سوالات تئوری و تستی طراح امور گرافیکی با رایانه

نمونه سوالات تئوری و تستی طراح امور گرافیکی با رایانه  فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. اولین اثری که یک شی مثل مداد یا گچ بر روی صفحه، جا می­گذارد چه نام دارد؟
  الف) دایره ب) خط                          ج) نقطه                         د) گره
 2. کدام یک از تعادل­های زیر بیان کننده­ی وقار و سنگینی است؟
  الف) تعادل غیرمتقارن ب) تعادل متقارن              ج) تعادل فعال      د) تعادل غیرقرینه
 3. کدام نوع کنتراست مربوط به رابطه­ی متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است؟
  الف) کیفیت ب) کمیت           ج) همزمان          د) مکمل
 4. برای واردکردن تصاویر از دستگاه­های خارجی مثل اسکنر به نرم­افزار،کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) File/Import ب) Edit/Import           ج) New/Import           د) Import/File
 5. کدام پنجره برای فشرده­سازی فایل­های تصویر با پسوند RAW استفاده می­شود؟
  الف) JPEG Options ب) Raw Options   ج) TIFF Options د) Photoshop Raw Options
 6. پنجره­ی تغییر سبک نمایش لایه­ها چه نام دارد؟
  الف) Blending Options ب) Layer Style           ج) Inner Glow            د) New Style
 7. کلید میان­بر گزینه­ی Create Clipping Mask کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) Alt+Ctrl+C ب) Alt+Ctrl+M          ج) Alt+Ctrl+Q           د) Alt+Ctrl+G
 8. کدام گزینه برای تغییر طرح یا صفحه­ی نقاشی استفاده می­شود؟
  الف) Image Size ب) Canvas Size         ج) Size                        د) Trap
 9. کدام یک از فیلترهای زیر به فیلتر هنرمندانه معروف می­باشد؟
  الف) Artistic ب) Blur                       ج) Distort       د) Render
 10. در قسمت Scaled Print Size کدام گزینه برای تعیین کیفیت چاپ استفاده می­شود؟
  الف) Print Resolution    ب) Scale         ج) Unit            د) Scale To Fit Media
 11. به بررسی روابط و مقایسه ی میان رنگها چه می گویند؟
  الف) کنتراست رنگ           ب) کنتراست مکمل           ج) کنتراست ته رنگ          د) کنتراست همزمان
 12. کدام گزینه جهت کج کردن قسمت انتخاب شده کاربرد دارد؟
  الف) Expand ب) Skew                     ج) Rotate        د) Feather
 13. کدام گزینه برای تبدیل اشکال توپر به گرافیک استفاده می شود؟
  الف) Smart Object ب) Fill Content                      ج) Shape         د) ۳D
 14. در پنجره ی Liquify کدام ابزار برای چین و چروک در تصویر استفاده می شود؟
  الف) Bloat ب) Push Left              ج) Pucker       د) Mirror
 15. از کدام گزینه برای فرم دادن به سایه استفاده می‌شود؟
  الف) Angle ب) Spread                   ج) Distance    د) Contour
 16. کدام­یک از اشکال زیر دارای سطح منظم می­باشد؟
  الف) دایره ب) مربع                         ج) لوزی             د) همه­ی موارد
 17. عامل محدود کننده­ی عناصر تشکیل دهنده­ی تصویر چه نام دارد؟
  الف) نقطه­ی طلایی ب) تکرار                                          ج) تناسب      د) کادر
 18. کدام­یک از رنگ­های زیر، جز رنگ­های سرد می­باشند؟
  الف) قرمز ب) زرد                                    ج) آبی               د) نارنجی
 19. در هنگام کار با ابزار Rectangle، نگه داشتن کدام کلید سبب رسم مربع می­شود؟
  الف) Ctrl ب) Alt                         ج) Shift           د) هیچ کدام
 20. کدام گزینه برای متقارن کردن تصویر در جهت افقی استفاده می­شود؟
  الف) Flip Canvas Horizontal ب) Flip Canvas Vertical ج) Arbitrary   د) Flip
 21. با استفاده از کدام پانل می­توان رنگ دلخواهی را انتخاب و نامگذاری کرد؟
  الف) Color ب) Swatch                              ج) Style           د) History
 22. کدام گزینه برای ضخیم­کردن نوشته استفاده می­شود؟
  الف) Faux Bold ب) Faux Italic                                    ج) All Caps    د) Small Caps
 23. ماسک سریع با کدام گزینه انجام می­شود؟
  الف) Speed Mask ب) Quick Mask                                 ج) Mask          د) Reveal All
 24. در ابزار Sponge کدام گزینه سبب رقیق­تر شدن می­شود؟
  الف) Saturate ب) Desaturate                                    ج) Pattern       د) Opacity
 25. ابزارهای فیلترگذاری در کدام منو قرار دارند؟
  الف) File ب) Layer                                 ج) Select         د) Filter
 26. با استفاده از کدام ابزار در فتوشاپ می‌توان رنگ‌های مشابه را پاک کرد؟
  الف) Magic Eraser ب) Background Eraser         ج) Eraser        د) Transparent Eraser
 27. برای رنگ کردن یک ناحیه ی بسته از کدام ابزار می توان استفاده نمود؟
  الف) Paint Bucket ب) Color Picker         ج) Swatch       د) Auto Color
 28. برای تعیین میزان شفافیت لایه کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف) Transparency ب) Position    ج) Flatten        د) Opacity
 29. با استفاده از کدام فیلتر می‌توان لایه و تصویر را برجسته کرد؟
  الف) Bevel ب)Satin                        ج)Emboss        د)Stroke
 30. کدام ابزار برای جابه‌جایی تصویر به کار برده می‌شود؟
  الف)Zoom Tool             ب)Select Tool              ج)Mirror Tool             د) Hand Tool
 31. با کدام ابزار می­توانید تصاویر را به حالت شیشه­ای مات در آورید؟
  الف) Blur Tool  ب) Sharpen Tool                     ج) Gradient Tool         د) Smudge Tool
 32. برای ایجاد اشکال هندسی غیراستاندارد از کدام ابزار استفاده می­شود؟
  الف) Line           ب) Path                                    ج) Crop            د) Circle
 33. کدام ابزار برای مُهر یا کپی­زدن قسمتی از تصویر استفاده می­شود؟
  الف) Brush        ب) Burn                                   ج) Clone Stamp           د) Stamp
 34. کدام پنجره برای ایجاد طیف رنگ استفاده می­شود؟
  الف) Color Picker          ب) Gradient Editor                  ج) Editor          د) Paint
 35. کدام گزینه برای ایجاد کاغذ ایستاده در چاپگر استفاده می­شود؟
  الف) Portrait      ب) Landscape                          ج) Vertical       د) Horizontal
 1. در کدامیک از کادرهای زیر، نقطه مرکز مورد توجه قرار می گیرد؟
  الف) کارد عمومی ب) کادر افقی                   ج) کادر مربع                    د) کادرمثلثی
 2. کدام یک از عوامل زیر در به وجود آوردن یک ترکیب موفق بصری الزامی است؟
  الف) وجود تعادل بصری ب) وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب
  ج(وجود رابطه ی هماهنگ اجزا با کل و موضوع اثر         د) همه ی موارد
 3. کدام گزینه برای بزرگ کردن تصویر به صورت دستی استفاده می شود؟
  الف) Zoom Big ب) Zoom             ج) Zoom In                 د) Zoom Out
 4. کلید میانبر گزینه Inverse در منوی Select کدامیک از موارد زیر است؟
  الف) Shift + Ctrl + E ب) Shift + Ctrl + S    ج) Shift + Ctrl + A    د) Shift + Ctrl + I
 5. در پنجره ی Layer Style کدام زبانه برای اعمال جلوه ی سایه ی داخلی کاربرد دارد؟
  الف) Drop Shadow ب) Inner Shadow       ج)Outer Glow                        د) Inner Glow
 6. کدام گزینه برای ایجاد لایه های الگودار و با نقش استفاده می شود؟
  الف) Stroke ب) Satin                      ج)Pattern Overlay                 د) Gradient Overlay
 7. گزینه Save Selection در کدام منو قرار دارد؟
  الف) File ب) Edit                        ج)    Select      د) Layer
 8. در ابزار Eraser Tool برای پاک کردن به صورت مربعی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Brush ب) pencil        ج) Block                     د) Rectangle
 9. پالت Action برای چه کاری استفاده می شود؟
  الف) ایجاد جلوه های ویژه ب) ذخیره سازی مراحل کاری تکراری
  ج) اعمال فیلتر                             د) هرسه مورد
 10. کلید میانبر Gamut Warning چیست؟
  الف) Shift + Ctrl + X ب) Shift + Ctrl + Y    ج) Shift + Ctrl + Z     د) Shift + Ctrl + G
 11. با استفاده از کدام گزینه می توان پیکسل های شفاف لایه های جاری را فقل نمود؟
  الف) Lock all ب) Lock image pixel ج) Lock transparent pixels د) Lock Position
 12. محدوده ای که هنرمند برای ارائه و اجرای اثر خود برمی گزیند چه نام دارد؟
  الف) تناسب ب) خط              ج) کادر                          د) کمپوزیسیون
 13. برای گرد کردن گوشه های قسمت انتخاب شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Expand ب) Refine Edge         ج)Smooth                   د) Contract
 14. با فعال بودن کدام گزینه در هنگام تایپ متن، متون به یکدیگر متصل می شوند؟
  الف) Ligatures ب) Strikethrough ج)Baseline Shift                    د) Set the Leading
 15. شفافیت ابزار سطل رنگ را در کدام قسمت میتوان کم یا زیاد کرد؟
  الف) Opacity ب) Transparency                   ج) Lighten                  د) Mode
 16. کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟
  الف) خط بدون انرژی می باشد. ب) خط دارای انرژی فعال و متحرکی است.
  ج) نقطه دارای انرژی متمرکز و ثابتی است.      د) خط با نقطه شروع و با نقطه به اتمام می رسد.
