سوالات تئوری و تستی اکسس

نمونه سوالات تئوری و تستی اکسس فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. برنامه Access :
  الف-یک برنامه کاربردی است                             ب-یک سیستم عامل است
  ج-یک برنامه برای ایجاد بانک های اطلاعاتی است د-الف وج
 2. کدامیک ازاشیاء درپنجره اصلی پایگاه داده Access وجود دارد؟
  الف-Query           ب-Record                ج-Field                  د-Filter
 3. در کدام فیلد می توان عکس یک دانش آموز را ذخیره نمود؟
  الف-OLE Object                             ب-Look Up Wizard    ج-Yes / No                 ج-Memo
 4. در کدام فیلد می توان فقط دو حالت مجرد و متاهل را ذخیره نمود
  الف-Hyperlink         ب-Look Up Wizard       ج-Yes / No           ج-Memo
 5. برای ایجاد یک جدول جدید
  الف-روی موضوع Table ودکمه New در پنجره اصلی کلیک نمایید
  ب-از منوی فایل گزینه New را انتخاب نمایید. ج-روی دکمه New از نوار بزار کلیک نمایید
  د-هر سه
 6. در نمای Design جدول در کدام قسمت ینجره می توان خصوصیات فیلدها را تغییر داد؟
  الف –Description       ب-primary               ج-Field name           د- Properties
 7. برای مرتب کردن داده ها ی جدول براساس یک فیلد ، کدام گزینه را از نوار ابزار انتخاب نماییم؟
  الف-Filter             ب-Sort                   ج-primery                  د-Record
 8. عنوان فرم در کدام قسمت فرم ظاهر می شود
  الف-Detail             ب-Header               ج-Page                       د-Footer
 9. برای این که یک فیلد را به عنوان فیلد کلید تعریف نماییم از کدام گزینه نوار ابزار استفاده نماییم؟
  الف-Filter                ب-Sort                   ج-Primery key          د-Record
 10. کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
  الف-Text یک نوع فیلد متنی است ب-Number یک نوع فیلد عددی است
  ج-AutoNumber یک نوع فیلد منحصر به فرد وکلیدی است                د-هر سه
 11. برای حذف یک جدول
  الف- بعد از انتخاب فشارکلید Del ب- بعد از انتخاب از منوی Edit  گزینه Delete
  ج- بعد از انتخاب راست کلیک و انتخاب گزینه Delete                      د-هر سه
 12. آیا می توان نوع فیلد های جدولی که دارای اطلاعات است تغییر داد؟
  الف-خیر امکان پذیر نیست. ب-بله وهیچ مشکلی پیش نمی آید.
  ج-بله ،ولی ممکن است برخی از داد ه های فیلد ها حذف شود              د-هیچ کدام
 13. اگر خاصیت Index یک فیلد را به حالت Yes (No Duplicate) در آوریم:
  الف-مانند فیلد کلید منحصر به فرد می شود ب-امکان تکراری بودن این فیلد وجود ندارد
  ج-امکان تکراری بودن این فیلد وجود دارد        د-الف وب
 14. در نمای Design در یک جدول:
  الف- امکان تغییر نوع فیلد ها وجود دارد ب- امکان ورود داده به جدول وجود دارد
  ج-امکان تغییر خواص فیلد وجود دارد             د-الف و ج
 15. سریع ترین روش ایجاد فرم کدام است؟
  الف-chart wizard ب-Form Wizard           ج-Design             د-Auto Form
 16. برای طراحی اجزای یک فرم از کدام نوار ابزاربیشتر استفاده می شود؟
  الف-نوار قالب بندی ب- نوار ابزار استاندارد   ج-ToolBox              د-هیچ کدام
 17. در ایجاد یک در خواست Query شرط خود را در کدام سطر می نویسیم
  الف-سطر Sort         ب-سطر Criteria         ج-Show                  د-Totals
 18. برای قفل کردن ستون ها در جدول کدام کزینه را انتخاب نماییم
  الف- منوی Format گزینه Freeze Column    ب- منوی Record  گزینه Freeze Field
  ج-منوی Insert گزینه Column                                                 د- منوی Format  گزینه Hide Column
 19. برای اضافه کردن عکس به فیلد های نوع OLE Object کدام کزینه را انتخاب نماییم
  الف- منوی Format گزینه Object                ب- دکمه Picture  از نوار ابزار
  ج-منوی Insert گزینه   Object                     د- ب وج
 20. برای چاپ رکوردها ی انتخاب شده از یک جدول روی کدام گزینه کلیک نماییم
  الف-All                ب-Current               ج-Selected Record    د-Page
 21. کدامیک از گزینه های زیر از نرم افزارهای سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی می باشند؟
  الف) Unix ,Oracle, Access                    ب) Sqlserver, excel, access
  ج)  Sqlserver , Oracle, Access                   د)   Access, Excel ,Word
 22. کدامیک از جملات زیر در خصوص فیلدها صحیح نمی باشد؟
  الف)هر موجودیت مجموعه ای از ویژگیها را داراست که به هر یک از آنها فیلد گفته می شود.
