سوالات تئوری و تستی طراحی نقوش جانوری

نمونه سوالات تئوری و تستی طراحی نقوش جانوری فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. به شناخت اسکلت و ماهیچه­های حیوان و انسان…………………………گفته می­شود.
  الف) طراحی         ب) آناتومی                      ج) ساخت و ساز               د) همه­ی موارد
 2. در کادربندی تصویر (آهویی در حال دویدن) کدام کادر مناسب­تر است؟
  الف) کادر عمودی چهارگوش ب) کادر دایره                   ج) کادر افقی چهارگوش      د) کادر بیضی
 3. کدام حیوان زیر نماد و پیک خوشبختی و طول عمر است؟
  الف) اسب ب) بز کوهی                    ج) عقاب                         د) لک لک
 4. کدام اصطلاح به طراحی از حیوانات در حالت درگیری با یکدیگر اطلاق می­شود؟
  الف) گرفت و گیر ب) کشمکش                   ج) تشعیر            د) هیچ­کدام
 5. در کدام یک از قرینه سازی های زیر اشکال حول محور یک دایره حرکت می کنند؟
  الف) مرکب ب)  انعکاسی                   ج) دورانی            د) انتقالی
 6. به رنگ گذاری کلی بر روی طرح چه می­گویند؟
  الف) پرداز ب) ته رنگ                      ج) ساخت و ساز   د) هیچکدام
 7. به طرح متن که به شکل دایره، بیضی یا لوزی باشد به ترتیب ………………………..و …………………می­گویند.
  الف) ترنج و شمسه ب)  شمسه و ترنج            ج) شمسه و شمسه           د) ترنج و ترنج
 8. اگر از تعدادی تقارن در یک اثر استفاده شود چه نوع قرینه ای اتفاق می افتد؟
 9. الف) انعکاسی ب) مرکب                       ج) انتقالی           د) دورانی
 10. منظور از نقوش متقارن چیست؟
  الف) نقش های بی نظم جانوری ب)  نقش های دارای تقارن و نظم
  ج) نقش های ترکیبی نامنظم           د) نقش های جانوری
 11. کدام گزینه مربوط به نقوش آثار مفرغی لرستان می­باشد؟
  الف) بز کوهی ب)  شیر بالدار                  ج) ابوالهول          د) همه­ی موارد
 12. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب)  محیط زیست             ج) اشکال هندسی             د) زندگی انسان
 13. تیرگی کدام مداد مشابه زغال روی کاغذ است ؟
  الف) مداد معمولی             ب)  مداد گرافیتی              ج) مداد طراحی    د) مداد کنته
 14. به سازمان‌دهی عناصربصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می‌شود ؟
  الف) ترکیب بندی ب)  تناسب                     ج) تقارن             د) کادر
 15. کدام عنصر بصری از طریق دیدن، احساس لمس کردن را در بیننده برمی‌انگیزد ؟
  الف) خط ب)  ترکیب بندی              ج) بافت              د) تناسب
 16. در شکل کدام یک از جانوران زیر، هنر یا خصوصیت ملی به کار گرفته شده و کاملا ایرانی است ؟
  الف) گاو بالدار       ب)  اژدها                        ج) لاک پشت       د) مار
 17. برجسته­ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی………………….است.
  الف) سفال ب)  بنای تخت جمشید                  ج) قالی                د   د) گلدان
 18. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 19. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  الف) فضای مربعی ب)  فضای دایره­ای ج) فضای هرمی      د   د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 20. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ای است ؟
  الف) سیمرغ ب)  روباه             ج) اسب              د) گراز
 21. کدام نقوش حیوانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ              ج) کفتار             د) کبوتر
 22. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب)  پاهای اسب               ج) گردن اسب                  د) سر اسب
 23. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب)  گوسفند                    ج) خرگوش                     د) شتر
 24. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر             ب) عقاب                        ج) مار                د) شتر
 25. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شود؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای   د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 26. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه ی موارد
 27. معروف‌ترین نمونه‌ی هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو          ب)  پیکر دو بز کوهی بالدار              ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده­ی سیمرغ
 28. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است ؟
  الف) خروس ب)  مرغ                         ج) گرگ             د) کبوتر
 29. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 30. ساده‌ترین و معمولی‌ترین وسیله طراحی کدام گزینه است ؟
  الف) زغال ب)  مداد             ج) مرکب            د) مداد کنته
 31. برای ثابت نگه‌داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می‌شود ؟
  الف) برچسب هل ب)  تخته شاسی              ج) گیره کاغذ       د) چسب شیشه­ای
 32. برجسته­ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی………………….است.