 17. چه واژه ای به معنای تضاد،تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است؟
  الف) تبدیل ب)ترکیب                       ج)رنگ                           د) کنتراست
 18. کلید میانبر گزینه ی Image Size چه می باشد؟
  الف) Alt + Ctrl + I ب) Alt + Shift + I       ج) Alt + Ctrl + G                   د) Ctrl + I
 19. کدام ابزار برای پاشیدن رنگ در محدوده ای بسته استفاده می شود؟
  الف) Paint Bucket ب) Brush                    ج) Background          د) Foreground
 20. کدام پالت برای ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟
  الف) Action ب) Animate                ج) Rollover                            د) همه موارد
 21. اولین اثری که یک شی مثل مداد یا گچ بر روی صفحه، جا می­گذارد چه نام دارد؟
  الف) دایره ب) خط              ج) نقطه             د) گره
 22. کدام یک از تعادل­های زیر بیان کننده­ی وقار و سنگینی است؟
  الف) تعادل غیرمتقارن ب) تعادل متقارن  ج) تعادل فعال      د) تعادل غیرقرینه
 23. کدام نوع کنتراست مربوط به رابطه­ی متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است؟
  الف) کیفیت ب) کمیت           ج) همزمان          د) مکمل
 24. برای واردکردن تصاویر از دستگاه­های خارجی مثل اسکنر به نرم­افزار،کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) File/Import ب) Edit/Import           ج) New/Import           د) Import/File
 25. کدام پنجره برای فشرده­سازی فایل­های تصویر با پسوند RAW استفاده می­شود؟
  الف) JPEG Options ب) Raw Options   ج) TIFF Options د) Photoshop Raw Options
 26. پنجره­ی تغییر سبک نمایش لایه­ها چه نام دارد؟
  الف) Blending Options ب) Layer Style           ج) Inner Glow            د) New Style
 27. کلید میان­بر گزینه­ی Create Clipping Mask کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) Alt+Ctrl+C ب) Alt+Ctrl+M          ج) Alt+Ctrl+Q           د) Alt+Ctrl+G
 28. کدام گزینه برای تغییر طرح یا صفحه­ی نقاشی استفاده می­شود؟
  الف) Image Size ب) Canvas Size         ج) Size                        د) Trap
 29. کدام یک از فیلترهای زیر به فیلتر هنرمندانه معروف می­باشد؟
  الف) Artistic ب) Blur           ج) Distort       د) Render
 30. در قسمت Scaled Print Size کدام گزینه برای تعیین کیفیت چاپ استفاده می­شود؟
  الف) Print Resolution    ب) Scale         ج) Unit            د) Scale To Fit Media
 31. به بررسی روابط و مقایسه ی میان رنگها چه می گویند؟
  الف) کنتراست رنگ           ب) کنتراست مکمل           ج) کنتراست ته رنگ          د) کنتراست همزمان
 32. کدام گزینه جهت کج کردن قسمت انتخاب شده کاربرد دارد؟
  الف) Expand ب) Skew         ج) Rotate        د) Feather
 33. کدام گزینه برای تبدیل اشکال توپر به گرافیک استفاده می شود؟
  الف) Smart Object ب) Fill Content          ج) Shape         د) ۳D
 34. در پنجره ی Liquify کدام ابزار برای چین و چروک در تصویر استفاده می شود؟
  الف) Bloat ب) Push Left ج) Pucker       د) Mirror
 35. از کدام گزینه برای فرم دادن به سایه استفاده می‌شود؟
  الف) Angle ب) Spread       ج) Distance    د) Contour
 36. در کدامیک از کادرهای زیر، نقطه مرکز مورد توجه قرار می گیرد؟
  الف) کارد عمومی ب) کادر افقی                   ج) کادر مربع                    د) کادرمثلثی
 37. کدام یک از عوامل زیر در به وجود آوردن یک ترکیب موفق بصری الزامی است؟
  الف) وجود تعادل بصری ب) وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب
  ج(وجود رابطه ی هماهنگ اجزا با کل و موضوع اثر                     د) همه ی موارد
 38. کدام گزینه برای بزرگ کردن تصویر به صورت دستی استفاده می شود؟
  الف) Zoom Big ب) Zoom         ج) Zoom In     د) Zoom Out
 39. کلید میانبر گزینه Inverse در منوی Select کدامیک از موارد زیر است؟
  الف) Shift + Ctrl + E ب) Shift + Ctrl + S    ج) Shift + Ctrl + A    د) Shift + Ctrl + I
 40. در پنجره ی Layer Style کدام زبانه برای اعمال جلوه ی سایه ی داخلی کاربرد دارد؟
  الف) Drop Shadow ب) Inner Shadow       ج)Outer Glow                        د) Inner Glow
 41. کدام گزینه برای ایجاد لایه های الگودار و با نقش استفاده می شود؟
  الف) Stroke ب) Satin                      ج)Pattern Overlay                 د) Gradient Overlay
 42. گزینه Save Selection در کدام منو قرار دارد؟
  الف) File ب) Edit                        ج)    Select      د) Layer
 43. در ابزار Eraser Tool برای پاک کردن به صورت مربعی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Brush ب) pencil        ج) Block                     د) Rectangle
 44. پالت Action برای چه کاری استفاده می شود؟
  الف) ایجاد جلوه های ویژه ب) ذخیره سازی مراحل کاری تکراری ج) اعمال فیلتر     د) هرسه مورد
 45. کلید میانبر Gamut Warning چیست؟
  الف) Shift + Ctrl + X ب) Shift + Ctrl + Y                ج) Shift + Ctrl + Z     د) Shift + Ctrl + G
 46. با استفاده از کدام گزینه می توان پیکسل های شفاف لایه های جاری را فقل نمود؟
  الف) Lock all ب) Lock image pixel             ج) Lock transparent pixels  د) Lock Position
 47. محدوده ای که هنرمند برای ارائه و اجرای اثر خود برمی گزیند چه نام دارد؟
  الف) تناسب ب) خط              ج) کادر              د) کمپوزیسیون
 48. برای گرد کردن گوشه های قسمت انتخاب شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
  لف) Expand ب) Refine Edge                     ج)Smooth       د) Contract
 49. با فعال بودن کدام گزینه در هنگام تایپ متن، متون به یکدیگر متصل می شوند؟
  الف) Ligatures            ب) Strikethrough  ج)Baseline Shift            د) Set the Leading
 50. شفافیت ابزار سطل رنگ را در کدام قسمت میتوان کم یا زیاد کرد؟
  الف) Opacity ب) Transparency                   ج) Lighten      د) Mode
 51. کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟
  الف) خط بدون انرژی می باشد. ب) خط دارای انرژی فعال و متحرکی است.
  ج) نقطه دارای انرژی متمرکز و ثابتی است.      د) خط با نقطه شروع و با نقطه به اتمام می رسد.
 52. چه واژه ای به معنای تضاد،تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است؟
  الف) تبدیل ب)ترکیب                       ج)رنگ               د) کنتراست
 53. کلید میانبر گزینه ی Image Size چه می باشد؟
  الف) Alt + Ctrl + I ب) Alt + Shift + I       ج) Alt + Ctrl + G                   د) Ctrl + I
 54. کدام ابزار برای پاشیدن رنگ در محدوده ای بسته استفاده می شود؟
  الف) Paint Bucket ب) Brush                    ج) Background          د) Foreground
 55. کدام پالت برای ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟
  الف) Action ب) Animate    ج) Rollover                            د) همه موارد
 56. کدام­یک از اشکال زیر دارای سطح منظم می­باشد؟
  الف) دایره ب) مربع                         ج) لوزی             د) همه­ی موارد
 57. عامل محدود کننده­ی عناصر تشکیل دهنده­ی تصویر چه نام دارد؟
  الف) نقطه­ی طلایی ب) تکرار                                            ج) تناسب    د) کادر
 58. کدام­یک از رنگ­های زیر، جز رنگ­های سرد می­باشند؟
  الف) قرمز ب) زرد                                    ج) آبی               د) نارنجی
 59. در هنگام کار با ابزار Rectangle، نگه داشتن کدام کلید سبب رسم مربع می­شود؟
  الف) Ctrl ب) Alt                         ج) Shift           د) هیچ کدام
 60. کدام گزینه برای متقارن کردن تصویر در جهت افقی استفاده می­شود؟
  الف) Flip Canvas Horizontal ب) Flip Canvas Vertical       ج) Arbitrary   د) Flip
 61. با استفاده از کدام پانل می­توان رنگ دلخواهی را انتخاب و نامگذاری کرد؟
  الف) Color ب) Swatch                              ج) Style           د) History
 62. کدام گزینه برای ضخیم­کردن نوشته استفاده می­شود؟
  الف) Faux Bold ب) Faux Italic                                    ج) All Caps    د) Small Caps
 63. ماسک سریع با کدام گزینه انجام می­شود؟
  الف) Speed Mask ب) Quick Mask                                 ج) Mask          د) Reveal All
 64. در ابزار Sponge کدام گزینه سبب رقیق­تر شدن می­شود؟
  الف) Saturate ب) Desaturate                                    ج) Pattern       د) Opacity
 65. ابزارهای فیلترگذاری در کدام منو قرار دارند؟
  الف) File ب) Layer                                 ج) Select         د) Filter
 66. با استفاده از کدام ابزار در فتوشاپ می‌توان رنگ‌های مشابه را پاک کرد؟
  الف) Magic Eraser ب) Background Eraser
  ج) Eraser        د) Transparent Eraser
 67. برای رنگ کردن یک ناحیه ی بسته از کدام ابزار می توان استفاده نمود؟
  الف) Paint Bucket ب) Color Picker         ج) Swatch       د) Auto Color
 68. برای تعیین میزان شفافیت لایه کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف) Transparency ب) Position    ج) Flatten        د) Opacity
 69. با استفاده از کدام فیلتر می‌توان لایه و تصویر را برجسته کرد؟
  الف) Bevel ب)Satin                        ج)Emboss        د)Stroke
 1. کدام ابزار برای جابه‌جایی تصویر به کار برده می‌شود؟
  الف)Zoom Tool             ب)Select Tool              ج)Mirror Tool             د) Hand Tool
 2. اولین اثری که یک شی مثل مداد یا گچ بر روی صفحه، جا می­گذارد چه نام دارد؟
  الف) دایره            ب) خط                          ج) نقطه             د) گره
 3. کدام یک از تعادل­های زیر بیان کننده­ی وقار و سنگینی است؟
  الف) تعادل غیرمتقارن         ب) تعادل متقارن  ج) تعادل فعال      د) تعادل غیرقرینه
 4. کدام نوع کنتراست مربوط به رابطه­ی متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است؟
  الف) کیفیت         ب) کمیت           ج) همزمان          د) مکمل