  ب) هر فیلد دارای دو جزء نام فیلد و مقدار فیلد است.
  ج) فیلد مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به یکدیگر است.
  د) در هر جدول سطر اول به نام فیلدها و سطرهای بعدی به مقادیر فیلدها اختصاص می یابد.
 23. اگر اندازه فیلدی حداکثر ۲۵۵ کاراکتر باشد از چه نوع داده ای استفاده می کنیم؟
  الف)Memo              ب)  Text                 ج)  Lookup              د) Number
 24. پسوند فایل های Access در نسخه ۲۰۰۷ چیست؟
  الف)accdb               ب)mdb                    ج)accde                  د)mda
 25. کلید میانبر برای رفتن به فیلد بعد در نمای Datasheet چیست؟
  الف)  Enter+tab+g     ب)Shift+tab+f          ج) h                       د) i
 26. Access چه فیلدی را با چه نوع داده ای به عنوان کلید اصلی جدول به صورت پیش فرض در نظر می گیرد؟
  الف) ID ,Text           ب) ID,                    ج) Number, Number    د) Number, Autonumber
 27. در جدول ایجاد شده وارد کردن کدام گزینه اختیاری است؟
  الف) Field name ب) Data type            ج) Primery key           د) Description
 28. کدام گزینه در قوانین نامگذاری فیلدها صحیح می باشد؟
  الف) طول نام فیلد حداکثر ۳۲ کاراکتر است.       ب) از فاصله (Space)می توان استفاده کرد.
  ج) بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت قائل می شود.
  د) در نامگذاری فیلدها نمی توان از حروف فارسی استفاده کرد.
 29. اگر در قسمت Input mask در پانل Field Properties الگوی ###LA وارد شود کدامیک از گزینه های زیر قابل قبول نیست؟
  الف) ۴۵۶MP            ب) ۴۵۶M8              ج) ۴۵۶Q5               د) ۴۵۶۷۸
 30. در پانل Field Properties برچسبی که در جدول ها ، فرمها و گزارش ها به جای نام فیلد ظاهر می شود در کدام مشخصه است؟
  الف) Lable              ب) Default value       ج) Input mask           د) Caption
 31. برای حذف یک رکورد از جدول به چه صورت عمل می کنیم؟
  الف) Home/Record/Delete                     ب) Create/Tables/Delete
  ج) Datasheet/Record/Delete                      د) Create/Record/Delete
 32. اگر یک رکورد از جدول اول با چند رکورد از جدول دوم و همچنین یک رکورد از جدول دوم با چند رکورد از جدول اول در ارتباط باشد چه نوع ارتباطی بین جداول برقرار است؟
  الف)ارتباط چند به یک ب) ارتباط یک به چند                            ج) ارتباط یک به یک      د) ارتباط چند به چند
 33. استفاده از نمای Datasheet در ایجاد جدول ، کدام امکان را در اختیار کاربر قرار نمی دهد؟
  الف) حذف فیلد ب) تعیین کلید اصلی    ج) تعریف فیلد جدید    د) اضافه کردن رکورد
 34. اگر در قسمت Criteria عبارت <>0  درج شود چه اعدادی نمایش داده می شوند؟
  الف) اعداد مثبت     ب)اعداد منفی     ج) تمام اعداد مثبت و منفی و صفر          د)تمام اعداد مثبت و منفی
              نام خانوادگی               نام کتاب     موضوع        تاریخ امانت
       چگینی     Photoshop       علمی        ۱/۳/۸۸
     شیرازی           مدیر مدرسه         داستانی         ۱۵/۲/۸۸
       یزدی             Access         علمی  ۱۴/۳/۸۸
          اکبری          تاریخ اسلام      تاریخی       ۱۵/۶/۸۸
 1. اگر جدولی به صورت زیر داشته باشیم و در پرس و جویی در قسمت Criteria فیلد موضوع ، عبارت “علمی” و در قسمت OR آن عبارت “داستانی” تایپ شود نتیجه چند رکورد خواهد بود؟
  الف) صفر                  ب)۱                         ج)۲                        د)۳
 2. کدام عملگر مساوی بودن با یک مقدار از بین چند مقدار را در پرس و جو بررسی می کند؟
  الف) Like ب) In                      ج) On                     د) Equal
 3. برای ساخت سریع و آسان یک فرم کدام آیکون را از گروه Form کلیک می کنیم؟
  الف) ب)           ج)             د)
 4. در هنگام ایجاد فرم ، اگر بخواهیم در هر صفحه فهرستی از رکوردها را در سطرهای متوالی نمایش دهیم کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  الف) Columnar ب) Tabular           ج) Datasheet                       د) Justified
 5. فیلدی که در یک جدول به عنوان کلید اصلی باشد اگر در جدول دیگر بکار برده شود چه نام دارد؟
  الف)فیلد کاندید         ب)فیلد خارجی             ج)فیلد ترکیبی                  د)فیلد کلید
 6. اساسی ترین شی در هر بانک اطلاعاتی که محل ذخیره داده ها می باشد چه نام دارد؟
  الف) Table ب)                   ج) Form                       د) Report
 7. هر جدول در Access حداکثر چند فیلد می تواند داشته باشد؟
  الف)۳۲ ب)۶۴                         ج)۱۲۸          د)۲۵۵
 8. کدام گزینه فیلدها را به صورت نزولی مرتب می کند؟