  الف) سفال ب)  بنای تخت جمشید                  ج) قالی                د   د) گلدان
 33. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 34. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  لف) فضای مربعی ب)  فضای دایره­ای ج) فضای هرمی      د   د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 35. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ا است ؟
  الف) سیمرغ ب)  روباه             ج) اسب              د) گراز
 36. کدام نقوش حیوانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ              ج) کفتار             د) کبوتر
 37. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب)  پاهای اسب               ج) گردن اسب                  د) سر اسب
 38. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب)  گوسفند                    ج) خرگوش                     د) شتر
 39. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار                د) شتر
 40. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شود؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای         د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 41. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه ی موارد
 42. معروف‌ترین نمونه‌ی هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو          ب)  پیکر دو بز کوهی بالدار              ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده­ی سیمرغ
 43. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است ؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) گرگ             د) کبوتر
 44. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 45. ساده‌ترین و معمولی‌ترین وسیله طراحی کدام گزینه است ؟
  الف) زغال ب)  مداد             ج) مرکب            د) مداد کنته
 46. برای ثابت نگه‌داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می‌شود ؟
  الف) برچسب هل ب)  تخته شاسی              ج) گیره کاغذ       د) چسب شیشه­ای
 47. به سازمان‌دهی عناصربصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می‌شود ؟
  الف) ترکیب بندی ب)  تناسب                     ج) تقارن             د) کادر
 48. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب)  محیط زیست ج) اشکال هندسی                         د)   د) زندگی انسان
 49. کدام عنصر بصری از طریق دیدن، احساس لمس کردن را در بیننده برمی‌انگیزد ؟
  الف) خط ب)  ترکیب بندی              ج) بافت              د) تناسب
 50. تیرگی کدام مداد مشابه زغال روی کاغذ است ؟
  الف) مداد معمولی ب)  مداد گرافیتی              ج) مداد طراحی    د) مداد کنته
 51. در شکل کدام یک از جانوران زیر، هنر یا خصویت ملی به کار گرفته شده و کاملا ایرانی است ؟
  الف) گاو بالدار       ب)  اژدها                        ج) لاک پشت                   د) مار
 52. اوج هنر گل و بوته سازی ایران در کدام دوره بوده است؟
  الف) صفویه و زندیه ب) هخامنشیان    ج) ساسانیان        د) هیچ کدام
 53. کدام گزینه زیر تعریف نقوش فرنگی است؟
  الف) نقوشی که توسط هنرمندان مختلف از دیگر کشورهای جهان( مخصوصاً اروپا) وارد هنرهای سنتی ایران شده است .
  ب) نقوشی که هم زمان با حمله مغول وارد ایران شده ودر هنرهای سنتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
  ج) منظور از آن دسته از نقوش سنتی است که شامل نقوش گیاهی است.
  د)تمامی نقوشی است که با اقتباس از نقوش خیالی و اسلیمی به شیوه­ی جدید طراحی می­شوند.
 54. در نقوش فرنگی در تکرار اشکال در تقارن دورانی ………………. تکرار می­شوند.