 5. برای واردکردن تصاویر از دستگاه­های خارجی مثل اسکنر به نرم­افزار،کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) File/Import          ب) Edit/Import           ج) New/Import           د) Import/File
 6. کدام پنجره برای فشرده­سازی فایل­های تصویر با پسوند RAW استفاده می­شود؟
  الف) JPEG Options     ب) Raw Options             ج) TIFF Options   د) Photoshop Raw Options
 7. پنجره­ی تغییر سبک نمایش لایه­ها چه نام دارد؟
  الف) Blending Options           ب) Layer Style           ج) Inner Glow            د) New Style
 8. کلید میان­بر گزینه­ی Create Clipping Mask کدام­یک از گزینه­های زیر است؟
  الف) Alt+Ctrl+C          ب) Alt+Ctrl+M          ج) Alt+Ctrl+Q           د) Alt+Ctrl+G
 9. کدام گزینه برای تغییر طرح یا صفحه­ی نقاشی استفاده می­شود؟
  الف) Image Size           ب) Canvas Size         ج) Size                        د) Trap
 10. کدام یک از فیلترهای زیر به فیلتر هنرمندانه معروف می­باشد؟
  الف) Artistic    ب) Blur           ج) Distort       د) Render
 11. در قسمت Scaled Print Size کدام گزینه برای تعیین کیفیت چاپ استفاده می­شود؟
  الف) Print Resolution             ب) Scale         ج) Unit            د) Scale To Fit Media
 12. به بررسی روابط و مقایسه ی میان رنگها چه می گویند؟
  الف) کنتراست رنگ            ب) کنتراست مکمل           ج) کنتراست ته رنگ          د) کنتراست همزمان
 13. کدام گزینه جهت کج کردن قسمت انتخاب شده کاربرد دارد؟
  الف) Expand    ب) Skew         ج) Rotate        د) Feather
 14. کدام گزینه برای تبدیل اشکال توپر به گرافیک استفاده می شود؟
  الف) Smart Object       ب) Fill Content          ج) Shape         د) ۳D
 15. در پنجره ی Liquify کدام ابزار برای چین و چروک در تصویر استفاده می شود؟
  الف) Bloat        ب) Push Left ج) Pucker       د) Mirror
 16. از کدام گزینه برای فرم دادن به سایه استفاده می‌شود؟
  الف) Angle       ب) Spread       ج) Distance                            د) Contour
 17. کلید میان­بر گزینه­ی Intersect with selection چه می­باشد؟
  الف) Shift         ب) Alt+Shift              ج) Ctrl+Shift              د) Ctrl+Alt
 18. کدام پنجره شامل تمام گزینه­ها برای انتخاب رنگ می­باشد؟
  الف) Color                    ب) Color Picker         ج) Paint           د) Color Style
 19. برای ادغام لایه­هایی که مخفی نیستند از چه گزینه­ای استفاده می­شود؟
  الف) Merge Layers      ب) Merge Down        ج) Merge Visible       د) Merge
 20. در منوی میان­بر پالت Action کدام گزینه برای انتقال یک اکشن از فایل خارجی به داخل نرم­افزار استفاده می­شود؟
  الف) Save Actions      ب) Load File              ج) New Action           د) Load Actions
 21. برای برش­دادن تصاویر از کدام ابزار در Image Ready استفاده می­شود؟
  الف) Slice Tool            ب) Cut Tool               ج) Brush Tool            د) Image Tool
 22. کدام­یک از اشکال زیر دارای سطح منظم می­باشد؟
  الف) دایره            ب) مربع                         ج) لوزی             د) همه­ی موارد
 23. عامل محدود کننده­ی عناصر تشکیل دهنده­ی تصویر چه نام دارد؟
  الف) نقطه­ی طلایی           ب) تکرار                                            ج) تناسب    د) کادر
 24. کدام­یک از رنگ­های زیر، جز رنگ­های سرد می­باشند؟
  الف) قرمز ب) زرد                                       ج) آبی   د) نارنجی
 25. در هنگام کار با ابزار Rectangle، نگه داشتن کدام کلید سبب رسم مربع می­شود؟
 26. الف) Ctrl           ب) Alt                         ج) Shift           د) هیچ کدام
 27. کدام گزینه برای متقارن کردن تصویر در جهت افقی استفاده می­شود؟
  الف) Flip Canvas Horizontal             ب) Flip Canvas Vertical       ج) Arbitrary   د) Flip
 28. با استفاده از کدام پانل می­توان رنگ دلخواهی را انتخاب و نامگذاری کرد؟
  الف) Color        ب) Swatch                              ج) Style           د) History
 29. کدام گزینه برای ضخیم­کردن نوشته استفاده می­شود؟
  الف) Faux Bold           ب) Faux Italic                                    ج) All Caps    د) Small Caps
 30. ماسک سریع با کدام گزینه انجام می­شود؟
  الف) Speed Mask        ب) Quick Mask                                 ج) Mask          د) Reveal All
 31. در ابزار Sponge کدام گزینه سبب رقیق­تر شدن می­شود؟
  الف) Saturate   ب) Desaturate                                    ج) Pattern       د) Opacity
 32. ابزارهای فیلترگذاری در کدام منو قرار دارند؟
  الف) File           ب) Layer                                 ج) Select         د) Filter
 33. با استفاده از کدام ابزار در فتوشاپ می‌توان رنگ‌های مشابه را پاک کرد؟
  الف) Magic Eraser      ب) Background Eraser         ج) Eraser        د) Transparent Eraser
 34. برای رنگ کردن یک ناحیه ی بسته از کدام ابزار می توان استفاده نمود؟
  الف) Paint Bucket       ب) Color Picker         ج) Swatch       د) Auto Color
 35. برای تعیین میزان شفافیت لایه کدام گزینه کاربرد دارد؟
 36. الف) Transparency      ب) Position    ج) Flatten        د) Opacity
 37. با استفاده از کدام فیلتر می‌توان لایه و تصویر را برجسته کرد؟
  الف) Bevel        ب)Satin                        ج)Emboss        د)Stroke
 38. کدام ابزار برای جابه‌جایی تصویر به کار برده می‌شود؟
  الف)Zoom Tool             ب)        Select Tool      ج)Mirror Tool             د) Hand Tool
 39. با کدام ابزار می­توانید تصاویر را به حالت شیشه­ای مات در آورید؟
  الف) Blur Tool  ب) Sharpen Tool                     ج) Gradient Tool         د) Smudge Tool
 40. برای ایجاد اشکال هندسی غیراستاندارد از کدام ابزار استفاده می­شود؟
  الف) Line           ب) Path                                    ج) Crop            د) Circle
 41. کدام ابزار برای مُهر یا کپی­زدن قسمتی از تصویر استفاده می­شود؟
  الف) Brush        ب) Burn                                   ج) Clone Stamp           د) Stamp
 42. کدام پنجره برای ایجاد طیف رنگ استفاده می­شود؟
  الف) Color Picker          ب) Gradient Editor                  ج) Editor          د) Paint
 43. کدام گزینه برای ایجاد کاغذ ایستاده در چاپگر استفاده می­شود؟
  الف) Portrait      ب) Landscape                          ج) Vertical       د) Horizontal
 44. چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟
  الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F                     ب ) مدادهای_ B  مدادهای H _ مدادهای HB
  ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F _ مدادهای  HB                       د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB
 45. برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟
  الف) History                  ب) Layer                      ج) Navigator                د) Info
 46.  با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات بدست آورد؟
  الف) Info                       ب) Swatches                ج) History                    د) Color
 47.  کدامیک از گزینه های زیر جز احجام اصلی است ؟
  الف ) منشور                     ب ) استوانه                      ج ) مخروط                      د ) کره
 48.  در طراحی با سه دسته از وسایل سرو کار داریم ؟
  الف ) ابزار یا وسایل اثر گذار – وسایل  و ابزار کمکی  – زاویه دید درست طراح
  ب ) ابزار یا وسایل اثر گذار-  منظره یا ترکیب  بندی – وسایل و ابزار کمکی
  ج ) ابزار یا وسایل اثر گذار – زمینه یا سطوح اثر پذیر – وسایل و ابزار کمکی
  د ) زمینه  یا سطوح اثر  پذیر – وسایل و ابزار کمکی – زاویه دید درست طراح
 49.  برای از انتخاب خارج کردن قسمت انتخابی از تصویر کلید ……………………. را فشار می دهیم.
  الف) Shift + D               ب) Ctrl + Shift + D                  ج) Ctrl + D                   د) Alt + D
 50.  با افزایش Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟
  الف ) افزایش می یابد.         ب ) هیچ تغییری نمی کند                ج ) کاهش می یابد.               د ) به عوامل مختلفی بستگی دارد.
 51.  برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
  الف) Move        ب) Paint Pocket           ج) Magic Wand           د) Eyedropper
 52.  با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟
  الف) Zoom        ب) Move          ج) Magic Lasso            د) Lasso
 53.  با افزایش کدام کنترل عصای جادویی  ( Magic Wand ) می توان تنوع رنگهای انتخابی را بیشتر کرد ؟
  الف) Tolerance              ب) Modify                   ج) Aliased                    د) Subtract
 54.  کدام ابزار مرز رنگها را به صورت اتوماتیک تشخیص می دهد ؟
  الف) Lasso Tool            ب) Polygonal Lasso Tool                     ج) Magnetic Lasso                   د) Crop
 55. کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟
  الف ) خطوط راهنما را می توان حذف کرد                      ب ) خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند
  ج ) خطوط راهنما را می توان جابجا کرد                        د ) خطوط را می توان تغییر رنگ داد
 56.  با کدام گزینه می توان اندازه بوم نقاشی را تغییر داد؟
  الف) Image Size            ب) Canvas size            ج) Rotate Canvas                     د) Size
 57.  چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟
  الف ) روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم                       ب ) لایه را از حالت فعال خارج می کنیم
  ج ) روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم                       د ) روی لایه کلیک کرده و دکمه H را فشار می دهیم
 58.  برای اینکه روی لایه Back ground یک سری اعمال ویرایشی انجام داد باید :
  الف ) یک لایه جدید با استفاده از گزینه New Layer ایجاد کنیم  ب ) لایه Back ground را حذف کنیم .
