سرایش و تربیت شنوایی

فهرست توانایی ها: سرایش و تربیت شنوایی

توانایی تشخیص کشش ها و فرم های ساده (فیگورهای ساده)

توانایی تشخیص کشش ها و فرم های ترکیبی (فیگورهای ترکیبی)

توانایی تشخیص و خواندن ریتم های ساده 

توانایی تشخیص و خواندن ریتم ها ترکیبی

توانایی و اجرای فواصل پیوسته گام نمونه ماژور (دو ماژور)

توانایی و اجرای فواصل منفصل گام نمونه ماژور (دو ماژور)

توانایی و اجرای فواصل پیوسته گام نمونه مینور(لامینور)

توانایی و اجرای فواصل منفصل گام نمونه مینور (لامینور)