  الف) شکل­ها کوچکتر ب) شکل­ها در یک نقطه     ج) شکل­ها معکوس            د) شکل­ها بزرگتر
 55. علت نامگذاری بعضی از بته­ها به نام بته خرقه­ای کدام است؟
  الف) بزرگی دایره پایینی ب) تکرار آن در زمینه         ج) تکرار آن در نقوش فرنگی د) بزرگی شکل خرقه
 56. در نقوش فرنگی منظور از گره­سازی یا گره­کاری کدام گزینه زیر است؟
  الف) ساخت یک طرح گره ب) کشیدن و تکرار گره       ج) چرخاندن گره              د) هیچ کدام
 57. کدام یک از نقوش زیر در گل و بوته­سازی نقشی فعال دارد؟
  الف) نقش گل نیلوفر ب) نقش گل رز    ج) نقش گل زنبق              د) نقش گل سنبل
 58. کدام پرنده برای موضوعات گل و مرغ مناسب­تر است؟
  الف) بلبل ب) مرغ عشق       ج) سار   د) مرغ بهشتی
 59. بوم­های روغنی و غیر روغنی در نقاشی ­های گل و مرغ بیش­تر دارای زمینه ………….. است .
  الف) تیره- تیره ب) تیره- روشن    ج) روشن- روشن              د) روشن- تیره
 60. به نقشی که مانند قطره­ای آب که قسمت بالایی آن کمی حالت خمیدگی پیدا کرده باشد……..می گویند.
  الف) اسلیمی ب) برگ             ج) بته    د) سربند
 61. متداول­ترین و معروف­ترین نوع بته چه نام دارد؟
  الف) بته میری ب) بته خرقه­ای    ج) بته جقه­ای      د) بته قلمکار
 62. نقش بته، از کدام یک از موارد زیر الهام گرفته شده است ؟
  الف) نقش انسانی             ب) درخت سرو                 ج) نقوش حیوانی              د) نقوش گیاهی
 63. نقش گل هشت پر، جزو کدام­یک از نقوش است ؟
  الف) نقوش حیوانی گروه اول ب) نقوش انسانی ج) نقوش گیاهی   د) نقوش حیوانی گروه دوم
 64. در ترکیب­بندی گل و مرغ ، کدام گزینه صحیح است ؟
  الف) ترکیب­بندی دارای پراکندگی یکنواخت باشد. ب)   ترکیب­بندی در نقطه وسط کادر مجتمع باشد  .
  ج) ترکیب­بندی دارای پراکندگی غیر یکنواخت باشد.      د) عناصر در پایین کادر متمرکز باشند.
 65. در نقوش فرنگی خطوط مثلثی، نمودار کدام گزینه زیر است ؟
  الف) کوه ب) دشت            ج) خورشید         د) رویش گیاه
 66. در طراحی نقوش فرنگی “عنقا ” نام کدام­یک از جانوران زیر است ؟
  الف) هدهد ب) سیمرغ          ج) ققنوس           د) بلبل
 67. نقوش گل لوتوس نام دیگر کدام­یک از گزینه­های زیر است ؟
  الف) گل نیلوفر آبی ب) گل رز           ج) گل نرگس       د) گل سنبل
 68. در طرح گلدانی گلدان وگل­های آن بیشتر به صورت ………………….. طراحی می­شود .
  الف) متقارن ب) متوازی          ج) متفاوت          د) متقاطع
 69. طرحی که در آن یک بته کوچک­تر درون یک بته بزرگ­تر یا در کنار آن طراحی می­گردد، چه نام دارد ؟
  الف) بته خرقه­ای             ب) بته میر                      ج) بته مادر و بچه              د) بته ترمه­ای
 70. کدام یک از اقسام رنگ­های زیر در نقاشی گل و بوته استفاده نمی­شود ؟
  الف) مرکب ب) رنگ­های روغنی                       ج) گواش د) آبرنگ
 71. کدام گل در نقاشی گل و مرغ از اهمیت بیش­تری برخوردار است ؟
  الف) زنبق ب) پنج پر                       ج) گل سرخ         د) صد تومانی
 72. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شوند؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای         د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 73. برجسته ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی ………………. است.
