کلاس های در حال برگزاری

دوره های در حال ثبت نام و آغاز موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

۱- کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته

۲ – تمامی دوره های موسیقی

۳- بازیگری و فن بیان

۴- فتوشاپ و تدوین

۵- عکاسی و تصویر برداری

۶- کارو دانش و دیپلم

برنامه هفتگی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روزهای هفته سایت ماهور همایون آوا ملودی ارغوان مشاوره
شنبه آواز آقای صفری تار و سه تار آقای پنچی پور آواز پاپ آقای طالبیان سنتور خانم حبیب الهی نی آقای شفیعی
یک شنبه آواز خانم حاجی صادقیان بازیگری خلاق آقای قیطاسی
دوشنبه گیتار آقای قاهری کمانچه خانم جمشیدیان تنبک آقای رفیعیان تار و سه تار خانم آرمان فر نمایش خلاق آقای قیطاسی
سه شنبه فن بیان خانم شجاعی گیتار آقای قاهری دف آقای فودازپور
چهاشنبه دف خانم کاوسی گیتار خانم استادی تنبک آقای رفیعیان کودکان خانم صادقی ویولن خانم سورانی
پنچ شنبه تنبک خانم واحدی

گروه نوازی دف خانم کاوسی

گیتار آقای قاهری پیانو خانم سفیدگران سنتور خانم حبیب الهی کودکان خانم صادقی

بازیگری آقای اناری

ویولون آقای ابوبیان

 

محل برگزاری کلاس سایت کامپیوتر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه آواز آقای صفری آواز آقای صفری آواز آقای صفری
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه فن بیان خانم شجاعی
چهارشنبه دف خانم کاوسی دف خانم کاوسی دف خانم کاوسی
پنچ شنبه تنبک شیوا واحدی تنبک شیوا واحدی تنبک شیوا واحدی گروه نوازی دف خانم کاوسی

محل برگزاری کلاس ماهور موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه تار و سه تار آقای پنچی پور تار و سه تار آقای پنچی پور تار و سه تار آقای پنچی پور
یک شنبه آواز خانم حاج صادقیان آواز خانم حاج صادقیان آواز خانم حاج صادقیان
دو شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری
سه شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری
چهارشنبه گیتار خانم استادی گیتار خانم استادی گیتار خانم استادی
پنچ شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری

محل برگزاری کلاس  همایون موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه آواز پاپ آقای طالبیان آواز پاپ آقای طالبیان آواز پاپ آقای طالبیان
یک شنبه
دوشنبه کمانچه خانم جمشیدیان کمانچه خانم جمشیدیان کمانچه خانم جمشیدیان
سه شنبه
چهارشنبه
پنچ شنبه پیانو خانم سفید گران پیانو خانم سفید گران

 محل برگزاری کلاس ملودی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه نی آقای شفیعی نی آقای شفیعی نی آقای شفیعی
یک شنبه
دو شنبه تار و سه تار خانم آرمان فر تار و سه تار خانم آرمان فر تار و سه تار خانم آرمان فر
سه شنبه
چهارشنبه موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی
پنچ شنبه موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی بازیگری آقای اناری

محل برگزاری کلاس آوا  موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی
یک شنبه سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی
دو شنبه تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان
سه شنبه دف آقای فودازپور دف آقای فودازپور دف آقای فودازپور
چهارشنبه تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان
پنچ شنبه سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی

محل برگزاری کلاس ارغوان موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه  ویلون خانم سورانی  ویلون خانم سورانی  ویلون خانم سورانی
پنچ شنبه ویولون آقای ابوبیان ویولون آقای ابوبیان