کتاب های الکترونیکی

در این بخش موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در نظر دارد با گرد آوری کتاب های الکترونیکی آموزشی و درسی به صورت PDF دسترسی را برای کاربران سایت آسان نمیاد. پیشنهاد و انتقادات خود را به ما ارسال کنید و در صورتی که نیاز به کتاب خاصی نیز دارید به ما اطلاع دهید و کتاب خود را دریافت کنید.

 

 

کتاب الکترونیکی آموزش تدوین و میکس با Premiere

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 کتاب الکترونیکی آموزش Edius

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

کتاب پایه و اصول صفحه آرایی

رشته گرافیک – زمینه خدمات – شاخه آموز ش فنى و حرفه اى -وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى – مؤلف: دکتر کامران افشارمهاجر -نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتاب هاى درسى

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

کاربر میکس صدا و تصویر

شاخۀ: کاردانش – زمینۀ: خدمات – گرو ه تحصیلی: کامپیوتر – زیر گروه: کامپیوتر -رشتۀ مهارتی: تولید چند رسانه ای – ۳-۱۷-۱۰۱- شمارۀ رشتۀ مهارتی: ۳۱۳ – کد رایانه ای رشتۀ مهارتی: ۶۱۳۸ – ۱۵ ف.ه /۵/- کد استاندارد متولی: ۸۷ – شمارۀ درس: نظری: ۰۴۸۴ عملی: ۰۴۸۵

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

کار آفرینی

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى و تألیف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش – نام کتاب: کارآفرینى ۶۰۱/۵ – مؤلفان: دکتر محمود احمدپور داریانى، محمد عزیزى – مدیر هنرى و طراح گرافیک متن: فریبرز سیامک نژاد – ویراستار: شهرام رجب زاده – طراح جلد: ریتون گرافیک

__________________________________________________________________________________________________________________________

 کار آفرینی

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى و تألیف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش – نام کتاب: کارآفرینى ۵۹۷ – مؤلفان: مهندس محمد جواد آیت اللهی، دکتر عباس صدری

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

قانون کار

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى وتألیف آموزش هاى فنى وحرفه اى و کار دانش – نام کتاب: قانون کار ۶۰۴/۶ – مؤلف: منصور عبدالهی پناه
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزیع: ادارۀ کلّ چاپ و توزیع کتاب هاى درسى
__________________________________________________________________________________________________________________________

 

قانون کار

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى وتألیف آموزش هاى فنى وحرفه اى و کار دانش – نام کتاب: قانون کار ۵۹۷/۴ – مؤلف: ابولقاسم درکی
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزیع: ادارۀ کلّ چاپ و توزیع کتاب هاى درسى

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

بهداشت و ایمنی کار

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى وتألیف آموزش هاى فنى وحرفه اى و کار دانش – نام کتاب: قانون کار ۵۹۸/۷ – مؤلف: دکتر سید جمال الدین شاه طاهری – دکتر فریده گل بابایی – دکتر جبرئیل نسل سراجی – دکتر جواد عدل – دکتر پروین نصیری – دکترحسن کاکویی و دکتر سیمین ناصری
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزیع: ادارۀ کلّ چاپ و توزیع کتاب هاى درسى

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 کاربر dierector

Director کاربر – شاخۀ کاردانش – زمینۀ خدمات – گروه تحصیلی کامپیوتر- زیر گروه کامپیوتر- نام رشتۀ مهارتی: تولید چندرسانه ای –

 شمارۀ رشتۀ مهارتی: ۴۱۳ -۱۰۱ -۱۷ -۳ –کد رایان های رشتۀ مهارتی: ۶۱۳۸- نام استاندارد مهارت مبنا: رایانه کار مقدماتی- ۱۵ ف ه /۶- کد استاندارد متولی: ۸۷
مجری: شرکت اندیش پخش سبز –  شماره درس:( نظری ) ۰۴٩٨ (، عملی ) ۰۴٩٩ –  مؤلف: شهلا واحد

__________________________________________________________________________________________________________________________