سوابق اجرایی

 

مجموع فعالیت های موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در یک نگاه کلی و به صورت تلخیص شده، در سه بخش قابل ارزیابی می‌باشد.

۱- فعالیت های آموزشی
۲- فعالیت های فرهنگی هنری
۳- فعالیت های تبلیغاتی خدماتی

 

بازگشت به صفحه اصلی