کلاس های در حال برگزاری

دوره های در حال ثبت نام و آغاز موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

۱- کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته

۲ – تمامی دوره های موسیقی

۳- بازیگری و فن بیان

۴- فتوشاپ و تدوین

۵- عکاسی و تصویر برداری

۶- کارو دانش و دیپلم

 

محل برگزاری کلاس سایت کامپیوتر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه گرافیک کامپیوتری خانم سهیلی
یک شنبه نرم افزار اداری آقای راکیان نرم افزار اداری آقای راکیان  

تایپ خانم شهریاری

دو شنبه فن بیان آقای صنایی
سه شنبه کاربر رایانه آقای جلالی کاربر رایانه آقای جلالی تنبک خانم پیراسته تنبک خانم پیراسته
چهارشنبه شهروند الکترنیک آقای راکیان شهروند الکترنیک آقای راکیان

تنبک آقای رفیعیان

تنبک آقای رفیعیان

پنچ شنبه

محل برگزاری کلاس ماهور موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه  ویلون (خانم سورانی)  ویلون (خانم سورانی)  ویلون (خانم سورانی)
یک شنبه
دو شنبه تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان تنبک آقای رفیعیان
سه شنبه تار و سه تار

آقای پنجی پور

تار و سه تار

آقای پنجی پور

تار و سه تار

آقای پنجی پور

چهارشنبه موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی
پنچ شنبه موسیقی کودکان خانم صادقی موسیقی کودکان خانم صادقی تار و سه تار

آقای پنجی پور

تار و سه تار

آقای پنجی پور

تار و سه تار

آقای پنجی پور

محل برگزاری کلاس  همایون موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه ویولن خانم عباسی ویولن خانم عباسی ویولن خانم عباسی
یک شنبه بازیگری خانم خلیلیان
دو شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری
سه شنبه دف آقای فودازپور دف آقای فودازپور دف آقای فودازپور
چهارشنبه نی آقای شفیعی نی آقای شفیعی نی آقای شفیعی
پنچ شنبه ویولون آقای ایوبیان

 محل برگزاری کلاس ملودی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه آواز آقای صفری آواز آقای صفری آواز آقای صفری آواز آقای صفری
یک شنبه پیانو خانم سفید گران پیانو خانم سفید گران پیانو خانم سفید گران
دو شنبه آواز خانم حاج صادقیان آواز خانم حاج صادقیان آواز خانم حاج صادقیان
سه شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری
چهارشنبه دف خانم کاوسی دف خانم کاوسی دف خانم کاوسی
پنچ شنبه بازیگری آقای قیطاسی بازیگری آقای قیطاسی بازیگری خانم نوریان

محل برگزاری کلاس آوا  موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

روز هفته ۱۰- ۸ ۱۲-۱۰ ۳-۴/۳۰ ۴/۳۰-۶ ۶-۷/۳۰
شنبه تنبک خانم پیراسته تنبک خانم پیراسته تنبک خانم پیراسته
یک شنبه سنتور

آقای عبدالعلی زاده

سنتور

آقای عبدالعلی زاده

سنتور

آقای عبدالعلی زاده

دو شنبه گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری گیتار آقای قاهری
سه شنبه سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی سنتور خانم حبیب الهی
چهارشنبه
پنچ شنبه تنبک خانم پیراسته تنبک خانم پیراسته