سازمان تشکیلاتی و نمودار سازمانی

سازمان تشکیلاتی

سازمان تشیکلاتی و نمودار سازمانی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

موسسه فرهنگی هنری و آموزشی فرهنگ سازان معاصر بعد از هیات موسس و در حوزه اجرا در قالب یک معاونت اجرایی و سه شورا، شورای سیاست‌گذاری و برنامه ریزی، شورای آموزش و پژوهش، شورای تولید فیلم به همراه شش معاونت، معاونت تولید فیلم، معاونت آموزشگاه‌ها، معاونت پژوهشی، معاونت چاپ و نشر، معاونت فرهنگی، معاونت بازرگانی و تبلیغات سازمان یافته است، نمودار زیر سازمان تشکیلاتی موسسه را نمایش می‌دهد.

سازمان تشکیلاتی

نمودار سازمانی

سازمان تشکیلاتیبازگشت به صفحه اصلی