  الف) Descending      ب) Ascending           ج) Decrease              د) Increase
 9. برای نمایش عبارتی در شروع هر صفحه گزارش آن را در قسمت ……….. قرار می دهیم؟
  الف) Page Header ب) Form Header           ج) Page Footer      د) Form Footer
 10. کدامیک از اجزای پایگاه داده مانند فیلتر عمل می کند؟
  الف) Table              ب) Form                 ج) Report                د) Query
 11. در پنجره Design view کدام قسمت برای تعیین نوع فیلدها استفاده می شود؟
  الف) Primary key     ب) Data Type           ج) Description           د)Field Name
 12. مشخصه Default Value چه چیزی را تعیین می کند؟
  الف) قانون اعتبار ب) طول داده             ج)نوع داده                د) مقدار پیش فرض
 13. کدامیک از نماهای زیر برای کار با گزارش ها نمی باشد؟
  الف) Layout view ب) Datasheet view                                  ج) Print preview          د) Report  view
 14. نتیجه پرس و جو در کدام نما نمایش داده می شود؟
  الف) Query Design ب) Query Wizard                                 ج) Datasheet view       د) Sql view
 15. مجموعه ای از اطلاعات درباره یک موضوع چه نام دارد؟
  الف) جدول ب) بانک اطلاعاتی        ج) رکورد                  د) فیلد
 16. کدام مشخصه از فیلد ها ، قانونی را برای ورود داده ها تعیین می کند؟
  الف)Rule Validation ب) Format               ج) Validation Text     د) Input Mask
 17. بر اساس کدامیک از عناصر بانک اطلاعاتی می توان گزارش ساخت؟
  الف) جدول و پرس و جو ب) ماکرو و پرس و جو      ج) جدول و فرم د) جدول
 18. ایجاد ارتباط بین جداول برنامه Access را چه می نامند؟
  الف) Paste link      ب) Create tables        ج) Tables link           د) Relationship
 19. کدامیک از جملات زیر در برنامه Access صحیح می باشد؟
  الف) پس از حذف یک رکورد با دستور Undo نمی توانیم آن را برگردانیم.
  ب)کلید اصلی جدول می تواند تهی باشد.
  ج)کلید اصلی جدول می تواند مقادیر تکراری داشته باشد.
  د) برای لغو تغییرات اعمال شده به رکورد جاری از کلید میانبر Ctrl +Y استفاده می شود.
 20. فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟
  الف) DOCX             ب)BMP                   ج)accdb                   د)PPTX
 21. برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type ب) سر برگ Create گروه Relation
  ج) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships    د) گزینه الف و ج
 22. برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟
  الف) سر برگ Create گروه Table                     ب) سر برگ Create گروه Form
  ج) سر برگ Create گروه Other                                                      د) سر برگ Create گروه Reports
 23. چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟
  الف) متنی               ب) عددی                 ج) تاریخ و ساعت         د) پولی
 24. برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟
  الف) راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی  Primary key
  ب) انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Design
  ج) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create                             د) گزینه الف و ب
 25. برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند …… هستید.
  الف)یک فیلد کلید      ب) یک فیلد مشترک    ج) یک فیلد کد          د) هیچکدام
 26. کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
  الف) form                ب) table                  ج) report                 د) filter
 27. حداکثر چه عددی در فیلد عددی از نوع Byte قرار می گیرد ؟
  الف) ۶۵۰۰۰             ب) ۱۰۲۴                 ج) ۲۵۵                   د) نامحدود
 28. در قسمت خواص فیلد ، کدام گزینه زیر برای تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟
  الف) Field Size  ب) Default Value       ج) Input Mask           د) Caption
 29. Decimal Place برای کدام نوع فیلد قابل دسترسی بوده است ؟
  الف) عددی               ب) متنی                  ج) تاریخ                   د) یادداشت
 30. در فیلد Memo برای خاتمه دادن به ورود اطلاعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟
  الف)Shift+F2 ب) Ctrl + Enter         ج) Shift+F1              د)Enter
 31. کدام یک از گزینه های زیر برای تغییر ساختار جدول به کار می رود؟
  الف) دکمه New     ب) دکمه Open          ج) دکمه Design         د) ساختار جدول را در Access نمی توان تغییر داد.