  ج ) روی لایه Back ground دابل کلیک کنیم و نام آن را به layer صفر تغییر می دهیم
  د ) مقدار opacity لایه back ground را زیاد می کنیم .
 59.  برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….
  الف ) از پالت Path گزینه Make Selection انتخاب می کنیم     ب ) از پالت Path گزینه New Path انتخاب می کنیم
  ج ) از پالت Path گزینه Fill Path انتخاب می کنیم       د ) از پالت Path گزینه Stroke Path انتخاب می کنیم
 60.  برای اینکه مسیر ایجاد شده را به خط یا حاشیه تبدیل کنیم باید از گزینه …………………در پالت  Path استفاده کرد؟
  الف) Stroke Path           ب) New path    ج) Make Work Path     د) Fill path
 61.  برای آماده سازی فایل جهت چاپ از کدام مد رنگی استفاده میکنیم؟
  الف) Rgb           ب) Cmyk         ج) Gray Scale              د) Lab Color
 62.  کدامیک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر مینماید؟
  الف) Blur                       ب) Dodge                    ج) Sharpen                   د) Burn
 63.  جلوه  Bevel and Embossچه کاربردی دارد ؟
  الف ) باعث ایجاد سایه رو به داخل اشیاء می شود                        ب ) برای برجسته کردن و حجم دادن به اشیاء
  ج ) ایجاد سایه می کند                                           د ) باعث ایجاد هاله در خارج اشیاء می شود
 64.  برای انتخاب مسیر مستقیم از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟
  الف ) از کلید A    ب ) از کلید P      ج )  از کلید D                 د ) از کلید E
 65.  در ابزار Clone stamp برای نمونه برداری ازقسمتی از تصویر کدام کلید را نگه می داریم ؟
  الف) Alt             ب) Shift                        ج) Alt + Shift               د ) ازهیچ کلیدی استفاده نمی کنیم
 66.  رنگ همنشین دایره چیست؟
  الف ) نارنجی                    ب ) آبی              ج ) سبز              د ) قرمز
 67.  پالت Swatches برای چه منظوری است ؟
  الف ) برای بازگرداندن تصویر به موقعیتهای قبلی                         ب ) برای انتخاب رنگ
  ج ) برای دیدن اطلاعات مختصاتی نقطه                                                د ) چنین پالتی در فتوشاپ وجود ندارد
 68.  با کدام ابزار می توان حالت تدریج رنگ ایجاد نمود ؟
  الف) Bucket                  ب) Eyedropper                         ج) Gradient                  د) Brush
 69.  ابزار Bucket ( سطل رنگ ) چه کاری انجام می دهد ؟
  الف ) ناحیه انتخابی را با رنگ انتخابی پر می کند                        ب ) از تصویر نمونه رنگ می گیرد
  ج ) ناحیه انتخابی را با رنگ Background پر می کند    د ) پیکسل هایی را که از نظر مقدار رنگ شبیه هستند با رنگ پر می کند
 70.  Opacity برای تعیین چه حالتی در تصویر بکار می رود؟
  الف ) درصد پیوستگی حرکت قلم مو                ب ) تعیین نوع آمیختگی رنگ
  ج ) جلوگیری از موزائیکی شدن لبه تصویر         د ) درجه ماتی و شفافی تصویر
 71.  هر چه بافت کاغذ زبر تر باشد ، اثر مداد بر آن  …  می شود
  الف ) تیره تر         ب ) خشن تر                    ج ) خاکستر ی تر               د ) هیچکدام
 72.  درمنوی Select گزینه Expand چه کاری انجام می دهد ؟
  الف ) گسترش ناحیه انتخاب                                     ب ) ناحیه انتخاب را جمع تر می کند
  ج ) ناحیه انتخاب را به شکل کادر در می آورد    د ) کناره های ناحیه انتخابی رابه صورت محو در می آورد
 73.  برای بازگشت چند عمل قبلی ازکدام پالت یا دکمه استفاده می کنیم؟
  الف) Layer         ب) History       ج) Ctrl + Z       د) Undo
 74.  برای انتخاب یک ناحیه مستطیلی از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟
  الف) Rectangle              ب) Lasso                      ج) Skew           د) Magic wand
 75. فیلتر Dry Brush چگونه عمل می کند ؟
  الف ) تصویر را به صورت نگاتیو و تک رنگ تبدیل می کند
  ب ) مانند یک سبک نقاشی که لبه های تصویر مابین آبرنگ و رنگ روغن است
  ج ) مانند یک نقاشی کولاژ عمل می کند
  د ) مانند یک سبک نقاشی ایتالیایی روی دیوار های گچی می باشد
 76.  ترکیب تمامی رنگها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهد؟
  الف ) خاکستری                 ب ) بی رنگ                    ج ) سفید            د ) سیاه
 77.  یک سیستم مختصاتی بعد پذیر که برای توصیف عددی رنگ ها به کار می رود ؟
  الف ) فضای رنگ               ب ) طیف رنگ                 ج ) مدل رنگ                   د ) مد رنگ
 78.  با استفاده از فرمانهای منوی فرعی Transform کدام اعمال زیر در یک ناحیه انتخاب با یک لایه قابل اجرا هستند ؟
  الف ) چرخش آزاد (دستی) ، افزایش یا کاهش مقیاس       ب ) معکوس کردن تصویر حول محورهای عمودی و افقی
  ج ) کج کردن ، ایجاد جلوه پرسپکتیو ، چرخش با تعیین درجه بخصوص         د ) هر سه مورد صحیح است
 79.  برای کوچک نمائی تصویر در فتوشاپ  چه باید کرد ؟
  الف) View / zoom out   ب) View / zoom in       ج ) ابزار  Zoom همراه کلید ALT    د ) الف و ج
 80.  کار برد ابزار Blur چیست ؟
  الف ) افزایش تضاد رنگی پیکسلها                    ب ) لکه دار کردن تصاویر
  ج ) افزایش روشنایی تصاویر                          د ) کم کردن تند و تیزی رنگ ها و نرم کردن رنگ های تصویر
 81.  ابزار Pen برای …………….. می باشد .
  الف ) نقاشی کردن             ب ) رسم دقیق اشکال                     ج ) رسم مسیر                  د ) هیچکدام
 82.  علم پرسپکتیو در چه قرنی بوجود آمد ؟
  الف ) قرن ۱۶ میلادی         ب ) قرن ۱۲ میلادی                       ج ) قرن ۱۳ میلادی                       د ) قرن ۱۵ میلادی
 83.  کدام گزینه زیر می تواند تصاویر را جهت صفحات اینترنتی ذخیره کند ؟
  الف) Save as                  ب) Export                    ج) Save For Web                     د) Import
 84. تاثیر مداد کنته روی ورق به چه صورت است ؟
  الف ) براق نیست                           ب ) براق است                   ج ) بستگی به موقعیت دارد               د ) هیچکدام
 85.  کدامیک از موارد زیر ، لیست اعمال انجام شده را نشان می دهد ؟
  الف) Layers       ب) History                   ج) Paths                       د) Actions
 86.  در گروه مدادهای B هر چه عدد بالاتر رود مغز مداد ……….. می شود ؟
  الف ) سخت تر – اثر گذاری پر رنگ تر                         ب ) سخت تر – اثر گذاری کم رنگ تر
  ج ) نرم تر – اثر گذاری پر رنگ تر                               د ) نرم تر – اثر گذاری کم رنگ تر
 87.  کدام گزینه  در رابطه با Canvas  Size صحیح نمی باشد؟
  الف ) فضای بوم به رنگ پس زمینه افزایش می یابد                      ب ) باعث  تغییر اندازه تصویر نمی شود
  ج ) برای تغییر دادن اندازه یک تصوی بکار می رود                       د ) برای بزرگ کردن فضای بوم بکار میرود
 88. کلید میانبر نمایش پالت لایه ها کدام است ؟
  الف) F5                         ب) Alt + Shift              ج) F7                د) Space
 89.  فرمان canvas size چه کاری انجام می دهد ؟
  الف ) اندازه تصویر را تغییر می دهد     ب ) اندازه بوم را تغییر می دهد          ج ) رنگ تصویر را مات می کند          د ) الف و ب
 90.  ابزار Type جهت کدام عمل زیر استفاده می شود ؟
  الف ) رنگ گذاری  ب ) نوشته گذاری  ج ) تغییر سایز تصویر          د ) پاک کردن تصویر
 91. فرمان Flip Vertical معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟
  الف) Rotate 180            ب)   Rotate 90 ccw      ج) Rotate 100   د) Rotate 90 cw
 92.  آیینه ای بودن شکل ها جز مشخصات کدام نوع از اشکال است ؟
  الف ) پایدار          ب ) مثنی            ج ) متقارن           د ) نا متقارن
 93.  پر تحرک ترین خط کدام است؟
  الف ) مورب          ب ) عمودی         ج ) منحنی          د ) افقی
 94.  مهمترین عامل شکل گیری ریتم چیست ؟
  الف ) تنوع           ب ) نظم             ج ) رنگ             د ) تکرار
 95.  کدام گزینه درست نمی باشد ؟
  الف ) برای ایجاد یک لایه میتوان از گزینه new layer موجود در منوی layer  استفاده کرد
  ب ) زیاد شدن تعداد لایه های یک تصویر روی حجم فایل اثری ندارد
  ج ) با استفاده از opacity نمیتوان درصد شفافیت زمینه لایه back ground را تغییر داد
  د ) برای ایجاد یک لایه روی دکمه new layer  واقع در پایین پالت layer  کلیک میکنیم
 96.  اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره new قسمت contents گزینه transparent را انتخاب کنیم چه عملی انجام میشود؟
  الف ) یک صفحه خالی با رنگ سفید باز میشود               ب ) یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز میشود
  ج ) یک صفحه خالی بی رنگ باز میشود                                   د ) یک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه بازمیشود
 97.  هنگام تغییر اندازه بوم در کادر canvas size گزینه anchor چه عملی انجام میدهد؟
  الف ) واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند                  ب ) محل قرار گیری تصویر را مشخص می کند
 98. ج ) میزان کوچک و بزرگ شدن تصویر را تعیین می کند    د ) میزان کوچک و بزرگ شدن بوم را تعیین می کند
 99.  کدام گزینه لبه های تیز انتخاب را گرد می کند؟
  الف) Grow        ب) feather        ج) invers          د) similar
 100.  نگه داشتن کدام کلید در استفاده از ابزار Brush باعث اثر ابزار به صورت خطوط مستقیم خواهد شد ؟
  الف) Ctrl            ب) Shift            ج) Ctrl + Alt     د) Shift + Alt
 101.  گزینه Edit > Transform > scale چه عملی انجام می دهد؟
  الف ) ‌برای چرخش قسمت انتخاب شده به کار می رود      ب ) ‌برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده به کار می رود
  ج ) برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده به کار می رود    د ) برای اریب کردن قسمت انتخاب شده بکار می رود
 102.  این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب را می دهد.
