استاندارد عکاسی دیجیتال

فهرست توانایی های عکاسی دیجیتال

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در حین انجام کار

توانایی انتخاب، آماده سازی و بکارگیری تجهیزات عکاسی دیجیتال

توانایی تنظیم دوربین دیجیتال بدون استفاده از سه پایه 

توانایی تنظیم دوربین و بکارگیری قابلیت های آن در شرایط مختلف به صورت manual

توانایی انتخاب و بکارگیری زاویه دید و کادر بندی مناسب در عکسبردار از ابنیه و مناظر شهری

توانایی نورپردازی پرتره 

توانایی انتخاب و بکارگیری زاویه دید و کادربندی مناسب در عکسبرداری از پرتره 

توانایی انتقال اطلاعات از حافظه دوربین به رایانه 

توانایی پاکسازی و تخلیه حافظه دوربین 

توانایی استفاده از رایانه و چاپگر برای چاپ عکس های دیجیتالی