 32. پیش فرض نام فایل در برنامه اکسس چیست؟
  الف) Document1       ب)Book                  ج)DB1                   د)هیچکدام
 33. سریعترین روش ایجاد فرم کدام است ؟
  الف) Auto Form        ب) Form Wizard    ج) Form Design
  د) روشهای ایجاد فرم از نظر سرعت ایجاد فرم با هم فرقی ندارند.
 34. حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟
  الف) ۲۵۶ ب)۶۴۰۰۰                ج) ۶۴                     د)۲۵۵
 35. فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟
  الف) Text ب) Memo                ج) Date/Time            د) Number
 36. با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از ۲۰ کاراکتر دریافت نکند؟
  الف) Filed Size  ب) Validation Text   ج)  Required            د)Format
 37. کدام گزینه برای استخراج اطلاعات خاصی از بانک اطلاعات به کار میرود؟
  الف) فرم ب)پرس و جو             ج) جدول                 د) ماکرو
 38. داده هایی که باید در گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند
  الف)Detail ب)Page Header         ج)Report footer         د)Group footer
 39. برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه ……………. را انتخاب می کنیم ؟
  الف) Landscape ب) Portrait               ج) Vertically            د) Horizontally
 40. در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش می دهد ؟
  الف) Detail ب) Form Header / Footer   ج)Page Header / Footer            د) گزینه های ب و ج
 41. ساده ترین روش ایجاد فیلتر کدام است ؟
  الف) فیلتر انتخابی                                  ب) فیلتر مستثنی کننده
  ج) فیلتر بر اساس فرم                                                            د) فیلترسازی از طریق Advance Filter/sort
 42. کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟
  الف) Auto Report : Columnar                                                 ب) Auto Report : Tabular
  ج) Auto Report : Data Base                                                  د) Auto Report : Wizard
 43. برای اینکه در پرس و جو ، شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ، از کدام علامت استفاده می کنید ؟
  الف) [ ] ب) ( )                     ج) “   “                   د) به علامتی نیاز نیست
 44. به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم …..  می گویند.
  الف)فیلد                  ب)بانک اطلاعاتی         ج)پوشه                    د)جدول
 45. در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟
  الف)Auto Form ب)Form Wizard         ج) Form Design         د)الف و ج
 46. به مجموعه ای از یک یا چند رکورد………….می گویند.
  الف)فیلد ب)جدول                  ج)فایل                     د)بانک اطلاعاتی
 47. کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلدی می باشد؟
  الف)نام فیلد ب)نوع فیلد               ج)توصیف                 د)همه موارد
 48. کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟
  الف)Text                  ب)Number               ج)Memo                  د)Currency
 49. هدف اصلی پایگاه داده ها چیست؟
  الف)Form ب)Report                ج)Table                  د)Query
 50. کدامیک از گزینه های زیر برای استخراج اطلاعاتی است که توسط کاربر تعریف شده است؟
  الف)Form ب)Report                ج)Table                  د)Query
 51. در روش طراحی فرم به صورت دستیDesign View کدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟
  الف)Details ب)Form header         ج)Page footer           د)Form footer
 52. برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟
  الف)Ctrl+A            ب)Ctrl+D                ج)Ctrl+Z                 د)Ctrl+H
 53. با کدامیک از گزینه های زیر می توانید اطلاعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده یا چاپ نمایید؟
  الف)Form               ب)Report                ج)Table                  د)Query
 54. کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟
  الف)مقدار یکتا دارد                                 ب)محتویات دو رکورد از جدول نمی تواند یکسان باشد
  ج)اجازه درج مقادیر تکراری یا تهی نخواهد داد    د)همه موارد
 55. برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟
  الف)Currency          ب)Memo                 ج)Text                    د)Ole Object
 56. کدامیک از تعاریف زیر باعبارت مطابقت دارد؟
  الف)Field(به هر ستون از جدول گفته می شود) ب)Table(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود).
  ج)Record(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)                         د)همه موارد
 57. هرفیلد دارای چند مشخصه می باشد؟
  الف)سه ب)پنج                     ج)چهار                    د)دو
 58. برای پرش فیلد به جای دیگر و برای وصل شدن به اینترنت کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
  الف)Memo ب)Hyperlink             ج)Look up wizard      د)Currency
 59. کدام مورد برای ایجاد فرم صحیح می باشد؟
  الف)Form Wizard ب)Auto Form           ج)Form design          د)همه موارد
 60. کدام گزینه به معنای Sort Descending می باشد؟
  الف)مرتب سازی صعودی ب)مرتب سازی به روش نزولی   ج)مرتب سازی با انتخاب کردن          د)هیچکدام
 61. در صورتیکه مشخصه ……..فیلد دارای مقدار………باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.