  الف) ripple         ب)  torn edges  ج)  displace      د)  pinch
 103.  توسط کدام گزینه میتوان در پنجره file browser عمل مرتب سازی انجام دهیم؟
  الف ) بر اساس دقت تصویر    ب ) بر اساس نام و سایز       ج ) بر اساس تاریخ و بر اساس ارتفاع تصویر        د ) همه موارد
 104.  گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود؟
  الف) ‌ Deselect   ب) Reselect      ج) Feather        د) Inverse
 105.  مثلث از تقسیم مساوی کدامیک از اشکال هندسی زیر بدست می آید ؟
  الف ) مربع                       ب ) دایره            ج ) ۱۴ ضلعی                   د ) بیضی
 106.  مناسب ترین کاغذ برای طراحی با زغال ………
  الف ) گلاسه         ب ) کاغذ صاف     ج ) کاغذ زبر و پرزدار          د ) هیچکدام
 107.  از چرخش مثلث قائم الزاویه حول ارتفاعش چه حجمی ایجاد می شود ؟
  الف ) کره                        ب ) منشور                       ج ) مخروط                      د ) مکعب
 108.  می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم. استفاده از کدام ابزار زیر متناسب تر است؟
  الف) Magic wand          ب) Lasso          ج) Polygon lasso          د)  Marquee
 109. در کدام نوع پرسپکتیو خطوط کف احجام به صورت ۳۰ و ۶۰ درجه رسم می شود ؟
  الف ) کابیش        ب ) کاوالیر          ج ) ایزومتریک      د ) دیمتریک
 110.  سایه ها و نور در پیدایش کدامیک از عوامل زیر موثر تر است ؟
  الف ) خط                                    ب ) سطح                        ج ) حجم             د ) خطوط موازی و متقاطع
 111.  کدامیک از احجام زیر دارای قاعده یا کف دایره شکل می باشد ؟
  الف ) منشور         ب ) هرم              ج ) مکعب مربع                 د ) مکعب مستطیل
 112.  کدامیک از موارد زیر نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد ؟
  الف ) سطح          ب ) کادر             ج ) بافت             د ) شکل
 113.  کدام یک از فیلترهای زیر سبب ایجاد جلوه ی آبرنگ می شود؟
  الف) Water Paper          ب) Accented Ages       ج) Water Color د) Under paint
 114. کدام گزینه در رابطه با پالتهای فتو شاپ صحیح می باشد؟
  الف ) پالتهای فتو شاپ شناور  هستند به این معنا که می توانید آنها را به هر قسمت صفحه که بخواهید انتقال دهید
  ب ) در هر پالت منوی مخصوصی وجود دارد که انتخاب های بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهد
  ج ) هر پالت را می توان به حداقل اندازه اش در آورد                     د ) هر سه گزینه
 115.  تعریف نقطه در آثار تجسمی کدامیک از گزینه های زیر است ؟
  الف ) اثر نوک یک قلم بر روی کاغذ                             ب ) از برخورد چندین خط صاف با یکدیگر
  ج ) یک پنجره روشن در تاریکی از دور                         د ) همه موارد
 116.  با کدامیک از فیلترهای زیر می توان ایجاد ابر کرد ؟
  الف) Glass         ب) Noise                      ج) Clouds                     د) Wind
 117.  از ترکیب دو رنگ زرد و آبی کدامیک از رنگهای زیر بدست می آید ؟
  الف ) قرمز                       ب ) نارنجی                      ج ) سبز              د ) بنفش
 118.  در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط مورب نمایش می دهند ؟
  الف ) عدم سکون و ثبات                  ب ) حرکت سیال و مداوم                 ج ) سطح زمین و پهنه دریا   د ) هیچکدام
 119.  شدیدترین کنتراست تیرگی و روشنی بین کدام رنگ هاست ؟
  الف ) زرد و بنفش  ب ) قرمز و آبی     ج ) سیاه و سفید                د ) سبز و زرد
 120.  هاشور در طراحی یعنی ………………
  الف ) خطوط صاف کنار هم                                       ب ) خطوط عمودی کنار هم
  ج ) خطوط ۴۵ درجه متقاطع در یک کادر مربعی             د ) خطوط منحنی نامنظم
 121.  ذوزنقه چه نوع سطحی است ؟
  الف ) غیر هندسی  ب ) شکل                                    ج ) هندسی          د ) حجم
 122.  نقشه یک فرش کدام نوع ترکیب بندی زیر را داراست ؟
  الف ) ترکیب بندی متوازی    ب ) ترکیب بندی دایره ای                ج ) ترکیب بندی متقارن      د ) هیچکدام
 123.  برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف) Save as      ب) Import         ج) Open           د) Export
 124.  با استفاده از کدام جلوه لایه (Style) می توان یک نوع سایه و گودی داخلی روی جسم یا متن اعمال کرد ؟
  الف) Inner Shadow       ب) Bevel & Emboss    ج) Inner Glow  د) ) Color Overlay
 125.  رنگ خالص زرد،قرمز و آبی که در بازار موجود است کدام رنگ ها است؟
  الف ) زرد کبالت،قرمز آلیزارین،آبی پروس                      ب ) زرد آلیزارین،قرمز پروس،آبی کبالت
  ج ) زرد کادمیوم،قرمز آلیزارین،آبی کبالت                      د ) زرد کادمیوم،قرمزکادمیوم،آبی آلیزارین
 126.  در یک عکس کهنه زرد شده  با کدامیک از دستورات و با افزایش  چه رنگی  می توان رنگ زرد تصویر  را کاهش داد؟
  الف) Color balance و افزایش رنگ آبی                    ب Color balance و افزایش رنگ سبز
  ج) Color balance و افزایش رنگ قرمز                      د) Color balance و افزایش رنگ سرخابی
 127.  از فرمان Desaturate برای  …….  استفاده می شود ؟
  الف ) کاهش میزان  اشباع رنگ          ب ) از بین بردن اشباع رنگ  ج ) تبادل میزان اشباع رنگ  د ) افزایش  میزان  اشباع رنگ
 128.  با استفاده از کدامیک  از ابزار های Path مینتوان گیره ای (نقاط) روی مسیر را حذف کرد؟
  الف) Freeform pen                    ب) convert point          ج) Add  Anchor point  د) Delete Anchor point
 129.  از ترکیب دو رنگ آبی و قرمز چه رنگی حاصل می شود؟
  الف ) بنفش          ب ) خاکستری      ج ) سبز              د ) نارنجی
 130.  بهترین راه ایجاد تعادل در یک اثر تجسمی کدام گزینه می باشد ؟
  الف ) رنگ                       ب ) کنتراست                   ج ) تضاد             د ) تقارن
 131.  کدام عنصر بصری در محل تقاطع دو خط به وجود می آید ؟
  الف ) خط                        ب ) سطح                        ج ) نقطه             د ) سایه روشن
 132.  با استفاده از منوی  Editگزینه Transformو سپس  Rotateچه عملی روی تصویر انجام می دهند؟
  الف ) با این فرمان تصویر انتخابی را جابجا می کنند
  ب ) با این فرمان تصویر انتخابی را به یک برنامه دیگر منتقل میکنند
  ج ) با این فرمان حاشیه های تصویر را بزرگ یا کوچک میکنند
  د ) با این فرمان تصویر را می چرخانند
 133.  برافروختگی ، انرژی و زندگی نماد کدام رنگ می باشد؟
  الف ) سبز                        ب ) آبی                          ج ) قرمز              د ) نارنجی
 134. برای انتاب نمونه های رنگ میتوان از کدام پالت استفاده کرد؟
  الف) Swatches               ب) path                        ج) Info                         د) Layers
 135.  کدام نوع طیف رنگ در گرادینت انعکاسی است ؟
  الف) Linear                    ب) Radial                     ج) Reflect                     د) Diamond
 136.  کدام یک از مدادهای زیر دارای جنس سخت تری می باشد؟
  الف) H5                         ب) B6                           ج)HB                           د) H3
 137.  کدام رنگ درونگرا است و معنای ایمان و روح را دارد ؟
  الف ) زرد                         ب ) سبز                         ج ) آبی                           د ) بنفش
 138.  اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل لایه ها در هم ادغام نشوند از کدام فرمت استفاده می کنیم ؟
  الف) GIF                       ب) BMP                       ج)  PSD                       د) JPG
 139.  هنگام استفاده از ابزار Type عملکرد گزینه Crisp در قسمت Anti aliasing ابزار Option چیست ؟
  الف ) وضوح متن را بیشتر  می کند                             ب ) متن را پررنگ تر می کند
  ج ) حروف متن را به حروف بزرگ  تبدیل می کند           د ) الف و ب
 140.   در پنجره Image Size هدف گزینه Resample  Image چیست ؟
  الف ) با تغییر  ابعاد  تصویر  ، به طور اتوماتیک  و ضوح تصویر  تنظیم می شود
  ب ) به هنگام  تغییر  وضوح ، ابعاد تصویر  به طور  اتوماتیک تغییر  می یابد
  ج ) دقت تصویر در چاپ  تنظیم می شود
  د ) ب و ج
 141.  ماشینهای چاپ افست و پرینترهای جوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده می کنند ؟
  الف) RGB                     ب) Bitmap                    ج) CMYK                    د) Grayscale
 142.  منظور از رنگ های اصلی چیست؟
  الف ) از ترکیب دو رنگ مجاور در چرخه رنگ ایجاد می شود           ب ) از ترکیب رنگ های درجه اول و دوم به دست می آید
  ج ) از ترکیب رنگ های خنثی ایجاد می شود                              د ) از ترکیب هیچ رنگی به دست نمی آید
 143.  اگر بخواهیم از جلوه های موجود در یک لایه کپی گرفته تا در لایه های دیگر استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف Copy Layer Style   ب Add Layer Mask      ج Paste Layer Style*    د Layer VIA Copy
 144.  رنگ نارنجی با کدامیک از شکلهای اصلی هماهنگ است؟
  الف ) دایره           ب ) مربع             ج ) ذوزنقه                       د ) مثلث
 145.  با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس را روی تصویر انجام داد؟
  الف)   Sharpen   ب)   Bluer                    ج) Sponge                    د)   Smudge
 146.  تغییر سایز قلم در کدام ابزار زیر امکان پذیر نیست ؟
  الف) Eraser                    ب) Brush                      ج) Smadge                   د) Line
 147.  برای کدام یک از وسایل زیر استفاده فیکساتیو الزامی است ؟
  الف ) مداد های  شمعی        ب ) زغال                                    ج ) پاستل                       د ) موارد ب و ج
 148.  خط منحنی به معنای …..
