آواز ایرانی

فهرست توانایی ها: آواز ایرانی

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشت دراجرای آواز

توانایی تشخیص نت ها و گام شناسی

توانایی اجرای تمرینات صداسازی و اجرای علت،تحریر و دیگر ادوات اجرایی و آواز ایرانی در جملات ساده و نمونه 

توانایی اجرای گوشه های منتخب دستگاه ماهور

توانایی اجرای گوشه های منتخب دستگاه آواز اصفهان 

توانایی اجرای گوشه های منتخب دستگاه شور

توانایی اجرای گوشه های منتخب دستگاه چهارگاه 

توانایی اجرای تصانیف با ریتم های مختلف ساده ، ترکیبی و لنگ در دستگاه شور،ماهور،چهارگاه و آواز اصفهان