  الف)Yes ,Required ب)No, Required        ج)Yes ,Default Value  د)No, Default Value
 62. برای درنظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
  الف)Default Value ب)Caption               ج)New Value           د)Input Mask
 63. اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟
  الف)Number ب)Auto Number        ج)Text                    د)Yes/No
 64. توضیحات نوشته شده در قسمت Description در کدام نوار دیده می شوند؟
  الف)نوار عنوان ب)نوار ابزار                ج)نوار وضعیت            د)نمایش داده نمی شود.
 65. بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
  الف) header ب) footer                 ج) detail                  د) design
 66. کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟
  الف) design ب) form  wizard        ج) data  sheet           د) همه موارد
 67. برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سر برگ …… گزینه ……. استفاده می شود؟
  الف)سر برگ data base tools گزینه  relation ships                         ب) سر برگ home گزینه relation ships
  ج) سر برگ create گزینه form                                                  د) سر برگ create گزینه table
 68. با استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو تهیه کرد ؟
  الف) table                ب) query                     ج) report                 د) macro
 69. کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟
  الف) design report ب) blank report         ج)report wizard         د) هر سه گزینه
 70. در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟
  الف) table ب) datasheet view      ج) design view          د) wizard table
 71. برای تعریف یک عنوان برای فیلدها از کدام خاصیت استفاده می کنیم ؟
  الف) name                ب) caption               ج)  format                د) field size
 72. جهت تبدیل یک فایل اکسس به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف) create                  ب) external               ج) design                د) database
 73. برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟
  الف)memo               ب) text                   ج) auto number         د) الف و ب
 74. جهت اضافه کردن یک فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف) insert                ب) design                ج) create                     د) home
 75. جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف) create                  ب) home                     ج) insert                      د) design
 76. برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟
  الف)سر برگ Home ، گروه table  ، دکمه  Table Design      ب)سر برگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design
  ج)سر برگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design       د)گزینه الف و ب
 77. برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟
  الف) روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه primary key را انتخاب می کنیم.
  ب)انتخاب فیلد ،سر برگ  Design  ،گروه Tools  ، دکمه primary key
  ج) انتخاب فیلد ،سر برگ  Home ، گروه Tools  ، دکمه primary key      د)الف و ب
 78. برای شماره تلفن و مبلغ به ریال چه فرمتی مناسب است؟
  الف)number  ، number ب) number ، Text ج) text   ، number      د)text  ، Currency
 79. از چه طریقی می توان یک پرس و جو ایجاد کرد ؟
  الف)سر برگ Create ، گروه other  ، دکمه  Query Wizard ، زیر گزینه New Query
  ب)سر برگ Design ، گروه   Tools  ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query
  ج)سر برگ   Home   ،گروه  font ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query   د)الف و ج
 80. برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سر برگ استفاده می شود ؟
  الف) Home              ب) Create                ج) External Data         د) Data Tools
 81. برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی چه مراحلی را باید طی کرد ؟
  الف) روی دکمه آفیس و گزینهOpen              ب)روی سر برگ Home و سپس Open
  ج) روی سر برگ Create و سپس Open                                          د) هر سه مورد
 82. برای ایجاد گزارش از کدام گزینه استفاده میشود.
  الف)Macro              ب)Tables                   ج)Queries                  د)Reports
 83. برای ایجاد جدول به روش طراحی از سر برگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Tables→ table    ب) Tables→ table templates    ج)Tables →table design         د)همه موارد
 84. برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools →show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Design             ب)Loomed                 ج)create                       د)Relation ships
 85. برای اینکه اشیا پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟
  الف)Table                ب)object type            ج)create table              د)custom
 86. فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟
  الف) DOCX            ب   )BMP                ج)accdb                      د   )PPTX
 87. برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type                                     ب) سر برگ Creat گروه Relation
  ج
    ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships                                     د) گزینه الف و ج
 88. برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟
  الف) سر برگ Creat گروه Table                 ب) سر برگ Creat گروه Form
  ج) سر برگ Creat گروه Other                       د) سر برگ Creat گروه Reports
 89. چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟
  الف) متنی             ب  ) عددی                ج  ) تاریخ و ساعت               د  ) پولی
 90. برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟
  الف)راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی Primary key
  ب) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create
  ج)انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینهPrimary Key از سر برگ Design
  د  ) گزینه الف و ج
 91. مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع …… نام دارد.
