از نوار optionsگزینه use All Layers را انتخاب می کنیم.
  ج) از نوار options گزینه layers را انتخاب می کنیم
  د) نمی توان با ابزار Magic Eraser تمامی لایه ها را انتخاب نمود.
 179. کدام گزینه برای Snapshot  صحیح می باشد.
  الف) snapshot ها می توانند برای تمام جلسات کاری ذخیره شوند.
  ب) با SnapShot ها می توانید به راحتی کار خود را بازسازی کنید.
  ج) SnapShot امکان ذخیره موقت را از هر موقعیتی از تصویر می دهد.
  د) همه موارد صحیح است.
 180. برای حذف یک SnapShot ……….
  الف) آنرا انتخاب کرده و از منوی پالت برروی گزینه delete کلیک کنید.
  ب) آنرا انتخاب کرده و به روی دکمه سطل اشغال کلیک کنید.
  ج) انرا انتخاب و به روی سطل آشغال دراگ می کنیم
  د) همه موارد
 181. ابزار Buket در کدام مد مورد استفاده قرار نمی گیرد
  الف) Normal    ب) bitmap    ج) color    د) ءلألآ
 182. در نوار Options ابزار gradient از فهرست کشویی کدام gradient را انتخاب کنیم تا باعث سایه دارشدن از مرکز دایره شود
  الف)
  radial Gradient    ب) Angle gradient     ج) linear Gradient    د) diamond gradient
 183. در نوار Options ابزار gradient از فهرست کشویی کدام gradient را انتخاب کنیم تا باعث سایه دارشدن به صورت چرخشی خطی در جهت عقربه های ساعت شود.
  الف) radial Gradient ب) Angle gradient     ج) linear Gradient    د) diamond gradient
 184. در نوار Options ابزار gradient از فهرست کشویی کدام gradient را انتخاب کنیم تا باعث سایه دارشدن به صورت خطی شود.
  الف) radial Gradient ب) Angle gradient     ج) linear Gradient    د) diamond gradient
 185. در نوار Options ابزار gradient از فهرست کشویی کدام gradient را انتخاب کنیم تا باعث سایه دارشدن به صورت لوزی شود.
  الف) radial Gradient    ب) Angle gradient     ج) linear Gradient    د) diamond gradient
 186. رنگهای وب چند رنگ هستند که توسط مرورگرها به کار می روند
  الف) ۲۱۴      ب) ۲۱۵     ج) ۲۱۶       د) ۲۱۸
 187. کدامیک از مدهای رنگ زیر نتیجه ای معکوس مد Color تولید می کند؟
  الف) Difference     ب) luminosity     ج) hue     د) saturation
 188. تصویری داریم که لکه هایی بر روی این تصویر قرار دارد با استفاده از کدام ابزار می توان لکه ها را از بین برد
  الف) Healing Brush     ب) Clone Stamp     ج) patch    د) همه موارد
 189. تصویری داریم که می خواهیم رنگهای آبی آن را به رنگ بنفش تبدیل کنیم با کدام ابزار می توان آن رنگ را که در قسمتهای مختلف تصویر پراکنده است انتخاب کنیم؟
  الف) Rectongular Marquee    ب) Eliptical Marquee  ج) Magic wand    د) همه موارد
 190. کلید میان بر گزینه feather چه می باشد؟
  الف Ctrl + D ب) Alt + D    ج) Ctrl+Alt+D   د) shift+Alt+D
 191. کلید میان بر گزینه Inverse چه می باشد؟
  الف) Shift+Ctrl+S ب) Alt+Ctrl+I    ج) Ctrl + I   د) shift + I
 192. کدام شکل هندسی در تمام حالات دارای تعادل و تقارن است ؟
  الف : بیضی ب : مربع         ج : مثلث         د : دایره
 193. کدام گزینه تعریف خط شکسته است ؟
  الف : دارای فعالیت – تحرک و جنبش ب : خوابیده و بی تحرک
  ج: ثابت و آرام             د : بی تحرک
 194. از چه طریقی می توان بافت را درک کرد ؟
  الف : حس لامسه ب : لامسه و بصری
  ج : لامسه و بصری و شنیداری    د :هیچکدام
 195. فتوشاپ یک نرم افزار ………………….. است.
  الف: ترسیم   ب: ویرایش و مونتاژ      ج: ترسیم و ویرایش      د: ویرایش
 196. برای انتخاب کل تصویر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  الف: select All ب: Ctrl + a       ج:D +‌  Ctrl       د: ‌الف و ب
 197. برای کار با ابزار Clone Stamp هنگام نمونه برداری از شکل خاص جهت مهر زدن از چه کلیدی استفاده می شود ؟
  الف : Ctrl ب : Shift         ج : Alt د : کلیدی نیاز ندارد
 198. کدام گزینه عملکرد ابزار Dodge را بیان می کند ؟
  الف : تصویر را روشنتر می کند ب : تصویر را واضحتر می کند
  ج : تصویر را تیره تر می کند      د : تصویر را محو می کند
 199. حداقل وضوح تصویری برای فایل چاپی چه مقدار می باشد؟
  الف: dpi 72   ب: dpi 300      ج: dpi 96         د: dpi 600
 200. در صورتی که بخواهیم میزان شفافیت لایه را تغییر دهیم از کدام گزینه در پالت Layer استفاده می کنیم
  الف: Lock        ب: Opacity       ج: Style          د: Mask
 201. با استفاده از کدام دستور می توان لایه ها را یکی نمود؟
  الف: با دستور Layer Mask    ب: به هیچ عنوان نمی توانیم لایه ها را یکی کنیم.
  ج: با دستور Duplicate Layer        د: Merge Visible یا Flatten Image
 202. با کدام فیلتر تصویر را دور یک مرکز تابدار می کند ؟
  الف:Twirl         ب:Wave           ج: Shear        د:Pinch
 203. در ابزار تایپ Warp text برای ……………استفاده می شود.
  الف:تراز متن              ب:تغییر رنگ متن
  ج:پیچ و تاب دادن به متن                  د:تعیین اندازه فونت
 204. از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
  الف: حرف T کنار لایه ب: حرف F کنار لایه
  ج:لایه های متنی همیشه فعالند   د: لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لایه ها هستند.
 205. کدامیک از فرمت های زیر هنگام ذخیره فایل در فلاپی دیسک حجم کمتری را اشغال می کند ؟
  الف: PSD     ب: TIF           ج: JPEG          د: هر سه مورد
 206. با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعاتی بدست آورد؟
  الف: پالت Navigator ب: پالت Info     ج: پالت History           د: پالت Color
 207. کدام جلوه باعث می شود که لبه های شی به سمت داخل نور افشانی کنند.
  الف:Inner Shadow         ب:Inner Glow     ج:Outer Shadow          د:Drop Shadow
 208. برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف: Import      ب: Export        ج: Save as                 د: Open
 209. کدام یک از مد های رنگی برای نمایش در مانیتور مناسب است؟
  الف:Grayscale ب:Bitmap        ج:RGB  د:Lab
 210. Color Balance برای چه منظوری استفاده می شود؟
  الف: تنظیم و تغییر رنگ                  ب: انتخاب یک محدوده
  ج: محو نمودن یک تصویر                   د: سیاه و سفید نمودن تصویر
 211. برای برداشتن یک نمونه رنگ از یک تصویر از کدام ابزار استفاده می نماییم؟
  الف: Eyedropper        ب: Blur Tool     ج: Clone Stamp Tool      د: Lasso Tool
 212. از خصوصیات مربع می باشد ؟
  الف: صلابت ، استحکام ،سکون ، قدرت زمین و مادی ب : آسمانی و غیر مادی
  ج : نرمی و لطافت                  د : هیچکدام
 213. با استفاده از چه چیزی می توان بافت ترسیمی ایجاد کرد ؟
  الف : با استفاده از تراکم و تکرار خطوط ب : با استفاده از لکه های تیره و روشن و رنگی
  ج : بکاربردن اشکال گوناگون      د : همه موارد
 214. کدام دسته از خطوط برای نمایش ملایمت و ملاطفت به کار می روند؟
  الف: عمودی ب: مورب         ج: افقی د: شکسته
 215. فتوشاپ یک نرم افزار …………………….. است.
  الف: برداری و پیکسلی           ب: برداری
  ج: نگاشت بیتی یا پیکسلی                  د: برداری و نگاشت بیتی
 216. گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود؟
  الف:‌ Deselect        ب: Inverse       ج: Reselect                    د: Feather
 217. با کدام ابزار می توان روی یک تصویر اثر یک انگشت خیس را به وجود آورد ؟
  الف : Burn ب : Smudge     ج : Sponge       د : Ruler
 218. برای کار با ابزار Healing brush هنگام نمونه برداری از شکل خاص جهت مهر زدن از چه کلیدی استفاده می شود ؟
  الف : Ctrl ب : Shift         ج : Alt د : کلیدی نیاز ندارد
 219. در صورتی که بخواهیم لایه را قفل کنیم از کدام گزینه در پالت Layer استفاده می کنیم
  الف: Lock       ب: Opacity       ج: Style          د: Mask
 220. حداقل وضوح تصویری برای فایل ها در صفحات وب چه مقدار می باشد؟
  الف: dpi 72   ب: dpi 300      ج: dpi 96         د: dpi 600
 221. یک فایل فتوشاپ از چند لایه تشکیل می گردد؟
  الف: به نوع رنگ تصویر بستگی دارد. ب: ۵ لایه
  ج: در فتوشاپ لایه وجود ندارد.   د: بسته به نوع تصویر و طراحی متفاوت است
 222. با کدام فیلتر از گروه فیلترهای Distort یک سطح موجد ار می توان روی تصویر ایجاد کرد؟
  الف : Zigzag ب : Shear        ج : Warp around          د : Twirl
 223. از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
  الف: حرف T کنار لایه ب: حرف F کنار لایه
  ج:لایه های متنی همیشه فعالند   د: لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لایه ها هستند.
 224. کدامیک از فرمت های زیر بیشترین حجم را اشغال می کند؟
  الف:BMP       ب:JPG ج:EPS            د:PSD
 225. با کمک کدام پالت می توان بازگشت به مراحل قبل را بدست آورد؟
  الف: پالت Navigator       ب: پالت Info     ج: پالت History           د: پالت Color
 226. جلوه Bevel and Emboss چه کاربردی دارد ؟
  الف: باعث ایجاد سایه اشیا رو به داخل می شود
  ب: باعث ایجاد یک لایه مثل هاله در خارج اشیا می شود .
  ج: حول یک شکل حاشیه با رنگ مشخص شده ایجاد می شود .
  د:  برای برجسته کردن و عمق بخشیدن به یک شی به کار می رود .
 227. برای صادر کردن یک فایل از محیط فتوشاپ به خارج از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف: Import ب: Export        ج: Save as                 د: Open
 228. در کدام یک از مد های رنگی پیکسلهای سیاه و سفید داریم؟
  الف:Grayscale ب:Bitmap        ج:RGB  د:Lab
 229. برای حرکت دادن خطوط راهنما « Guide » از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف: Move     ب: Lasso         ج: Magic Wand           د: کلید Alt
 230. Color Balance برای چه منظوری استفاده می شود؟
  الف: تنظیم و تغییر رنگ                  ب: انتخاب یک محدوده
  ج: محو نمودن یک تصویر                   د: سیاه و سفید نمودن تصویر
 231. یک تصویر CMYK دارای ………………………. می باشد ؟
  الف : چهار کانال رنگ اصلی و یک کانال ترکیبی ب : سه کانال رنگ اصلی و یک کانال ترکیبی
  ج : دو کانال رنگ اصلی و دو کانال ترکیبی         د : یک کانال رنگ اصلی و چهار کانال ترکیبی
 232. عناصر اولیه بصری عبارتند از:
  الف: تقارن –ترکیب بندی –نقطه          ب: ریتم –تعادل –نور
  ج: نقطه –خط-رنک              د: نقطه –خط-سطح –حجم-بافت
 233. وقتی اتاقی را مشاهده می کنیم عمل …….. و وقتی به گلدان درون اتاق دقت می کنیم عمل …….. را انجام می دهیم:
  الف: دیدن –دیدن ب: دیدن –نکاه کردن       ج: نکاه کردن-دیدن            د: نکاه کردن-نکاه کردن
 234. …….کوچک ترین جلوه و نمود بصری یک عنصر تصویری است.
