کلاس های در حال برگزاری

دوره های در حال ثبت نام و آغاز موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

۱- کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته

۲ – تمامی دوره های موسیقی

۳- بازیگری و فن بیان

۴ – کارگاه شخصیت شناسی بر اساس ایناگرام

۵ – کارگاه اصول مذاکره و فنون فروش

۶- فتوشاپ و تدوین

۷- عکاسی و تصویر برداری

۸- کارو دانش و دیپلم

 

محل برگزاری کلاس سایت کامپیوتر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه
یک شنبه  

 

دو شنبه کامپیوتر (خانم شهریاری) کامپیوتر (خانم شهریاری) کامپیوتر (خانم شهریاری)
سه شنبه تدوین (خانم سهیلی)
چهارشنبه

پنچ شنبه

محل برگزاری کلاس اتاق اندیشه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه  ویلون (خانم سورانی)  ویلون (خانم سورانی)  ویلون (خانم سورانی)
یک شنبه آواز (آقای صفری) آواز (آقای صفری) آواز (آقای صفری)
دو شنبه گیتار(آقای قاهری) گیتار(آقای قاهری) گیتار(آقای قاهری)
سه شنبه  تنبک (آقای رفیعیان) تنبک (آقای رفیعیان) تنبک (آقای رفیعیان)
چهارشنبه کودکان (خانم صادقی) کودکان (خانم صادقی) کودکان (خانم صادقی)
پنچ شنبه زبان انگلیسی

استاد(خانم شریعتی)

پیانو (آقای پنچی پور) پیانو (آقای پنچی پور) پیانو (آقای پنچی پور)

محل برگزاری کلاس اتاق مشاوره موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه تار و سه تار (خانم مهدیه ) تار و سه تار (خانم مهدیه ) تار و سه تار (خانم مهدیه )
یک شنبه بازیگری خلاق آقای قیطاسی تار و سه تار (آقای پنجی پور) تار و سه تار (آقای پنجی پور) تار و سه تار (آقای پنجی پور)
دو شنبه تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته )
سه شنبه بازیگری خلاق آقای قیطاسی تار و سه تار (آقای پنجی پور) تار و سه تار (آقای پنجی پور) تار و سه تار (آقای پنجی پور)
چهارشنبه سنتور(خانم حبیب الهی) سنتور(خانم حبیب الهی) سنتور(خانم حبیب الهی) سنتور(خانم حبیب الهی) سنتور(خانم حبیب الهی)
پنچ شنبه تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )

 محل برگزاری کلاس اتاق ارغوان موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنچ شنبه

محل برگزاری کلاس اتاق اسندیو موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه ویلون (آقای مختاری) ویلون (آقای مختاری) ویلون (آقای مختاری)
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه گرافیک (خانم سهیلی)
چهارشنبه دف(خانم کاوسی) دف(خانم کاوسی) دف(خانم کاوسی)
پنچ شنبه