  الف- جدول ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی
 92. برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند …… هستید.
  الف-یک فیلد کلید        ب- یک فیلد مشترک     ج- یک فیلد کد           د- هیچکدام
 93. کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
  الف- form                  ب- table                      ج- report                     د- filter
 94. از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟
  الف- check  box      ب- Combo Box          ج- label                      د- text  box
 95. بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
  الف- header               ب- footer                    ج- detail                      د- design
 96. برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
  الف- default   value  ب- caption                  ج- new  value             د- input mask
 97. در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟
  الف- lookup  wizard         ب- ole  object             ج- hyper link               د- currency
 98. کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟
  الف- design ب- form  wizard              ج- data  sheet                 د- همه موارد
 99. برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ …… گزینه ……. استفاده می شود؟
  الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                   ب- سربرگ home گزینه relation ships
  ج- سربرگ create گزینه form                                                د- سربرگ create گزینه table
 100. با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟
  الف: table                 ب: quary                       ج: report                  د: macro
 101. کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟
  الف: design report               ب: blank report                                        ج:report wizard              د: هر سه گزینه
 102. در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟
  الف: table                ب: datasheet view       ج: design view            د: wizard table
 103. اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردنیک فیلد پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟
  الف: format                    ب: caption                     ج: required            د: هیچکدام
 104. جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: creat ب: external                       ج: design                    د: database
 105. برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟
  الف:memo                  ب: text                    ج: auto number               د: الف و ب
 106. جهت اضافه کردن یک فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: insert             ب: design                   ج: creat           د: home
 107. جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: creat ب: home            ج: insert                    د: design
 108. برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟
  الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design
  ب سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design
  ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design        د – گزینه الف و ب
 109. برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟
  الف – number  ،            numberب – number ، Text    ج text   ، numberü        د text  ، Currency
 110. برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
  الف)  Home                      ب) Create               ج) ExternalData         د) Data haseTools
 111. برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟
  الف)گزینه Totals ازسربرگCreate                                 ب)گزینه Totals ازسربرگ  ExternalData                     ج) گزینه Totals از سربرگ Data Sheet                       د) گزینه Totals از سر برگ Home
 112. فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.
  الف)Text                     ب)Memo                     ج)Data &Time           د)Yeslno
 113. برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟
  الف)
  Design→tools→primary key                  ب) Design→show/hide→index
  ج)Design→builder                                           د) Design→show/hide
 114. برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Tables→table      ب) Tables→table templates   ج)Tables→table design   د)همه موارد
 115. جهت ذخیره سازی اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۲۵۵از کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود؟
  الف)byte           ب)integer               ج)long integer                 د)double
 116. برای شاخص بندی چند فیلد به صورت یکتا از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)INDEX       ب)PRIMARY KEY                    ج)TOOLS\LOOKUP         د)هیچکدام
 117. برای ظاهر کردن فیلدهای DATABASE از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) FREEZE      ب)index                     ج)HIDE                       د)UNHIDE
 118. برای اینکه نتوان تاریخی بزرگتر از همان روز وارد کرد از کدام خاصیت استفاده می شود؟
  الف)VALIDATION TEXT                   ب)VALIDATION RULE
  ج)INPUT MASK                                       د)FORMAT
 119. با کدام روش می توان رکوردهای یک جدول را با جدول دیگری ارتباط داد بنحوی که جدول دومی زیر مجموعه جدول اولی باشد؟
  الف)یک به یک            ب)یک به چند               ج)چند به یک               د)چند به چند
 120. فیلد (FILD) چیست؟
  الف)به هر یک از ستونهای جدول می گویند.
  ب) به هر یک ازسطرهای جدول می گویند.