  الف) سفال ب) بنای تخت جمشید                   ج) قالی              د) گلدان
 74. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب) گوسفند                     ج) خرگوش         د) شتر
 75. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار    د) شتر
 76. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 77. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ای است؟
  الف) سیمرغ ب) روباه             ج) اسب              د)گراز
 78. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  الف) فضای مربعی ب) فضای دایره ای ج) فضای هرمی د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 79. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) گرگ                         د) کبوتر
 80. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب) پاهای اسب                ج) گردن اسب      د) سر اسب
 81. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 82. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه موارد
 83. طراحی سریع از سوژه های طراحی چه نام دارد؟
  الف) یادداشت برداری ب) استعاره در نقوش                      ج) کمپوزیسیون    د) اسکیس
 84. نقوش حیوانی در صخره نگاره های ایرانی، اغلب از کدام حیوانات بوده است ؟
  الف) بز کوهی – شیر ب) گوزن – گاو                ج) بز کوهی – گوزن           د) شیر – گاو
 85. کدام نقوش ایرانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 86. در مواقعی که سوژه و یا مدل به صورت ایستا قرار داشته باشد، کدام کادر مناسب است؟
  الف) کادر افقی ب) کادر عمودی               ج) کادر مثلث       د) کادر مستطیل
 87. برای ثابت نگه داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می شود؟
  الف) برچسب هل ب) تخته شاسی             ج) گیره کاغذ       د) چسب شیشه ای
 88. به سازماندهی عناصر بصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می شود؟
  الف) ترکیب بندی ب) تناسب                      ج) تقارن             د) کادر
 89. معروفترین نمونه هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو ب) پیکر دو بز کوهی بالدار               ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده سیمرغ
 90. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب) محیط زیست              ج) اشکال هندسی             د) زندگی انسان
 91. ساده ترین و معمولی ترین وسیله طراحی کدام گزینه است؟
  الف) زغال ب) مداد                          ج) مرکب            د) مداد کنته
 92. به شناخت اسکلت و ماهیچه­های حیوان و انسان…………………………گفته می­شود.
  الف) طراحی         ب) آناتومی                      ج) ساخت و ساز               د) همه­ی موارد
 93. در کادربندی تصویر (آهویی در حال دویدن) کدام کادر مناسب­تر است؟
  الف) کادر عمودی چهارگوش ب) کادر دایره                   ج) کادر افقی چهارگوش      د) کادر بیضی
 94. کدام حیوان زیر نماد و پیک خوشبختی و طول عمر است؟
  الف) اسب ب) بز کوهی                    ج) عقاب             د) لک لک
 95. کدام اصطلاح به طراحی از حیوانات در حالت درگیری با یکدیگر اطلاق می­شود؟
  الف) گرفت و گیر             ب) کشمکش                   ج) تشعیر            د) هیچ­کدام
 96. در کدام یک از قرینه سازی های زیر اشکال حول محور یک دایره حرکت می کنند؟
  الف) مرکب ب)  انعکاسی                   ج) دورانی            د) انتقالی
 97. به رنگ گذاری کلی بر روی طرح چه می­گویند؟
  الف) پرداز ب) ته رنگ                      ج) ساخت و ساز   د) هیچکدام
 98. به طرح متن که به شکل دایره، بیضی یا لوزی باشد به ترتیب ………………………..و …………………می­گویند.
