آواز گروهی

توانایی اجرای تمرینات صداسازی

توانایی اجرای تمرینات و قطعات یک صدایی آواز

توانایی اجرای تمرینات و قطعات دو صدایی آواز

توانایی اجرای تمرینات و قطعات سه صدایی آواز