  الف ) آرامش و سکون          ب ) مقاومت و ایستادگی                  ج ) حرکت سیال و مداوم      د ) خشونت و عدم سکون
 149.  برای ایجاد یک پیکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل Stroke استفاده می شود؟
  الف) Cap           ب) Arrowheads            ج) Dash            د) Miter
 150.  در کدامیک از نرم افزارهای زیر تصاویر بصورت برداری ذخیره می شود؟
  الف)   Freehand             ب)   Photo shop           ج)   Corel draw            د ) الف و ج*
 151.  اندازه کدامیک از کاغذ های زیر ۷/۲۹ * ۲۱ سانتیمتر است ؟
  الف)   A5           ب)   B5             ج) C2               د) A4*
 152.  کدامیک از رنگهای زیر رنگ اصلی نیست؟
  الف ) قرمز           ب ) زرد              ج ) سبز              د ) آبی
 153.  کدامیک از موارد زیر جز امکانات مورد نیاز برای نصب photoshop محسوب نمی شود ؟
  الف) CD – Rom            ب) Floppy Disk           ج ) فضای دیسک سخت ۲۸۰ مگابایت د ) حداقل ۲۵۶ مگابایت RAM
 154. خطی که بیانگر نرمش و ملایمت است و آرامش را القا می کند کدام است ؟
  الف ) منحنی        ب ) مورب                       ج ) افقی              د ) عمودی
 155.  حجم آب درون یک ظرف شیشه ای جز کدامیک از احجام زیر می باشد ؟
  الف ) احجام هندسی           ب ) احجام سیال               ج ) احجام ایزومتریک                      د ) احجام ثلاثه
 156.  لایه فعال به چه لایه ای گفته می شود ؟
  الف ) لایه ای که تصویر قلم مو در آن قرار دارد                ب ) لایه ای که نوار ( های لایت ) روی آن باشد
  ج ) لایه ای که از همه بالاتر است                                د ) الف و ب
 157.  درختان و تیر چراغ برق چه نوع عنصری بصری را القاء می کنند؟
  الف ) نور             ب ) خط                         ج ) رنگ             د ) هیچکدام
 158.  نقطه در پایین صفحه چه احساسی را به بیننده القا می کند ؟
  الف ) پرواز           ب ) سکون                       ج ) سبکی                       د ) سنگینی
 159.  منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟
  الف ) وجه                        ب ) اضلاع                       ج ) قاعده                        د ) ارتفاع
 160.  رابطه میان اجزا یک مجموعه برای اینکه توانایی و بازدهی کاری مجموعه به بالاترین حد خود برسد ……….. نام دارد ؟
  الف ) تعادل                      ب ) تقارن                        ج ) تنوع                          د ) تناسب
 161.  آثار حجمی و مجسمه سازی جز کدام نوع بافت می باشد ؟
  الف ) بافت تصویری                        ب ) بافت ترسیمی              ج ) بافت نرم                    د ) بافت زبر
 162.  از تقسیمات طلائی در هنر کدام سرزمین بیشتر استفاده شده است؟
  الف ) ایران باستان  ب ) یونان باستان              ج ) ایران بعد از اسلام                      د ) رم
 163.  درختان پر تعداد یک جنگل کدامیک از عناصر بصری را در ذهن بیننده تداعی می کند ؟
  الف ) خطوط عمودی                       ب ) خطوط مایل               ج ) نقطه های زیاد             د ) سطح مربعی
 164.  برای افزایش میزان بزرگنمایی تصویر از کدام فرمان استفاده می گردد ؟
  الف) Ctrl + +     ب ) بااستفاده از پالت Navigator     ج ) ابزار Zoom    د ) همه موارد
 165.  کدام فیلتر ابزار قلم موی خشک را شبیه سازی می کند ؟
  الف) Cut Out                 ب) Film Grain              ج) Dry Brush               د) Fresco
 166.  اندازه کاغذ A5 چند میلی متر است ؟
  الف ) ۲۲۵ * ۱۴۸             ب ) ۲۹۷ * ۲۲۵              ج ) ۴۵۰ * ۲۹۷               د ) ۱۴۸ * ۱۱۵
 167.  محدوده ی تغییر مقدار رنگ در مد RGB چه عددی می باشد ؟
  الف ) ۰ تا ۲۵۵                 ب ) ۰ تا ۱۰۰                  ج ) ۰ تا ۱۲۸                   د ) ۱۲۸- تا ۱۲۸
 168.  کلید میانبر باز شدن کادر لایه ها کدام است ؟
  الف)   F5                       ب)   F7             ج)   Shift + F5                          د)   Ctrl + F7
 169.  فرم مثلث با کدام رنگ همخوانی دارد ؟
  الف ) قرمز           ب ) سفید                        ج ) سبز              د ) زرد
 170.  کوتاه و بلند شدن روزها و شبها در طول سال بیانگر چه ریتمی است؟
  الف ) ریتم منظم    ب ) ریتم افزایشی-  کاهشی  ج ) ریتم تکراری    د ) ریتم متناوب
 171.  کدام یک از برنامه های زیر جهت ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟
  الف) Photoshop             ب)   Adobe Reader                  ج) Image Ready                       د) Front Page
 172.  یک کادر مستطیل دارای چند نقطه طلایی می با شد ؟
  الف ) ۲ نقطه                    ب ) ۴ نقطه                     ج ) ۳ نقطه                      د ) ۶ نقطه
 173.  برای نمایش تصاویر در صفحه مانیتور از کدام حالت رنگی استفاده می کنیم؟
  الف) Lab                        ب) CMYK                   ج) HSP            د) RGB
 174.  Gray Scale  چیست ؟
  الف ) تصاویر چهار رنگ                   ب ) تصویر دو رنگ             ج ) تصاویر سیاه و سفید و خاکستری   د ) تصویر تک رنگ
 175.  کدام گزینه نمای تصویر را به نمای ۱۰۰ % تبدیل می کند ؟
  الف) Actual Pixels                     ب) Print Size    ج) Resize windows to fit          د)   Fit on screen
 176.  برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم ؟
  الف) Shift                      ب) Ctrl             ج)    Alt                        د) Alt + F4
 177.  کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟
  الف ) قطره چکان               ب ) سطل رنگ                 ج ) ذره بین                     د ) پاک کن
 178.  از دستور History برای چه استفاده می شود ؟
  الف ) اضافه کردن حالتها و عملیات جدید بر روی فایل جاری          ب ) کاستن و حذف حالتها و عملیات انجام شده
  ج ) الف و ب                                                                     د ) هیچکدام
 179.  کدام رنگ بیانگر (روح ایمان و معنویت – امید و زندگی – منطقی و خونسرد) است ؟
  الف ) زرد             ب ) قرمز                         ج ) آبی                           د ) بنفش
 180.  ابزار Crop برای …………
  الف ) انتخاب قسمتی از تصویر           ب ) انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج از انتخاب
  ج ) چرخش قسمتی از تصویر             د ) حذف قسمتی از تصویر
 181.  کدام دسته از مدادها برای طراحی های مهندسی بیشتر استفاده می شود؟
  الف) H               ب) B                            ج) F                              د) HB
 182.  ریتم با کدامیک از قوای بدن قابل درک نیست؟
  الف ) عظلانی                    ب ) بینائی                       ج ) شنوائی                      د ) بویایی
 183.  خطوط راهنما چه خطوطی هستند ؟
  الف ) این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده می گردند
  ب ) خطوطی که با درگ کردن از روی خط کش به تصویر ترسیم می شوند
  ج ) روی تصویر قرار می گیرند                                    د ) همه موارد
 184.  مهمترین نقطه کادر چه نام دارد؟
  الف ) نقطه تعادل               ب ) نقطه سنگین               ج ) نقطه سبک                 د ) نقطه  میانی
 185.  کدامیک ازموارد زیر بیشترین نیرو را دارا هستند ؟
  الف ) بافت                       ب ) حرکت                                  ج ) کمپوزیسیون               د ) خط
 186.  کدام شکل سمبل اندیشه و تفکر است؟
  الف ) مربع                       ب ) مثلث                        ج ) دایره                         د ) لوزی
 187.  چسباندن مستقیم تصاویر ، اشیاء و مواد گوناگون بر سطح کار هنری را . . . . . . . می گویند.