  الف) ترنج و شمسه ب)  شمسه و ترنج             ج) شمسه و شمسه           د) ترنج و ترنج
 99. اگر از تعدادی تقارن در یک اثر استفاده شود چه نوع قرینه ای اتفاق می افتد؟
  الف) انعکاسی ب) مرکب                       ج) انتقالی           د) دورانی
 100. منظور از نقوش متقارن چیست؟
  الف) نقش های بی نظم جانوری ب)  نقش های دارای تقارن و نظم
  ج) نقش های ترکیبی نامنظم           د) نقش های جانوری
 101. کدام گزینه مربوط به نقوش آثار مفرغی لرستان می­باشد؟
  الف) بز کوهی ب)  شیر بالدار      ج) ابوالهول          د) همه­ی موارد
 102. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب)  محیط زیست             ج) اشکال هندسی             د) زندگی انسان
 103. تیرگی کدام مداد مشابه زغال روی کاغذ است ؟
  الف) مداد معمولی ب)  مداد گرافیتی              ج) مداد طراحی    د) مداد کنته
 104. به سازمان‌دهی عناصربصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می‌شود ؟
  الف) ترکیب بندی ب)  تناسب         ج) تقارن             د) کادر
 105. کدام عنصر بصری از طریق دیدن، احساس لمس کردن را در بیننده برمی‌انگیزد ؟
  الف) خط ب)  ترکیب بندی              ج) بافت              د) تناسب
 106. در شکل کدام یک از جانوران زیر، هنر یا خصوصیت ملی به کار گرفته شده و کاملا ایرانی است ؟
  الف) گاو بالدار       ب)  اژدها                        ج) لاک پشت       د) مار
 107. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شوند؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای         د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 108. برجسته ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی ………………. است.
  الف) سفال ب) بنای تخت جمشید       ج) قالی  د) گلدان
 109. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب) گوسفند                     ج) خرگوش         د) شتر
 110. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار    د) شتر
 111. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 112. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ای است؟
  الف) سیمرغ ب) روباه             ج) اسب              د)گراز
 113. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  الف) فضای مربعی ب) فضای دایره ای ج) فضای هرمی    د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 114. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) گرگ             د) کبوتر
 115. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب) پاهای اسب                ج) گردن اسب      د) سر اسب
 116. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 117. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه موارد
 118. طراحی سریع از سوژه های طراحی چه نام دارد؟
  الف) یادداشت برداری ب) استعاره در نقوش                      ج) کمپوزیسیون    د) اسکیس
 119. نقوش حیوانی در صخره نگاره های ایرانی، اغلب از کدام حیوانات بوده است ؟
  الف) بز کوهی – شیر ب) گوزن – گاو                ج) بز کوهی – گوزن           د) شیر – گاو
 120. کدام نقوش ایرانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 121. در مواقعی که سوژه و یا مدل به صورت ایستا قرار داشته باشد، کدام کادر مناسب است؟
  الف) کادر افقی ب) کادر عمودی   ج) کادر مثلث       د) کادر مستطیل
 122. برای ثابت نگه داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می شود؟
  الف) برچسب هل ب) تخته شاسی             ج) گیره کاغذ       د) چسب شیشه ای
 123. به سازماندهی عناصر بصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می شود؟
  الف) ترکیب بندی ب) تناسب                      ج) تقارن             د) کادر
 124. معروفترین نمونه هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو ب) پیکر دو بز کوهی بالدار               ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده سیمرغ
 125. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب) محیط زیست              ج) اشکال هندسی             د) زندگی انسان
 126. ساده ترین و معمولی ترین وسیله طراحی کدام گزینه است؟
  الف) زغال ب) مداد              ج) مرکب            د) مداد کنته
 127. برجسته­ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی………………….است.
  الف) سفال ب)  بنای تخت جمشید                  ج) قالی                د   د) گلدان
 128. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 129. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  الف) فضای مربعی ب)  فضای دایره­ای             ج) فضای هرمی      د   د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 130. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ای است ؟
  الف) سیمرغ ب)  روباه             ج) اسب              د) گراز
 131. کدام نقوش حیوانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ              ج) کفتار             د) کبوتر
 132. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب)  پاهای اسب               ج) گردن اسب                  د) سر اسب
 133. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب)  گوسفند                    ج) خرگوش                     د) شتر
 134. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار    د) شتر
 135. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شود؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای         د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 136. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه ی موارد
 137. معروف‌ترین نمونه‌ی هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو          ب)  پیکر دو بز کوهی بالدار              ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده­ی سیمرغ
 138. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است ؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) گرگ             د) کبوتر
 139. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 140. ساده‌ترین و معمولی‌ترین وسیله طراحی کدام گزینه است ؟
  الف) زغال ب)  مداد             ج) مرکب            د) مداد کنته
 141. برای ثابت نگه‌داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می‌شود ؟
  الف) برچسب هل ب)  تخته شاسی              ج) گیره کاغذ                   د) چسب شیشه­ای
 142. به شناخت اسکلت و ماهیچه­های حیوان و انسان…………………………گفته می­شود.