  الف: ریتم ب: خط                         ج: سطح                             د: نقطه
 235. نقطه اگر در پایین کادر قرار کیرد ….. را القا میکندوا گر در بالای کادر قرار گیرد ….. را نشان میدهد.
  الف: پرواز سنگینی ب: تنهایی-سنگینی             ج: اوج-پرواز                      د: سنگینی-سبکی
 236. در اثر تراکم نقطه های تیره ، ………….. حاصل می شود و در اثر پراکندگی آنها ………………… دیده می شود
  الف: روشنی –تیرگی ب: خاکستری- روشنی         ج: تیرگی – روشنی                 د: سفید -سیاه
 237. ……حالت انسان ایستاده ای را دارد که آماده ی فعالیت است
  الف: خط عمودی ب: خط افقی                    ج:   خط مایل                    د: خط منحنی
 238. دومین عنصر بصری ….
  الف: خط ب: سطح                         ج: بافت                           د: نقطه
 239. در کدام طراحی حالت های عاطفی و روحی هنرمند مشخص می شود؟
  الف: کنستراکتیو   ب: سمبولیسم                      ج: اکسپرسیو                      د: انتزاعی
 240. طرح منظره ای که ساختمان ها در آن بسیار منظم طراحی شده است مربوط به کدام سبک میشود؟
  الف: اکسپرسیو ب: کنستراکتیو                      ج: انتزاعی                        د: سمبولیسم
 241. کدامیک از خطوط بیان کننده فشار و قوه ی جاذبه زمین می باشد؟
  الف: خط مایل ب: خط عمودی                        ج: افقی                             د: مایل
 242. کدامیک از خطوط دارای قدرت تحریک بوده،چشم را می آزارند و اعصاب را تهییج میکند؟
  الف: خط عمودی ب: خط مایل                 ج: خط شکسته                   د: خط منحنی
 243. اگر بخواهیداز علائم هشداری استفاده نمایید،کدام کادر را انتخاب می کنید؟
  الف: مربع ب: دایره                               ج: مثلث                             د: کا در افقی
 244. پایدارترین شکل هندسی………. و زیباترین شکل هندسی………… می باشد؟
  الف: مربع-مربع ب: مثلث-مربع               ج: مثلث –دایره                    د: دایره -مربع
 245. سطوح ارگانیک کدام است؟
  الف: هندسی و منظم ب: غیر هندسی و منظم      ج: غیر هندسی وطبیعی         د: همه موارد
 246. انواع بافت را نام ببرید؟
  الف: بصری و لامسه ای ب: تصویری و ترسیمی           ج:   لامسه ای                        د: ۱و۲
 247. بافتی که ازطریق عکاسی یا چسباندن (کلاژ) مستقیم اشیاء بدست آید بافت…….
  الف: تصویری ب: لامسه ای                             ج: بافت بصری                     د: ترسیمی
 248. بافتی که تکرار و تراکم خطوط ،لکه های تیره و روشن داشته باشد،بافت……
  الف: لامسه ای    ب: ترسیمی                               ج: بصری                            د: لامسه ای
 249. حجم های هندسی منظم کدامند؟
  الف: مثلث-دایره –مربع ب: مکعب –منشور –مخروط        ج: سنک –کتیبه                  د: هیچکدام
 250. در آثار نقاشی و گرافیک از چه فنی برای ایجاد حجم استفاده می کنند؟
  الف: سایه روشن ب: حجم غیر واقعی                     ج: پرسپکتیو                       د: همه موارد
 251. حجم مخروط از چرخش حول محور عمودی کدام شکل ایجاد شده است؟
  الف: مربع ب: دایره                                ج: مثلث                            د: ذوزنقه
 252. در معماری کلاسیک مثل معماری دوران گوتیک ،روکوکو و معماری اسلامی از کدام تعادل استفاده شده است؟
  الف: غیر متقارن ب: متقارن                           ج: غیر قرینه                          د: فعال
 253. تعادل قرینه اغلب بیان کننده ی ……
  الف: تحرک و تنوع ب: آرام و بی تحرک                ج: وقار و سنگینی                    د: ۲و۳
 254. این نوع تعادل را در اندام انسان، در حال حرکت های مختلف میتوان مشاهده کرد؟
  الف: غیر متقارن ب: متقارن                        ج: قرینه                    د: غیر فعال
 255. کدام گزینه دارای ریتم تناوبی می باشد؟
  الف: ضربان قلب ب: روز و شب          ج: تیره کردن خطوط از نازک به ضخیم           د: هیچکدام
 256. حرکت ماه از هلال باریک به قرص کامل ماه دارای چه ریتمی است؟
  الف: ریتم متناوب ب: ریتم تکاملی               ج:  ریتم موجی                      د: ریتم یکنواخت
 257. کدام ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی بوجود می آید؟
  الف: تکاملی ب: یکنواخت                     ج: متناوب                                     د: موجی
 258. این ریتم باعث حرکت و عکس العمل خود به خود مخاطب می شود؟
  الف: یکنواخت ب: متناوب                      ج: موجی                                       د: تکاملی
 259. در کدام نوع از ترکیب بندی ،ترکیب بر اساس ارزش های بصری (رنگ ،بافت،روشنی) در کادر صورت می گیرد؟
  الف: متقارن ب: غیر قرینه                     ج: قرینه                                     د: همه موارد
 260. مربع دارای خصوصیت ……
  الف: تعادل +حرکت ب: تعادل +پویایی            ج: تعادل +ایستایی                          د: همه موارد
 261. هر رنگ دارای سه صفت……
  الف: فام و ثانویه ب: فام –درخشندگی-اشباع    ج: درخشندگی-اولیه –ثانویه               د: همه موارد
 262. از ترکیب آبی و بنفش چه رنگی بوجود می آید؟
  الف: سبز ب: فیروزه ای                     ج: لاجوردی                                د: ارغوانی
 263. از ترکیب دو رنک مکمل چه رنگی بدست می آید؟
  الف: سیاه ب: خاکستری                       ج: خاکستری خنثی                           د: سفید
 264. رنگ هایی که روی دایره ی رنگ درست روبرو و قرینه هستند رنگ های……….. می باشند.
  الف: ثانویه ب: مکمل                           ج: اولیه                                         د: ثالثه
 265. رنگ هایی با عمق متوسط عمدتا در چیدمان داخلی منزل کاربرد فراوان دارد این رنگ ها شامل …..
  الف: زرد-قرمز-آبی ب: نارنجی –سبز-بنفش    ج: صورتی-نارنجی –طلایی-فیروزه ای      د: همه موارد
 266. شدید ترین کنتراست ته رنگ میان کدام رنگ ها است؟
  الف: سه رنگ اصلی ب: رنگ های مکمل              ج: ثانویه                                د: ثالثه
 267. اکر رنگ ها با سیاه و سفید مخلوط شوند میزان کنتراست ته رنگ ……..
  الف: افزایش می یابد ب: کاهش می یابد      ج: تاثیری روی کنتراست ته رنگ ندارد      د: هیچکدام
 268. پر حرارت ترین رنگ………… و سرد ترین رنگ …….. میباشد
  الف: قرمز زرد و سبز زرد ب: قرمز نارنجی و سبز آبی       ج: نارنجی و آبی                  د: قرمز و آبی
 269. کنتراست …… ناشی از تاثیر عمومی رنگ ها بر روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد میشود؟
  الف: کنتراست رنگ مکمل ب: کنتراست سرد و گرم  ج: کنتراست همزمان        د:  کنتراست کیفیت
 270. وقتی یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه و سفید مخلوط شده اند قرارگیرد،کنتراست …..ایجاد میشود.
  الف: کمیت ب: همزمان                           ج: سرد و گرم                  د: کیفیت
 271. در کنتراست کمیت (وسعت سطح) کدام گزینه نقش دارد؟
  الف: میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی ب: میزان درخشش و خلوص رنگ
  ج: میزان تاثیر پذیری رنگ ها از یکدیگر                     د: ۱و۲
 272. فتوشاپ نرم افزاری است ….
 273. الف: برای تهیه فیلم های انیمیشن        ب:  برای رتوش , ویرایش و طراحی
 274. ج: برنامه کمکی برای ویندوز     د:  مورد استفاده در مونتاژ فیلم
 275. حرف زیر خط دار هر منو به چه معناست ؟
  الف: گرفتن کلیدShift + حرف زیر خط دار هر منو به معنای انتخاب و ورود به آن منو می باشد .
  ب: با دوبار فشردن حرف زیر خط دار ، منو انتخاب می شود .
  ج: گرفتن کلید Alt + حرف زیرخط دارهرمنو ،  به معنای انتخاب  و ورود به آن منو می‌باشد.
  د: گرفتن کلید Shift‌ + حرف زیر خط دار منو ، باعث خارج شدن از منو می گردد .
 276. جهت انتخاب ابزارها در فتوشاپ با استفاده از صفحه کلید چگونه عمل می کنیم ؟
  ا)انتخاب حرف زیر خط دار + Alt ب: انتخاب حرف مقابل هر گزینه
  ج: انتخاب حرف مقابل هر گزینه + Alt             د: دوبار کلیک روی حرف مقابل هر گزینه
 277. جهت دور بری اشکال از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Slice Tool ب:  Tool crop            ج:  cut            د:  Tool Move
 278. با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟
  ۱ )Zoom ب:     Move   ج )     Magic Lasso د ) Lasso
 279. از ابزار ………………. برای جابجایی تصویر درون پنجره مربوطه استفاده می شود؟
  الف: Move          ب:  Lasso        ج:  Hand         د:  Crop
 280. گزینه Fit on Screen در منوی View به چه منظور به کار می‌رود؟
  الف: تصویر را به اندازه صفحه نمایش کوچک می کند.
  ب: تصویر را به اندازه صفحه نمایش در می آورد  .
  ج: اندازه تصویر را ثابت نگه می دارد .
  د: اندازه تصویر و صفحه را ثابت نگه می دارد .
 281. گزینه Actual Pixels در منوی View چه تأثیری بر تصویر می گذارد ؟
  الف: تصویر را به اندازه واقعی یا ۷۵%می رساند .
  ب: تصویر را به بزرگ نمایی ۱۰۰% می رساند .
  ج: تصویر را به بزرگ نمایی انتخابی اولیه باز می گرداند .
  د: امکان بزرگ‌نمایی را از بین می برد .
 282. کدامیک از حالتهای زیرتصویر را در اندازه چاپ نمایش می دهد؟
  الف:  Print size        ب:   Actual pixel                   ج:  Fit on Screen                 د:  Zoom out
 283. در چه صورت می توانیم توسط ابزار ذره بین کوچکنمایی داشته باشیم ؟
  الف: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Alt را پایین نگه می داریم .
  ب: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Shift را پایین نگه می داریم .
  ج: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Ctrl را پایین نگه می داریم.
  د:  هر سه کلید را باهم فشار میدهیم.