  الف ) بافت ترسیمی                        ب ) بافت تصویری              ج ) تصویر سازی                د ) هیچکدام
 188.  با نزدیکتر یا دورتر کردن خطوط به یکدیگر به چه کیفیتی دست می یابیم؟
  الف ) نقطه منطقی              ب ) حجم                        ج ) سایه روشن                 د ) تعادل
 189.  کدام شکل نماد حرکت جاودانه و چرخش مداوم در طبیعت و شب و روز می باشد؟
  الف ) لوزی                       ب ) دایره                        ج ) بیضی                                    د ) مربع
 190.  نرم افزار فتوشاپ جزء کدامیک از گروههای گرافیکی است ؟
  الف)  Vector      ب) Raster         ج) Bit map       د ) گزینه ب و ج
 191.  کدامیک از خصوصیات خط افقی است؟
  الف ) آرامش                     ب ) تحرک                      ج ) ایستایی                     د ) هیجان
 192.  از فیلتر Texture  به چه منظور استفاده می شود؟
  الف ) برای ایجاد جلوه سه بعدی در تصویر                     ب ) برای افزودن چند نوع بافت و طرح به تصویر
  ج ) برای ایجاد ذرات ریز در تصویر                               د ) برای ایجاد متن
 193.  نقطه تجسمی به چه صورتهائی ممکن است بوجود آید؟
  الف ) در اثر ضربه چیزی سخت به روی یک سطح                        ب ) اثر حرکت مداد یا قلم مو
  ج ) در محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف                          د ) موارد الف و ب
 194.  پیش فرض برنامه فتوشاپ چند مرحله قبل را نمایش می دهد ؟
  الف ) ۳۰ مرحله                ب ) ۲۰ مرحله                  ج ) ۱۵ مرحله                  د ) ۲۵ مرحله
 195.  فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با لایه های باز را داراست کدام گزینه زیر است ؟
  الف)   CDR       ب ) FMH         ج)   PSD          د) JPG
 196.  اصلی ترین وظیفه پالت Action چیست ؟
  الف ) تنظیم تصویر برای چاپ                                                ب ) فقط روی لایه های نوشته شده عمل می کند
  ج ) حذف عملیتهای اضافی روی یک لایه                      د ) ضبط و ذخیره عملیاتهای روی یک فایل و اجرا روی یک فایل دیگر
 197. بهترین مثال برای اشکال مثنی کدامیک از موارد زیر می باشد ؟
  الف ) دو شکل مثنی مانند یک شی و تصویر آن در آئینه می باشد                ب ) یک شی با دو رنگ مختلف
  ج ) یک شی و عکس آن شی                                                 د ) هیچکدام
 198.  وجود تنوع و تفاوت در بافتهای موجود در طبیعت موجب چه امری می گردد؟
  الف ) موجب بوجود آمدن توانائی تفکیک و تشخیص انواع بافتها می گردد        ب ) موجب نظم می گردد
  ج ) موجب شلوغی می گردد                          د ) موجب به نظمی می گردد
 199.  اگر بخواهیم عصبانیت را با خط نشان دهیم کدام یک از خطوط زیر مناسب تر است ؟
  الف ) خطوط منحنی           ب ) خطوط شکسته                        ج ) خطوط دایره ای                        د ) خط صاف عمودی
 200.  راههای ایجاد اشکال جدید چیست ؟
  الف ) برداشتن قسمتی از یک شکل     ب ) تکرار اشکال                ج ) ترکیب اشکال              د ) همه موارد
 201.  کدام رزولوشن کیفیت تصویر برای ساخت تصاویر جهت فرستادن بر روی اینترنت مناسب تر است ؟
  الف ) ۸۰۰           ب ) ۱۰۰۰                      ج ) ۳۰۰                         د ) ۷۲
 202.  در هنر مدرن گرایش به کدام نوع ریتم بیشتر است ؟
  الف ) هندسی                   ب ) منظم                        ج ) نامنظم                       د ) غیر هندسی
 203.  کدام گزینه تعریف خط شکسته است ؟
  الف ) دارای فعالیت ، تحرک و جنبش   ب ) خوابیده و بی تحرک      ج ) بی تحرک       د ) ثابت و آرام
 204.  رنگ آبی متضاد کدامیک از رنگهای زیر است ؟
  الف ) سبز                        ب ) نارنجی                      ج ) قرمز              د ) سفید
 205.  برای استفاده از راپیدوگراف از کدام یک استفاده می کنیم ؟
  لف ) مقوای اشتنباخ            ب ) کاغذ کاهی                 ج ) گلاسه                       د ) بوم
 206.  کدام عامل زیر در نمایش حجم موثرتر است ؟
  الف ) بافت           ب ) رنگ             ج ) نور و سایه ها               د ) جنسیت شی
 207.  کدامیک از گزینه های زیر فضای کاری را ذخیره میکند؟
  الف) Save Work Space             ب)      Save for Space  ج) Save                        د) Save As
 208.  کدامیک از خطوط چشم را به بالا می کشاند و احساس ثبات و تعادل را در بیننده بوجود می آورد ؟
  الف ) خطوط افقی  ب ) خطوط عمودی             ج ) خطوط مورب               د ) خطوط منحنی
 209.  گزینه Flat Image در ادغام لایه ها باعث می شود :
  الف ) این دستور فقط لایه های خاموش را ادغام می کند
  ب ) تمام لایه ها را با یکدیگر ادغام می کند بطوری که لایه های خاموش از بین برود
  ج ) لایه هایی را که با هم پیوند خورده اند ادغام می کند
  د ) لایه با لایه زیرین ادغام شود
 210.  کدامیک از پارامتر های زیر در فتوشاپ فایل را به حالت اولیه بر می گرداند ؟
  الف ) فشردن کلید های ALT + CTRL + Shift                    ب) Inverse        ج) Reverse       د) Revert
 211.  فتوشاپ نرم افزاری است ….
  الف ) برای تهیه فیلم های انیمیشن                  ب ) برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز
  ج ) جهت مونتاژ فیلم                                  د ) برای رتوش , ویرایش و طراحی
 212.  کوچکترین عنصر تصویر را ………. گویند.
  الف) Raster                    ب) Vector                    ج) Pixel                        د) Bitmap
 213.  انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟
  الف) Quantity  و Type               ب)  Vector و Raster      ج)  Raster و Type         د)  Vector و Quantity
 214.  PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟
  الف ) نمونه رنگ را نمایش می دهد                 ب ) نوعی فرمت تصویر می باشد
  ج ) فیلترهای فتوشاپ                                 د ) دستوری برای  ایجاد فایل ها
 215.  دانش،فهم وانسانیت،زندگی،هیجان و قدرت،درون گرا و احترام انگیز نمادی از کدام رنگ ها است؟
  الف ) زرد ،آبی ،قرمز                        ب ) زرد،قرمز،آبی               ج ) آبی،زرد،سبز                د ) سبز،آبی،قرمز
 216.  کدام گزینه از Adjustment تصویر را به حالت نگاتیو تبدیل می کند ؟
  الف)  Threshold             ب)Invert                       ج) Equalize                  د) Inverse
 217.  برای ایجاد بعد و فاصله در تصویر کدام گزینه صحیح می باشد ؟
  الف ) اجسام دورتر ، تیره تر هستند                  ب ) اجسام دورتر ، روشن تر هستند
  ج ) اجسام نزدیکتر ، روشن تر هستند               د ) اجسام نزدیکتر ، محو تر هستند
 218.  کدامیک از مدهای زیر در هنگام آمیختگی رنگ تصویر را تشدید می کند ؟
  الف)  Darken     ب)  Color burn             ج) Multiply                  د) Linear Burn
 219.  با مداد B5 کدام نوع بافت را می توان روی کاغذ ایجاد کرد ؟
  الف ) بافت خشن               ب ) بافت نرم                    ج ) بافت پوسته یک درخت  د ) بافت یک برگ درخت
 220.  جهت آوردن خط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد ؟
  الف ) کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه              ب ) زدن کلید F4
  ج ) استفاده از گزینه Show Guid line                                 د ) فشار دادن همزمان کلید های Alt + F
 221.  هدف از کالیبره کردن مانیتور چیست ؟
  الف ) هماهنگ کردن مانیتور با دستگاههای خروجی                     ب ) جلوگیری از آسیب چشم
  ج ) تنظیم استاندارد رنگ های سیستم                          د ) واضح تر شدن تصویر
 222.  کاربرد پرسپکتیو سه نقطه ای در ترسیم …………………….می باشد؟
  الف ) ساختمانهای بلند و آسمان خراشها           ب ) میز و صندلی  ج ) فضای داخلی اتاق          د ) همه موارد
 223.  در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط افقی نشان می دهند ؟
  الف ) سطح زمین ، پهنه دریا             ب ) تپه ها و پستی بلندی ها             ج ) کناره کوه و سراشیبی     د ) تنه های درختان
 224.  در ایران کدامیک از قطع کاغذ کاربرد بیشتری دارد؟
  الف) B               ب) C                ج)  A                د) B وC
 225.  کدام رنگ بیانگر (آینده نگری ، بلند پروازی ، فهم و دانایی و آخرت) است ؟
  الف ) زرد             ب ) قرمز                         ج ) آبی                           د ) سفید
 226.  کدام عنصر بصری دارای دو بعد است و مهمترین ویژگی آن طول است؟
  الف ) رنگ                       ب ) خط                         ج ) بافت             د ) حجم
 227.  کدامیک از خطوط زیر حالت ریزش را بیشتر تداعی می کند ؟
  الف ) خطوط عمودی                       ب ) خطوط افقی                ج ) خطوط مایل                د ) خطوط خمیده
 228.  رنگ را از کدام پالت زیر می توان انتخاب کرد ؟
  الف) Swatch                  ب) Color Picker                       ج) Navigator                د) Trans Form
 229.  کدام نوع ریتم یک ریتم خسته کننده و خواب آور است ؟
  الف ) ریتم تکرار یکسان       ب ) ریتم ترکیبی               ج ) ریتم تصاعدی              د ) ریتم ایستاده
 230.  Layer چه کاربردی دارد؟
  الف ) برای سهولت در ویرایش                                    ب ) ایجاد فرمتهای مختلف از یک فایل
  ج ) ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر             د ) تغییر رنگ
 231.  کار کلیدهای Ctrl + Delete چیست ؟
  الف ) رنگ Forground را به ناحیه انتخابی اعمال می کند                       ب ) رنگ Background را به ناحیه انتخابی اعمال می کند
  ج ) رنگ ناحیه انتخابی را حذف می کند                                   د ) هیچکدام
 232.  یک تصویر RGB دارای …………. کانال است .