  الف) طراحی         ب) آناتومی                      ج) ساخت و ساز               د) همه­ی موارد
 143. در کادربندی تصویر (آهویی در حال دویدن) کدام کادر مناسب­تر است؟
  الف) کادر عمودی چهارگوش ب) کادر دایره                   ج) کادر افقی چهارگوش      د) کادر بیضی
 144. کدام حیوان زیر نماد و پیک خوشبختی و طول عمر است؟
  الف) اسب ب) بز کوهی                    ج) عقاب                         د) لک لک
 145. کدام اصطلاح به طراحی از حیوانات در حالت درگیری با یکدیگر اطلاق می­شود؟
  الف) گرفت و گیر             ب) کشمکش                   ج) تشعیر            د) هیچ­کدام
 146. در کدام یک از قرینه سازی های زیر اشکال حول محور یک دایره حرکت می کنند؟
  الف) مرکب ب)  انعکاسی                   ج) دورانی            د) انتقالی
 147. به رنگ گذاری کلی بر روی طرح چه می­گویند؟
  الف) پرداز ب) ته رنگ          ج) ساخت و ساز               د) هیچکدام
 148. به طرح متن که به شکل دایره، بیضی یا لوزی باشد به ترتیب ………………………..و …………………می­گویند.
  الف) ترنج و شمسه ب)  شمسه و ترنج             ج) شمسه و شمسه           د) ترنج و ترنج
 149. اگر از تعدادی تقارن در یک اثر استفاده شود چه نوع قرینه ای اتفاق می افتد؟
  الف) انعکاسی ب) مرکب                       ج) انتقالی           د) دورانی
 150. منظور از نقوش متقارن چیست؟
  الف) نقش های بی نظم جانوری ب)  نقش های دارای تقارن و نظم     ج) نقش های ترکیبی نامنظم  د) نقش های جانوری
 151. کدام گزینه مربوط به نقوش آثار مفرغی لرستان می­باشد؟
  الف) بز کوهی ب)  شیر بالدار                  ج) ابوالهول          د) همه­ی موارد
 152. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب)  محیط زیست             ج) اشکال هندسی             د) زندگی انسان
 153. تیرگی کدام مداد مشابه زغال روی کاغذ است ؟
  الف) مداد معمولی ب)  مداد گرافیتی              ج) مداد طراحی    د) مداد کنته
 154. به سازمان‌دهی عناصربصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می‌شود ؟
  الف) ترکیب بندی ب)  تناسب                     ج) تقارن             د) کادر
 155. کدام عنصر بصری از طریق دیدن، احساس لمس کردن را در بیننده برمی‌انگیزد ؟
  الف) خط             ب)  ترکیب بندی              ج) بافت              د) تناسب
 156. در شکل کدام یک از جانوران زیر، هنر یا خصوصیت ملی به کار گرفته شده و کاملا ایرانی است ؟
  الف) گاو بالدار       ب)  اژدها                        ج) لاک پشت       د) مار
 157. کدام نقوش حیوانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ                          ج) کفتار             د) کبوتر
 158. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار                د) شتر
 159. طراحی سریع از سوژه­های طراحی چه نام دارد؟
  الف) یادداشت برداری ب) استعاره در نقوش                      ج) کمپوزیسیون    د) اسکیس
 160. در مواقعی که سوژه و یا مدل به صورت ایستا قرار داشته باشد، کدام کادر مناسب است؟
  الف) کادر افقی ب) کادر عمودی               ج) کادر مثلث       د) کادر مستطیل
 161. نقوش حیوانی در صخره نگاره­های ایرانی، اغلب از کدام حیوانات بوده­است؟
  الف) بز کوهی – شیر ب) گوزن – گاو                ج) بزکوهی – گوزن            د) شیر – گاو
 162. برجسته­ترین اثر تاریخی دوره هخامنشی………………….است.