  برای باز کردن  پالت های فتوشاپ از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف:  View               ب:  Edit                  ج:  Window              د:  Select
 284. برای بازیابی کلیه تنظیمات مربوط به ابزارها کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف:  Reset Tool  ب:      Reset All Tools   ج:  Preference      د:  Setting
 285. از پالت Navigator به چه منظور استفاده می شود ؟
  کنترل عناصر و اجزای مختلف موجود در تصویر
  ب: کنترل و ساخت نواحی انتخاب برداری روی تصویر
  ج: کنترل و انتخاب قلمهای مختلف طراحی                     د:  کنترل میزان بزرگنمایی تصویر
 286. کدامیک از کلیدهای میانبر زیر برای حذف و نمایش خط کش دور بوم نقاشی به کار گرفته می شود ؟
  الف: CTRL+R         ب:  ALT+R               ج:  SHIFT+R                 د:  ALT+R
 287. جهت نمایش یا عدم نمایش خطوط راهنمای ایجاد شده در صفحه از کدام گزینه در منوی View استفاده می شود ؟
  الف: Show /Slice ب: Show extras                    ج: Rolers             د:  Show / guide
 288. برای ایجاد خطوط شبکه‌ای از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Guides                 ب: Grid                     ج: Ruler                   د: Snap to grid
 289. خطوط راهنما در هنگام چاپ به چه صورت ظاهر می شود؟
  الف: به رنگ اصلی           ب:   سیاه                         ج:   سفید                        د:  غیر قابل چاپ
 290. کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟
  الف: خطوط راهنما را می توان حذف کرد             ب ) خطوط راهنما را می توان جابجا کرد.
  ج ) خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند          د ) خطوط را می توان تغییر رنگ داد.
 291. تفاوت گزینه open و open az  در منوی file  در چیست ؟
  گزینه  open az  یک کپی از فایل اصلی ایجاد می کند
  گزینه open az  مانند  save az  عمل می کند .
  گزینه  open az  برای ساخت یک فایل جدید هم استفاده می شود .
  با گزینه  open az  فایل جدید در مسیر پیش فرض باز می شود .
 292. برای باز کردن یک فایل جدید از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Layer > New ب:  Ctrl + N                 ج:  File > New                      د:  موارد ۲ و۳
 293. تعریف زیر بیانگر چیست ؟کیفیت تصویر برحسب پیکسل یا نقطه تصویری که با واحد Dpi       (نقطه در اینچ ) می باشد ، بیان می گردد .
  الف: دقت صفحه نمایش        ب: دقت خروجی                        ج: دقت ورودی                 د: دقت تصویر
 294. جهت اسکن تصاویر از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف: File/Export ب:  File/ Import         ج:  File/ Place‌           د: File/ Open
 295. PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟
  الف: نمونه رنگ را نمایش می دهد.        ب:  نوعی فرمت تصویر می باشد.
  ج:  فیلتر فتوشاپ                   د:  دستوری برای  ایجاد فایل ها
 296. با افزایش Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟
  الف: افزایش می یابد.                                               ب ) کاهش می یابد.
  ج ) هیچ تغییری نمی کند                                             د:  به عوامل مختلفی بستگی دارد.
 297. تنظیم Resolution از کدام منو امکان پذیر است؟
  الف:  Edit                            ب: Layer                   ج:  Image                        د:  Select
 298. جهت تبدیل تصویر رنگی به خاکستری کدام حالت مناسب تر است ؟
  الف: Grayscale             ب: Bitmap                ج: Lab Color             د: Black and White
 299. فرمان Hue / Saturation براساس کدام  حالت  رنگی است ؟
  الف: HSB           ب: RGB           ج: CMYK                  د: Lab
 300. کدامیک از مدلهای رنگ بر اساس دریافت چشم انسان از رنگ ها قرار گرفته است ؟
  RGB ب:    HSB             ج:  CMYK          د: LAB
 301. مقدار عددی هر کانال رنگی RGB کدام گزینه می باشد ؟ « تعداد آنها رابگویید ».
  الف:  ۲۵۶              ب:  ۲۵۵               ج:  ۱ میلیون                د:  ۱۰۰
 302. -کدام مد رنگی « mode » برای کار در صفحات وب مناسب تر  است ؟
  الف:  Multi channel color          ب: Indexed Color        ج:  Lab color        د:  RGB Color
 303. برای آماده سازی فایل جهت چاپ  از کدام مد رنگی استفاده می کنیم؟
  الف: RGB         ب:  Cmyk         ج: Gray Scale     د:  Lab Color
 304. کدام گزینه برای متقارن کردن بوم تصویر در جهت افقی استفاده می شود ؟
  Flip canvas horizontal              Flip canvas vertical        Arbitrary          Flip
 305. جهت ترسیم یک انتخاب به شکل مستطیل از کدام ابزار  استفاده می شود ؟
  الف:  Tool Rectangle Marquee            ب:  Tool Rectangle           ج: Lasso Tool                   د:  Tool Magnetic lasso
 306. با کدام ابزار می توان یک سری از پیکسل ها را به صورت ستونی انتخاب کرد ؟
  الف: Tool single row marquee              ب:  Tool Lasso    ج:  Tool marquee   Single Column          د:  Tool Magic wand
 307. در هنگام استفاده از ابزارهای انتخاب کلید Alt را به چه منظور می توان بکار برد ؟
  الف: کلید Alt به ناحیه انتخابی می افزاید .                   ب: کلید Alt ناحیه انتخابی را معکوس می کند .
  ج: کلید Alt از ناحیه انتخابی می کاهد .             د: کلید Alt جهت حذف ناحیه انتخابی بکار می رود .
 308. برای اشتراک گرفتن از ناحیه انتخابی کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟
  الف: Alt            ب:  Shift            ج:  Alt + Shift          د:  Space
 309. برای پاک کردن ناحیه انتخاب شده از چه روشی باید استفاده کرد؟
  Edit/clear ب:   Edit/delete         ج:   File/ delete       د: File/ clear
 310. برای انتخاب کل تصویر از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف: Shift+A                       ب: Ctrl+A         ج:  Alt+D                     د:  Ctrl+D
 311. با افزایش کدام گزینه ی ابزار عصای جادو یی( Magic Wand ) می توان حساسیت رنگهای انتخابی را تغییر داد ؟
  الف )Tolerance                         ب ) Modify               ج )Aliased                            د ) Subtract
 312. برای انتخاب ناحیه های هم رنگ از ابزار……………… استفاده می کنند؟
  الف: Marquee ب:   Magic Wand         ج: Lasso          د: Cut
 313. کاربرد گزینه Color Range در منوی selectچیست  ؟
  الف: انتخاب رنگهای تیره تصویر                        ب: منظم کردن رنگها
  ج: انتخاب تصویر براساس رنگ  یک محدوده       د: انتخاب رنگهای روشن تصویر
 314. کدام ابزار مرز رنگها را به صورت مغناطیسی تشخیص می دهد ؟
  الف ) Lasso Tool     ب:  Polygonal Lasso Tool       ج: Magnetic Lasso          د:  Crop
 315. کدام ابزار کمند چند ضلعی نام دارد ؟
  الف: polygon lasso       ب:  Magic Wand ج:  Elliptical Marquee      د:  Rectangular Marquee
 316. در ابزار کمند مغناطیسی « Magnetic Lasso tool » کدام دستور در نوار اختیاری آن باعث می شود تعداد نقاط یاگره ها تغییر کند؟
  الف: Width               ب:  Edge contrast           ج:  Pen pressure          د:  Frequency
 317. برای معکوس کردن انتخاب از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Select ب: Inverse                ج: Deselect               د: Expand
 318. کلید ترکیبی Ctrl + D معادل کدام گزینه است ؟
  منوی Select ب:  Select/ All منوی         ج: reselect  select/      د:  select/deselect
 319. برای ظاهر نمودن آخرین انتخاب در تصویر از کدام گزینه در منوی Select استفاده می کنیم ؟
  الف: Deselect               ب: Inverse                ج: Reselect               د: Expand
 320. کدامیک از گزینه‌های زیر هنگام انتخاب مستطیل باعث گرد کردن گوشه های آن می‌گردد؟
  الف: Style          ب: Anti – Aliased            ج: width               د: Feather
 321. گزینه Expandچه تغییری در انتخاب ایجا د می کند ؟
  الف: منطقه انتخاب را کاهش می دهد .            ب: منطقه انتخاب را افزایش می دهد .
  ج: منطقه انتخاب را نرم می کند .                           د: منطقه انتخاب را معکوس می کند .
 322. جهت ایجاد لبه و ضخامت دور منطقه انتخاب از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Smooth ب: Stroke                 ج: width                   د: Border
 323. جهت گسترش محدوده رنگی انتخاب شده از کدام گزینه در منوی Select استفاده می شود ؟
  الف: Trim ب: Similar                 ج: Feather                د: Grow
 324. کدام دستور در منوی Select باعث گرد کردن گوشه های انتخاب بدون ایجاد هاله می شود؟
  الف: Feather          ب:  Smooth            ج:  Expand                د:  Similar
 325. برای کاهش کادر انتخاب  موجود از کدام گزینه زیر می توان استفاده کرد؟
  الف:  Feather     ب:  Contract     ج:  Expand      د:  Grow
 326. -کدام گزینه پیکسلهای مشابه با ناحیه انتخاب در تصویر را پیدا می کند؟
  الف: Similar            ب:  Inverse                ج:  Border              د:  Feather
 327. کلید میانبر گزینه feather کدام است ؟
  الف: Alt+ctrl+f          ب: Alt+ctrl+D                  ج:  Ctrl+f                     د: Shift+ctrl+I
 328. با استفاده از کدام پنجره می توان انتخابهای ذخیره شده را برگردانید؟
  الف: Save selection ب:  Load selection            ج:    Save               د: Load
 329. انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟
  الف: Quantity  و Type    ب: Vector و Bitmap       ج:  Raster و Type  Vector(د      و Quantity
 330. کوچکترین عنصر تصویر را ………. گویند.
  الف: Raster      ب:  Vector       ج:  Pixel          د:  Bitmap
 331. کدام گزینه واحد دقت تصویر(Resolutions) است ؟
  الف: DPI               ب:     LPI                     ج PPI(                         د: PPS
 332. کدامیک از فرمتهای زیر در هنگام ذخیره یک فایل حجم کمتری را اشغال می کند؟
  الف ) TIF ب)  JPG                                    ج )EPS                          د ) PSD
 333. در کدامیک از انواع فشرده سازی اندازه فایل تصویر بدون حذف داده های آن کوچک می شود ؟
  الف: فشرده سازی بی اتلاف ب: فشرده سازی با اتلاف ج: فشرده سازی پیکسلی د: گزینه ۱ و۲
 334. کدام گزینه در کادر image size  باعث می شود تنظیم عرض و ارتفاع تصویر به هم نخورد ؟
  الف: Dimensions        ب: Resolution           ج ) Constrain proportions          د: Scale style
 335. درکدام پانل گلچین رنگها را خواهیم داشت ؟
  الف: color                                 ب:  info                               ج:  swatches                         د:  history
 336. کدام پالت زیر امکان استفاده از طرح های آماده را می دهد؟
  الف: Layer           ب:   Style             ۳ ) History                 د:  swatch
 337. ابزار سطل رنگ برای پاشیدن رنگ در داخل ناحیه انتخاب ازکدام گزینه استفاده می کند؟
  Foreground ب: Background             ج:     Pattern          د: گزینه ا و ۳
 338. با کدام یک از فرمانهای زیر فتوشاپ به طور خودکار تراز رنگها را بر اساس ارزیابی که خودش از دامنه رنگها دارد تنظیم می کند؟
  الف:  Variation        ب:  Auto Levels         ج:  Desaturate        د:  Hue
 339. جهت تغییر روشنایی تصویر از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Brightness / Contrast ب: Hue/ Saturaition            ج: Histogram                               ج: Levels
 340. کدام یک از گزینه های زیر تنظیم اتوماتیک رنگ در تصویر است ؟
  الف: Variations                                 ب: Autocolor        ج: Auto Contrast                           د: Levels
 341. گزینه Color Balance برای چه منظوری استفاده می‌شود؟
  الف:  تنظیم دستی رنگ تصویر    ب:  انتخاب یک محدوده     ج:  محو نمودن یک تصویر     د:  سیاه و سفید نمودن تصویر
 342. کلید میانبر پالت layer کدام است ؟
  F4                          F5                          F6                          F7
 343. جهت قفل نمودن لایه، کدام گزینه در پالت لایه مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف: Opacity        ب:  Mask               ج:  Lock                     د:  Style
 344. چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟
  الف: روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم          ب: لایه را از حالت فعال خارج می کنیم
  ج:  روی لایه کلیک کرده و دکمه h  را فشار می دهیم                  د: روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم .
 345. علامت قلمو کنار هر لایه به چه معنی است ؟
  الف: نشان دهنده لایه پنهان است . ب: نشان دهنده لایه آشکار است .
  ج: لایه فعال را نمایان می کند .                    د: لایه های  Linkشده را نشان می دهد .
 346. برای ایجاد یک لایه جدید و خام از کدام دستور یا کلید میانبری استفاده نمی کنیم ؟
  الف: ctrl + shift + n                                                             ب:  Alt + ctrl +n
  ج:  در پایین پالت layer ، گزینه create a new layer               د:  Layer > new > layer
 347. برای ایجاد لایه جدید از روی قسمت انتخاب شده تصویر، بدون ایجاد برش از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  Layer via cut ب:    Layer via copy            ج:    Ctrl+j            د: گزینه ۲ و ۳
 348. کلید میانبر برای انتخاب همه لایه ها کدام است ؟
  الف: Ctrl+A ب: Alt+ctrl+A               ج: shift+A                      د: shift+ctrl+A
 349. چگونه می توان در فتوشاپ لایه ها را یکی نمود ؟
  الف: انتخاب گزینه Flatten Image از منوی Layers   ب: انتخاب گزینه Merge Linked ازمنوی  Layers
  ج: انتخاب گزینه MergeLayer منوی Layers د: انتخاب گزینه  Matting از منوی Layers
 350. کدام گزینه باعث ادغام شدن لایه های فعال با لایه پایینی می شود؟
  الف: Merge down        ب:  Flatten Image         ج:  Merge Visible     د:  Layer set
 351. برای ادغام لایه هایی که آشکارند از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
  Merge layers Merge down               Merge visible              merge
 352. با استفاده از کدام جلوه بر روی لایه می توان در لبه های یک شیء سایه داخلی ایجاد نمود؟
  الف: Drop shadow       ب:  Outer Glow          ج:  Inner Glow          د:  Inner Shadow
 353. با استفاده از کدام گزینه می توان یک شی را برجسته و عمق بخشید؟
  الف: Inner Glow         ب:  Bevel and Emboss      ج:  Satin      د:  Drop Shadow
 354. پالت های character / paragraph چه کاربردی دارد ؟
  الف: تنظیمات متن های معمولی به شکل پاراگراف و حروف را بر عهده دارد .
  ب: تنظیمات  متن های معمولی به شکل حروف را بر عهده دارد .
  ج: تنظیمات متون به شکل پاراگراف را بر عهده دارد .
  د: جهت تبدیل متن به تصویر بکار می رود .
 355. کاربرد گزینه warped text در نوار تنظیمات ، ابزار متن کدام است ؟
  الف: ضخیم کردن متن    ب:  بزرگ کردن حروف    ج:  ایجاد متن موج گونه   د:  متصل شدن ستونها به یکدیگر
 356. برای تایپ یک عبارت فارسی در فتوشاپ به صورت عمودی چه باید کرد ؟
  الف: از جعبه ابزار گزینه vertical type را انتخاب می کنیم. ب: از جعبه ابزار گزینه horizontal type  را انتخاب می کنیم.
  ج: متن را نوشته و سپس آن را چرخش می دهیم.                   د: در فتوشاپ امکان نوشتن عمودی وجود ندارد.
 357. از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
  الف: حرف T کنار لایه     ب:  حرف F کنار لایه
  ج: لایه های متنی همیشه فعالند     د: لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لا یه ها هستند.
 358. جهت تبدیل انواع لایه ها  به صورت پیکسلی و تصویر از کدام فرمان استفاده می شود؟
  الف:  Rasterize          ب:  Stroke                   ج:  Mask                        د:  Type
 359. توسط کدام فرمان در منوی Layer می توان از لایه انتخابی کپی تهیه نمود.
  الف: Creat new layer               ب:  Duplicate                    ج:  Apply Image             د: image Copy
 360. کاربرد گزینه snap shot در پالت History  چیست ؟
  الف:  حذف تاریخچه عملیات ب:  ذخیره عملیات    ج: ایجاد سند جدید از روی تاریخچه د:  عکس گرفتن
 361. برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟
  الف: History                         ب ) Info                                    ج: Navigator               د:     Layer
 362. برای اینکه بتوانیم بر روی لایه Back ground   (پس زمینه ) یک سری اعمال ویرایشی انجام داد باید :
  الف: یک لایه جدید با استفاده از گزینه New Layer ایجاد کنیم ب:  لایه Back ground را حذف کنیم .
  ج:  روی لایه Back ground دابل کلیک کنیم و نام آن را به layer 0 تغییر می دهیم (قفل لایه برداشته شود) .
  د:  مقدار شفافیت  لایه back ground را زیاد می کنیم .
 363. با کدام گزینه زیر می توان یک قسمت انتخاب شده را مانند یک کانال ذخیره کرد ؟
  Quick mask ب:    Mask            ج:  Save selection           د:  Reveal all
 364. از پالت channels جهت ……….. استفاده می شود ؟
  الف: ذخیره اطلاعات مربوط به رنگها                          ب: ذخیره آخرین تغییرات انجام شده در تصویر
  ج: پاک کردن آخرین تغییرات انجام شده در تصویر                   د: تغییر دادن رنگهای پیش فرض شده
 365. کانال رنگهای RGB چیست ؟
  الف: قرمز . سبز . آبی ب: سرخابی . سبز . آبی        ج: سرخابی . سبز . بنفش                 د: قرمز . سبز . سیاه
 366. دلیل استفاده از ماسک چیست ؟
  الف: ایجاد تغییرات در کل تصویر ج: نیاز بیشتر به کانالهای رنگ
  ب: حفاظت از بخشی از تصویر واعمال تغییرات به بخش دیگر                 د: تغییر نکردن حالت رنگی تصویر
 367. در حالت ماسک سریع (Quick mask) رنگ قسمتهای انتخاب نشده تصویر چه رنگی است ؟
  الف: سیاه ب: قرمز                    ج: سفید                   د: به همان صورت قبلی مانده و تغییر نمی کند.
 368. از طریق کدام گزینه می توان قسمت ماسک شده ی لایه جاری را با تصویر لایه بالایی پر کرد ؟
  Clipping group ب:  Quick mask           ج:   Layer mask          د:   گزینه ۱ و ۲
 369. در کدامیک از حالتهای زیر ترسیم ها با ابزار path به صورت توپر رسم می شود ؟
  Fill pixel            ب:  Paths             ج:  Shape layers              د:  magnetics
 370. کدام ابزار برای انتخاب نقاط عطف یاچند گره از یک مسیر « Path » می باشد ؟
  الف: path selection tool                ب:  Direction selection tool
  ج:  move tool                                                    د:  Pen tool
 371. اگر با گزینه Pen Tool مسیری ترسیم نموده باشیم، با کدام ابزار می‌توان موقعیت یا حالت یکی از نقاط ترسیم شده را تغییر داد؟
  الف: pen Tool                      ب: Path  Selection Tool   ج:  Direct Selection Too              د: Convert Selection Tool
 372. به وسیله کدام ابزار زیر می توان نقاط حساس روی یک مسیر را تغییر داد؟
  Path selection tool ب:  Direct selection tool           ج:   Anchor points   د:  Convert points tool
 373. برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….
  الف: از پالت Path گزینه Make Selection انتخاب می کنیم . ب:  از پالت Path گزینه New Path  انتخاب می کنیم .
  ج:  از پالت Path گزینه Fill Path  انتخاب می کنیم .                 د:  از پالت Path گزینه Stroke Path  انتخاب می کنیم
 374. کاربرد گزینه make work path from selection چیست ؟
  ایجاد انتخاب از مسیر       ب:  پر کردن مسیر به وسیله رنگ     ج:  ایجاد مسیر از روی انتخاب     د:  حاشیه دادن به مسیر
 375. اگر بخواهیم در هنگام رسم با ابزار line tool ، خط با زوایای ۹۰ یا ۴۵ درجه رسم شود کدام کلید را نگه می داریم ؟
  الف: Alt ب:  Ctrl              ج:  Shift+Alt+ctrl         د:  shift
 376. کدام یک از ابزارهای زیر تصویر را محوتر (تارتر) می سازد؟
  الف: Dodge              ب:  Blur                      ج:  Sharpen                د:  Burn
 377. جهت ادغام کردن رنگها ( لک کردن تصویر ) ازکدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Smudge tool ب: Blur tool               ج: Shorpen tool         د: Shape tool
 378. کدامیک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر مینماید؟
  الف: Blur ب:  Dodge                          ج:  Sharpen                    د: Burn
 379. کدام گزینه عملکرد ابزار Dodge را بیان می کند؟
  الف: تصویر را روشن تر می کند       ب:  تصویر را تیره تر می کند ج:  تصویر را واضح تر می کند     د:  تصویر را محو می کند
 380. برای خاکستری کردن تصویر( کاهش غلظت ) بدون تغییر mode رنگی از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Postrize ب: Threshold             ج: saturate         د: Desaturate
 381. ابزار sponge tool به چه منظور بکار می رود ؟
  الف: جهت کم رنگ تر بکار می رود . ب: جهت زیاد کردن تضاد رنگ  بکار می رود .
  ج: تصویر را پر رنگ تر می کند . د:  اشباع ( غلظت )  رنگ تصویر را از بین برده و یا اضافه می کند .
