آزمون آنلاین سیستم عامل

آزمون آنلاین سیستم عامل

برای شرکت در آزمون های آزمایشی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می توانید یک آزمون را شروع کرده و خود را برای آزمون های اصلی آماده کنید . این آزمون ها صرفا جهت آماده شدن آزمون دهنده و شناختن نقاط ضعف و قوت او طراحی شده است. این آزمون از درس سیستم عامل می باشد .