  الف) سفال ب)  بنای تخت جمشید                  ج) قالی                د   د) گلدان
 163. برای طراحی از یک پرنده از چه شکلی می توان استفاده کرد؟
  الف) بیضی ساده ب) بیضی دوکی شکل                    ج) استوانه           د) مثلث
 164. کدام گزینه زیر معنای “لچک” است؟
  لف) فضای مربعی ب)  فضای دایره­ای ج) فضای هرمی      د   د) فضای مثلثی شکل گوشه متن
 165. کدام یک از جانوران زیر جزو حیوانات افسانه ای است ؟
  الف) سیمرغ ب)  روباه             ج) اسب              د) گراز
 166. کدام نقوش حیوانی نماد نفرت است؟
  الف) خروس ب) مرغ              ج) کفتار                         د) کبوتر
 167. در طراحی نقوش جانوری واحد اندازه گیری طراحی اسب کدام مورد زیر است؟
  الف) بدن اسب ب)  پاهای اسب               ج) گردن اسب                  د) سر اسب
 168. کدام حیوان در هنگام دویدن بدنش مانند بته جقه می شود؟
  الف) اسب ب)  گوسفند                    ج) خرگوش                     د) شتر
 169. نقش کدام حیوان بر سفالینه ها نشانه برتری، حمایت و مظهر خدای توانایی است؟
  الف) شیر ب) عقاب                        ج) مار    د) شتر
 170. نقوش حیوانی در هنر ایران به چند دسته تقسیم می شود؟
  الف) چهارپایان و پرندگان ب) پرندگان و جانوران        ج) جانوران افسانه ای         د) پرندگان، چهارپایان، جانوران افسانه ای
 171. کدام یک از موارد زیر از حالت های لچک می باشد؟
  الف) محرابی ب) چلیپا                        ج) متقارن           د) همه ی موارد
 172. معروف‌ترین نمونه‌ی هنر، هنرمندان هخامنشی در تلفیق جانوران شاخدار کدام گزینه است؟
  الف) جنگ شیر و گاو          ب)  پیکر دو بز کوهی بالدار              ج) نشستن کمروش بر درخت          د) پرنده­ی سیمرغ
 173. کدام نقوش حیوانی نماد خشونت است ؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) گرگ             د) کبوتر
 174. کدام یک از اشکال نقوش حیوانی مربوط به نماد پاکی است؟
  الف) خروس ب)  مرغ             ج) کفتار             د) کبوتر
 175. ساده‌ترین و معمولی‌ترین وسیله طراحی کدام گزینه است ؟
  الف) زغال ب)  مداد             ج) مرکب                        د) مداد کنته
 176. برای ثابت نگه‌داشتن کاغذ از کدام وسیله استفاده می‌شود ؟
  الف) برچسب هل ب)  تخته شاسی              ج) گیره کاغذ       د) چسب شیشه­ای
 177. به سازمان‌دهی عناصربصری به منظور ایجاد یک ساختار منسجم چه گفته می‌شود ؟
  الف) ترکیب بندی ب)  تناسب                     ج) تقارن             د) کادر
 178. موضوع نقوش جانوری کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) اشکال حیوانی ب)  محیط زیست             ج) اشکال هندسی                         د)   د) زندگی انسان
 179. کدام عنصر بصری از طریق دیدن، احساس لمس کردن را در بیننده برمی‌انگیزد ؟
  الف) خط ب)  ترکیب بندی              ج) بافت              د) تناسب
 180. تیرگی کدام مداد مشابه زغال روی کاغذ است ؟
  الف) مداد معمولی ب)  مداد گرافیتی              ج) مداد طراحی                د) مداد کنته
 181. در شکل کدام یک از جانوران زیر، هنر یا خصوصیت ملی به کار گرفته شده و کاملا ایرانی است ؟
  الف) گاو بالدار ب)  اژدها                        ج) لاک پشت                   د) مار