 382. با استفاده از کدام ابزار زیر می توان میزان اشباع رنگ ( غلظت ) یک ناحیه از تصویر را کم و زیاد نمود؟
  الف: Smudge        ب:  Dodge                   ج:  Blur                    د:  Sponge
 383. عملکرد کدام ابزاربرعکس ابزار Burn است؟
  الف: Blur                     ب:  Sponge                  ج:  Dodge                     د:  Sharpen
 384. توسط کدام فرمان زیر می توان از یک تصویر الگو ایجاد کرد؟
  الف:  Reset Pattern                   ب:  Reset Gradient           ج:  Define Pattern             د:  Dither
 385. در الگوی رنگ HSB منظور از H چیست؟
  الف: رنگ فام یا رنگ اصلی                 ب:  میزان روشنی رنگ اصلی    ج:  اشباع رنگ         د:  شفافیت
 386. با کدام ابزار زیر می توان با نمونه برداری یک یا چند کپی از قسمتهایی از تصویر تهیه کرد؟
  الف: Clone Stamp      ب:  Sponge            ج:  Smudge             د:  Burn
 387. کدام ابزار از روی الگوهای موجود عمل کپی را انجام می دهد ؟
  الف: Path Tool          ب:  Clone Stamp     ج:  Heading Brush    د:  Pattern Stamp
 388. Shield در فتوشاپ به چه معناست ؟
  الف: منطقه انتخاب شده                     ب: منطقه Crop شده
  ج: منطقه خارج از منطقه برش داده شده             د: منطقه خارج ازصفحه
 389. کدام دستور برا ی تغییر سایز بوم نقاشی یا تصویر اولیه و خام فتوشاپ است ؟
  الف: Image > Image size                                 ب:  Image > Canvas size
  ج:  Image > Reveal all                                     د:  Image > Trap
 390. برای تغییر اندازه بوم بدون تغییر اندازه تصویر از کدام تصویر استفاده می شود؟
  الف: Image Size ب:  Print Size    ج:  Convase Size          د:  ۱ و ۲
 391. جهت مایل کردن تصویر و ایجاد پرسپکتیو از کدام گزینه ها استفاده می شود ؟
  الف: Prespective . skew           ب:  Rotate . skew
  ج: Scale . Rotate                          د: Distort . Rotate
 392. گزینه Transform در کدام منو قرار دارد ؟
  File Layer                       Edit                         select
 393. جهت چرخش‌دادن یک لایه از کدام گزینه‌های Transform استفاده می‌شود؟
  الف: Skew              ب: Scale             ج: Rotate             د: Distort
 394. گزینه Distort در زیر منوی Transform چه کاربردی دارد ؟
  الف: حرکت دادن تصویر              ب:    به پرسپکتیو بردن تصویر ج: چرخاندن تصویر               د: اعوجاج دادن تصویر
 395. کدام فرمان زیر ناحیه انتخاب شده یا لایه ی مورد نظر را یه صورت افقی معکوس می کند؟
  الف: Flip Vertical            ب:  Rotate 180     ج:  Rotate 180 cw      د:  Flip Horizontal
 396. نگه داشتن کدام کلید هنگام رسم چهار ضلعی را به مربع تبدیل می کند؟
  الف: Shift                    ب:  Ctrl                           ج:  Alt                         د:  Enter
 397. برای ایجاد اشکال هندسی غیر استاندارد از کدام ابزار استفاده می شود ؟
  Line Path                        Crop                                 circle
 398. کدام گزینه در نوار option bar ابزار path  سبب ایجاد لایه ی جدید برای مسیر می شود ؟
  Paths                       Fill pixel                   Shape layers               همه موارد
 399. میزان شفافیت در ابزار Airbrush با کدام گزینه تعیین می گردد ؟
  الف: Opacity ب: Fade to                ج: Wet edge             د: Pressure
 400. یکی از بهترین ابزارها که می تواند جهت بازگرداندن تاریخچه کار با ابزار brush استفاده  شود  کدام است؟
  الف:  Eraser          ب:  History Brush         ج:   Brush             د:  Magic Wand
 401. در ابزار Art history brush tool کدام گزینه برای تعیین حد تغییرات استفاده می شود ؟
  Tolerance                            History                     Style                       opacity
 402. برای رنگی کردن ( حاشیه دادن ) دور یک متن یا جسم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف: Edit> Stroke                           ب:  File > Stroke                    ج:  Image > Stroke            د:  Layer> Stroke
 403. با کلیک بر روی رنگ پیش زمینه درجعبه ابزار کدام پنجره باز می شود ؟
  Coler range Grow                       Color picker                         style
 404. کلید میانبر جابجایی رنگ پس زمینه و پیش زمینه در جعبه ابزار فتوشاپ  کدام است ؟
  X                           B                           D                           F
 405. برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف )  Paint Pucket        ب ) Move             ج ) Magic Wand              د ) Eyedroper
 406. جهت رنگ آمیزی محدوده ایی به صورت رنگ یکنواخت از کدام ابزار استفاده می شود
  الف: Paint Bucket                        ب:   Gradient                     ج:   Foreground              د:  Pattern
 407. کاربرد ابزار Gradient ( شیب رنگ ) چیست؟
  الف: انتخاب کردن       ب:  ایجاد رنگ های طیفی ) تدریج رنگ )         ج:  ترسیم پیکسلها                   د:  پاک کردن
 408. ابزارهای فیلتر گذاری در کدام منو قرار دارند ؟
  File Layer                                Select                                Filter
 409. کدام یک از فیلتر های زیر به فیلتر هنرمندانه معروف می باشد ؟
  Artistic Blur                        Distort            Render
 410. کدامیک از فیلترهای زیر سبب دادن بافت خاصی به تصویر می شود ؟
  الف: Texturize ب:  Emboss                          ج: Water Paper                      د:  Distort
 411. عملکرد فیلتر Distort روی تصویر چگونه است ؟
  الف ) ایجاد ابر         ب:  محو و هموار سازی             ج )ترسیمات هنری                    د:  ایجاد اعوجاج
 412. Actions در فتوشاپ چه کاربردی دارد ؟
  الف: مجموعه عملیات انجام شده را نمایش می دهد . ب: مجموعه تغییرات انجام شده را نمایش می دهد .
  ج: مجموعه ای از عملیات را جهت اجرای مجدد ضبط می کند .
  د: مجموعه ای از تغییرات را جهت اجرای اعمال مجدد ضبط می کند .
 413. جهت مشاهده پیش نمایش قبل از چاپ از کدام گزینه استفاده می‌شود ؟
  الف: View / Print Size ب: Preferences/ Edit            ج: File / page setup           د: File / Print With Preview
 414. تنظیم موقعیت تصویر از طریق کدام گزینه تنظیم می شود؟
  الف:  Page setup         ب:  Property bar          ج:  Rename page           د:  print
 415. کلید میانبر پنجره page setup چیست ؟
  Shift+ctrl+p                Shift+p                     Alt+ctrl+p                           Ctrl+p
 416. کدام گزینه برای ایجاد کاغذ ایستاده در چاپگر استفاده می شود ؟
  Portrait Landscape                           Vertical                    Horizontal
 417. اگر بخواهیم چند صفحه را در یک برگه به صورت کوچک شده چاپ کنیم کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  Print selected Document                  Contact sheet                        Picture package
 418. فرمان Gamut warning در منوی view بیانگر چیست ؟
  الف: تمام رنگهای موجود بر روی صفحه نمایش     ب: تمام رنگهای چاپگر
  ج: تمام رنگهای مرکب                       د: اختلاف بین رنگهای مانیتور و چاپگر
 419. کدام یک از فرمت های زیر توسط برنامه Image ready پشتیبانی نمی شود ؟
  psd                         prtl                         bmp              gif
 420. Optimize کردن یک تصویر در برنامه Image ready چه معنایی دارد؟
  الف: جابه جا شدن بین زبانه های برنامه             ب: نمایش دو تایی تصاویر         ج: بهینه شدن تصاویر    د:همه موارد
 421. به وسیله کدام ابزار می توان تصاویر رابرش داد تا بار گذاری هر تصویر در صفحه وب سریع تر انجام شود ؟
  Crop Move             Marquee                   slice
 422. کدام پالت برای ایجاد انیمیشن استفاده می شود ؟
  Action Animate                    Rollover                   هر سه مورد
 423. عناصر اولیه بصری عبارتند از:
  الف: تقارن –ترکیب بندی –نقطه   ب: ریتم –تعادل –نور      ج: نقطه –خط-رنک     د: نقطه –خط-سطح –حجم-بافت
 424. وقتی اتاقی را مشاهده می کنیم عمل …….. و وقتی به گلدان درون اتاق دقت می کنیم عمل …….. را انجام می دهیم:
  الف: دیدن –دیدن ب: دیدن –نکاه کردن       ج: نکاه کردن-دیدن                د: نکاه کردن-نکاه کردن
 425. …….کوچک ترین جلوه و نمود بصری یک عنصر تصویری است.
  الف: ریتم ب: خط                         ج: سطح                             د: نقطه
 426. نقطه اگر در پایین کادر قرار کیرد ….. را القا میکندوا گر در بالای کادر قرار گیرد ….. را نشان میدهد.
  الف: پرواز سنگینی ب: تنهایی-سنگینی             ج: اوج-پرواز                      د: سنگینی-سبکی
 427. در اثر تراکم نقطه های تیره ، ………….. حاصل می شود و در اثر پراکندگی آنها ………………… دیده می شود
  الف: روشنی –تیرگی ب: خاکستری- روشنی             ج: تیرگی – روشنی                      د: سفید -سیاه
 428. ……حالت انسان ایستاده ای را دارد که آماده ی فعالیت است
  الف: خط عمودی      ب: خط افقی                    ج:   خط مایل                    د: خط منحنی
 429. دومین عنصر بصری ….
  الف: خط                             ب: سطح                         ج: بافت                           د: نقطه
 430. در کدام طراحی حالت های عاطفی و روحی هنرمند مشخص می شود؟
  الف: کنستراکتیو ب: سمبولیسم                      ج: اکسپرسیو                      د: انتزاعی
 431. طرح منظره ای که ساختمان ها در آن بسیار منظم طراحی شده است مربوط به کدام سبک میشود؟
  الف: اکسپرسیو ب: کنستراکتیو                      ج: انتزاعی                        د: سمبولیسم
 432. کدامیک از خطوط بیان کننده فشار و قوه ی جاذبه زمین می باشد؟
  الف: خط مایل ب: خط عمودی                        ج: افقی                             د: مایل
 433. کدامیک از خطوط دارای قدرت تحریک بوده،چشم را می آزارند و اعصاب را تهییج میکند؟
  الف: خط عمودی ب: خط مایل                          ج: خط شکسته                       د: خط منحنی
 434. اگر بخواهیداز علائم هشداری استفاده نمایید،کدام کادر را انتخاب می کنید؟
  الف: مربع                ب: دایره                               ج: مثلث                             د: کا در افقی
 435. پایدارترین شکل هندسی………. و زیباترین شکل هندسی………… می باشد؟
  الف: مربع-مربع ب: مثلث-مربع                        ج: مثلث –دایره                    د: دایره -مربع
 436. سطوح ارگانیک کدام است؟
  الف: هندسی و منظم ب: غیر هندسی و منظم           ج: غیر هندسی وطبیعی            د: همه موارد
 437. انواع بافت را نام ببرید؟
  الف: بصری و لامسه ای ب: تصویری و ترسیمی           ج:   لامسه ای                        د: ۱و۲
 438. بافتی که ازطریق عکاسی یا چسباندن (کلاژ) مستقیم اشیاء بدست آید بافت…….
  الف: تصویری ب: لامسه ای                             ج: بافت بصری                     د: ترسیمی
 439. بافتی که تکرار و تراکم خطوط ،لکه های تیره و روشن داشته باشد،بافت……
  الف: لامسه ای ب: ترسیمی                               ج: بصری                            د: لامسه ای
 440. حجم های هندسی منظم کدامند؟
  الف: مثلث-دایره –مربع ب: مکعب –منشور –مخروط        ج: سنک –کتیبه                  د: هیچکدام
 441. در آثار نقاشی و گرافیک از چه فنی برای ایجاد حجم استفاده می کنند؟
  الف: سایه روشن ب: حجم غیر واقعی                     ج: پرسپکتیو                       د: همه موارد
 442. حجم مخروط از چرخش حول محور عمودی کدام شکل ایجاد شده است؟
  الف: مربع                      ب: دایره                                ج: مثلث                            د: ذوزنقه
 443. در معماری کلاسیک مثل معماری دوران گوتیک ،روکوکو و معماری اسلامی از کدام تعادل استفاده شده است؟
  الف: غیر متقارن ب: متقارن                           ج: غیر قرینه                          د: فعال
 444. تعادل قرینه اغلب بیان کننده ی ……
  الف: تحرک و تنوع ب: آرام و بی تحرک                ج: وقار و سنگینی                    د: ۲و۳
 445. این نوع تعادل را در اندام انسان، در حال حرکت های مختلف میتوان مشاهده کرد؟
  الف: غیر متقارن ب: متقارن                        ج: قرینه                    د: غیر فعال
 446. کدام گزینه دارای ریتم تناوبی می باشد؟
  الف: ضربان قلب ب: روز و شب          ج: تیره کردن خطوط از نازک به ضخیم           د: هیچکدام
 447. حرکت ماه از هلال باریک به قرص کامل ماه دارای چه ریتمی است؟
  الف: ریتم متناوب ب: ریتم تکاملی               ج:  ریتم موجی                                د: ریتم یکنواخت
 448. کدام ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی بوجود می آید؟
  الف: تکاملی ب: یکنواخت                     ج: متناوب                                     د: موجی
 449. این ریتم باعث حرکت و عکس العمل خود به خود مخاطب می شود؟
  الف: یکنواخت ب: متناوب                      ج: موجی                                       د: تکاملی
 450. در کدام نوع از ترکیب بندی ،ترکیب بر اساس ارزش های بصری (رنگ ،بافت،روشنی) در کادر صورت می کیرد؟
  الف: متقارن ب: غیر قرینه                     ج: قرینه                                     د: همه موارد
 451. مربع دارای خصوصیت ……
  الف: تعادل +حرکت ب: تعادل +پویایی            ج: تعادل +ایستایی                          د: همه موارد
 452. هر رنگ دارای سه صفت……
  الف: فام و ثانویه ب: فام –درخشندگی-اشباع    ج: درخشندگی-اولیه –ثانویه               د: همه موارد
 453. از ترکیب آبی و بنفش چه رنگی بوجود می آید؟
  الف: سبز       ب: فیروزه ای                     ج: لاجوردی                                د: ارغوانی
 454. از ترکیب دو رنک مکمل چه رنگی بدست می آید؟
  الف: سیاه ب: خاکستری                       ج: خاکستری خنثی                           د: سفید
 455. رنگ هایی که روی دایره ی رنگ درست روبرو و قرینه هستند رنگ های……….. می باشند.