  ج)به داده هایی که زیر هم قرار دارند.               د)الف و ب
 121. فیلد نوع Memo چه نوع داده هایی را شامل می شود؟
  الف)داده های نوع عددی                           ب)داده های نوع حروفی
  ج)داده های بیشتر از ۲۵۵ کاراکتر                  د)داده هایی که شامل تاریخ و زمان می شود
 122. جهت اضافه نمودن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف)Edit   ب)View                ج)Design                   د)Insert
 123. درجدول برای­جستجوی­اطلاعات هنگامی­که رکوردهایی را بخواهیم که کد شناسایی­آنها ۸۹ نباشدکدام عملگرمنطقی راباید انتخاب کنیم؟
  الف) = > 89               ب) <  = ۸۹                 ج) < >89                   د)هیچکدام
 124. کدام گزینه جزء Object های برنامه اکسس نمی باشد؟
  الف)Form              ب)Page                        جMacro                       د)Favorites
 125. برای چاپ اطلاعات از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Form               ب)Report                     ج)Table                       د)Macro
 126. جهت مرتب ساختن و فیلتر نمودن اطلاعات در پایگاه داده کدام یک از اشیای زیر استفاده می شود؟
  الف)Tables                 ب)Queries                   ج)Reports                    د)Module
 127. از کدام گزینه برای قرار دادن شرط در Query استفاده می شود؟
  الف)Criteria                 ب)Sort                         ج)Show                       د)If
 128. از کدام گزینه برای مشخص کردن قالب نمایش فیلد استفاده می کنیم؟
  الف)Format                ب)Input Mask              ج)Caption                    د)Field Size
 129. اسامی فیلدها حداکثر چند کاراکتراست؟
  الف)۲۵۰                   ب)۶۴                           ج)۲۵۴                         د)۸
 130. کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده انتخابی  فیلتر می کند ؟
  الف  –  Filter By selection           ب  – form filter by       ج  –   Apply / Remove filter       د  – همه موارد
 131. کلید اصلی در برنامه Access چه نام دارد ؟
  الف
   Primary Key    ب  – First Key             ج –  Data Key       د  – هیچکدام
 132. برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟
  الف
    Format             ب  –   Edit                   ج  –  View         د –   Tools
 133. برای  تغییر در طرح یک فرم باید در چه نمایی  قرار گرفت ؟
  الف  –  Data Sheet view        ب –   view Design      ج  –   Form view      د-  view   Table
 134. از کدام گزینه اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
  الف- form                         ب- table                             ج- report                          د- filter
 135. بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
  الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design
 136. کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟
  الف: design report           ب: blank report                     ج:report wizard             د: هر سه گزینه
 137. در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟
  الف: table                       ب: datasheet view                  ج: design view              د: wizard table
 138. برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Tables →table         ب) Tables →table templates          ج)Tables →table design             د)همه موارد
 139.  برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
  الف)  Home                     ب) Create                         ج) External Data            د) Data hase Tools
 140. فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟
  الف) DOCX            ب   )BMP                ج)accdb                      د   )PPTX
 141. برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
  الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type ب) سر برگ Creat گروه Relation
  ج
    ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships                                    د) گزینه الف و ج
 142. برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟
  الف) سر برگ Creat گروه Table                    ب) سر برگ Creat گروه Form
  ج) سر برگ Creat گروه Other                        د) سر برگ Creat گروه Reports
 143. ۴چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟
  الف) متنی    ب  ) عددی                ج  ) تاریخ و ساعت               د  ) پولی
 144. برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟
  الف)راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی Primary key
  ب) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create
  ج)انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینهPrimary Key از سر برگ Design                 د  ) گزینه الف و ج
 145. مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع …… نام دارد.
  الف- جدول ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی
 146. برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند …… هستید.
  الف-یک فیلد کلید        ب- یک فیلد مشترک      ج- یک فیلد کد            د- هیچکدام
 147. کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
  الف- form                 ب- table                      ج- report                    د- filter
 148. از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟
  الف- check  box       ب- Combo Box          ج- label                      د- text  box
 149. بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
  الف- header            ب- footer                     ج- detail                      د- design
 150. برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
  الف- default   value  ب- caption                  ج- new  value              د- input mask
 151. در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟
  الف- lookup  wizard ب- ole  object             ج- hyper link               د- currency
 152. کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟
  الف- design ب- form  wizard              ج- data  sheet                 د- همه موارد
 153. برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ …… گزینه ……. استفاده می شود؟
  الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                   ب- سربرگ home گزینه relation ships
  ج- سربرگ create گزینه form                                                د- سربرگ create گزینه table
 154. با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟
  الف: table                 ب: quary                         ج: report                      د: macro
 155. کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟
  الف: design report        ب: blank report           ج:report wizard            د: هر سه گزینه
 156. در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟
  الف: table                  ب: datasheet view       ج: design view            د: wizard table
 157. اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردنیک فیلد پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟
  الف: format                  ب: caption                   ج: required                  د: هیچکدام
 158. جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: creat                   ب: external                  ج: design                     د: database
 159. برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟
  الف:memo                   ب: text                        ج: auto number            د: الف و ب
 160. جهت اضافه کردن یک فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: insert                    ب: design                     ج: creat                        د: home
 161. جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
  الف: creat              ب: home                      ج: insert                       د: design
 162. برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟
  الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design
  ب سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design
  ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design        د – گزینه الف و ب
 163. برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟
  الف – number  ، numberب – number ، Text  ج text   ، numberü                    د text  ، Currency
 164. برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
  الف)  Home                  ب) Create                     ج) ExternalData         د) Data haseTools
 165. برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟
  الف)گزینه Totals ازسربرگCreate                                 ب)گزینه Totals ازسربرگ  ExternalData
  ج) گزینه Totals از سربرگ Data Sheet                       د) گزینه Totals از سر برگ Home
 166. فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.
