نتایج آزمون

نتایج آزمون های برگزار شده از هنر آموزان دوره های مهارت آزاد و یا دوره های کار و دانش موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

 

نتایج آزمون جامع تیر ماه ۱۳۹۷

 

نتایج آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