  الف: ثانویه ب: مکمل                           ج: اولیه                                         د: ثالثه
 456. رنگ هایی با عمق متوسط عمدتا در چیدمان داخلی منزل کاربرد فراوان دارد این رنگ ها شامل ……
  الف: زرد-قرمز-آبی ب: نارنجی –سبز-بنفش        ج: صورتی-نارنجی –طلایی-فیروزه ای           د: همه موارد
 457. شدید ترین کنتراست ته رنگ میان کدام رنگ ها است؟
  الف: سه رنگ اصلی ب: رنگ های مکمل              ج: ثانویه                                د: ثالثه
 458. اکر رنگ ها با سیاه و سفید مخلوط شوند میزان کنتراست ته رنگ ……..
  الف: افزایش می یابد ب: کاهش می یابد             ج: تاثیری روی کنتراست ته رنگ ندارد      د: هیچکدام
 459. پر حرارت ترین رنگ………… و سرد ترین رنگ …….. میباشد
  الف: قرمز زرد و سبز زرد ب: قرمز نارنجی و سبز آبی       ج: نارنجی و آبی                  د: قرمز و آبی
 460. کنتراست …… ناشی از تاثیر عمومی رنگ ها بر روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد میشود؟الف: کنتراست رنگ مکمل ب: کنتراست سرد و گرم        ج: کنتراست همزمان        د:  کنتراست کیفیت
 461. وقتی یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه و سفید مخلوط شده اند قرارگیرد،کنتراست …..ایجاد میشود.
  الف: کمیت ب: همزمان                           ج: سرد و گرم                  د: کیفیت
 462. در کنتراست کمیت (وسعت سطح) کدام گزینه نقش دارد؟
  الف: میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی ب: میزان درخشش و خلوص رنگ
  ج: میزان تاثیر پذیری رنگ ها از یکدیگر                     د: ۱و۲
 463. فتوشاپ نرم افزاری است ….
 464. الف: برای تهیه فیلم های انیمیشن        ب:  برای رتوش , ویرایش و طراحی
 465. ج: برنامه کمکی برای ویندوز     د:  مورد استفاده در مونتاژ فیلم
  حرف زیر خط دار هر منو به چه معناست ؟
  الف: گرفتن کلیدShift + حرف زیر خط دار هر منو به معنای انتخاب و ورود به آن منو می باشد .
  ب: با دوبار فشردن حرف زیر خط دار ، منو انتخاب می شود .
  ج: گرفتن کلید Alt  + حرف زیرخط دارهرمنو ،  به معنای انتخاب  و ورود به آن منو می‌باشد.
 466. د: گرفتن کلید Shift‌ + حرف زیر خط دار منو ، باعث خارج شدن از منو می گردد .
 467. جهت انتخاب ابزارها در فتوشاپ با استفاده از صفحه کلید چگونه عمل می کنیم ؟
  ا)انتخاب حرف زیر خط دار + Alt ب: انتخاب حرف مقابل هر گزینه
  ج: انتخاب حرف مقابل هر گزینه + Alt             د: دوبار کلیک روی حرف مقابل هر گزینه
 468. جهت دور بری اشکال از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Slice Tool ب:  Tool crop            ج:  cut            د:  Tool Move
 469. با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟
  ۱ )Zoom ب:     Move    ۳ )     Magic Lasso  ۴ ) Lasso
 470. از ابزار ………………. برای جابجایی تصویر درون پنجره مربوطه استفاده می شود؟
  الف: Move          ب:  Lasso        ج:  Hand         د:  Crop
 471. گزینه Fit on Screen در منوی View به چه منظور به کار می‌رود؟
  الف: تصویر را به اندازه صفحه نمایش کوچک می کند.        ب: تصویر را به اندازه صفحه نمایش در می آورد  .
  ج: اندازه تصویر را ثابت نگه می دارد .                         د: اندازه تصویر و صفحه را ثابت نگه می دارد .
 472. گزینه Actual Pixels در منوی View چه تأثیری بر تصویر می گذارد ؟
  الف: تصویر را به اندازه واقعی یا ۷۵%می رساند .             ب: تصویر را به بزرگ نمایی ۱۰۰% می رساند .
  ج: تصویر را به بزرگ نمایی انتخابی اولیه باز می گرداند .   د: امکان بزرگ‌نمایی را از بین می برد .
 473. کدامیک از حالتهای زیرتصویر را در اندازه چاپ نمایش می دهد؟
  الف:  Print size        ب:   Actual pixel                   ج:  Fit on Screen                 د:  Zoom out
 474. در چه صورت می توانیم توسط ابزار ذره بین کوچکنمایی داشته باشیم ؟
  الف: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Alt را پایین نگه می داریم .
  ب: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Shift را پایین نگه می داریم .
  ج: هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Ctrl را پایین نگه می داریم.
  د:  هر سه کلید را باهم فشار میدهیم.
 475. برای باز کردن پالت های فتوشاپ از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف:  View               ب:  Edit                  ج:  Window              د:  Select
 476. برای بازیابی کلیه تنظیمات مربوط به ابزارها کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف:  Reset Tool  ب:      Reset All Tools   ج:  Preference      د:  Setting
 477. از پالت Navigator به چه منظور استفاده می شود ؟
  کنترل عناصر و اجزای مختلف موجود در تصویر          ب: کنترل و ساخت نواحی انتخاب برداری روی تصویر      ج: کنترل و انتخاب قلمهای مختلف طراحی                     د:  کنترل میزان بزرگنمایی تصویر
 478. کدامیک از کلیدهای میانبر زیر برای حذف و نمایش خط کش دور بوم نقاشی به کار گرفته می شود ؟
  الف: CTRL+R         ب:  ALT+R               ج:  SHIFT+R                 د:  ALT+R
 479. جهت نمایش یا عدم نمایش خطوط راهنمای ایجاد شده در صفحه از کدام گزینه در منوی View استفاده می شود
  الف: Show /Slice ب: Show extras                    ج: Rolers             د:  Show / guide
 480. برای ایجاد خطوط شبکه‌ای از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Guides                 ب: Grid                     ج: Ruler                   د: Snap to grid
 481. خطوط راهنما در هنگام چاپ به چه صورت ظاهر می شود؟
  الف: به رنگ اصلی           ب:   سیاه                         ج:   سفید                        د:  غیر قابل چاپ
 482. کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟
  الف: خطوط راهنما را می توان حذف کرد             ب ) خطوط راهنما را می توان جابجا کرد.
  ج ) خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند          د ) خطوط را می توان تغییر رنگ داد.
 483. تفاوت گزینه open و open az  در منوی file  در چیست ؟
  گزینه  open az  یک کپی از فایل اصلی ایجاد می کند                 گزینه open az  مانند  save az  عمل می کند .
  گزینه  open az  برای ساخت یک فایل جدید هم استفاده می شود . با گزینه  open az  فایل جدید در مسیر پیش فرض باز می شود .
 484. برای باز کردن یک فایل جدید از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Layer > New ب:  Ctrl + N                 ج:  File > New                      د:  موارد ۲ و۳
 485. تعریف زیر بیانگر چیست ؟کیفیت تصویر برحسب پیکسل یا نقطه تصویری که با واحد Dpi       (نقطه در اینچ ) می باشد ، بیان می گردد .الف: دقت صفحه نمایش        ب: دقت خروجی                        ج: دقت ورودی                 د: دقت تصویر
 486. جهت اسکن تصاویر از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف: File/Export ب:  File/ Import         ج:  File/ Place‌           د: File/ Open
 487. PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟
  الف: نمونه رنگ را نمایش می دهد.        ب:  نوعی فرمت تصویر می باشد.           ج:  فیلتر فتوشاپ                   د:  دستوری برای  ایجاد فایل ها
 488. با افزایش Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟
  الف: افزایش می یابد.                ۲ ) کاهش می یابد     ۳ ) هیچ تغییری نمی کند           د:  به عوامل مختلفی بستگی دارد.
 489. تنظیم Resolution از کدام منو امکان پذیر است؟
  الف:  Edit                            ب: Layer                   ج:  Image                        د:  Select
 490. جهت تبدیل تصویر رنگی به خاکستری کدام حالت مناسب تر است ؟
  الف: Grayscale             ب: Bitmap                ج: Lab Color             د: Black and White
 491. فرمان Hue / Saturation براساس کدام  حالت  رنگی است ؟
  الف: HSB           ب: RGB           ج: CMYK                  د: Lab
 492. کدامیک از مدلهای رنگ بر اساس دریافت چشم انسان از رنگ ها قرار گرفته است ؟
  RGB ب:    HSB             ج:  CMYK          د: LAB
 493. مقدار عددی هر کانال رنگی RGB کدام گزینه می باشد ؟ « تعداد آنها رابگویید ».
  الف:  ۲۵۶              ب:  ۲۵۵               ج:  ۱ میلیون                د:  ۱۰۰
 494. -کدام مد رنگی « mode » برای کار در صفحات وب مناسب تر  است ؟
  الف:  Multi channel color          ب: Indexed Color        ج:  Lab color        د:  RGB Color
 495. برای آماده سازی فایل جهت چاپ  از کدام مد رنگی استفاده می کنیم؟
  الف: RGB         ب:  Cmyk         ج: Gray Scale     د:  Lab Color
 496. کدام گزینه برای متقارن کردن بوم تصویر در جهت افقی استفاده می شود ؟
  Flip canvas horizontal              Flip canvas vertical                 Arbitrary                             Flip
 497. جهت ترسیم یک انتخاب به شکل مستطیل از کدام ابزار  استفاده می شود ؟
  الف:  Tool Rectangle Marquee            ب:  Tool Rectangle           ج: Lasso Tool                             د:  Tool Magnetic lasso
 498. با کدام ابزار می توان یک سری از پیکسل ها را به صورت ستونی انتخاب کرد ؟
  الف: Tool single row marquee                     ب:  Tool Lasso                  ج:  Tool marquee   Single Column          د:  Tool Magic wand
 499. در هنگام استفاده از ابزارهای انتخاب کلید Alt را به چه منظور می توان بکار برد ؟
  الف: کلید Alt به ناحیه انتخابی می افزاید .                   ب: کلید Alt ناحیه انتخابی را معکوس می کند .
  ج: کلید Alt از ناحیه انتخابی می کاهد .                      د: کلید Alt جهت حذف ناحیه انتخابی بکار می رود .