  الف)Text                    ب)Memo                 ج)Data &Time            د)Yeslno
 167. برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟
  الف)
  Design→tools→primary key                  ب) Design→show/hide→index
  ج)Design→builder                                   د) Design→show/hide
 168. برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Tables→table       ب) Tables→table templates    ج)Tables→table design              د)همه موارد
 169. جهت ذخیره سازی اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۲۵۵از کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود؟
  الف)byte           ب)integer               ج)long integer                 د)double
 170. برای شاخص بندی چند فیلد به صورت یکتا از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)INDEX       ب)PRIMARY KEY                    ج)TOOLS\LOOKUP                      د)هیچکدام
 171. برای ظاهر کردن فیلدهای DATABASE از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) FREEZE      ب)index                     ج)HIDE                       د)UNHIDE
 172. برای اینکه نتوان تاریخی بزرگتر از همان روز وارد کرد از کدام خاصیت استفاده می شود؟
  الف)VALIDATION TEXT    ب)VALIDATION RULE                  ج)INPUT MASK                    د)FORMAT
 173. ۳۴)با کدام روش می توان رکوردهای یک جدول را با جدول دیگری ارتباط داد بنحوی که جدول دومی زیر مجموعه جدول اولی باشد؟
  الف)یک به یک             ب)یک به چند               ج)چند به یک               د)چند به چند
 174. فیلد (FILD) چیست؟
  الف)به هر یک از ستونهای جدول می گویند.
  ب) به هر یک ازسطرهای جدول می گویند.
  ج)به داده هایی که زیر هم قرار دارند.               د)الف و ب
 175. فیلد نوع Memo چه نوع داده هایی را شامل می شود؟
  الف)داده های نوع عددی                           ب)داده های نوع حروفی           
  ج)داده های بیشتر از
  ۲۵۵ کاراکتر                   د)داده هایی که شامل تاریخ و زمان می شود
 176. جهت اضافه نمودن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف)Edit                   ب)View                       ج)Design                     د)Insert
 177. درجدول برای­جستجوی­اطلاعات هنگامی­که رکوردهایی را بخواهیم که کد شناسایی­آنها ۸۹ نباشدکدام عملگرمنطقی راباید انتخاب کنیم؟
  الف) = > 89               ب) <  = ۸۹              ج) < >89                   د)هیچکدام
 178. کدام گزینه جزء Object های برنامه اکسس نمی باشد؟
  الف)Form                   ب)Page                        جMacro                       د)Favorites
 179. برای چاپ اطلاعات از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Form               ب)Report                     ج)Table                       د)Macro
 180. جهت مرتب ساختن و فیلتر نمودن اطلاعات در پایگاه داده کدام یک از اشیای زیر استفاده می شود؟
  الف)Tables              ب)Queries                   ج)Reports                    د)Module
 181. از کدام گزینه برای قرار دادن شرط در Query استفاده می شود؟
  الف)Criteria              ب)Sort                         ج)Show                       د)If
 182. از کدام گزینه برای مشخص کردن قالب نمایش فیلد استفاده می کنیم؟
  الف)Format               ب)Input Mask              ج)Caption                    د)Field Size
 183. اسامی فیلدها حداکثر چند کاراکتراست؟
  الف)۲۵۰                   ب)۶۴                           ج)۲۵۴                         د)۸
 184. کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده انتخابی  فیلتر می کند ؟
  الف  –  Filter By selection           ب  – form filter by       ج  –   Apply / Remove filter       د  – همه موارد
 185. کلید اصلی در برنامه Access چه نام دارد ؟
  الف
  Primary Key    ب  – First Key             ج –  Data Key            د  – هیچکدام
 186. برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟
  الف
    Format           ب  –   Edit                   ج  –  View                  د –   Tools
 187. برای  تغییر در طرح یک فرم باید در چه نمایی  قرار گرفت ؟
  الف  –  Data Sheet view  ب –   view Design    ج  –   Form view         د-  view   Table
 188. کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟
  الف- form                     ب- table                     ج- report                     د- filter
 189. بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
  الف- header                 ب- footer                    ج- detail                     د- design
 190. کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟
  الف: design report        ب: blank report           ج:report wizard          د: هر سه گزینه
 191. در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟
  الف: table                      ب: datasheet view      ج: design view             د: wizard table
 192. برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟
  الف) Tables →table     ب) Tables →table templates     ج)Tables →table design           د)همه موارد
 193.  برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
  الف)  Home                  ب) Create                    ج) External Data         د) Data hase Tools