  الف ) دو کانال مشکی و خاکستری                  ب ) ۴ کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، مشکی
  ج ) ۳ کانال آبی ، قرمز ، سبز                         د ) ۴ کانال آبی ، قرمز ، سبز ، مشکی
 233.  در پالت Navigator هر چه لغزان را به سمت راست حرکت دهیم در تصویر چه اتفاقی می افتد ؟
  الف ) تصویر بزرگنمایی می شود                     ب ) تصویر کوچکنمایی می شود
  ج ) رنگ تصویر تغییر می کند                       د ) هیچ اتفاقی نمی افتد
 234.  یک ترکیب ، زمانی در کادر ایجاد تعادل می کند که :
  الف ) چشم در بالای  کادر متمرکز شود                                     ب ) چشم  به خارج کادر  هدایت  شود
  ج ) چشم به راحتی در قسمتهای مختلف صفحه گردش کند                        د ) چشم در قسمتی خاص از صفحه متمرکز شود
 235.  رنگ زرد با کدامیک از اشکال زیر متناسب است ؟
  الف ) مربع           ب ) مثلث                        ج ) دایره                         د ) بیضی
 236. هنگام استفاده از ابزارmarquee  با نگهداشتن کدام کلید می توان شکل دایره و مربع کامل رسم نمود؟
  الف) Alt             ب) Ctrl                         ج) Shift                        د) Shift + Ctrl
 237.  دستور خودکار Curves کدام است ؟
  الف)    Auto Color                     ب) Auto Contrast                     ج) Auto Levels             د) Auto Curves
 238.  کدامیک از اشکال زیر جز سطوح اصلی نمی باشد ؟
  الف ) مثلث                      ب ) مستطیل                    ج ) دایره             د ) مربع
 239.  احساس و بیانی که خطوط مختلف در خود به صورت نهفته دارند چه نامیده می شود ؟
  الف ) تناسب خط               ب ) امپرسیون                   ج ) کمپوزسیون                 د ) اکسپرسیون
 240.  در کادر چاپ کدام قسمت محل قرار گیری تصویر در صفحه چاپ را تعیین می کند؟
  الف) Print          ب) Border                    ج) Scaled Print size                  د) Position
 241.  اگر بخواهیم به یک شکل حالت وزیدن باد داده شود از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟
  الف) Title                      ب) Wind                      ج) Glass                       د) Mosaic
 242.  خط افق نسبت به هر فرد همیشه در کجا قرار دارد؟
  الف ) موازی چشم   ب ) پائین تر از چشم          ج ) در زیر چانه                 د ) در همه جا می تواند قرار گیرد
 243.  این فیلتر به تصویر حالت سطح شیشه را می دهد.
  الف) pinch                     ب) ripple                      ج) displace                   د) glass
 244.  تنظیم درجه روشنایی و اشعه گامای مانیتور توسط کدام برنامه وابسته به فتوشاپ تنظیم می شود ؟
  الف)     Free hand          ب) Premier                   ج) White Point             د) Adobe Gamma
 245.  برای صرف نظر از عملیات Crop استفاده از کدام گزینه صحیح می باشد؟
  الف ) استفاده از پالت History          ب ) دستور Undo             ج) Select>Deselect       د ) الف و ب
 246.  جائی که آسمان و دریا به هم میرسند چه نوع خطی را نشان می دهد ؟
  الف ) خمیده        ب ) کج              ج ) عمودی                      د ) افق
 247. ۲۰۳٫ برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام حالت (Mode) استفاده کرد؟
  الف) Lab color               ب) Grayscale               ج)    RGB                    د) CMYK
 248. در مورد ابزار  Zoomگزینهfit on screen  کدام عمل زیر انجام میشود؟
  الف ) نمایش تصویر به اندازه چاپ                               ب ) حرکت صفحه نمایش بصورت تمام صفحه
  ج ) نمایش نقاط تصویری در اندازه واقعی                       د ) تصویر به اندازه کل صفحه میشود
 249.  مدل RGB یک مدل …………. است؟
  الف ) کاهشی                    ب ) افزایشی                     ج ) مخصوص چاپ             د ) مخصوص صفحات وب
 250.  کدامیک از ویژگی های زیر مربوط به شکل مثلث می باشد ؟
  الف ) حرکت جاودانه و مداوم را نشان می دهد    ب ) نرمی ، لطافت ، سیالیت ، آرامش روحانی و آسمانی را نشان می دهد
  ج ) از پایدارترین اشکال هندسی ، حالت تهاجمی و جهت دار دارد     د ) نماد صلایت ، استحکام و سکون است
 251.  برای ظاهر شدن خط کش می توان از ……………..استفاده کرد ؟
  الف) View / Rulers        ب) Edit / Rulers           ج) Ctrl + R                   د ) الف و ج
 252.  خطوط راهنما …… و خطوط شبکه …………. نامیده می شوند.
  الف) Lines – Guides      ب) Guides – grid          ج) Grid – Guides         د) line Guides – Line Grid
 253.  استوانه در چه حالت دارای تعادل است؟
  الف ) افقی                       ب ) عمودی-                    ج ) مورب                        د ) هیچکدام
 254.  از ابزارهای Dodge و Burn به ترتیب برای ……….. استفاده می کنند ؟
  الف ) برای روشنتر یا تاریکتر کردن ناحیه ای از تصویر استفاده می شود
  ب ) برای انتخاب رنگهای مختلف در ناحیه ای از تصویر استفاده می شود
  ج ) برای انتخاب ابزار ها و قلم های مختلف نقاشی استفاده می شود
  د ) ابزار های فوق جهت ویرایش تصاویر استفاده می شود
 255.  رنگ های اصلی عبارتند از :
  الف ) آبی – سبز – قرمز                  ب ) قرمز – سبز – زرد                    ج ) زرد – سبز – آبی          د ) آبی – قرمز – زرد
 256.  چشم کنار لایه ها چه عملی را انجام دهد ؟
  الف ) حذف لایه                ب ) تکرار لایه                   ج ) نمایش و عدم نمایش لایه                       د ) تغییر رنگ لایه
 257.  کدامیک از خطوط به کار رفته در تصویر دارای مفهوم تحرک ، پویایی و هیجان می باشد ؟
  الف ) خطوط منحنی                       ب ) خطوط افقی                ج ) خطوط عمودی             د ) خطوط مورب
 258.  تکرار عناصر بصری که با نظمی معین و روابطی دقیق و پیاپی اجرا می گردند را…………… می گویند؟
  الف ) تباین          ب ) تناسب                      ج ) رنگ             د ) ریتم
 259.  کدام یک از موارد زیر جزء عناصر بصری است؟
  الف ) تناسب                     ب ) عکاسی                     ج ) تعادل                        د ) نقطه
 260.  کدام گزینه زیر خصوصیت دایره است؟
  الف ) نماد سیالیت و آرامش روحانی است                      ب ) مظهرقدرت زمین و از زیباترین اشکال هندسی است
  ج ) از شکلهای پایه و ساده هندسی نیست                     د ) نماد صلابت،استحکام و سکون است
 261.  شکل ذوزنقه و بیضی با چه رنگ هایی مطابقت دارد؟
  الف ) نارنجی،بنفش             ب ) قرمز،زرد                    ج ) قرمز،بنفش                  د ) بنفش،نارنجی
 262.  کدام مورد تعریف سطح است؟
  الف ) شکلی که دارای دو بعد (طول و عرض) است                                   ب ) نقطه ای که در سه بعد گسترش پیدا کند
  ج ) موضوعی ذهنی که در فضا و بر صفحه تصور می شود   د ) اثری که از حرکت مداد روی کاغذ در یک جهت بوجود بیاید
 263.  حرکت و تغییر شکل ماه از هلال باریک تا قرص کامل کدام نوع ریتم را نشان می دهد؟
  الف ) افزایش                    ب ) موجی                       ج ) یکنواخت                    د ) متناوب
 264.  کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟
  الف ) چهارگوش                ب ) درخت                      ج ) سنگها                       د ) بدن حیوانات
 265.  برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف ) قاشق و چنگال           ب ) درخت          ج ) شیرِ آب                     د ) پلکان
 266.  برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟
  الف ) افقی – مایل              ب ) عمودی – افقی                        ج ) منحنی – افقی             د ) منحنی – عمودی
 267.  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.
  الف ) بافت                       ب ) خط             ج ) رنگ                         د ) نقطه
 268.  ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟
  الف ) کمکی                     ب ) اثر گذار                     ج ) اثر پذیر          د ) اضافه
 269.  خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟
  الف ) آرامش و سکون          ب ) ایستادگی                   ج ) تحرک                       د ) سقوط
 270.  کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟
  الف ) چهارگوش                ب ) درخت                      ج ) سنگها                       د ) بدن حیوانات
 271.  برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف ) قاشق و چنگال                       ب ) درخت          ج ) شیرِ آب         د ) پلکان
 272.  برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟
  الف ) افقی – مایل              ب ) عمودی – افقی                        ج ) منحنی – افقی             د ) منحنی – عمودی
 273.  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.
  الف ) بافت                       ب ) خط             ج ) رنگ             د ) نقطه
 274.  ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟
  الف ) کمکی         ب ) اثر گذار                     ج ) اثر پذیر                      د ) اضافه
 1. خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟
  الف ) آرامش و سکون                  ب ) ایستادگی                   ج ) تحرک                       د ) سقوط