 500. برای اشتراک گرفتن از ناحیه انتخابی کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟
  الف: Alt            ب:  Shift            ج:  Alt + Shift          د:  Space
 501. برای پاک کردن ناحیه انتخاب شده از چه روشی باید استفاده کرد؟
  Edit/clear ب:   Edit/delete         ج:   File/ delete       د: File/ clear
 502. برای انتخاب کل تصویر از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف: Shift+A                       ب: Ctrl+A         ج:  Alt+D                     د:  Ctrl+D
 503. با افزایش کدام گزینه ی ابزار عصای جادو یی( Magic Wand ) می توان حساسیت رنگهای انتخابی را تغییر داد ؟
  الف )Tolerance                         ب ) Modify               ج )Aliased                            د ) Subtract
 504. برای انتخاب ناحیه های هم رنگ از ابزار……………… استفاده می کنند؟
  الف: Marquee ب:   Magic Wand         ج: Lasso          د: Cut
 505. کاربرد گزینه Color Range در منوی selectچیست  ؟
  الف: انتخاب رنگهای تیره تصویر           ب: منظم کردن رنگها  ج: انتخاب تصویر براساس رنگ  یک محدوده       د: انتخاب رنگهای روشن تصویر
 506. کدام ابزار مرز رنگها را به صورت مغناطیسی تشخیص می دهد ؟
  الف ) Lasso Tool     ب:  Polygonal Lasso Tool       ج: Magnetic Lasso          د:  Crop
 507. کدام ابزار کمند چند ضلعی نام دارد ؟
  الف: polygon lasso       ب:  Magic Wand ج:  Elliptical Marquee      د:  Rectangular Marquee
 508. در ابزار کمند مغناطیسی « Magnetic Lasso tool » کدام دستور در نوار اختیاری آن باعث می شود تعداد نقاط یاگره ها تغییر کند؟
  الف: Width               ب:  Edge contrast           ج:  Pen pressure          د:  Frequency
 509. برای معکوس کردن انتخاب از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Select ب: Inverse                ج: Deselect               د: Expand
 510. کلید ترکیبی Ctrl + D معادل کدام گزینه است ؟
  منوی Select ب:  Select/ All منوی         ج: reselect  select/      د:  select/deselect
 511. برای ظاهر نمودن آخرین انتخاب در تصویر از کدام گزینه در منوی Select استفاده می کنیم ؟
  الف: Deselect               ب: Inverse                ج: Reselect               د: Expand
 512. کدامیک از گزینه‌های زیر هنگام انتخاب مستطیل باعث گرد کردن گوشه های آن می‌گردد؟
  الف: Style          ب: Anti – Aliased            ج: width               د: Feather
 513. گزینه Expandچه تغییری در انتخاب ایجا د می کند ؟
  الف: منطقه انتخاب را کاهش می دهد .            ب: منطقه انتخاب را افزایش می دهد .
  ج: منطقه انتخاب را نرم می کند .                           د: منطقه انتخاب را معکوس می کند .
 514. جهت ایجاد لبه و ضخامت دور منطقه انتخاب از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Smooth ب: Stroke                 ج: width                   د: Border
 515. جهت گسترش محدوده رنگی انتخاب شده از کدام گزینه در منوی Select استفاده می شود ؟
  الف: Trim ب: Similar                 ج: Feather                د: Grow
 516. کدام دستور در منوی Select باعث گرد کردن گوشه های انتخاب بدون ایجاد هاله می شود؟
  الف: Feather          ب:  Smooth            ج:  Expand                د:  Similar
 517. برای کاهش کادر انتخاب  موجود از کدام گزینه زیر می توان استفاده کرد؟
  الف:  Feather     ب:  Contract     ج:  Expand      د:  Grow
 518. -کدام گزینه پیکسلهای مشابه با ناحیه انتخاب در تصویر را پیدا می کند؟
  الف: Similar            ب:  Inverse                ج:  Border              د:  Feather
 519. کلید میانبر گزینه feather کدام است ؟
  الف: Alt+ctrl+f          ب: Alt+ctrl+D                  ج:  Ctrl+f                     د: Shift+ctrl+I
 520. با استفاده از کدام پنجره می توان انتخابهای ذخیره شده را برگردانید؟
  الف: Save selection ب:  Load selection            ج:    Save               د: Load
 521. انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟
  الف: Quantity  و Type    ب: Vector و Bitmap       ج:  Raster و Type  Vector( 4      و Quantity
 522. کوچکترین عنصر تصویر را ………. گویند.
  الف: Raster      ب:  Vector       ج:  Pixel          د:  Bitmap
 523. کدام گزینه واحد دقت تصویر(Resolutions) است ؟
  الف: DPI               ب:     LPI                     ۳PPI(                         د: PPS
 524. کدامیک از فرمتهای زیر در هنگام ذخیره یک فایل حجم کمتری را اشغال می کند؟
  ۱ ) TIF 2 )  JPG                                    ۳ )EPS                          ۴ ) PSD
 525. در کدامیک از انواع فشرده سازی اندازه فایل تصویر بدون حذف داده های آن کوچک می شود ؟
  الف: فشرده سازی بی اتلاف ب: فشرده سازی با اتلاف ج: فشرده سازی پیکسلی د: گزینه ۱ و۲
 526. کدام گزینه در کادر image size  باعث می شود تنظیم عرض و ارتفاع تصویر به هم نخورد ؟
  Dimensions (    ۱             ب: Resolution           ۳ ) Constrain proportions          د: Scale style
 527. درکدام پانل گلچین رنگها را خواهیم داشت ؟
  الف: color                                 ب:  info                               ج:  swatches                         د:  history
 528. کدام پالت زیر امکان استفاده از طرح های آماده را می دهد؟
  الف: Layer           ب:   Style             ۳ ) History                 د:  swatch
 529. ابزار سطل رنگ برای پاشیدن رنگ در داخل ناحیه انتخاب ازکدام گزینه استفاده می کند؟
  Foreground ب: Background             ج:     Pattern          د: گزینه ا و ۳
 530. با کدام یک از فرمانهای زیر فتوشاپ به طور خودکار تراز رنگها را بر اساس ارزیابی که خودش از دامنه رنگها دارد تنظیم می کند؟
  الف:  Variation        ب:  Auto Levels         ج:  Desaturate        د:  Hue
 531. جهت تغییر روشنایی تصویر از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Brightness / Contrast ب: Hue/ Saturaition            ج: Histogram                               ج: Levels
 532. کدام یک از گزینه های زیر تنظیم اتوماتیک رنگ در تصویر است ؟
  الف: Variations                                 ب: Autocolor                  ج: Auto Contrast                           د: Levels
 533. گزینه Color Balance برای چه منظوری استفاده می‌شود؟
  الف:  تنظیم دستی رنگ تصویر    ب:  انتخاب یک محدوده     ج:  محو نمودن یک تصویر     د:  سیاه و سفید نمودن تصویر
 534. کلید میانبر پالت layer کدام است ؟
  F4                F5                F6                          F7
 535. جهت قفل نمودن لایه، کدام گزینه در پالت لایه مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف: Opacity        ب:  Mask               ج:  Lock                     د:  Style
 536. چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟
  الف: روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم          ب: لایه را از حالت فعال خارج می کنیم
  ج:  روی لایه کلیک کرده و دکمه h  را فشار می دهیم                  د: روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم .
 537. علامت قلمو کنار هر لایه به چه معنی است ؟
  الف: نشان دهنده لایه پنهان است . ب: نشان دهنده لایه آشکار است .
  ج: لایه فعال را نمایان می کند .                    د: لایه های  Linkشده را نشان می دهد .
 538. برای ایجاد یک لایه جدید و خام از کدام دستور یا کلید میانبری استفاده نمی کنیم ؟
  الف: ctrl + shift + n               ب:  Alt + ctrl +n     ج:  در پایین پالت layer ، گزینه create a new layer               د:  Layer > new > layer
 539. برای ایجاد لایه جدید از روی قسمت انتخاب شده تصویر، بدون ایجاد برش از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  Layer via cut ب:    Layer via copy            ج:    Ctrl+j            د: گزینه ۲ و ۳
 540. کلید میانبر برای انتخاب همه لایه ها کدام است ؟
  الف: Ctrl+A ب: Alt+ctrl+A               ج: shift+A                      د: shift+ctrl+A
 541. چگونه می توان در فتوشاپ لایه ها را یکی نمود ؟
  الف: انتخاب گزینه Flatten Image از منوی Layers                                ب: انتخاب گزینه Merge Linked ازمنوی  Layers
  ج: انتخاب گزینه MergeLayer منوی Layers                             د: انتخاب گزینه  Matting از منوی Layers
 542. کدام گزینه باعث ادغام شدن لایه های فعال با لایه پایینی می شود؟
  الف: Merge down        ب:  Flatten Image         ج:  Merge Visible     د:  Layer set
 543. برای ادغام لایه هایی که آشکارند از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
  Merge layers Merge down               Merge visible              merge
 544. با استفاده از کدام جلوه بر روی لایه می توان در لبه های یک شیء سایه داخلی ایجاد نمود؟
  الف: Drop shadow       ب:  Outer Glow          ج:  Inner Glow          د:  Inner Shadow
 545. با استفاده از کدام گزینه می توان یک شی را برجسته و عمق بخشید؟
  الف: Inner Glow         ب:  Bevel and Emboss      ج:  Satin      د:  Drop Shadow
 546. پالت های character / paragraph چه کاربردی دارد ؟
  الف: تنظیمات متن های معمولی به شکل پاراگراف و حروف را بر عهده دارد .        ب: تنظیمات  متن های معمولی به شکل حروف را بر عهده دارد .
  ج: تنظیمات متون به شکل پاراگراف را بر عهده دارد .                          د: جهت تبدیل متن به تصویر بکار می رود .
 547. کاربرد گزینه warped text در نوار تنظیمات ، ابزار متن کدام است ؟
  ضخیم کردن متن    ب:  بزرگ کردن حروف    ج:  ایجاد متن موج گونه   د:  متصل شدن ستونها به یکدیگر
 548. برای تایپ یک عبارت فارسی در فتوشاپ به صورت عمودی چه باید کرد ؟
  از جعبه ابزار گزینه vertical type را انتخاب می کنیم.                از جعبه ابزار گزینه horizontal type  را انتخاب می کنیم.
  متن را نوشته و سپس آن را چرخش می دهیم.                      در فتوشاپ امکان نوشتن عمودی وجود ندارد.
 549. از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
  الف: حرف T کنار لایه ب:  حرف F کنار لایه    ج: لایه های متنی همیشه فعالند     د: لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لا یه ها هستند.
 550. جهت تبدیل انواع لایه ها  به صورت پیکسلی و تصویر از کدام فرمان استفاده می شود؟
  الف:  Rasterize          ب:  Stroke                   ج:  Mask                        د:  Type
 551. توسط کدام فرمان در منوی Layer می توان از لایه انتخابی کپی تهیه نمود.
  الف: Creat new layer               ب:  Duplicate                    ج:  Apply Image             د: image Copy
 552. کاربرد گزینه snap shot در پالت History  چیست ؟
  (۱   حذف تاریخچه عملیات (۲      ذخیره عملیات    ( ۳       ایجاد سند جدید از روی تاریخچه(۴        عکس گرفتن
 553. برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟
 554. الف: History                         ب ) Info                                    ج: Navigator               د:     Layer
 555. برای اینکه بتوانیم بر روی لایه Back ground   (پس زمینه ) یک سری اعمال ویرایشی انجام داد باید :
  الف: یک لایه جدید با استفاده از گزینه New Layer ایجاد کنیم       ب:  لایه Back ground را حذف کنیم .
  ج:  روی لایه Back ground دابل کلیک کنیم و نام آن را به layer 0 تغییر می دهیم (قفل لایه برداشته شود) .
  د:  مقدار شفافیت  لایه back ground را زیاد می کنیم .
 556. با کدام گزینه زیر می توان یک قسمت انتخاب شده را مانند یک کانال ذخیره کرد ؟
  Quick mask ب:    Mask            ج:  Save selection           د:  Reveal all
 557. از پالت channels جهت ……….. استفاده می شود ؟
  ذخیره اطلاعات مربوط به رنگها             ذخیره آخرین تغییرات انجام شده در تصویر
  پاک کردن آخرین تغییرات انجام شده در تصویر   تغییر دادن رنگهای پیش فرض شده
 558. کانال رنگهای RGB چیست ؟
  الف: قرمز . سبز . آبی ب: سرخابی . سبز . آبی         ج: سرخابی . سبز . بنفش           د: قرمز . سبز . سیاه
 559. دلیل استفاده از ماسک چیست ؟
  ایجاد تغییرات در کل تصویر نیاز بیشتر به کانالهای رنگ
  حفاظت از بخشی از تصویر واعمال تغییرات به بخش دیگر  تغییر نکردن حالت رنگی تصویر
 560. در حالت ماسک سریع (Quick mask) رنگ قسمتهای انتخاب نشده تصویر چه رنگی است ؟
  سیاه                    قرمز                        سفید             به همان صورت قبلی مانده و تغییر نمی کند.
