کلاس های در حال برگزاری

محل برگزاری کلاس سایت کامپیوتر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه عکاسی ( آقای عباسپور) فتوشاپ (خانم خاکی)
یک شنبه عکاسی ( آقای عباسپور)

 

تایپ (خانم شهریاری)
دو شنبه  نی (آقای محمدی)
سه شنبه تدوین (خانم خاکی)

چهارشنبه

پنچ شنبه زبان انگلیسی

استاد(خانم شریعتی)

محل برگزاری کلاس اتاق اندیشه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه  ویلون (خانم سورانی)  ویلون (خانم سورانی)
یک شنبه  ویلون (آقای مختاری) ویلون (آقای مختاری)
دو شنبه گیتار(آقای قاهری) گیتار(آقای قاهری)
سه شنبه  تنبک (آقای رفیعیان) تنبک (آقای رفیعیان)
چهارشنبه سنتور(خانم حبیب الهی) سنتور(خانم حبیب الهی)
پنچ شنبه پیانو (آقای پنچی پور)

محل برگزاری کلاس اتاق مشاوره موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه
یک شنبه تار(آقای پنجی پور)
دو شنبه دف (آقای فودازی)
سه شنبه تار(آقای پنجی پور)
چهارشنبه اُرف (خانم صادقی) اُرف (خانم صادقی) آواز ( آقای صفری)
پنچ شنبه تنبک (خانم پیراسته ) تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )  تنبک (خانم پیراسته )