 561. از طریق کدام گزینه می توان قسمت ماسک شده ی لایه جاری را با تصویر لایه بالایی پر کرد ؟
  Clipping group ب:  Quick mask           ج:   Layer mask          د:   گزینه ۱ و ۲
 562. در کدامیک از حالتهای زیر ترسیم ها با ابزار path به صورت توپر رسم می شود ؟
  Fill pixel            ب:  Paths             ج:  Shape layers              د:  magnetics
 563. کدام ابزار برای انتخاب نقاط عطف یاچند گره از یک مسیر « Path » می باشد ؟
  الف: path selection tool                ب:  Direction selection tool         ج:  move tool                                       د:  Pen tool
 564. اگر با گزینه Pen Tool مسیری ترسیم نموده باشیم، با کدام ابزار می‌توان موقعیت یا حالت یکی از نقاط ترسیم شده را تغییر داد؟
  الف: pen Tool                                                ب: Path  Selection Tool      ج:  Direct Selection Too                    د: Convert Selection Tool
 565. به وسیله کدام ابزار زیر می توان نقاط حساس روی یک مسیر را تغییر داد؟
  Path selection tool ب:  Direct selection tool           ج:   Anchor points   د:  Convert points tool
 566. برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….
  الف: از پالت Path گزینه Make Selection انتخاب می کنیم .         ب:  از پالت Path گزینه New Path  انتخاب می کنیم .
  ج:  از پالت Path گزینه Fill Path  انتخاب می کنیم .                 د:  از پالت Path گزینه Stroke Path  انتخاب می کنیم
 567. کاربرد گزینه make work path from selection چیست ؟
  ایجاد انتخاب از مسیر         ب:  پر کردن مسیر به وسیله رنگ         ج:  ایجاد مسیر از روی انتخاب           د:  حاشیه دادن به مسیر
 568. اگر بخواهیم در هنگام رسم با ابزار line tool ، خط با زوایای ۹۰ یا ۴۵ درجه رسم شود کدام کلید را نگه می داریم ؟
  الف: Alt ب:  Ctrl              ج:  Shift+Alt+ctrl         د:  shift
 569. کدام یک از ابزارهای زیر تصویر را محوتر (تارتر) می سازد؟
  الف: Dodge              ب:  Blur                      ج:  Sharpen                د:  Burn
 570. جهت ادغام کردن رنگها ( لک کردن تصویر ) ازکدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Smudge tool ب: Blur tool               ج: Shorpen tool         د: Shape tool
 571. کدامیک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر مینماید؟
  الف: Blur ب:  Dodge                          ج:  Sharpen                    د: Burn
 572. کدام گزینه عملکرد ابزار Dodge را بیان می کند؟
  الف: تصویر را روشن تر می کند      ب:  تصویر را تیره تر می کند ج:  تصویر را واضح تر می کند   د:  تصویر را محو می کند
 573. برای خاکستری کردن تصویر( کاهش غلظت ) بدون تغییر mode رنگی از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف: Postrize ب: Threshold             ج: saturate         د: Desaturate
 574. ابزار sponge tool به چه منظور بکار می رود ؟
  الف: جهت کم رنگ تر بکار می رود . ب: جهت زیاد کردن تضاد رنگ  بکار می رود .
  ج: تصویر را پر رنگ تر می کند .                     د:  اشباع ( غلظت )  رنگ تصویر را از بین برده و یا اضافه می کند .
 575. با استفاده از کدام ابزار زیر می توان میزان اشباع رنگ ( غلظت ) یک ناحیه از تصویر را کم و زیاد نمود؟
  الف: Smudge        ب:  Dodge                   ج:  Blur                    د:  Sponge
 576. عملکرد کدام ابزاربرعکس ابزار Burn است؟
  الف: Blur                     ب:  Sponge                  ج:  Dodge                     د:  Sharpen
 577. توسط کدام فرمان زیر می توان از یک تصویر الگو ایجاد کرد؟
  الف:  Reset Pattern                   ب:  Reset Gradient           ج:  Define Pattern             د:  Dither
 578. در الگوی رنگ HSB منظور از H چیست؟
  الف: رنگ فام یا رنگ اصلی                 ب:  میزان روشنی رنگ اصلی              ج:  اشباع رنگ                         د:  شفافیت
 579. با کدام ابزار زیر می توان با نمونه برداری یک یا چند کپی از قسمتهایی از تصویر تهیه کرد؟
  الف: Clone Stamp      ب:  Sponge            ج:  Smudge             د:  Burn
 580. کدام ابزار از روی الگوهای موجود عمل کپی را انجام می دهد ؟
  الف: Path Tool          ب:  Clone Stamp     ج:  Heading Brush    د:  Pattern Stamp
 581. Shield در فتوشاپ به چه معناست ؟
  الف: منطقه انتخاب شده ب: منطقه Crop شده       ج: منطقه خارج از منطقه برش داده شده             د: منطقه خارج ازصفحه
 582. کدام دستور برا ی تغییر سایز بوم نقاشی یا تصویر اولیه و خام فتوشاپ است ؟
  الف: Image > Image size              ب:  Image > Canvas size         ج:  Image > Reveal all                    د:  Image > Trap
 583. برای تغییر اندازه بوم بدون تغییر اندازه تصویر از کدام تصویر استفاده می شود؟
  الف: Image Size ب:  Print Size    ج:  Convase Size          د:  ۱ و ۲
 584. جهت مایل کردن تصویر و ایجاد پرسپکتیو از کدام گزینه ها استفاده می شود ؟
  الف: Prespective . skew           ب:  Rotate . skew              ج: Scale . Rotate                          د: Distort . Rotate
 585. گزینه Transform در کدام منو قرار دارد ؟
  File Layer                       Edit               select
 586. جهت چرخش‌دادن یک لایه از کدام گزینه‌های Transform استفاده می‌شود؟
  الف: Skew              ب: Scale             ج: Rotate             د: Distort
 587. گزینه Distort در زیر منوی Transform چه کاربردی دارد ؟
  الف: حرکت دادن تصویر                       ب:    به پرسپکتیو بردن تصویر     ج: چرخاندن تصویر                          د: اعوجاج دادن تصویر
 588. کدام فرمان زیر ناحیه انتخاب شده یا لایه ی مورد نظر را یه صورت افقی معکوس می کند؟
  الف: Flip Vertical            ب:  Rotate 180     ج:  Rotate 180 cw      د:  Flip Horizontal
 589. نگه داشتن کدام کلید هنگام رسم چهار ضلعی را به مربع تبدیل می کند؟
  الف: Shift                    ب:  Ctrl                           ج:  Alt                         د:  Enter
 590. برای ایجاد اشکال هندسی غیر استاندارد از کدام ابزار استفاده می شود ؟
  Line Path                        Crop              circle
 591. کدام گزینه در نوار option bar ابزار path  سبب ایجاد لایه ی جدید برای مسیر می شود ؟
  Paths             Fill pixel                            Shape layers               همه موارد
 592. میزان شفافیت در ابزار Airbrush با کدام گزینه تعیین می گردد ؟
  الف: Opacity ب: Fade to                ج: Wet edge             د: Pressure
 593. یکی از بهترین ابزارها که می تواند جهت بازگرداندن تاریخچه کار با ابزار brush استفاده  شود  کدام است؟
  الف:  Eraser          ب:  History Brush         ج:   Brush             د:  Magic Wand
 594. در ابزار Art history brush tool کدام گزینه برای تعیین حد تغییرات استفاده می شود ؟
  Tolerance                  History                     Style              opacity
 595. برای رنگی کردن ( حاشیه دادن ) دور یک متن یا جسم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف: Edit> Stroke                           ب:  File > Stroke                    ج:  Image > Stroke                            د:  Layer> Stroke
 596. با کلیک بر روی رنگ پیش زمینه درجعبه ابزار کدام پنجره باز می شود ؟
  Coler range Grow                       Color picker               style
 597. کلید میانبر جابجایی رنگ پس زمینه و پیش زمینه در جعبه ابزار فتوشاپ  کدام است ؟
  X                           B                           D                           F
 598. برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف )  Paint Pucket        ب ) Move             ج ) Magic Wand              د ) Eyedroper
 599. جهت رنگ آمیزی محدوده ایی به صورت رنگ یکنواخت از کدام ابزار استفاده می شود
  الف: Paint Bucket                        ب:   Gradient                     ج:   Foreground              د:  Pattern
 600. کاربرد ابزار Gradient ( شیب رنگ ) چیست؟
  الف: انتخاب کردن       ب:  ایجاد رنگ های طیفی ) تدریج رنگ )         ج:  ترسیم پیکسلها                   د:  پاک کردن
 601. ابزارهای فیلتر گذاری در کدام منو قرار دارند ؟
  File Layer                       Select             Filter
 602. کدام یک از فیلتر های زیر به فیلتر هنرمندانه معروف می باشد ؟
  Artistic Blur                        Distort                     Render
 603. کدامیک از فیلترهای زیر سبب دادن بافت خاصی به تصویر می شود ؟
  الف: Texturize ب:  Emboss                          ج: Water Paper                      د:  Distort
 604. عملکرد فیلتر Distort روی تصویر چگونه است ؟
  الف ) ایجاد ابر         ب:  محو و هموار سازی             ج )ترسیمات هنری                    د:  ایجاد اعوجاج
 605. Actions در فتوشاپ چه کاربردی دارد ؟
  الف: مجموعه عملیات انجام شده را نمایش می دهد . ب: مجموعه تغییرات انجام شده را نمایش می دهد ج: مجموعه ای از عملیات را جهت اجرای مجدد ضبط می کند .        د: مجموعه ای از تغییرات را جهت اجرای اعمال مجدد ضبط می کند .
 606. جهت مشاهده پیش نمایش قبل از چاپ از کدام گزینه استفاده می‌شود ؟
  الف: View / Print Size           ب: Preferences/ Edit ج: File / page setup                                د: File / Print With Preview
 607. تنظیم موقعیت تصویر از طریق کدام گزینه تنظیم می شود؟
  الف:  Page setup         ب:  Property bar          ج:  Rename page           د:  print
 608. کلید میانبر پنجره page setup چیست ؟
  Shift+ctrl+p                         Shift+p                     Alt+ctrl+p                  Ctrl+p
 609. کدام گزینه برای ایجاد کاغذ ایستاده در چاپگر استفاده می شود ؟
  Portrait Landscape                           Vertical                    Horizontal
 610. اگر بخواهیم چند صفحه را در یک برگه به صورت کوچک شده چاپ کنیم کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  Print selected                    Document                           Contact sheet              Picture package
 611. فرمان Gamut warning در منوی view بیانگر چیست ؟
  تمام رنگهای موجود بر روی صفحه نمایش تمام رنگهای چاپگر
  تمام رنگهای مرکب                                    اختلاف بین رنگهای مانیتور و چاپگر
 612. کدام یک از فرمت های زیر توسط برنامه Image ready پشتیبانی نمی شود ؟
  psd                         prtl                         bmp              gif
 613. Optimize کردن یک تصویر در برنامه Image ready چه معنایی دارد؟
  جابه جا شدن بین زبانه های برنامه         نمایش دو تایی تصاویر    بهینه شدن تصاویر        همه موارد
 614. به وسیله کدام ابزار می توان تصاویر رابرش داد تا بار گذاری هر تصویر در صفحه وب سریع تر انجام شود ؟
  Crop Move                      Marquee                             slice
 615. کدام پالت برای ایجاد انیمیشن استفاده می شود ؟
  Action Animate                    Rollover                             هر سه مورد